Genealog     VI - x                                                                                  blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XXIII 1900 - 1920 p. 872.

1. Montizaan    Dirk            m hoofd   11-10-1877 Oene H    NH   klompenmaker

2. Gerard         Geertje         v vrouw  18-02-1877  Epe  H       “                 + 16-06-1907

3. Kamphuis    Geertruida    v vrouw  04-06-1884     “    H       “

4. Montizaan   Jan Willem   m zoon    10-05-1911     “    O

Het gezin woont in Zuuk E 392. 1 en 2 komen in November 1904. 1 was eerst daglooner.

1 en3 trouwen op 11-06-1910.

 

Idem deel XXVIII Oene D 170 1900 - 1920 p. 252.

1. Montizaan         Dirk                    m hoofd              11-10-1877 Epe H    NH klompenmaker

2. Kamphuis         Geertruida            v vrouw              04-06-1884   “   H      “

3. van Tongeren   Hendrika               v schoonmoeder 06-11-1838   “   W      “   + 21-04-1913

4. Gerard              Johanna Hendrika v nicht                11-12-1897   “    O     “

5.     “                   Hendrika              v    “                   01-07-1899   “    O     “

6. Montizaan         Jan Willem           m vader              12-01-1839 Heerde W “   + 22-06-1916

7.       “                    ”      “                m zoon               10-05-1911 Epe O      “

8.       “                  Gerrit                  m    “                  13-02-1913    “   O     “

9.       “                  Egberdina            v zuster              27-09-1891    “   O     “

10.     “                  Anna                   v     “                  12-05-1874    “   O     “

11.     “                  Frederik              m zoon                12-04-1909   “    O     “

12.     “                  Johannes             m    “                   06-12-1915   “    O     “

13.     “                  Egberdina            v zuster               27-09-1891   “    O     “

14.     “                  Dirk                    m zoon                08-02-1918   “    O     “

15.     “                  Geurt                  m    “                   05-12-1920   “    O     “

3 was weduwe van Jan Gerard. 4 en 5 gaan op 02-05-1918 naar Olst.

9 komt op 20-04-1914 van Apeldoorn en gaat op 19-08-1914 naar Wijhe.

10 komt op 29-01-1915 van Voorst en gaat op 10-03-1915 naar Voorst.

11 wordt erkend bij huwelijk op 11-06-1910.

13 komt op 12-05-1917 van Wijhe.

 

Gezinskaart Epe 1920 - 1938

1. Montizaan    Dirk                       m hoofd   11-10-1877 Epe H   NH   klompenmaker

2. Kamphuis     Geertruida              v vrouw   04-06-1884   “   H     “

3. Montizaan    Jan Willem             m zoon     10-05-1911   “   O     “     losse arbeider

4.        “           Gerrit                     m    “        13-02-1913   “   O     “     fabrieksarbeider

5.        “           Frederik                 m     “        12-04-1909   “   O    “      schilder

6.        “           Johannes                m     “        06-12-1915   “   O    “

7.        “           Dirk                       m     “        08-02-1918   “   O    “

8.        “           Geurt                     m     “        05-12-1920   “   O    “

9.        “           Lambertus Antonie m     “       27-12-1922   “    O   “

10.      “           Berend Jan             m     “        08-11-1926   “   O   “

1 overlijdt op 10-04-1937.  3 gaat op 29-10-1938 naar Voorst Terwolde S 18.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorte-acte nr. 45. d.d. 19 februarij 1877.

Jan Gerard, oud 40 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Hendrika van Tongeren, dagloonster, oud 38 jaren, zijne huisvrouw alhier op zondag 18 februarij 1877 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Geertje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Fiks, oud 49 jaar, van beroep daglooner, en van Jan Fiks, oud 39 jaar, van beroep klompenmaker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.

 


Genealog   VI - x                                                                                    blad 2.

BS Epe Huwelijksacte nr. 26. d.d. 30 april 1904.

Dirk Montizaan, oud 26 jaar, van beroep klompenmaker, geboren en wonende te Oene onder Epe, meerderjarige zoon van de echtelieden Jan Willem Montizaan, oud 66 jaren, klompenmaker en van Janna van Dijk, oud 56 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Oene, alhier tegenwoordig, en

Geertje Gerard, oud 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Jan Gerard, overleden en van diens weduwe Hendrika van Tongeren, oud 66 jaren, zonder beroep, wonende te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Frederik Jonker, oud 67 jaar, van beroep landbouwer te Epe,

2. Roelof Riphagen, oud 57 jaar, van beroep landbouwer te Oene,

3. Lammert Herms, oud 26 jaar, van beroep kruidenier te Terwolde,

4. Gerrit Willem Veen, oud 24 jaar, van beroep schilder te Terwolde,

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de moeder van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 94. d.d. 17 juni 1907.

Jan Fiks, oud 69 jaar, van beroep klompenmaker en Berend Jansen, oud 47 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Epe, die verklaren dat op 16 juni 1907 om des namiddags tien uur is overleden Geertje Gerard, zonder beroep, oud 30 jaar, geboren en wonende te Epe, dochter van Jan Gerard, overleden en Hendrika van Tongeren, zonder beroep, wonende te Epe gehuwd met Dirk Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Huwelijksacte nr. 33. d.d. 11 juni 1910.

Dirk Montizaan, weduwnaar van Geertje Gerard, oud 32 jaar, van beroep klompenmaker, geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van de echtelieden Jan Willem Montizaan, klompenmaker en van Janna van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Epe, en

Geertruida Kamphuis, oud 26 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Gerrit Kamphuis, overleden en van Frederika van Schooten, oud 62 jaren, zonder beroep, wonende te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Roelof Riphagen, oud 63 jaar, van beroep landbouwer te Epe,

2. Jan Bibo,oud 27 jaar, van beroep landbouwer te Epe,

3. Berend Jan Kamphuis, oud 23 jaar, van beroep landbouwer te Epe, broeder van de bruid,

4. Albert Kamphuis, oud 28 jaar, van beroep tuinknecht te Apeldoorn, broeder van de bruid,

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de vier getuigen.

De moeder van de bruid hierbij tegenwoordig heeft verklaard hare toestemming tot dit huwelijk te geven.

De bruidegom en de bruid verklaarden tevens als het hunne te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, alhier geboren de 12 april 1909 en in het geboorte-register dezer gemeente van dat jaar ingeschreven onder de voornaam Frederik als zoon van Geertruida Kamphuis.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 110. d.d. 5 juni 1884.

Gerrit Kamphuis, oud 39 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Frederika van Schooten, dagloonster, oud 36 jaren, zijne huisvrouw alhier op woensdag 4 juni 1884 des namiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Geertruida gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 51 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit Jan Jonker, oud 37 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   VI - x                                                                                    blad 3.

BS Epe Overlijdensacte nr. 54. d.d. 12 april 1937.

Jan Steenvoort, oud 59 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Oene, die verklaart dat op 10 april 1937 om des namiddags vier uur is overleden Dirk Montizaan, van beroep klompenmaker, oud 59 jaar, geboren te Epe en wonende te Oene, zoon van Jan Willem Montizaan en van Janna van Dijk, beiden overleden, gehuwd met Geertruida Kamphuis en weduwnaar van Geertje Gerard.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.

 

Notariλle akten, waarbij Dirk Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

 

1. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

5549/ 4614

 

27-04-1904

 

 Testament van Derk Montizaan.

 

1

 

    VI - x

5549/ 4615

 

27-04-1904

 

 Testament van Geertje Gerard.

 

1

 

    VI - x


 


Genealog   VI - x                                                                              NA blad 1.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5549.                          

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den zeven en twintigsten April des jaars negentien honderd en vier is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

NΊ 4614.          Derk Montizaan, klompenmaker wonende te Oene.

Welke comparant ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflater is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik stel en benoem tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne aanstaande echtgenoote

Geertje Gerard, buiten beroep wonende in Zuuk onder Epe.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing, is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die zoowel als de comparant erflater aan mij Notaris bekend zijn.     

                                                                 Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Jaan Haas daglooner en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk beide te Epe als getuigen.                                         

En onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande deze acte onderteekend door den comparant erflater, mij Notaris en de getuigen.                                    

                                                               Derk Montizaan

                                                        W. Verkouteren

                                                                               J haas

                                                                            H.J.L. Blankhart

 

+ 10/4/37                                         Vervallen door overlijden.

 


Genealog   VI - x                                                                              NA blad 2.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5549.                          

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den zeven en twintigsten April des jaars negentien honderd en vier is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

NΊ 4615.          Geertje Gerard, buiten beroep wonende in Zuuk onder Epe.

Welke comparante ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door de erflaatster is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik stel en benoem tot mijne eenigen en algeheelen erfgenaam mijnen aanstaanden echtgenoot

Derk Montizaan, klompenmaker wonende te Oene.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing, is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan de erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die zoowel als de comparante erflaatster aan mij Notaris bekend zijn. 

                                                                 Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Jaan Haas daglooner en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk beide te Epe als getuigen.                                         

En onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande deze acte onderteekend door den comparante erflaatster, mij Notaris en de getuigen.                                    

                                                                    G Gerard

                                                        W. Verkouteren

                                                                               J haas

                                                                            H.J.L. Blankhart

 

Geregistreerd te Apeldoorn den twee en twintigsten Juni 1900 zeven deel 116 folio 167 verso vak 1. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht drie gulden zestig cent.

                          ¦ 3,60                                                                                               De ontvanger                           

 

                                                         Overleden 16 juni 1907.