Genealog   VII - s                                                                                   blad 1.

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVII Vaassen 1900 - 1920 p. 412.

1. Montizaan   Hendrik    m hoofd   03-12-1882 Vaassen H   NH fabrieksarbeider

2. Vosselman   Dina         v vrouw   15-09-1887 Epe       H      “           + 23-06-1921

3. Montizaan   Willempje v dochter 30-04-1913 Vaassen O      “

4.        “           Jannetje    v     “       15-04-1916      “      O      “

5.        “           Jansje       v     “       06-02-1918      “       O     “           + 16-03-1921

2 komt op 21-05-1912 van Zwolle.

 

Gezinskaart 1920 - 1938.

1. Montizaan    Hendrik   m hoofd  03-12-1882 Vaassen H   NH    Fabrieksarbeider

2.        “           Willempje v dr.       30-04-1913      “       O     “

3.        “           Jannetje    v dr.       15-04-1916      “       O     “

4. Vosselman   Johanna    v vrouw 15-07-1895 Epe        H     “

5. Montizaan    Jan           m zoon  11-07-1925    “          O     “

6.        “           Dina         v    dr.    10-05-1927    “          O     “

7.        “           Willempje v    dr.    30-04-1913 Vaassen  O     “      dienstbode

8.        “           Jannetje    v    dr.    15-04-1916      “        O     “             ”

9.        “           Willempje v    dr.    30-04-1913      “        O     “             ”

1 is staniolmaker. 1 is weduwnaar van Dina Vosselman.

2 gaat op 20-09-1928 naar Voorst p/a v.d.Wal in Terwolde.

3 gaat op 15-05-1934 naar Apeldoorn 2e beukenlaan 26 p/a B. v. Voorst- v. Beest.

4. van GK W. Vosselman.

7 komt op 08-11-1929 van Voorst en gaat op 30-03-1931 naar Deventer Alex. Heijnisstr. 9 p/a v.d.Minne.

8. komt op 07-12-1934 van Apeldoorn.

9. komt op 22-10-1935 van Apeldoorn en gaat naar GK van R. Roelofs.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 35. d.d. 1 juni 1912.

Hendrik Montizaan, oud 29 jaar, van beroep fabrieksarbeider geboren en wonende te Epe,  meerderjarige zoon van Jan Montizaan, overleden en van Willempje Speldekamp, oud 55 jaar, van beroep landbouwster, wonende te Epe, en

Dina Vosselman, oud 24 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Epe voor minder dan 6 maanden te Zwolle, meerderjarige dochter van Wijer Vosselman, oud 48 jaar, landbouwer, en van, Jannetje Stegeman, oud 48 jaar, van beroep landbouwster, beiden wonende te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Heimen Montizaan, oud 23 jaar, van beroep landbouwer, broeder van de bruidegom

2. Geerten Harleman, oud 29 jaar, van beroep  landbouwer

3. Jacob Boeve, oud 79 jaar, van beroep kastelein

4. Adriaan Huijsen, oud 38 jaar, van beroep gemeentebode

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 160. d.d. 16 september 1887.

Wijer Vosselman, oud 23 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Jannetje Stegeman, oud 24 jaar, zonder beroep, alhier op donderdag 15 september 1887 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Dina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 54 jaar, van beroep horlogemaker, en van Hendrik Apool, oud 43 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


Genealog    VII - s                                                                                  blad 2.

BS Epe Overlijdensacte nr. 27. d.d. 16 maart 1921.

Roelof Schreurs, oud 46 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Emst, en Dirk Veldhuis, oud 33 jaar, van beroep koopman, wonende te Vaassen, die verklaren dat op 16 maart 1921 om des voormiddags vier uur is overleden Jansje Montizaan, oud 3 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van Hendrik Montizaan, fabrieksarbeider en van Dina Vosselman, zonder beroep, beiden wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 65. d.d. 23 juni 1921.

Roelof Schreurs, oud 45 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Emst, en Johannes van den Esschert, oud 42 jaar, van beroep voerman, wonende te Epe, die verklaren dat op 23 juni 1921 om des voormiddags negen uur is overleden Dina Vosselman, oud 33 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, dochter van Wijer Vosselman, landbouwer en van Jannetje Stegeman, zonder beroep, beiden wonende te Emst. Gehuwd met Hendrik Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 155. d.d. 15 juli 1895.

Wijer Vosselman, oud 31 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Jannetje Stegeman, alhier op maandag 15 juli 1895 des voormiddags ten half een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Lohuizen, oud 37 jaar, van beroep smid, wonende te Epe en van Willem Schuilenklopper, oud 39 jaar, van beroep koopman, wonende te Ermelo.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog    VII - s                                                                            NA blad 1.

Notariλle akten, waarbij Jan Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J.H.B.Becking  te Vaassen van 1898 t/m 1915.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

5926/ 1518

 

10-03-1910

 

 Eerste veiling vanonroerend goed.

 

3

 

blad NA.  1.

5926/ 1522

 

24-03-1910

 

 Toeslag voor o.a. Hendrik Montizaan.

 

3

 

blad NA.  1.

5926/ 1573

 

01-07-1910

 

 Hypotheek. Hendrik Montizaan debiteur.

 

1

 

    VII - s


 

Notaris J.H.B. Becking te Vaassen.                                                                                                 

Inzate.                                                                                                               Inv. nr. 5926/ 1518.

                                                                                                                            d.d. 10-03-1910.

6. Een Bouwplaatsje gelegen op het Laar te Vaassen kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie E nummers 276, bouwland groot vier aren drie en zeventig centiaren, 441 hakhout

twee aren twintig centiaren, 474 bouwland vier en twintig aren twee en tachtig centiaren,

477 huis drie en zeventig centiaren en 478 wei- en bouwland twee en tachtig aren

twee en twintig centiaren. Samen groot een hectare vier entwintig aren vijf en tachtig centiaren te veilen in twee perceelen als:

Perceel Twaalf: Het huis met wei en bouwland en hakhout groot vijf en negentig aren dertig centiaren en uitmakende voormelde nommers 441, 476, 477 en 478.

Perceel Dertien: Bouwland ter grootte van negen en twintig aren vijf en vijftig centiaren en uitmakende voormelde nommers 276 en 474.

 

Toeslag                                                                                                             Inv. nr. 5926/ 1522.

                                                                                                                            d.d. 24-03-1910.

de kolom van de perceelen twaalf en dertien is gemijnd op vijftien honderd vijf gulden door

Jan Bunte, afslager wonende te Vaassen.

3. Jan Bunte, voornoemd, die verklaarde perceel twaalf te hebben gekocht en als mondeling daartoe gemachtigd, in koop aan te nemen voor Hendrik Montizaan, fabrieksarbeider, wonende te Vaassen, zulks voor (elf honderd zeventig gulden) lees dertien honderd vijf en vijftig gulden en perceel dertien voor een honderd vijftig gulden voor Jan Montizaan, fabrieksarbeider aldaar, welke laatste hier mede verschijnende, verklaarde dat perceel voor zich aan te nemen.

 


Genealog    VII - s                                                                            NA blad 2.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5926.                                                                                                                          fol. 1.

 

Heden den eersten Juli van het jaar negentien honderd tien, compareerde te Vaassen voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

NΊ 1573.          Hendrik Montizaan, fabrieksarbeider, wonende te Vaassen, die verklaarde:

dat hij wegens ter leen ontvangen geld schuldig is aan Reemt Abrahams Visser, winkelier wonende te Vaassen, eene som van Een duizend gulden ¦ 1000,=

dat hij aanneemt van dit kapitaal, jaarlijks op den eersten Juli, voor het eerst op dien dag in negentien honderd elf, eene rente te betalen, berekend tegen vier ten honderd en het kapitaal terug te geven drie maand nadat van eene van beide zijden opzegging zal gedaan zijn, welke opzegging te allen tijde mag plaats hebben;

dat hij op zich neemt om zoowel de betaling der rente, als de aflossing van het kapitaal te bewerkstelligen kost- en schadeloos ten huize en aan handen van den schuldeischer, in grof nederlandsch standaardgeld, zonder eenige korting hoegenaamd;   

dat de kosten van deze acte en van alle verdere tengevolge van deze geldopneming gevorderd wordende acten, inschrijvingen, opzegging, kwitantiλn en doorhaling van inschrijvingen, door hem schuldenaar moeten worden gedragen;

dat hij tot zekerheid van kapitaal, renten en kosten ten behoeve van den schuldeischer speciaal verhypothekeert:

Een Bouwerfje gelegen op het Laar te Vaassen, bestaande uit huis met wei- en bouwland en hakhout, kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie E nommers 441, 476, 477 en 478, samen ter grootte van vijf en negentig aren, dertig centiaren.

Voorts verklaarde de comparant dat hij voormeld kapitaal heeft opgenomen en dat het aan hem is ter leen verstrekt onder de volgende Voorwaarden:

dat hij schuldenaar verplicht is de verbondene getimmerten bij eene solide binnenlandsche maatschappij tegen brandschade te verzekeren en verzekerd te houden, de polis aan den crediteur in bewaring te geven en jaarlijks aan dezen van de betaling der contributie te doen blijken;

dat bij gebreke van zoodanige verzekering de crediteur bevoegd is die ten koste van hem schuldenaar te bewerkstelligen;

dat ingeval van brandschade de vergoeding daarvoor in de plaats van de onderzetting treedt en uitsluitend de crediteur bevoegd is tot ontvangst van die vergoeding, teneinde die te zijner keuze te doen strekken tot herbouw onder zijne directie of anders in mindering of tot afdoening van het hem toekomende;                             /

                                                                                                                                               fol. 2.

dat de verbondene goederen niet van aard of bestemming veranderd en zonder schriftelijke toestemming van den crediteur niet vervreemd, met hypotheek of andere zakelijke lasten bezwaard, verhuurd of in gebruik afgestaan mogen worden;

dat geene vooruitbetaling van huurpenningen ingeval van verhuring mag plaats hebben en alle met deze bedingen strijdige handelingen ten aanzien van den crediteur krachteloos zijn;

dat ingeval van vrijwillige verkooping geene zuivering of rangschikking kan geschieden;

dat het kapitaal en de renten dadelijk eischbaar zijn, ook zonder opzegging of inverzuimstelling, wanneer hij schuldenaar niet voldoet, aan de verplichtingen bij deze acte op zich genomen, wanneer hij in staat van faillissement mocht worden verklaard of wanneer de verbondene goederen geheel of gedeeltelijk door een ander in executoriaal beslag genomen of door een gedaan bevel daarmede bedreigd mochten worden;

dat wanneer het kapitaal of de renten eischbaar zijn en na daartoe gedaan bevel niet worden afgelost, de crediteur onherroepelijk is gemachtigd de verbondene goederen dadelijk op de gebruikelijke wijze in het openbaar, door eenen notaris te doen verkoopen, de voorwaarden te bepalen, den eigendom over te dragen, domicilie te kiezen, de kooppenningen


Genealog    VII - s                                                                                                          NA blad 3.

te ontvangen, het hem toekomende en de kosten daarmede te bestrijden of in mindering daarvan te doen strekken en het overschietende aan hem schuldenaar uit te keeren;

dat hij ter executie dezer domicilie stelt ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Voorts is hier mede verschenen de Crediteur voornoemd, die verklaarde al het vorenstaande voor zich aan te nemen.

De Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van de Heeren Jan Mulder ten Kate, zonder beroep en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen die met de Comparanten en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

 

H Montizaan

 R Visser

J. MuldertenKate

        J.J. van Wijk

J H B Becking

notaris