Genealog   VI - r                                                                                    blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Heerde Huwelijksacte nr. 4. d.d. 15 februari 1894.

Hermanus van Haselen, oud 31 jaar, van beroep graanhandelaar, geboren en wonende te Amersfoort, meerderjarige zoon van Adrianus van Haselen, zonder beroep, wonende te Zwolle en van wijlen diens huisvrouw Clasina Breken, en

Joachima Johanna Montizaan, oud 21 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, minderjarige dochter van wijlen Joachim Montizaan en van diens huisvrouw Janna Prins, zonder beroep, wonende te Heerde, hierbij tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Adrianus van Haselen, oud 59 jaar, zonder beroep, vader van de bruidegom, wonende te Zwolle 

2. Johannes Montizaan, oud 71 jaar, van beroep landbouwer, oom van de bruid, wonende te Heerde

3. Albertus Montizaan, oud 59 jaar, van beroep horlogemaker, oom van de bruid, wonende te Heerde

4. Willem Jan van Apeldoorn, oud 51 jaar, van beroep bakker, wonende te Heerde

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de vier getuigen.

 

RA Utrecht te Utrecht 2002.10.02.

BS Amersfoort Geboorte-acte nr. 76. d.d. 14 februarij 1863.

Adrianus van Haselen, oud 29 jaar, van beroep winkelier, wonende te Amersfoort, welke ons verklaard heeft dat Clasina Breken, zonder beroep, oud 36 jaren,wonende mede alhier, zijne echtgenoote alhier op 14 februarij 1863 des morgens ten vijf  uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hermanus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem van Haselen, oud 34 jaar, van beroep timmerman en van Johannes van den Hooff, oud 42 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Amersfoort Geboorte-acte nr. 225. d.d. 21 mei 1895.

Hermanus van Haselen, oud 32 jaar, van beroep graanhandelaar, wonende te Amersfoort, welke ons verklaard heeft dat Joachima Johanna Montizaan, zonder beroep, zijne echtgenoote wonende mede alhier, alhier op 20 mei 1895 des middags ten twaalf  uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis staande in de St. Andriesstraat wijk C numero 25, hetzelve de voornamen Adrianus Joachim Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas Vink, oud 62 jaar, van beroep stadsbode en van Gijsbert van den Brink, oud 29 jaar, van beroep agent van politie, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Amersfoort Geboorte-acte nr. 279. d.d. 7 junij 1900.

Hermanus van Haselen, oud 37 jaar, van beroep koopman, wonende te Amersfoort, welke ons verklaard heeft dat Joachima Johanna Montizaan, zonder beroep, zijne echtgenoote wonende mede alhier, alhier op 6 junij 1900 des middags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis staande buiten de Groote Koppel wijk H numero 3, hetzelve de voornamen Johanna Clasina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas Vink, oud 67 jaar, van beroep stadsbode en van Hermanus van Manen, oud 45 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   VI - r                                                                                    blad 2.

BS Amersfoort Geboorte-acte nr. 394. d.d. 19 julij 1902.

Hermanus van Haselen, oud 39 jaar, van beroep koopman, wonende te Amersfoort, welke ons verklaard heeft dat Joachima Johanna Montizaan, zonder beroep, zijne echtgenoote wonende mede alhier, alhier op 19 julij 1902 des nachts ten half een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis staande buiten de Groote Koppel wijk H numero 3, hetzelve de voornamen Adriana Antonia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Jacobus Bast, oud 31 jaar, van beroep grutter en van Cornelis Janssen, oud 36 jaar, van beroep gemeente ambtenaar, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Amersfoort Overlijdensacte nr. 199. d.d. 20 juni 1907.

Everardus ter Beek, oud 71 jaar, van beroep aanspreker en Nicolaas Vink, oud 74 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 19 juni 1907 om des middags twaalf uur is overleden Willem Hendrik van Haselen, zonder beroep, oud een dag, geboren en wonende alhier, zoon van Hermanus van Haselen, koopman en van Joachima Johanna Montizaan, zonder beroep, wonende beiden alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Amersfoort Overlijdensacte nr. 206. d.d. 27 juni 1907.

Dirk Meester, oud 42 jaar, van beroep aanspreker en Nicolaas Vink, oud 74 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 26 juni 1907 om des namiddags acht uur is overleden Johannes Lodewijk van Haselen, zonder beroep, oud acht dagen, geboren en wonende alhier, zoon van Hermanus van Haselen, koopman en van Joachima Johanna Montizaan, zonder beroep, wonende beiden alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS De Bilt Overlijdensacte nr. 82. d.d. 8 juli 1942.

Antonie Willem Tap, oud 25 jaar, van beroep begrafenis-ondernemer wonende alhier, die verklaart dat op 3 juli 1942 om des namiddags half acht uur is overleden Hermanus van Haselen, zonder beroep, oud 79 jaar, geboren te Amersfoort en wonende te De Bilt, zoon van Adrianus van Haselen en van Clasina Breken, beiden overleden, gehuwd met Joachima Johanna Montizaan.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.

 

 

Het echtpaar is op 22 maart 1894 van Heerde naar Amersfoort vertrokken.

 


Genealog   VI - r                                                                                    blad 3.

Notariële akten, waarbij Joachima Johanna Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J.H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


   Inv. nr.

 

   Datum

 

                             Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats


3331/ 6959

 

08-01-1875

 

 Koop van een gedeelte van een kamp weiland door

 Johannes Montizaan, Janna Prins en Joachima

 Johanna Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3

3332/ 7221

 

11-04-1876

 

 Verkoop van een deel van een huis met tuingrond

 door Johannes Montizaan, Janna Prins en Joachima

 Johanna Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3

3332/ 7222

 

11-04-1876

 

 Verkoop van tuingrond en weiland door Johannes

 Montizaan, Janna Prins en Joachima J. Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3


 

2. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


3346/  199

 

20-11-1889

 

 Roijement o.a. Joachima Johanna Montizaan t.b.v

 Annatjan Heeres.

 

4

 

        -

3346/  200

 

20-11-1889

 

 Obligatie met hypotheek. Annatjan Heeres leent van

 Joachima Johanna Montizaan.

 

5

 

  V - p - 3

3349/    19

 

01-02-1892

 

 Roijement o.a. Joachima Johanna Montizaan t.b.v.

 Gerrit Lammers te Heerde.

 

4

 

        -

3349/    20

 

01-02-1892

 

 Obligatie met hypotheek. Crediteuren o.a. Joachima

 Johanna Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3

3351/    39

 

14-02-1894

 

 Testament van Joachima Johanna Montizaan.

 

1

 

    VI - r

3352/    62

 

03-04-1895

 

 Roijement Hermanus van Haselen te Amersfoort t.b.v.

 Annatjan Heeres te Heerde.

 

4

 

        -

5646/    29

 

09-02-1899

 

 Verkoop van een huis met erf en tuin door Johannes

 Montizaan ook namens Joachima J. Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3

H100/   30

 

30-01-1909

 

 Verkoop van een kamp weiland door Johannes    Montizaan, Janna Prins en Joachima J. Montizaan.

 

5

 

  IV - l - 3


 

3. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4532/  113

 

07-11-1889

 

 Roiement Hendrika Montizaan te Epe als lasthebber

 van o.a. Joachima Johanna Montizaan.

 

4

 

        -


 


Genealog   VI - r                                                                              NA blad 1.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 3351.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op heden den veertienden februari achttien honderd vier en negentig

   1894 verscheen voor mij Pieter Crezée Notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in

14 Februarij tegenwoordigheid der na te noemen getuigen

    Nº 39.          Mejuffrouw Joachima Johanna Montizaan, zonder beroep, wonende te Heerde.

Die genegen zijnde om bij uitersten wil te beschikken bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave, heeft verklaard:

Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Ik legateer aan mijnen aanstaanden echtgenoot, den Heer Hermanus van Haselen, het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap, levenslang, met vrijstelling van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen.

Ik legateer aan mijnen aanstaanden echtgenoot, den Heer Hermanus van Haselen voornoemd, alle mijne na te laten roerend lichamelijke en onroerende goederen, uitgezonderd gereed geld, tegen inbreng in mijne nalatenschap van de waarde, waarop die goederen geschat zullen worden door mijne erfgenamen en den legataris onderling of bij verschil door een of meer deskundigen, te benoemen door mijne erfgenamen en legataris of door den bevoegden Rechter.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil der erflaatster aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door haar aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan geschiede, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna heb ik notaris, mede in tegenwoordigheid der getuigen, dezen uitersten wil aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan haar erflaatster agfgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten huize van de comparante, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn, kandidaat-notaris en Jan van Lohuizen, zonder beroep, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparante mij notaris bekend.                                               /

                                                                                                                                                fol.2.

En heeft de comparante met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

                                                                                                                                 J J Montizaan                         

                                                                                                                                      J R Romijn                         

                                                                                                                               J van Lohuizen                           

                                                                                                                                        P. Crezée                           

                                                                                                                                                Nots