Genealog VI - e                                                                                      blad 1.

GA Vlissingen 1993.12.15.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 28. d.d. 12 augustus 1857.

Johannes Montezaan, oud 37 jaar, van beroep barbier, geboren te Maassluis en wonende te Vlissingen, meerderjarige zoon van Jacob Montezaan, overleden te Maassluis, en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, wonende aldaar, en

Maatje Brakelé, oud 32 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, meerderjarige dochter van Jacobus Adriaan Brakelé, overleden te Vlissingen en van Johanna de Maker, zonder beroep, wonende aldaar, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacobus Jansen, oud 40 jaar, van beroep takelaar

2. Johannes George Hammeijer, oud 48 jaar, van beroep kanonnier, bekenden van de man

3. Pieter van der Velden, oud 54 jaar, van beroep kledermaker, bekende

4. Cornelis Jan Brakelé, oud 32 jaar, van beroep werkman, broeder van de vrouw

Allen wonende te Vlissingen. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom en de tweede en derde getuige, de bruid en de eerste en laatste getuige verklaren niet te kunnen teekenen als het schrijven niet geleerd hebbende.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 147. d.d. 9 junij 1825.

Jacobus Adriaan Brakelé, oud 26 jaar, van beroep smit, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Johanna de Maker, oud 29 jaar, zijne huisvrouw, alhier op 8 junij 1825 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk J nr. 72, hetzelve de voornaam Maatje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Brakelé, oud 72 jaar, van beroep sjouwer, en van Willem Arnoldus Brakelé, oud 20 jaar, van beroep timmerman, beide wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangever en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 295. d.d. 31 october 1857.

Johannes Montezaan, oud 37 jaar, van beroep houtwerker, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje Brakelé, zijn huisvrouw, zonder beroep, wonende te Vlissingen, alhier op 31 october 1857 des morgens ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk J nr. 102, hetzelve de voornaam Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas van Hooren, oud 32 jaar, van beroep houtwerker, en van Pieter Cornelis van de Velde, oud 60 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 380. d.d. 17 december 1859.

Johannes Montezaan, oud 39 jaar, van beroep houtwerker, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje Brakelé, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 16 december 1859 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk J nr. 102, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Gillis Brakelé, oud 37 jaar, van beroep houtwerker, en van Pieter Cornelis van de Velde, oud 62 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 


Genealog VI - e                                                                                      blad 2.

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 121. d.d. 7 april 1865.

Johannes Montezaan, oud 44 jaar, van beroep barbier, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje Brakelé, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 7 april 1865 des morgens ten half een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk J nr. 75, hetzelve de voornamen Catharina Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Tafa, oud 71 jaar, zonder beroep, en van Karel Jobels, oud 31 jaar, van beroep hoornblazer der artillerie, beide wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 59. d.d. 24 februarij 1893.

Samuel Josephus Hariot, oud 56 jaar, van beroep lijkdienaar, en Zacharias Johannes Hendrikse, oud 30 jaar, van beroep stalhouder, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 22 februarij 1893 om des namiddags drie uur is overleden Johannes Montezaan, oud 72 jaar, van  beroep barbier, geboren te Maassluis en wonende te Vlissingen, zoon van Jacob Montezaan en van Jacoba Verhagen, beiden overleden, gehuwd met Maatje Brakelé, zonder beroep, wonende te Vlissingen

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 79. d.d. 22 maart 1912.

Harmen Jan Mulder, oud 47 jaar, van beroep vader van het gasthuis, en Nicolaas Lodewijk van Alphen, oud 51 jaar, zonder beroep, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 22 maartj 1912 om des voormiddags zeven en een vierde uur is overleden Maatje Brakelé, oud 86 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, dochter van Jacobus Adriaan Brakelé en van Johanna de Maker, beiden overleden, weduwe van Johannes Montezaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.


Genealog VI - e                                                                                                                                                        blad 3.

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1860 - 1890.   Blad 116.

1      2           3               4               5      6              7             8          9        10        11             12                  13       14 15 16 17 18 19      20

1 1 Dec   Montezaan  Johannes       M Hoofd   16 Junij   Maassluis    H                  Ned.    Houtwerker   Vlamingstr.                             Zie M 134.

     1861                                                                1820                                           herv.                               J 75       

2           Montezaan   Matje           V  Vrouw    8 Junij    Vlissingen  H                     id.

               Geb. Brakelé                                                        1825

3           Montezaan  Jacobus         M  Zoon     31 Oct.          id.            H 19 April     id.                                    Zie M 425.

                                                                            1857                                1882

4                 Id.         Johannes       M     id.      16 Dec.          id.            H 19 Mei         id.                                                 Zie M 456.

                                                                                        1859                                1883

8 7 April Montezaan   Catharina Maria V  Dochter      7 April          id.                               id.

     1865                                                               1865

                                                                                                                                                                                                                                                                      Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.   Blad 134.

1      2           3               4               5      6              7             8       9        10        11            12                13         14 15 16 17    18    19      20

1 1 Dec   Montezaan  Johannes       m hoofd   16 Junij  Maassluis  H                  Ned.   Koperslager   Vlamingstr.                    22 Febr.                             1861                                                               1820                                        herv.                               J 75                          1893

2           Brakelé        Matje            v  vrouw   8 Junij  Vlissingen  H  W. 22 Febr.    id.                          Nieuwstr.                                        Zie C   97.

                                                                                              1825                          1893                                           H 263       

3 7 April Montezaan   Catharina Maria v  dochter     7 April  Vlissingen       H. 8 Juni       id.                                                                                 Zie C   97.

     1865                                                              1865                           1894

4 17 Dec    Montezaan   Maatje          v  klein-         17 Dec.   Vlissingen                      R.C.                                                                                 Zie Gest.

    1881                                               dochter          1881                                                                                                                                    55.

 

1 = Volgnommer.         2 = Dagteekening en Jaar der Inschrijving.         3 = Familienaam (Familienaam der vrouw).      

4 = Voornamen (Voluitgeschreven).      5 = Geslacht (M = mannelijk; V = vrouwelijk). 

6 = Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin. (Niet in te vullen voor afzonderlijk levende)   

7 = Dagteekening en Jaar der Geboorte.8 = Geboorteplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).Burgerlijke staat: H = gehuwd; W = weduwenstaat; S = gescheiden van echt. 9 = Tijdens de inschrijving. 10 = Veranderingen en hare dagteekening.  11 = Kerkgenootschap (Elk bepaald op te geven). 12 = Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen. (Elk soort bepaald aanduiden, voor gepatenteerden in overeenstemming met het patent.

13 = Huizing (Straat, gracht enz., wijk, huisnummer).

14 = Dagteekening en Jaar der vestiging in de Gemeente.  15 = Vorige Woonplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  16 = Dagteekening en Jaar van vertrek uit de Gemeente.  17 = Waarheen vertrokken (Gemeente enprovincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  18 = Dagteekening en Jaar van het Overlijden.  19 = Opgave omtrent het wettig Domicilie.

20 = Aanmerkingen.


Genealog VI - e                                                                                       blad 4.  GA Vlissingen

Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.

Op blad M 134 wordt voor Matje Brakelé naar blad C 97 verwezen. Zie voor dit blad Genealogie VII - f  blad ...  Op blad C 97 wordt voor haar weer verwezen naar blad M˛ 419.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900. Blad   419.

Nr. 1. Brakelé Matje V 8-6-1825 Vlissingen W 22-2-1893 NH K. Noordstraat F 13

wed. Johannes Montezaan    ingeschreven 1-12-1861.  Zie Gest. 33.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.   Burgerweeshuis. Blad 33.

Nr. 84. Brakelé Matje V 8-6-1825 Vlissingen W 22-2-1893 NH   alim. 

wed. Johannes Montezaan    ingeschreven 1-12-1861. Zie blad M˛ 256.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910.  Blad 256.

Nr. 42. Brakelé Matje V 8-6-1825 Vlissingen W 22-2-1893 NH wed. Johannes Montezaan    ingeschreven 1-12-1861. Zie Gest. 23.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910.  Gasthuis Hellebardierstraat 2.     Blad 23.

nr. 42. Brakelé Matje V gealimenteerd 8-6-1825 Vlissingen

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921 Gasthuis Hellebardierstraat 2    Blad 18.

nr. 12. Brakelé Matje   verder als boven.   Overleden 22-3-1912.