Genealog    VII - n                                                                                 blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 195/51.

1. Koller         Lambertus M hoofd   24-06-1874 Apeldoorn H   NH dagloner

2. Montizaan  Aartje        V vrouw   05-03-1877 Heerde      H     “

3. Koller         Hendrikus M zoon     28-01-1900 Apeldoorn O     “

 

Idem 110/168.

1 t/m 3 als boven.

4. Koller         Reinder     M zoon     05-03-1901 Apeldoorn O    NH

5.    “              Jenneke     V dochter 13-09-1902         “        O      “         + 02-03-1903

 

Idem 25/168.

1 t/m 4 als boven.

5. Koller         Marinus     M zoon     03-12-1904 Apeldoorn O   NH

6.    “              Lambertus M    “        16-02-1908         “        O     “

7.    “              Aartje        V dochter 25-03-1910         “        O     “

8.    “              Hendrika    V     “       19-04-1916         “        O     “

9.    “              Heintje       V     “       22-11-1918         “        O     “

10.  “              Maria         V     “       22-03-1920         “        O     “

11.  “              Cornelis     M zoon     24-07-1922         “        O     “

Het gezin woont op Wieselseweg 90 en op 21-02-1928 op nummer 3. 1 is bakker.  

5 vertrekt op 27-03-1929 naar Noord-Amerika. 7 trouwt op 06-05-1931 met B. v. Laar.

6 is melkventer en trouwt op 25-05-1932 met C.H. Mouw.

8 trouwt op 08-12-1937 met W. v.d. Haar.

4 is bakker en trouwt op 06-10-1935 met G.J. Holtman.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.05.

BS Apeldoorn Huwelijksacte nr. 74. d.d. 6 mei 1899.

Lambertus Koller, oud 24 jaar, van beroep daglooner, geboren en wonende te Apeldoorn, meerderjarige zoon van de echtelieden Hendrikus Koller, arbeider, wonende te Apeldoorn, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, en van Jenneken Put, overleden, en

Aartje Montizaan, oud 22 jaar, zonder beroep, geboren te Heerde en wonende te Apeldoorn, minderjarige dochter van de echtelieden Reint Montizaan, van beroep daglooner en van Magteldje Broekhuis, zonder beroep, beiden wonende te Apeldoorn, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik Albertus van Steennis, oud 28 jaar, van beroep gemeente ambtenaar

2. Jacob Slijkhuis, oud 52 jaar, van beroep gemeentebode

3. Hendrik Jan Bos, oud 28 jaar, van beroep concierge

4. Willem Adrianus Johannes Lucas, oud 23 jaar, van beroep gemeente ambtenaar

Allen wonende te Apeldoorn. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom, de vader van de bruid en de vier  getuigen. De moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

RA Gelderland te Arnhem 2003.02.07.

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 238. d.d. 25 junij 1874.

Hendrikus Koller, oud 43 jaar, van beroep daglooner, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Jenneken Put, oud 35 jaar, zonder beroep, alhier op woensdag 24 junij 1874 des voormiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Lambertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Mouw, oud 36 jaar, van beroep daglooner, en van Jan van Orden, oud 41 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


Genealog    VII - n                                                                                 blad 2.

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 74. d.d. 29 januari 1900.

Lambertus Koller, oud 25 jaar, van beroep tuinman, wonende te Wiessel, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Aartje Montizaan, zonder beroep, alhier op zondag 28 januari 1900 des namiddags ten half twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrikus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Slijkhuis, oud 52 jaar, van beroep gemeentebode, en van Hendrik Jan Bos, oud 28 jaar, van beroep concierge, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 177. d.d. 6 maart 1901.

Lambertus Koller, oud 26 jaar, van beroep arbeider, wonende te Wiessel, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Aartje Montizaan, zonder beroep, alhier op dinsdag 5 maart 1901 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reinder gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Slijkhuis, oud 52 jaar, van beroep gemeentebode, en van Anthonij Herman Stolte, oud 27 jaar, van beroep gemeente ambtenaar, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 714. d.d. 15 september 1902.

Lambertus Koller, oud 28 jaar, van beroep arbeider, wonende te Wiessel, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Aartje Montizaan, zonder beroep, alhier op zaterdag 13 september 1902 des namiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jenneke gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Bos, oud 31 jaar, van beroep concierge en van Jacob Slijkhuis, oud 55 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 90. d.d. 3 maart 1903.

Johannes de Ruiter, oud 31 jaar, van beroep arbeider, en Jacob Slijkhuis, oud 55 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Apeldoorn, die verklaren dat op maandag 2 maart 1903 om des namiddags half zeven uur is overleden Jenneke Koller, oud 5 maanden, zonder beroep, geboren te Apeldoorn en wonende te Wiessel, dochter van Lambertus Koller, arbeider en van Aartje Montizaan, zonder beroep, beiden wonende te Wiessel.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notari๋le akten, waarbij Aartje Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris P. Crez้e te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

5646/    32

 

15-02-1899

 

 Obligatie met hypotheek. Crediteur Aartje Montizaan.

 

1

 

    VII - n


 


Genealog    VII - n                                                                           NA blad 1.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5646.                                                                                                                         fol. 1.

    1899            Op heden den vijftienden Februari achttien honderd negen en negentig verscheen voor mij

15 Februarij          Pieter Crez้e, Notaris ter standplaats Heerde, Arrondissement Zutphen in tegenwoordigheid    

   Nบ 32.           der na te noemen getuigen:

Frank van de Kamp, arbeider te Heerde, die verklaarde:

a wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Aartje Montizaan, zonder beroep te Heerde, namens wie deze schuldbekentenis en de verdere inhoud dezer acte wordt geaccepteeerd door haren man, deling-gemachtigde, den Heer Jan Anthonie Biermasz, kandidaat-notaris te Heerde, mede voor mij verschenen.

Eene som van Drie honderd gulden.

b zich te verbinden:

om die som ten allen tijde, drie maanden na opeisching of na aanzegging terug te zullen geven,

om daarvan jaarlijks op den eersten februari, voor het eerst in het volgend jaar, eene rente te zullen betalen ad vier en een half percent ‘s jaars,

om die betalingen, van kapitaal en rente, franco en zonder korting te zullen doen aan en ten huize van de creditrice,

c tot zekerheid van de teruggave van het kapitaal en van de voldoening der rente, recht van hypotheek te verleenen op:

Een stuk bouwland in de Weze te Heerde, groot ongeveer dertig aren, zijnde een zuidelijk gedeelte van het kadastrale nummer 1626 der Sectie H gemeente Heerde met het daarop nieuw gebouwde, bij het kadaster nog niet bekende huis,

d toestemming te geven tot de inschrijving dezer hypotheek in de daartoe bestemde registers en zich te verbinden tot betaling van alle kosten en rechten die uit deze geldleening met hypotheekstelling zullen voortvloeien, die van opzegging en roiement daaronder begrepen.

e Verder met de Creditrice te zijn overeengekomen als volgt:

Het verbonden getimmerte moet tegen brandschade verzekerd zijn in eene soliede, inlandsche Maatschappij, ten genoege van de creditrice,die van deze geldleening met hypotheekstelling bij de verzekerd hebbende Maatschappij aanteekening zal kunnen laten doen, opdat, ingeval van brand, de schadevergoeding                                                /

                                                                                                                                               fol. 2.

aan haar worde uitbetaald, ten einde die of te doen strekken tot herbouw van het afgebrande of wel tot voldoening of vermindering van het dan verschuldigde aan te wenden.

De goederen mogen, zonder schriftelijke toestemming van de creditrice niet worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling der huurpenningen mag worden bedongen of aangenomen.

Bij willige verkooping van het verbondene mag geene zuivering dezer hypotheek plaats hebben.

Ingeval van brand van het verbonden getimmerte, van beslag door derden op- of verkoop van de goederen of bij niet nakoming door den debiteur van eene bepaling dezer acte, in het bijzonder bij wanvoldoening der rente op den bepaalden tijd, moet het Kapitaal dadelijk bij opeisching worden teruggegeven, zonder dat daartoe eene gerechtelijke acte noodig is.

En bij wanvoldoening van Kapitaal of rente, zoodra de debiteur tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, zal de Creditrice onherroepelijk gemachtigd zijn om de verbonden goederen in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik, ten overstaan van een ambtenaar ter harer keuze te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als zij raadzaam zal oordeelen, de koopers te stellen in den eigendom en het bezit, desnoods door executie eener grosse der veilingsacte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteeren, ten einde daaruit hoofdsom, rente en kosten te verhalen.

De comparanten verklaarden ter executie dezer en alle gevolgen van dien, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan acte.

 


Genealog    VII - n                                                                           NA blad 2.

Gedaan en verleden te Heerde, ten kantore van mij notaris ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Leeuwen, logementhouder en winkelier en Harmen Post, rijtuigverhuurder, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En heeft de comparant Biermasz met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend, verklarende de comparant van de Kamp uit onkunde niet te kunnen teekenen.

J.A. Biermasz

J van Leeuwen

     H. Post                               P. Crez้e

          Nots.