Genealog    VI - v                                                                                   blad 1.

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde 1920 - 1938   Gezinskaart.   M 350.  A 99.

1. Montizaan    Geurt           m hoofd 01-10-1875 Heerde                 H   GK

2. Pol               Berendina     v vrouw 27-01-1880 Meppel                H          + 16-03-1929

3. Montizaan    Albertus Jan m zoon   23-06-1926 Zwolle                 O    

4. Reinders       Jantje            v nicht   24-07-1903 Ambt Vollenhove O          huishoudster

1 is broodbakker en winkelier.  1 en 2 trouwen op 07-04-1920 te Ermelo.

4 komt op 10-04-1929 van Veenendaal.

 

Geurt gaat van Heerde naar Arnhem en komt op 1 juni 1901 van Arnhem naar Heerde en gaat op 26 juli 1901 naar Alkmaar en keert op 4 november 1901 weer terug naar Heerde.

 

RA Drenthe te Assen 2002.09.18.

BS Meppel Geboorte-acte nr. 24. d.d. 27 januarij 1880.

Jan Pol, oud 39 jaar, van beroep arbeider, wonende te Meppel, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Barbertien de Pree, zonder beroep, alhier op 27 januarij 1880 des morgens  ten kwartier voor tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis staande in wijk 4 nummer 14, hetzelve de voornaam Berendina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Berend de Pree, oud 67 jaar, van beroep arbeider, en van Geert van Echten, oud 40 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.10.10.

BS Nunspeet Huwelijksacte nr. 18. d.d. 7 april 1920.

Geurt Montizaan, oud 44 jaar, van beroep bakker, geboren en wonende te Heerde, meerderjarige zoon van Albertus Montizaan en van Gerrigje Eikelboom, beiden overleden, en

Berendina Pol, oud 40 jaar, zonder beroep, geboren te Meppel en wonende te Nunspeet, voor minder dan zes maanden te Heerde, meerderjarige dochter van wijlen Jan Pol en van Barbertien de Pree, beiden overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik Reinders, oud 52 jaar, van beroep gemeentebode, zwager van de bruidegom, wonende te Veenendaal

2. Evert van Sloten, oud 45 jaar, van beroep bakker, zwager der bruid, wonende te Nunspeet

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de twee getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 1995.05.31.

BS Heerde Overlijdensacte nr. 31. d.d. 18 maart 1929.

Willem Klein Tijssink, oud 54 jaar, van beroep aanspreker, en Hendrik Lammert Snel, oud 29 jaar, van beroep ambtenaar ter secretarie, beide wonende alhier, die verklaren dat op 16 maart 1929 om des voormiddags half drie uur is overleden Berendina Pol, zonder beroep, oud 49 jaar, geboren te Meppel en wonende te Heerde, dochter van Jan Pol en van Barbertien de Pree, beiden overleden, gehuwd met Geurt Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog   VI - v                                                                            blad NA.  1.

Notariële akten, waarbij Geurt Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

 

1. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

H100/ 217

 

20-09-1909

 

 Roijement o.a. Geurt Montizaan te Heerde t.b.v. Evert

 Rorije te Wapenveld.

 

4

 

        -

H101/ 273

 

26-10-1910

 

 Verkooping van veldgewassen o.a. aan Geurt Montizaan

 

3

 

blad NA.  1.

H102/ 166

 

19-07-1911

 

 Verkooping van veldgewassen o.a. aan Geurt Montizaan

 

3

 

blad NA.  1.

H103/ 164

 

17-07-1912

 

 Verkooping van veldgewassen o.a. aan Geurt Montizaan

 

3

 

blad NA.  1.


 

2. Notaris J. Verdenius te Heerde van 1914 t/m 1915.


H121/ 174

 

23-06-1914

 

 Eerste veiling van een huis, grasgrond en bouwland door

 Geurt Montizaan.

 

1

 

     VI - v

H121/ 189

 

07-07-1914

 

 Tweede veiling en toewijzing.

 

1

 

     VI - v


 

Notaris P. Crezée te Heerde.

Openbare verkooping van veldgewassen.                                                           Inv. nr. H 101/ 273.

                                                                                                                            d.d. 26-10-1910.

t.b.v. o.a. Geurt Montizaan, bakker te Heerde.

Voor Geurt Montizaan rapen op de Melkakker. 19 perceelen.  Samen                               ¦ 122,75

 

Openbare verkooping van veldgewassen.                                                           Inv. nr. H 102/ 166.

                                                                                                                            d.d. 19-07-1911.

t.b.v. o.a. Geurt Montizaan, bakker te Heerde.

Voor Geurt Montizaan een perceel rogge op de Melkakker voor                                          ¦   35,- 

 

Openbare verkooping van veldgewassen.                                                          Inv. nr.  H 103/ 164.

                                                                                                                            d.d. 17-07-1912.

t.b.v. o.a. Geurt Montizaan, bakker te Heerde.

Rogge op de Melkakkers.

Perceel   1   voor                                                                                                                  ¦   32.- 

              2                                                                                                                            ¦   18,- 

                                                                                                  Samen                                ¦   50,- 

 


Genealog   VI - v                                                                              NA blad 2.

GA Heerde 1998.03.09.

Inv. nr. H 121 (10 - 2 - 2)                                                                                                       fol. 1.

 

Op heden den drie en twintigsten Juni negentien honderd en veertien verscheen voor mij Jacob Verdenius, notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

    1914            Geurt Montizaan, bakker te Heerde, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van 1

23 Junij            Gerrigje Eikelboom weduwe Albertus Montizaan, zonder beroep te Heerde, 2 Hendrik

    en     Reinders, gemeente bode te Veenendaal, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd

 7 Julij  met Louisa Montizaan en 3 Cornelis van der Zanden, manufacturier te Putten, als in algeheele

Nrs 174 en 189gemeenschap van goederen gehuwd met Dirkje Johanna Montizaan, die verklaarde ten overstaan van mij notaris te willen overgaan tot de openbare verkooping van de hierna te omschrijven vaste goederen en wel op heden bij eerste veiling of inzet, terwijl de tweede veiling of toeslag zal plaats hebben den zevenden Juli aanstaande.

Perceel 1. Een huis met bakhuis, schuurtje, erf, tuin en bouwland aan den Wapenveldschenzandweg onder Wapenvelde, groot ongeveer dertig aren, kadaster gemeente Heerde Sectie G nummers 833, 834 en 835 alle geheel, nummer 1936 vermoedelijk met uitzondering van een klein gedeelte aan den zuid-oostkant en van 837 vermoedelijk een klein noord-westelijk deel, zoo als een en ander op het terrein door paaltjes is aangewezen.

Van dit perceel worden uitbedongen mest, varkenszomp, deur voor het kippenhok, hofhekje, losse slieten, beddelagen en verdere goederen, welke den tegenwoordigen huurder toebehooren.

Perceel 2. Grasgrond aan dien weg, groot ongeveer veertien aren, zestig centiaren, ten noord-oosten van perceel 1, kadaster van gemelde kadastrale nummers 1936 en 837 de overige op het terrein door paaltjes aangewezen gedeelten, alsmede gemeente Heerde Sectie G nummer 838 geheel.

Perceel 3. Bouwland, aan dien weg, tegenover perceel 2, groot negen en twintig aren, kadaster gemeente Heerde Sectie G nummers 804 en 2070.

Perceel 4. Bouwland, aan dien weg, ten westen van perceel 3, groot zeven en twintig aren, tachtig centiaren, kadaster gemeente Heerde Sectie G nummer 2065.

Perceel 5. Bouwland, aan dien weg, ten westen van perceel 4, groot twintig aren, zestig centiaren, kadaster gemeente Heerde Sectie G nummer 2064.

Perceel 6. Bouwland ten zuid-oosten van dien weg, groot tien aren, kadaster gemeente Heerde Sectie G nummer 831.

Verder verklaarde de comparant:

dat gemelde goederen, welke in vollen eigendom worden verkocht, behooren aan de lastgeefster sub 1 voor de helft in vollen eigendom en voor de wederhelft in vruchtgebruik en aan de lastgevers sub 2 en 3 en aan hem comparant tezamen voor die wederhelft in blooten eigendom,

dat bij hem en zijne lastgevers van die goederen geene andere eigendomsbewijzen, titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn dan eene acte van koop, verleden voor notaris Crezée te Heerde den vierden Februari achttin honderd een en negentig, overgeschreven te Arnhem den negen en twintigsten April daaraanvolgende in deel 898 nummer 46,

dat gemelde goederen kunnen worden aanvaard:

huis met verdere gebouwen, erf, tuin, grasgrond en bouwland bezaaid met spurrie den eersten November aanstaande,

het andere bouwland na inoogsting der thans daarop staande vruchten,

dat hij meergemelde goederen wil veilen op de wijze en met de bepalingen als reeds vermeld zijn en als volgen:

Bij de eerste veiling worden de perceelen op eene zekere som opgehangen en van dien som wordt afgeteld totdat iemand “mijn” zegt.

 


Genealog   VI - v                                                                              NA blad 3.

Deze is dan inzetter, verdient daaraan eene premie van een half percent der inzetsom en heeft recht voor alle anderen te hoogen.

Daarna kan ieder hoogen tot het uur der tweede veiling. Van iedere hooging wordt tien percent als premie genoten.

Bij de tweede veiling worden de perceelen weer opgehangen en dan op eene som hooger dan de gebodene.

Die bij afslag dan het eerst mijnt is kooper en zoo niemand mijnen mocht worden de goederen aan den hoogsten bieder toegewezen, beide in geval van gunning.

Elk bieder moet zijn bod gestand doen totdat een ander als kooper is aangenomen en is,    /

                                                                                                                                               fol. 2.

desgevorderd, verplicht twee borgen te stellen ten genoege van de verkoopers, ook de kooper die niet gemijnd heeft, is daartoe gehouden.

Die borgen moeten zich onder afstanddoening der voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing verbinden voor al het krachtens deze verkooping door den bieder of kooper verschuldigde.

Indien een kooper geen zoodanige borgen mocht kunnen stellen, of ook, indien hij met eenige betaling in gebreke mocht blijven, dan zullen de verkoopers het recht hebben de goederen aan dien kooper toe te wijzen of wel ze dadelijk of later voor zijne rekening te herveilen op dezelfde of andere door hen vast te stellen voorwaarden, het minder geldende zal dan op den kooper worden verhaald, terwijl de meerdere opbrengst komt ten voordeele van de verkoopers.

Inzetters, hoogers, koopers en borgen worden geacht te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De kooppenningen moeten worden betaald ten kantore van mij notaris te Heerde, aan de verkoopers of hun gemachtigde, zonder eenige compensatie, korting of kosten den eersten November aanstaande, bij latere betaling zal voor elke ingegane maand verzuim vijf percent verhooging verschuldigd zijn.

Binnen acht dagen na de tweede veiling moet ieder kooper, ten kantore van mij notaris, betalen zeven en een half percent der door hem verschuldigde koopsom tot goedmaking van de kosten en rechten dezer verkooping, de kosten van een aan hem af te geven afschrift of uittreksel der veilingsacten en de ter zake van de aan hem toegewezen perceelen betaalde premiën van inzet en hoogging.

Bij den toeslag worden de perceelen in zoodanige kolommen en massas geveild als de verkoopers raadzaam zullen oordeelen en wordt verder een uur beraad gereserveerd om de goederen geheel of gedeeltelijk te gunnen of aan te houden. Ingeval van aanhouding wordt  uitbetaald de geheele premie van inzet en het halve hooggeld.

Meerdere of mindere grootte dan de opgegevene zal geen invloed op den koopprijs hebben en evenmin eene rechtsvordering geven tot ontbinding van een koop.

De goederen worden verkocht met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, geheel zooals ze aan de verkoopers toebehooren en door of namens hen tot heden zijn bezeten geworden, terwijl de verkoopers, ofschoon uitsluitend voor uitwinning vrijwarende, toch niet tot vrijwaring der grenzen overeenkomstig de kadastrale plans gehouden willen zijn.

Alle lasten, belastingen en tiendrenten komen voor rekening van de respectieve koopers van af den eersten Januari aanstaande.

Na voorlezing hiervan is ingezet:

perceel 1 door Arend Marinus Kamphuis koopman te Heerde op zes honderd gulden, die dat bod verhoogde met negen en veertig gulden.

perceel 2 door Harm van den Berg, machinist te Wapenvelde op honderd vijftig gulden, die dat

bod verhoogde met twintig gulden.

perceel 3 door Gerrit Schurink te Heerde, landbouwer aldaar, op twee honderd vijf en twintig gulden.

 


Genealog   VI - v                                                                              NA blad 4.

perceel 4 door Lammert Steenbergen, arbeider te Heerde op honderd tachtig gulden, die dat bod verhoogde met negentien gulden.

perceel 5 door Gerrit Schurink voornoemd op honderd vijftig gulden, die dat bod verhoogde met vijf gulden.

perceel 6 door Lammert Steenbergen voornoemd op honderd gulden, die dat bod verhoogde met tien gulden.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde, in het hotel Boeve, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan Boeve hotelhouder te Heerde en Gerrit Steven van Laar, landbouwer te Wapenvelde, als getuigen, met de verschenen personen mij notaris bekend.

En hebben de verschenen personen met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

 

G Montizaan                                                   L Steenbergen

A. M. Kamphuis                                              G. S. van Laar

H van den Berg                                                       J Boeve

    G Schurink                                                              J. Verdenius

                                                                                                                                               fol. 3.

Geregistreerd te Elburg den zeven en twintigsten Juni 1900 en veertien. Deel 90 folio 103 recto vak 8. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden en twintig cent.

¦ 1,20                                                                                                            De Ontvanger                  

                                                                                                                                  van der Veen                  

 

Nº 189 Op heden den zevenden Juli negentien honderd en veertien verscheen voor mij Jacob Verdenius, notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

                        Geurt Montizaan, bakker te Heerde, handelende voor zich zelven en in zijne kwaliteit omschreven in het vorenstaande den drie en twintigsten Juni jongstleden voor mij notaris verleden procesverbaal van eerste veiling,

die verklaarde te willen overgaan tot de tweede veiling of uiterlijke toewijzing van de onroerende goederen, kadastraal vermeld in gemeld procesverbaal van eerste veiling op de wijze en met de bepalingen als daarin vermeld, welke weder aan de aanwezigen zullen worden voorgelezen.

Alvorens tot den toeslag over te gaan werd nog gehoogd:

op perceel 1 door Gerrit Schurink, landbouwer te Heerde zes en negentig gulden en daarna door Cornelis Vinke, arbeider te Wapenvelde zes envijftig gulden,

op perceel 6 door Evert van Laar, landbouwer te Heerde tien gulden.

Na voorlezing hiervan is tot den toeslag overgegaan.

Geen der perceelen afzonderlijk geveild is gemijnd.

De massa der perceelen 1 tot en met 5 is gemijnd door Hermanus Johannes Dijk, zonder beroep te Heerde, op een duizend zes honderd gulden.

Na gehouden beraad verklaarde de verkooper de perceelen aan de hoogste bieder in koop toe te wijzen, waarna verschenen en verklaarden:

Dijk voornoemd, dat hij de massa der perceelen 1 tot en met 5 heeft gekocht als mondeling gemachtigde van Teunis Hermanes Severs, arbeider te Marle, gemeente Wijhe.

Severs voornoemd, dat hij de namens hem gedanen aankoop accepteert.

van Laar voornoemd, dat hij perceel 6 voor eene som van honderd twintig gulden heeft gekocht voor zich zelven.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde, in het hotel Boeve, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan Boeve hotelhouder en Dirk Hanekamp, arbeider, de eerste te Heerde, de tweede te Wapenvelde woonachtig, als getuigen, met de verschenen personen mij notaris bekend.


Genealog   VI - v                                                                              NA blad 5.

En hebben de verschenen personen met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

                                                                                                                                  G Montizaan                          

                                                                                                                                          H J Dijk                               

                                                                                                                                      T H Severs                                

                                                                                                                                     E van Laar                             

                                                                                                                                           J Boeve                                 

                                                                                                                                  D Hanekamp                      

                                                                                                                                     J Verdenius  

 

 

Geregistreerd te Elburg den dertienden Juli 1900 en veertien. Deel 90 folio 108 recto vak 2. Een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht: perc. 1 - 5 ¦ 33,60; perc. 6 ¦ 2,60.

Samen: Zes en dertig gulden twintig cent.

¦ 36,20                                                                                                          De Ontvanger                  

                                                                                                                                  van der Veen