Genealog   VII - u                                                                                  blad 1.

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVII Vaassen 1900 - 1920 p. 414.

1. Montizaan   Heimen  m hoofd   03-11-1888 Epe H   NH daglooner bij de landbouw

2. Vosselman   Gerritje  v vrouw  19-01-1890    “   H      “

3. Montizaan    Jan        m zoon    04-03-1911    “   O     “

4.        “           Jannetje v dochter 02-02-1913    “   O     “            +  09-01-1917

5.        “           Willem  m zoon     21-07-1915    “   O     “

6.        “           Jannetje v dochter 30-04-1918    “   O     “

 

Gezinskaart 1920 - 1938.

1 en 2 als boven.

3. Montizaan   Jan        m zoon      04-03-1911 Epe O geen

4.        “          Willem  m     “        21-07-1915    “   O    “

5.        “          Jannetje v dochter   30-03-1918    “   O   “

6.        “          Wijntje  v      “        23-05-1922    “   O   “

1 is achtereenvolgens daglooner en fabrieksarbeider te Vaassen.  2 overlijdt op 18-03-1925.

 

RA Gelderland 1994.06.10.

BS Epe Huwelijksacte nr. 61. d.d. 26 november 1910.

Heimen Montizaan, oud 22 jaar, van beroep boerenarbeider geboren en wonende te Epe,  meerderjarige zoon van Jan Montizaan, oud 55 jaar, fabrieksarbeider en van Willempje Speldekamp, oud 54 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Epe, en

Gerritje Vosselman, oud 20 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Wijer Vosselman, oud 46 jaar, landbouwer, en van Jannetje Stegeman, oud 47 jaar, landbouwster, beiden wonende te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Gerrit de Bruin, oud 24 jaar, van beroep timmerman, zwager van de bruidegom

2. Gerhardus Harleman, oud 37 jaar, van beroep landbouwer

3. Johannes de Wilde, oud 46 jaar, van beroep (niet vermeld)

4. Johannes Eilers, oud 63 jaar, van beroep colporteur

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier getuigen.

De ouders van de bruidegom en die der bruid, hierbij tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 18. d.d. 20 januari 1890.

Wijer Vosselman, oud 25 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Jannetje Stegeman, zonder beroep, alhier op zondag 19 januari 1890 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Gerritje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Jakob van Westerveld, oud 55 jaar, van beroep landbouwer, en van Johannes van Lohuizen, oud 32 jaar, van beroep smid, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 9. d.d. 9 januari 1917.

Hendrik Boeve, oud 76 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, en Adriaan Huijsen, oud 43 jaar, van beroep gemeentebode, wonende te Epe, die verklaren dat op 9 januari 1917 om des voormiddags half drie uur is overleden Jannetje Montizaan, oud 3 jaar en 11 maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van Heimen Montizaan, landbouwer en van Gerritje Vosselman, zonder beroep, beiden wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog   VII - u                                                                                  blad 2.

BS Epe Overlijdensacte nr.31. d.d. 18 maart 1925.

Johannes Marissink, oud 65 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, en Herman Egbert Stel, oud 26 jaar, van beroep commies ter secretarie, wonende te Emst, die verklaren dat op 18 maart 1925 om des voormiddags een uur is overleden Gerritje Vosselman, oud 35 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Vaassen, dochter van Wijer Vosselman, landbouwer en van Jannetje Stegeman, zonder beroep, beiden wonende te Emst. Gehuwd met Heimen Montizaan, landbouwer.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notariλle akten, waarbij Heimen Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J.H.B.Becking  te Vaassen van 1898 t/m 1915.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

5927/ 1976

 

18-02-1913

 

 Hypotheek. Heimen Montizaan debiteur.

 

1

 

    VII - u


 

 


Genealog VII - u                                                                              NA blad 1.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5927.                                                                                                                          fol. 1.

 

Heden den Achttienden Februari des jaars negentien honderd dertien, compareerde te Vaassen, voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

NΊ 1976.          Heimen Montizaan, daglooner, wonende te Vaassen, die verklaarde:

dat hij wegens ter leen ontvangen geld schuldig is aan Gerrit Herman Westhoff, zonder beroep, wonende aldaar, eene som van Twaalf honderd gulden ¦ 1200,=

dat hij aanneemt van dit kapitaal, jaarlijks op den eersten Januari, voor het eerst in negentien honderd veertien, eene rente te betalen berekend tegen vier ten honderd en het kapitaal terug te geven drie maand nadat van eene van beide zijden opzegging zal gedaan zijn, welke opzegging te allen tijde mag plaats hebben;

dat hij op zich neemt om zoowel de betaling der rente, als de aflossing van het kapitaal te bewerkstelligen kost- en schadeloos ten huize en aan handen van den schuldeischer, zonder eenige korting hoegenaamd; 

dat de kosten van deze acte en van alle verdere tengevolge van deze geldopneming gevorderd wordende acten, inschrijvingen, opzegging, kwitantiλn en doorhaling van inschrijvingen door hem schuldenaar moeten worden gedragen;

dat hij tot zekerheid van kapitaal, renten en kosten ten behoeve van den schuldeischer speciaal verhypothekeert:

Een Bouwerfje gelegen op het Laar te Vaassen en bestaande uit: huis en bouwland, grasland en heide, kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie E nommers 584, 1077, 1181 en 1182, samen ter grootte van een hectare, twee en negentig aren, zestig centiaren.

Voorts verklaarde de Comparant dat hij voormeld kapitaal heeft opgenomen en dat het aan hem is ter leen verstrekt onder de volgende Voorwaarden:

dat hij schuldenaar verplicht is de verbondene getimmerten bij eene solide binnenlandsche maatschappij tegen brandschade te verzekeren en                     /

                                                                                                                                               fol. 2.

verzekerd te houden, de polis aan den Crediteur in bewaring te geven en jaarlijks aan dezen van de betaling der contributie te doen blijken;

dat bij gebreke van zoodanige verzekering de crediteur bevoegd is die ten koste van hem schuldenaar te bewerkstelligen;

dat ingeval van brandschade de vergoeding daarvoor in de plaats van de onderzetting treedt en uitsluitend de Crediteur bevoegd is tot ontvangst van die vergoeding, teneinde die te zijner keuze te doen strekken tot herbouw onder zijne directie of anders in mindering of tot afdoening van het hem toekomende;                            

dat de verbondene goederen niet van aard of bestemming veranderd en zonder schriftelijke toestemming van den Crediteur niet vervreemd, met hypotheek of andere zakelijke lasten bezwaard, verhuurd of in gebruik afgestaan mogen worden;

dat geene vooruitbetaling van huurpenningen ingeval van verhuring mag plaats hebben en alle met deze bedingen strijdige handelingen ten aanzien van den Crediteur krachteloos zijn;

dat ingeval van vrijwillige verkooping geene zuivering of rangschikking kan geschieden, behalve wanner die verkooping geschiedt krachtens het beding van artikel 1223 alinea twee van het Burgerlijk Wetboek;

dat het kapitaal en de renten dadelijk eischbaar zijn, ook zonder opzegging of inverzuimstelling, wanneer hij schuldenaar niet voldoet, aan de verplichtingen bij deze acte op zich genomen, wanneer hij in staat van faillissement mocht worden verklaard of wanneer de verbondene goederen geheel of gedeeltelijk door een ander in executoriaal beslag genomen of door een gedaan bevel daarmede bedreigd mochten worden;

dat wanneer het kapitaal of de renten eischbaar zijn en na daartoe gedaan bevel niet worden afgelost, de Crediteur onherroepelijk is gemachtigd de verbondene goederen dadelijk

 


Genealog    VII - u                                                                           NA blad 2.

op de gebruikelijke wijze in het openbaar, door eenen notaris te doen verkoopen, de  voorwaarden te bepalen, den eigendom over te dragen, domi -

                                                                                                                                               fol. 3.

cilie te kiezen, de kooppenningen te ontvangen, het hem toekomende en de kosten daarmede te bestrijden of in mindering daarvan te doen strekken en het overschietende aan hem schuldenaar uit te keeren;

dat hij ter executie dezer domicilie stelt ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Voorts is hier mede verschenen de Crediteur voornoemd, die verklaarde al het vorenstaande voor zich aan te nemen.

De Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van  Johannes Huisman, koopman en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen die met de Comparanten en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

 

H Montizaan

          G H Westhoff

J. Huisman

        J.J. van Wijk

J H B Becking

notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den twintigsten Februari 1900 dertien, deel 127 folio 182 recto vak 6 twee bladen geen renvooi, ontvangen voor recht een gulden twintig cent.

¦ 1,20                                                                                                            De Ontvanger                                  

 

De Eerste Grosse hiervan is uitgegeven ten verzoeke van den Heer Gerrit Herman Westhoff, zonder beroep, wonende te Vaassen, den een en twintigsten februari negentien honderd dertien.                                               B.