Genealog   VII - r                                                                                   blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn   113/26.

Montizaan   Dirkje v dienstbode 15-08-1880 Vaassen O gaat op 23-05-1903 naar Heerde.

 

GA Hattem

Bevolkingsregister Heerde 1900 - 1920 Boek 384 blad 195.

1. Horst           Gerrit      M hoofd   13-12-1849 Epe           H   NH bleeker, later landbouwer

2. Buitenhuis   Aaltje      V vrouw   08-03-1828 Apeldoorn H          + 02-06-1902

3. Montizaan   Dirkje      V vrouw   15-08-1880 Epe           H    

4. Horst          Gerrit Jan M zoon    10-06-1904 Heerde       O    

5.                  Dirk Jan   M           05-02-1907                  O    

1 trouwt op 23-06-1875 met 2, die weduwe is van Jan Bogerman, overleden op 10-10-1872.

3 komt op 09-05-1903 van Apeldoorn en trouwt op die datum met 1.

 

Gezinskaart 1920 - 1938.

1. Horst          Gerrit       M hoofd 13-12-1849 Epe        H    NH           + 21-08-1931

2. Montizaan   Dirkje      V vrouw 15-08-1880             H     

3. Horst          Gerrit Jan M zoon   10-06-1904 Heerde  O               landbouwer

4.                   Dirk Jan  M          05-02-1907             O                     

3 trouwt op 04-09-1930 met Hendrikje Vorstelman.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 39. d.d. 9 mei 1903.

Gerrit Horst, weduwnaar van Aaltje Buitenhuis, oud 53 jaar, zonder beroep, geboren te Vaassen onder Epe en wonende te Heerde,  meerderjarige zoon van wijlen Jan Horst, en van diens weduwe Janna van de Haar, zonder beroep, wonende te Vaassen, en

Dirkje Montizaan, oud 22 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te Vaassen onder Epe, minderjarige dochter van de echtelieden Jan Montizaan, oud 47 jaar, fabrieksarbeider, en van Willempje Speldekamp, oud 46 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Vaassen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacob Boeve, oud 70 jaar, van beroep herbergier

2. Gerrit Jan Jonker, oud 56 jaar, van beroep gemeentebode

3. Hendrik Kers, oud 35 jaar, van beroep kastelein

4. Hans Antonie Das, oud 28 jaar, van beroep zadelmaker

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruid en de vier getuigen. De moeder van de bruidegom kon niet schrijven.

 

BS Heerde Overlijdensacte nr. 77. d.d. 21 augustus 1931.

Gerrit Jan Voorhorst, oud 51 jaar, van beroep landbouwer, en Hendrikus de Graaf, oud 39 jaar, van beroep fabrieksarbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 augustus 1931 om des voormiddags twee uur is overleden Gerrit Horst, oud 81 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Heerde, zoon van Jan Horst, en van Janna van de Haar, gehuwd met Dirkje Montizaan en weduwnaar van Aaltje Buitenhuis.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 202. d.d. 13 december 1849.

Jan Horst, oud 27 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Janna van der Haar, alhier op 13 december 1849 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hermen Roemerman, oud 25 jaar, van beroep papiervormmaker en van Jannes Stegeman, oud 26 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.


Genealog   VII - r                                                                                                                  blad 2.

Dirkje vertrekt op 27 october 1894 van Vaassen naar Baarn en op 12 november 1895 van Baarn naar Vaassen en op 19 november 1895 van Vaassen naar Apeldoorn als dienstbode.

 

Notariële akten, waarbij Dirkje Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

3352/  166

 

26-09-1895

 

 Testament van Gerrit Horst.

 

1

 

    VII - r

5649/  111

 

07-05-1903

 

 Huwelijksvoorwaarden tussen Gerrit Horst en Dirkje

 Montizaan.

 

1

 

    VII - r

5649/  112

 

07-05-1903

 

 Testament van Gerrit Horst.

 

1

 

    VII - r

5649/  113

 

07-05-1903

 

 Testament van Dirkje Montizaan.

 

1

 

    VII - r


 


Genealog   VII - r                                                                             NA blad 1.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 3352.                                                                                                                          fol. 1.

 

    1895            Op heden den zes en twintigsten September achttien honderd vijf en negentig verscheen voor mij Pieter Crezée, Notaris ter Standplaats Heerde, Arrondissement Zutphen in           

26 September          tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

Gerrit Horst, bleeker wonende te Heerde.

    Nº 166.        Die genegen zijnde om bij uitersten wil te beschikken bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave, heeft verklaard:

Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Ik legateer , indien mijne moeder Janna van de Haar weduwe van Jan Horst voor mij overlijdt, aan mijne naaste bloedverwanten gezamenlijk eene som van vier honderd gulden, vrij van alle rechten en kosten, die op deze beschikking mochten vallen en uit te keeren binnen zes maanden na mijn overlijden.

Ik benoem tot erfgename mijner geheelen nalatenschap mijne vrouw Aaltje Buitenhuis weduwe van Jan Bagerman en bij haar vooroverlijden, zoo benoem ik tot mijne ergenamen hare kinderen en verdere wettige afstammelingen bij plaatsvervulling.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil des erflaters aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door hem aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven; daarna heb ik notaris, mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan hem erflater afgevraagd, of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn, Candidaat notaris en Jan van Lohuizen, zonder beroep, beide wonende te Heerde, als getuigen, met den Comparant mij notaris bekend.

En heeft de comparant met de getuigen en mij      /

                                                                                                                                               fol. 2.

notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

  G Horst

J van Lohuizen

     J R Romijn              P. Crezée

          Nots.

 


Genealog   VII - r                                                                             NA blad 2.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5649.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op heden den zevenden Mei negentien honderd en drie verschenen voor mij Pieter Crezée,

        1903        notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen in tegenwoordigheid der na te noemen

   7 Mei            getuigen:          

                            Nº 111.            Gerrit Horst, zonder beroep te Heerde en

Dirkje Montizaan, zonder beroep te Vaassen,

die verklaarden ter zake van hun voorgenomen huwelijk te zijn overeengekomen:

dat tusschen hen zal bestaan eene gemeenschap van winst en verlies, zooals die gemeenschap in het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek is geregeld, en

dat tot deze gemeenschap evenwel niet zullen behooren de kleederen en het lijfstoebehooren, welke bij de ontbinding des huwelijks ieder der echtgenooten bezit, welke goederen geacht zullen worden gelijke waarde te hebben en in de plaats te zijn getreden van de door ieder hunner ten huwelijk aangebrachte.

Verder verklaarden de comparanten, dat door hen behalve hunne kleederen en lijfstoebehooren, ten huwelijk zal worden aangebracht:                                                                                                                                   

                                                        door den comparant Horst

a Onroerende goederen

b Roerende lichamelijke goederen ter waarde van vijf honderd tachtig gulden

c Vorderingen:

op Harm Ramaker te Heerde, wegens geleend geld zes honderd gulden

op Anthonie Jalink, wegens idem drie duizend twee honderd gulden

op Hendrik de Graaf, wegens idem twee honderd gulden

op Gerrit Jan Burgers, wgens idem per resto twee honderd en tien gulden

op Hendrik van Dijk, wegens idem zes honderd gulden

op Aart van Velde, wegens idem honderd vijftig gulden

op Wijndel van Egteren, wegens idem drie honderd gulden

op Jacob Bagerman, wegens idem twee duizend zeven honderd gulden

op Gijsbert van Olst, wegens idem een duizend acht honderd gulden

alle onder hypothecair verband van aan de schuldenaren toebehoorende onroerende goederen

op Hendrik Vels, wegens geleend geld honderd gulden

op Gerrit Gelderman, wegens idem zes honderd gulden

op notaris Crezée wegens in bewaring genomen geld per resto vier duizend acht honderd gulden                                                                            /

                                                                                                                                               fol. 2.

op denzelfde wegens of volgens rekening courant vier honderd gulden

d contanten te bedrage van vier honderd gulden.

                                                                     Schulden

aan de erven Derk Willem Leertouwer, koopsom wegens een gekocht huis een duizend drie honderd gulden

aan notaris Crezée voor kosten wegens dien aankoop verschuldigd honderd zeven en twintig gulden negentig cent

aan Gerrit Boeve te Heerde voor een nieuw te bouwen huis twee duizend vier honderd vijftig gulden

aan Jan Jacob van Ark Harmzen te Heerde eene som van vijftig gulden

                                              door de comparante Dirkje Montizaan:

contanten te bedrage van honderd vijftig gulden

welke baten met geene schulden zijn bezwaard

De comparanten verklaarden ter executie dezer en alle gevolgen van dien domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

 

Waarvan acte.


Genealog   VII - r                                                                             NA blad 3.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jacob Verdenius, candidaat notaris te Heerde en Berend Wonink, notarisklerk te Veessen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

G Horst           D Montizaan

J Verdenius

                                                                B. Wonink               

                                                                                            P. Crezée

                                            Nots.

 

Geregistreerd te Elburg dertien Mei 1900 en drie, deel 83 folio 159 recto vak 2. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht: vijf gulden.

                                                                                                                                  De Ontvanger                                    

¦ 5,=

 


Genealog   VII - r                                                                             NA blad 4.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5649.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op heden den zevenden Mei negentien honderd en drie verscheen voor mij Pieter Crezée,

        1903        notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen in tegenwoordigheid der na te noemen

   7 Mei            getuigen:          

       Nº 112.     Gerrit Horst, zonder beroep te Heerde

                        die genegen zijnde om bij uiterste wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave, heeft verklaard:

Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Ik legateer aan mijne aanstaande echtgenoote Dirkje Montizaan, zonder beroep te Vaassen, al mijne onroerende en al mijne lichamelijke roerende goederen, tegen inbreng in mijne nalatenschap van de waarde waarop die goederen zullen worden geschat door drie deskundigen te benoemen en te beëedigen overeenkomstig artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek.

Ik benoem tot erfgename van het beschikbaar gedeelte mijner nalatenschap mijne genoemde aanstaande echtgenoote Dirkje Montizaan.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil des erflaters aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door hem aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven; daarna heb ik notaris, mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan hem erflater afgevraagd, of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jacob Verdenius, candidaat notaris te Heerde en Berend Wonink, notarisklerk te Veessen, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

G Horst          

J Verdenius

                                                                B. Wonink               

                                                                                            P. Crezée

                                            Nots.

 

Overleden 21 Augustus 1931.

 


Genealog   VII - r                                                                                                    NA blad 5.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5649.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op heden den zevenden Mei negentien honderd en drie verscheen voor mij Pieter Crezée,

        1903        notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen in tegenwoordigheid der na te noemen

   7 Mei            getuigen:          

       Nº 113.     Dirkje Montizaan, zonder beroep te Vaassen

                        die genegen zijnde om bij uiterste wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave, heeft verklaard:

Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Ik legateer aan mijn aanstaande echtgenoot Gerrit Horst, zonder beroep te Heerde, al mijne onroerende en al mijne lichamelijke roerende goederen, tegen inbreng in mijne nalatenschap van de waarde waarop die goederen zullen worden geschat door drie deskundigen te benoemen en te beëedigen overeenkomstig artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek.

Ik benoem tot erfgenaam van het beschikbaar gedeelte mijner nalatenschap mijn genoemden aanstaanden echtgenoot Gerrit Horst.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil der erflaatster aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door haar aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven; daarna heb ik notaris, mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan haar erflaatster afgevraagd, of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jacob Verdenius, candidaat notaris te Heerde en Berend Wonink, notarisklerk te Veessen, als getuigen, met de comparante mij notaris bekend.

En heeft de comparante met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

D Montizaan  

J Verdenius

                                                                B. Wonink               

                                                                                            P. Crezée

                                            Nots.