Genealog   VI - t                                                                                    blad 1.

GA Amsterdam 1996.10.06.

Bevolkingsregister 1891 - 1939 Overgenomen delen 1924 deel 81 blad 175.

1. Haar van der   Gerhardus Albertus m hoofd    06-04-1877 Gramsbergen GK   H

2. Montizaan       Aartje                      v vrouw   16-08-1875 Epe                  “    H

3. Haar van der   Gerritdina Bartha     v dochter  27-02-1905 Amsterdam      “    O

1 komt op 03-03-1903 van Amersfoort. 2 komt op 03-03-1903 van Epe.

1 en 2 trouwen op 29-01-1903. Het gezin woont Haarlemmerstraat 109hs   H 7/149

1 t/m 3 vertrekken op 10-04-1905 naar Hardenberg.

Gerhardus woonde tijdens het huwelijk in Amersfoort.

Aartje vertrok op 20 januari 1897 van Epe naar Heerde en op 14 october 1902 weer naar Epe en woonde tot 29 januari 1903 bij haar zuster Anna.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 6. d.d. 29 januari 1903.

Gerhardus Albertus van der Haar, oud 25 jaar, van beroep bakker, geboren te Gramsbergen en wonende te Amersfoort, meerderjarige zoon van wijlen Jan van der Haar en van diens weduwe Gerritdiena Grooters, oud 58 jaar, winkelierster te Gramsbergen, alhier tegenwoordig, en

Aartje Montizaan, oud 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Hendrikus Montizaan en van Bartha Durand, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Montizaan, oud 80 jaar, zonder beroep te Epe, oom van de bruid

2. Albertus Montizaan, oud 66 jaar, zonder beroep te Heerde, oom van de bruid

3. Johannes Hendrikus Kasteel, oud 35 jaar, van beroep timmerman te Epe, zwager der bruid

4. Willem van der Haar, oud 23 jaar, van beroep bakker te Driebergen, broeder des bruidegoms

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom en de vier getuigen.

 

RA Overijssel te Zwolle 2002.09.17.

BS Gramsbergen Geboorte-acte nr. 37. d.d. 7 april 1877.

Jan van der Haar, oud 48 jaar, van beroep kleermaker, wonende te Gramsbergen, welke ons verklaard heeft dat Gerritdina Grooters, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenoote alhier op 6 april 1877 des namiddags ten half drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Gerhardus Albertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Brink, oud 59 jaar, van beroep grofsmid, en van Hermannus Valkman, oud 53 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Gramsbergen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

Notariλle akten, waarbij Aartje Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


   Inv. nr.

5543/ 2938

 

    Datum

09-06-1897

 

                           Omschrijving

 Voorlopige toewijzing van een huis met annex schuur,    erven en tuin te Epe van wijlen Jannes G. Montizaan.

 

 

5

 

Vindplaats

  V - r - 2

5543/ 2951

 

23-06-1897

 

 Tweede veiling en toewijzing van bovengenoemd huis.

 

5

 

  V - r - 2

5543/ 2952

 

23-06-1897

 

 Veiling van de boedel van wijlen Jannes G. Montizaan.

 

5

 

  V - r - 2

5548/ 4337

 

28-01-1903

 

 Testament van Gerardus Albertus van der Haar.

 

1

 

    VI - t


5548/ 4338

 

28-01-1903

 

 Testament van Aartje Montizaan.

 

1

 

 


    VI - t

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealog   VI - t                                                                              NA blad 1.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5548.                          

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den acht en twintigsten Januari des jaars negentien honderd en drie is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

NΊ 4337.          Gerhardus Albertus van der Haar, bakker wonende te Amsterdam.

Welke comparant ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflater is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

“ Voor het geval dat ik mocht komen te overlijden met achterlating van bloedverwanten in de

“ nederdalende linie zoo geef en legateer ik aan mijne aanstaande echtgenoote Aartje

“ Montizaan, buiten beroep te Epe, het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap haar

“ levenlang gedurende met vrijstelling van de verplichting om daarvoor borg of zekerheid te

“ stellen.”

“ En voor het geval dat ik mocht komen te overlijden zonder bloedverwanten in de

“ nederdalende linie na te laten, zoo stel en benoem ik voornoemde mijne aanstaande

“ echtgenoote tot eenige en algeheele erfgename mijner geheele nalatenschap onder bepaling

“ evenwel dat hetgeen daarvan bij haar overlijden nog onvervreemd en onverteerd zal zijn

“ overgebleven, zal genoten worden door degenen, die bij haar overlijden mijne wettelijke

“ erfgenamen zouden zijn, indien ik op dat tijdstip ware overleden.”

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing, is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die zoowel als de comparant erflater aan mij Notaris bekend zijn.     

                                                                 Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Johannes Zimmerman huisschilder en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk beide wonende te Epe als getuigen.                                          En onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande deze acte onderteekend door den comparant erflater, mij Notaris en de getuigen.                                    

Joh. Zimmerman                                             G A van der Haar

         H.J.L. Blankhart                                           W. Verkouteren

 


Genealog   VI - t                                                                              NA blad 2.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5548.                          

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den acht en twintigsten Januari des jaars negentien honderd en drie is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen verschenen:

NΊ 4338.          Aartje Montizaan, buiten beroep te Epe.

Welke comparante ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, haren uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door de erflaatster is opgegeven in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

“ Voor het geval dat ik mocht komen te overlijden met achterlating van bloedverwanten in de

“ nederdalende linie zoo geef en legateer ik aan mijnen aanstaanden echtgenoot Gerhardus

“ Albertus van der Haar, bakker te Amsterdam, het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap 

“ zijn levenlang gedurende met vrijstelling van de verplichting om daarvoor borg of zekerheid

“ te stellen.”

“ En voor het geval dat ik mocht komen te overlijden zonder bloedverwanten in de

“ nederdalende linie na te laten, zoo stel en benoem ik voornoemden mijnen aanstaanden

“ echtgenoot tot eenigen en algeheelen erfgenaam mijner geheele nalatenschap, onder bepaling

“ evenwel dat hetgeen daarvan bij zijn overlijden nog onvervreemd en onverteerd zal zijn

“ overgebleven, zal genoten worden door degenen, die bij zijn overlijden mijne wettelijke

“ erfgenamen zouden zijn, indien ik op dat tijdstip ware overleden.”

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan de erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die zoowel als de comparante erflaatster aan mij Notaris bekend zijn. 

                                                                 Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Johannes Zimmerman huisschilder en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk beide wonende te Epe als getuigen.                                          En onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande deze acte onderteekend door de comparante erflaatster, mij Notaris en de getuigen.                                    

                               Aartje Montizaan.

         H.J.L. Blankhart                                           W. Verkouteren

                                                                                         Joh. Zimmerman

 

 

                                                               + te Hardenberg

                                                                22 maart 1947