Genealog   VI - d                                                                                    blad 1.

GA Maassluis

Bevolkingsregister Maassluis    1851 - 1860     Wijk I nr 81a.     blad 867.

1. Veltenaar    Pieter                   31-05-1819 Maassluis H Ned.Herv.  Zeeman   naar A 18.

2. Montezaan  Louisa Frederica  20-10-1817        “        ”       “

3. Veltenaar    Maria Baldiena     21-12-1849        “       O      “

4. Strijbos       Maartje                     1779              “       W     “              overl. 21-02-1854

5. Veltenaar    Jacoba Louisa       27-01-1853        “       O      “       

6.       “           Pieternella Louisa 30-01-1856        “        O      “             overl. 19-04-1857

 

4 is de moeder van 1.

 

Bevolkingsregister Maassluis   1851 - 1860        Wijk A nr.18.    blad 271.

1. Veltenaar   Pieter                  31-05-1819 Maassluis H NH Zeeman         van I nr.81

2. Montezaan Louisa Frederika 20-10-1817        “       H   “   Slijtster

3. Veltenaar   Maria Baldiena    21-12-1849        “       O   “

4.       “          Jacoba Louisa      27-01-1853        “       O   “

 

Bevolkingsregister Maassluis   1860 - 1870       Nieuwstraat      Wijk A nr.22.

1. Veltenaar   Pieter                  M Hoofd   31-05-1819 Maassluis H   NH

2. Montezaan Louisa Frederica V vrouw    20-10-1817        “       H     “      Slijtster

3. Veltenaar   Maria Baldiena    V dochter  21-12-1849        “       O     “

4.       “          Jacoba Louisa      V     “       27-01-1853         “      O     “

 

1. Stuurman ter Koopvaardij.  Gekomen van A nr.18. en vertrokken naar E nr.97.

 

Bevolkingsregister Maassluis   1861 - 1869   Noordvliet   Wijk E nr.97.   Blad 89.

1. Montezaan Louisa Frederica V hoofd   20-10-1817 Maassluis H    NH   winkelierster

2. Veltenaar   Maria Baldina     V dochter 21-12-1849        “       O      “

3.        “         Jacoba Louisa     V      “      27-01-1853        “       O     “

 

1. is vermoedelijk weduwe van Pieter Veltenaar, in de Chinese Zee verongelukt.

Het gezin komt in December 1865 van A nr.22.

 

Bevolkingsregister Maassluis 1869 - 1879      Noordvliet Wijk E nr.97.    Blad 116.

Gezin als boven.   3. vertrekt naar C nr.96.

 

Bevolkingsregister Maassluis 1880 - 1889     Nieuwestraat   25   Wijk A nr.1.   Blad 1.

1. Montezaan Louisa Frederika V hoofd           20-10-1817 Maassluis W NH

2. Veltenaar   Maria Baldina      V dochter        21-12-1849         “      O    “

3.        “         Rijka                   V kleindochter 11-10-1880         “      O    “

 

Het gezin komt in November 1881 van E nr.97. naar A nr. 1.    3. is een dochter van 2.

Het gezin komt in Januari 1890 van A nr.1 naar Zandpad B 11 rood en vertrekt op 14-5-1892 naar Vlaardingen Markt 111, alwaar nr. 1. op 31-3-1894 overlijdt. 

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 58. d.d. 1 juni 1819.

Balte Veltenaar, oud 54 jaar, van beroep zeeman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Maartje Strijbos, deszelfs huisvrouw, alhier op 31 mei 1819 des nachts ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Pieter gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob van den Briel, oud 32 jaar, van beroep schoenmakersbaas, en van Pieter Krukkenberg, oud 38 jaar, van beroep schoenmakersknegt, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


Genealog   VI - d                                                                                    blad 2.

GA Maassluis 1993.11.25

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 9. d.d. 2 mei 1849.

Pieter Veltenaar, oud 29 jaar, van beroep stuurman ter koopvaardij, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Balte Veltenaar, alhier overleden, en van Maartje Strijbosch, zonder beroep, wonende alhier, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, en

Louisa Frederika Montezaan, oud 31 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacob Montezaan, overleden en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Karel Frans Montezaan, oud 27 jaar, van beroep barbier, broeder van de bruid, wonende te Maassluis

2. Salomon Adrianus van der Sluijs, oud 36 jaar, van beroep zalmvisscher, aanbehuwde broeder van de bruid, wonende te Drimmelen

3. Pieter van der Sluijs, oud 42 jaar, van beroep zalmvisscher, wonende te Maassluis

4. Nicolaas Wannιe, oud 44 jaar, zonder beroep, wonende te Maassluis

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen, de moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

GA Maassluis 1994.01.13.

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 121. d.d. 24 december 1849.

Simon Versteeg, oud 28 jaar, van beroep vroedmeester, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Louisa Frederica Montezaan, zonder beroep, echtgenoot van Pieter Veltenaar 2e stuurman ter koopvaardij op reis naar Batavia, op 21 december 1849 des voormiddags ten vier  uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Noordvliet G nr. 30, hetzelve de voornamen Maria Baldiena gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Montezaan, oud 23 jaar, van beroep timmermansknecht, en van Hendrik van den Heuvel, oud 37 jaar, van beroep timmermansknecht, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangever en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 5. d.d. 13 januarij 1851.

Leonardus van der Waal, oud 38 jaar, van beroep timmerman, en Cornelis Ghislain, oud 49 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat Frederika Louisa Montezaan, echtgenoote van Pieter Veltenaar, zeeman, wonende beiden alhier, op 10 januarij 1851 om des namiddags tien uur is bevallen van een levenloos kind van het mannelijk geslacht, in het huis Zuidvliet I nr. 81.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 14. d.d. 28 januarij 1853.

Johan Karel Hummel, oud 29 jaar, van beroep genees, heel en verloskundige, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Louisa Frederica Montezaan, zonder beroep, echtgenoote van Pieter Veltenaar, stuurman ter koopvaardij sedert zeven maanden op reis naar Oost Indien, alhier op 27 januarij 1853 des voormiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Zuidvliet wijk I nr. 81, hetzelve de voornamen Jacoba Louisa  gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frans Karel Montezaan, oud 30 jaar, van beroep kledermaker, en van Jacobus Montezaan, oud 26 jaar, van beroep timmermansknecht, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangever en de twee getuigen.

 


Genealog   VI - d                                                                                    blad 3.

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 16. d.d. 31 januarij 1856.

Pieter van Eck Poppe, oud 42 jaar, van beroep vroedmeester, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Louisa Frederica Montezaan, zonder beroep, echtgenoot van Pieter Veltenaar, stuurman ter koopvaardij op reis naar Batavia, alhier op 30 januarij 1856 des namiddags ten twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Zuidvliet wijk I nr. 81, hetzelve de voornamen Pieternella Louisa gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Ghislain, oud 54 jaar, van beroep gemeentebode, en van Johannes Dirkzwager, oud 28 jaar, van beroep bankhouder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangever en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 40. d.d. 20 april 1857.

Karel Frans Montezaan, oud 35 jaar, van beroep barbier, en Cornelis van den Bosch, oud 40 jaar, van beroep melkverkoper, beide wonende alhier, die verklaren dat op 19 april 1857 om des middags twaalf uur is overleden Pieternella Louisa Veltenaar, oud 15 maanden, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Zuidvliet wijk I nr. 81, dochter van Pieter Veltenaar, zeeman en van Louisa Frederika Montezaan, zonder beroep, echtelieden, wonende beiden alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Vlaardingen 1994.01.13.

BS Vlaardingen Overlijdensacte nr. 58. d.d. 31 maart 1894.

Jan Kijne, oud 65 jaar, van beroep timmerman, en Abraham Jan Versteeve, oud 31 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier, die verklaren dat op 31 maart 1894 om des namiddags een uur is overleden Louisa Frederika Montezaan, oud 76 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Ridderstraat wijk S nr. 56, dochter van Jacob Montezaan en van Jacoba Verhagen, beiden overleden, weduwe van Pieter Veltenaar.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

CBG Den Haag 2003.02.11.

Advertenties Veltenaar

Waarschuwing

De ondergeteekende waarschuwt ieder, om den Persoon Pieter Veltenaar, laatst Stuurman op het Schip Sourabaya, niet te BORGEN of te CREDITEREN, wijl hij den Ondergeteekede schandelijk heeft bedrogen. ARIJ DE LOOPER              

 

 

 

LEES HIER

Gezien hebbende de Advertentie van ARIJ DE LOOPER, in de Courant van den 30sten Maart,zoo dient deze ter inlichting, dat gemelde Persoon van mij Gelden vorderde, ten bedrage van ¦ 5,75, welke ik hem niet schuldig was, en alzoo de betaling van dien gevolgelijk door mij is geweigerd, zoodat ik bovenvermelde Advertentie verklaar te zijn LASTER en EERROOVERIJ; waarschuwende ieder en een iegelijk zich voor gemelden ARIJ DE LOOPER te wachten.

Rotterdam                                                                                       PIETER VELTENAAR            

       31 Maart 1848                                                               laatst 2de Stuurman aan boord van het

                                                                                       Schip Sourabaya, Kapt. A. M. de Swarts.