Genealog V - r - 2 blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.10.

BS Epe Overlijdensacte nr. 80. d.d. 22 mei 1897.

Gerrit van Egteren, oud 57 jaar, van beroep doodgraver, en Jan Willem van den Bremen, oud 65 jaar, van beroep nachtwacht, beide wonende te Epe, die verklaren dat op donderdag 20 mei 1897 om des middags twaalf uur is overleden Jannes Gerrits Montizaan, oud 25 jaar, van beroep machinist, horlogemaker, geboren en wonende te Epe, zoon van wijlen de echtelieden Hendrikus Montizaan en Bartha Durand, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notarile akten, waarbij Jannes Gerrits Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


Inv. nr.

5543/ 2922

 

Datum

06-05-1897

 

Omschrijving

Testament van Jannes Gerrits Montizaan.

 

 

1

 

Vindplaats

V - r - 2

5543/ 2938

 

09-06-1897

 

Voorlopige toewijzing van een huis met annex schuur, erven en tuin te Epe van wijlen Jannes G. Montizaan.

 

1

 

V - r - 2

5543/ 2951

 

23-06-1897

 

Tweede veiling en toewijzing van bovengenoemd huis.

 

1

 

V - r - 2

5543/ 2952

 

23-06-1897

 

Veiling van de boedel van wijlen Jannes G. Montizaan.

 

1

 

V - r - 2


 


Genealog V - r - 2 NA blad 1.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5543. Overleden 20 Mei 97.

fol. 1.

Op den zesden Mei des jaars achttien honderd zeven en negentig is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van getuigen verschenen:

Jannes Gerrits Montizaan, horlogemaker, wonende te Epe.

N 2922. Welke comparant ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflater is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen en andere acten ter zake des doods

door mij vr den dag van heden gemaakt of verleden.

Ik geef en legateer aan mijne nicht Anna Montizaan, dienstbode bij mij inwonende de som

van Twee duizend gulden, vrij van successierechten.

De opgave van dezen uitersten wil buiten tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid van de getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen,

die zoowel als de comparant erflater aan mij Notaris bekend zijn.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den comparant erflater te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Jonker gemeentebode en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk beiden wonende te Epe als getuigen.

En onmiddelijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande is deze acte onderteekend door den comparant erflater, mij Notaris en de getuigen.

J G Montizaan

W. Verkouteren

G.J. Jonker

H.J.L. Blankhart

 


Genealog V - r - 2 NA blad 2.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5543.

fol. 1.

Op den negenden Juni des jaars achttien honderd zeven en negentig, des morgens ten elf uur, ter herberge van Hendrikus Albertus Durand te Epe en ten verzoeke van:

N 2938/ Johannes Hendrikus Kasteel, timmerman wonende te Epe, als volgens zijn verklaring in

/ algeheele gemeenschap van goederen onder de thans bestaande wet gehuwd met Anna

/ 2951 Montizaan, Albertus Montizaan, horlogemaker wonende te Heerde in hoedanigheid van voogd over Aartje Montizaan.

Zijnde voornoemde Anna en Aartje Montizaan de eenige nagelaten zuster en algeheele erfgenamen van wijlen Jannes Gerrits Montizaan, in leven horlogemaker, gewoond hebbende te Epe en aldaar ab intestato, zonder bloedverwant in de opgaande of nederdalende linie na te laten, overleden den twintigsten Mei laatstleden.

Gerrit Durand, schilder wonende te Terwolde in hoedanigheid van toeziende voogd over voornoemde minderjarige.

Ben ik Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van de Heer Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk en Willem Wensenk, afslager, beide wonende te Epe als getuigen, overgegaan tot de voorlopige toewijzing van een een huis met annexe schuur, erven en tuin te Epe, kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene Sectie U, Numero 2059 huis en tuin groot veertien aren vijf en zestig centiaren.

Door de erflater Jannes Gerrits Montizaan verkregen bij acte op den acht en twintigsten Augustus des vorigen jaars voor mij Notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hijpotheken te Arnhem den drie en twintigsten September des vorigen jaars in deel 986 onder Numero 80.

Wordende voorschreven onroerend goed - welke verkoop is bevolen bij vonnis der arrondissements rechtbank te Zutphen van den dertigsten Juni laatstleden - geveild op de navolgende

Voorwaarden

Artikel een. Deze veiling zal geschieden overeenkomstig de plaatselijke gebruiken, bij inzet, hooging en daarna bij afslag. Ieder bieder, inzetter en hooger zal (verplicht zegge) zoolang voor zijn gedaan bod verbonden blijven en daarvan door later gedaan bod niet ontslagen zijn, totdat de requiranten, die zich altijd zullen mogen houden aan vroegere hoogers zelfs tot aan den inzetter toe, zich zullen hebben verklaard of zij dezen koop willen gunnen, dan wel of zij (geheel of gedeeltelijk) voor het gedane bod willen bedanken, waartoe zij zich eenen tijd van drie uren beraad reserveeren na den geheelen afloop van de tweede veiling of uiterlijke toewijzing, die ter dezer plaatse zal geschieden op den drie en twintigsten Juni eerstkomende des morgens ten elf uur, door de goederen op eene hoogere som boven het hoogste bod op te hangen en daarna af te slaan tot zoolang n persoon alleen en duidelijk mijn zegt, die dan /

fol. 2.

als kooper zal worden aangemerkt en ingeval de goederen op slag mochten loopen zal de laatste hooger als zoodanig worden beschouwd, zoo de requiranten voor het gedane bod mochten bedanken, zal de koop geen overgang van rechten opleveren en zullen verkoopers aan niemand iets verschuldigd zijn (reserveerende zij zich de bevoegdheid de perceelen in zoodanige massas vereenigd als zij zullen goedvinden te veilen en toe te wijzen zonder hierin afhankelijk te willen zijn).

Artikel twee. De goederen worden geveild en zullen door de koopers worden aangenomen met alle daaraan verbonden heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, tienderigheden, tiendplichten en alle andere zoo bekende als onbekende lusten en lasten, daartoe van ouds en wettig mogende behooren, in zoodanigen staat en grootte als dezelve zich thans bevinden, zonder nadere verrekening voor onder of overmaat in alle opzichten voetstoots, zonder dat de requiranten aansprakelijk zullen zijn wegens eenigen misslag in de opgegeven grootte of kadastrale indeeling, noch wanneer het later blijken mocht, dat de goederen nog met eenige


Genealog V - r - 2 NA blad 3.

niet opgegeven schuldplichtigheden mochten zijn bezwaard, als geschiedende al die opgaven ter goeder trouw.

Artikel drie. De kooppenningen zullen vr of op den eersten October eerstkomende franco en zonder korting moeten betaald worden aan handen van de requiranten en ten kantore van mij Notaris te Epe. Bij gebreke hiervan zullen de kooppenningen met nog eene verhooging van tien ten honderd dadelijk opvorderbaar zijn uit kracht van de grosse dezer acte, die mede voor rekening van dien gebrekigen kooper zal zijn.

Artikel vier. Onverminderd de kooppenningen zullen de koopers nog onmiddelijk na de toewijzing moeten voldoen de kosten en rechten van zegels, registratie en transcriptie, het honorarium van mij notaris, de eventueel aan de respectieve hoogers verschuldigde hooggelden, zullen de bedragen tien ten honderd van de gestelde hoogen, alle welke kosten, met uitzondering alleen der hooggelden percentsgewijs over den koopprijs der verkochte perceelen berekend en betaald zullen moeten worden en voorts nog de perceelgelden, die op de perceelen mochten worden gesteld tot goedmaking der kosten van gelag, afslagen, locaalhuur, armen en aanwijzersgelden. Bovendien zullen de koopers bij de betaling van den koopprijs ook nog moeten voldoen de kosten en rechten van de aan hen uit te reiken afschriften of uittreksels dezer veiling, welke kosten percentsgewijs naar de hoegrootheid hunner koopsom zullen worden berekend.

Wordende de in deze niet gespecificeerde onwettige kosten door partijen aangegeven op n ten honderd van den koopprijs.

Artikel vijf. De koopers zullen eerst gesubrogeerd zijn in de rechten van de verkoopers, nadat de kooppenningen en kosten geheel door hen zullen zijn voldaan vr de algeheele voldoening van kooppenningen en kosten zullen de /

fol. 3.

koopers het gekochte niet mogen verhuren, noch in gebruik aan derden mogen afstaan en zal geen afschrift of uittreksel dezer acten aan hen behoeven te worden uitgereikt, noch door overschrijving het gekochte aan hen behoeven te worden geleverd.

Artikel zes. Ieder bieder, inzetter, hooger of kooper zal verplicht zijn op de eerste vordering door of van wege de requiranten en ten hunnen genoege te stellen twee gegoede borgen, welke met den bieder, inzetter, hooger of kooper ieder voor het geheel en hoofdelijk zullen verbinden en executabel zijn voor de betaling van kooppenningen en kosten en voor de volledige nakoming dezer acte, terwijl degene die voor een ander koopt zelf verantwoordelijk blijft totdat zijn lastgever den koop aangenomen en aan de verplichting tot borgstelling voldaan heeft.

Artikel zeven. Bij gebreke van den bieder, inzetter, hooger of kooper om aan den inhoud van het vorig artikel te voldoen, of in de stipte betaling van kooppenningen en kosten, zullen de requiranten bevoegd zijn de goederen dadelijk of later weder opnieuw te doen ophangen en aan anderen toe te wijzen met dat gevolg dat zoodanige gebrekige bieder, inzetter,hooger of kooper dadelijk zal schuldig zijn het minder geldende, terwijl het meerder geldende steeds strekken zal ten voordeele van de requiranten. Deze herveiling zal het recht van den in gebreke gebleven kooper, nadat zijn verzuim behoorlijk is geconstateerd te niet doen zonder dat het noodig zal zijn eene ontbinding in rechten te vorderen.

Artikel acht. Verkoopers bedingen nog daarenboven het recht van hypotheek op de te veilen goederen tot zekerheid van kooppenningen en kosten met uitdrukkelijk beding van van de onherroepelijke machtiging omschreven bij artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, tevens met de macht om ten koste van de koopers alle inschrijvingen te mogen nemen.

Artikel negen. Dekoopers en hunne borgen zullen altijd in gebreke zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn.

Artikel tien. De uitlegging der koopsvoorwaarden zoowel als de beslissing van alle geschillen en vergissingen ten aanzien van dezen verkoop nu of bij vervolg ontstaande blijft uitsluitend gereserveerd aan den houder dezer minute, terwijl het domicilie van alle partijen ten opzichte van deze veiling onherroepelijk gevestigd blijft ten kantore alwaar deze minute blijft berusten.

 


Genealog V - r - 2 NA blad 4.

Artikel elf. De kooper zal gehouden zijn binnen acht dagen na den toeslag bij de assurantiemaatschappij bij welke de gebouwen verzekerd zijn van den plaats gehad hebbenden verkoop aanteekening te laten doen doch zullen verkoopers ingeval van brandschade voor het verkochte is betaald het recht hebben tot ontvangst der assurantiepenningen om deze met den koopprijs te verrekenen.

Artikel twaalf. De kooper zal het onroerend goed kunnen aanvaarden en daarover zoo in eigendom als in genot /

fol. 4.

kunnen beschikken op den eersten Juli eerstkomende.

Niettemin blijft het onroerend goed onmiddelijk na den toeslag voor schade en risico des koopers, die daarvan alle rijks en andere lasten zal moeten voldoen van af den eersten Juli eerstkomende.

Op vorenstaande voorwaarden en na openlijke voorlezing van dezelve werd het onroerend goed ingezet op zes duizend gulden door Jan Jacob van Ark bakker en winkelier te Heerde, die daarop hoogde vier honderd vijftig gulden.

De requiranten zijn alhier tegenwoordig.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij Notaris bekend.

En onmiddelijk na voorlezing hebbende comparanten, de getuigen benevens mij Notaris deze onderteekend.

A Montizaan J J van Ark

Joh Kasteel G Durand

H.J.L. Blankhart W Wensenk

W. Verkouteren

 

Geregistreerd te Apeldoorn den tienden Juni 1800 zeven en negentig deel 100 folio 24 verso vak 3. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent.

1,20 De Ontvanger

Ram

 

En op heden den drie en twintigsten Juni des jaars achttien honderd zeven en negentig des morgens ten elf uur, ter herberge van Hendrikus Albertus Durand te Epe en ten verzoeke van

En N 2951 de hiervoren genoemde requiranten.

Ben ik Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren Notaris in het Arrondissement Zutphen standplaats hebbende te Epe in tegenwoordigheid van Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk en Willem Wensenk afslager beide wonende te Epe als getuigen

Overgegaan ter tweede veiling van het onroerend goed hetwelk voorloopig is toegewezen bij vorenstaand op den negenden Juni laatstleden ten overstaan van mij notaris verleden verbaal, /

fol. 5.

waartoe wijders dat verbaal de kwaliteiten van de requiranten, de omschrijving van het onroerend goed en de koopsvoorwaarden behelzende, vooraf opentlijk werd voorgelezen.

Daarna het onroerend goed op eene hoogere som opgehangen en afgeslagen zijnde werd hetzelve getrokken op zes duizend acht honderd vijftig gulden door Salomon Cohen, koopman te Heerde.

De requiranten alhier aanwezig verklaarden daarop terstond het goed als boven in koop toe te wijzen, waarop de trekker verklaarde het bod gedaan te hebben voor en ten behoeve van Jacob Boeve landbouwer te Heerde, die alhier aanwezig dit bod voor het zijne erkende.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij Notaris bekend.

En onmiddelijk na voorlezing hebbende comparanten, de getuigen benevens mij Notaris deze onderteekend.

J H Kasteel G. Durand

S Kohen J Boeve A Montizaan

H.J.L. Blankhart W Wensenk

W. Verkouteren


Genealog V - r - 2 NA blad 5.

Geregistreerd te Apeldoorn den eersten Juli 1800 zeven en negentig deel 100 folio 35 verso vak 8. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht honderd negen en dertig gulden veertig cent.

De Ontvanger

Ram


Genealog V - r - 2 NA blad 6.

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 5543.

fol. 1.

Extract uit het Register der voorlopige aangiften van openbare verkoopingen van roerende goederen deel 29 N 26 den negen en twintigsten Mei 1800 zeven en negentig compareerde de heer Willem de Jager kantoorbediende wonende te Apeldoorn ten mijnen Kantore bekenden gemachtigde van den notaris Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren standplats hebbende te Epe, die verklaarde dat zijn lastgever voornemens is openbare verkoopingen van roerende goederen te houden en wel op den drie en twintigsten Juni eerstkomende des morgens ten

N 2952. twaalf uur ten sterfhuize van Jannes Gerrits Montizaan te Epe en ten verzoeke van a. Johannes Hendrikus Kasteel timmerman te Epe als in huwelijk hebbende Anna Montizaan; Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde in hoedanigheid van voogd over Aartje Montizaan, b Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk te Epe. Allen zoo voor zich als in voorschreven kwaliteiten , eigenaren der goederen. Heeft acte verzocht en geteekend (Geteekend) W de Jager. Voor extract conform De Ontvanger der registratie te Apeldoorn

(Geteekend) Rant.

Op den drie en twintigsten Juni des jaars achttien honderd zeven en negentig, des morgens ten twaalf uur ten sterfhuize van Jannes Gerrits Montizaan te Epe en ten verzoeke als hierna is gemeld.

Ben ik Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het Arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van Willem Wensenk afslager en Gerrit van Egteren doodgraver beide wonende te Epe als getuigen.

Overgegaan tot den openbaren verkoop van na te melden roerende goederen en zulks op de volgende

Voorwaarden

De kooppenningen zullen vr of op den elfden November eerstkomende franco en zonder korting moeten betaald worden aan handen van de requiranten en ten kantore van mij Notaris te Epe, terwijl de koopers dan bovendien nog moeten betalen aan handen van mij notaris tien ten honderd boven den uitgeloofden koopprijs ter bestrijding van alle rechten en kosten van dezen verkoop. De kooper die op den bepaalden tijd niet betaald zal hebben, zal nog met eene verhooging van tien ten honderd voor elk ingetreden jaar moeten voldoen, alles dadelijk opvorderbaar uit kracht van de grosse dezer acte, die mede voor rekening van dien gebrekigen kooper zal zijn. Ieder kooper zal verplicht zijn op de eerste vordering door of van wege de requiranten en ten hunnen genoege te stellen twee gegoede medekoopers, welke met den principalen kooper ieder voor het geheel en hoofdelijk zullen verbonden en executabel zijn voor de betaling van kooppenningen en kosten en voor de volledige nakoming dezer acte. Bij gebreke van den kooper om hieraan op de eerste vordering te voldoen, zullen de requiranten bevoegd zijn het gekochte dadelijk of later weder opnieuw te doen ophangen en aan anderen toe te wijzen met dat gevolg dat zoodanige gebrekige kooper dadelijkzal schuldig zijn het minder geldende, terwijl het meerder geldende steeds strekken zal ten voordeele van de requiranten. De koopers zullen altijd in gebreke zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn. Alles wordt verkocht voetstoots en in den staat waarin het zich bevindt op het oogenblik van den /

fol. 2.

toeslag en blijft daarna dadelijk voor schade en risico der koopers. De beslissing van alle geschillen nu of bij vervolg ontstaande blijft uitsluitend gereserveerd aan de requiranten, die zich een uur beraad voorbehouden na den geheelen afloop van de verkooping om de goederen al dan niet in koop te geven. Het domicilie van de partijen zal ten opzichte van deze verkooping onherroepelijk gevestigd zijn ten kantore alwaar de minute blijft berusten. De koopers zullen de kooppenningen niet in vergelijking mogen brengen terwijl ingeval de kooper of een zijner medekoopers het kennelijk voornemen aan den dag legt om de plaats zijner inwoning te verlaten of het grootste gedeelte zijner roerende of onroerende goederen te gelde

 


Genealog V - r - 2 NA blad 7.

maakt of wel dat daarop door derden beslag mocht worden gelegd, de kooppenningen ten allen tijde opvorderbaar zullen zijn. Koopers of medekoopers welke zich voor de sluiting dezer acte verwijderd hebben zullen aan het hun betreffende beschouwd worden verbonden te zijn, als of zij mede onderteekend hadden. Na voorlezing van bovenstaande voorwaarden werden verkocht:

Ten verzoeke van Johannes Hendrikus Kasteel timmerman te Epe als in huwelijk hebbende Anna Montizaan; Albertus Montizaan horlogemaker wonende te Heerde in hoedanigheid van voogd over Aartje Montizaan.

rommel voor twee gulden vijftig cent 2,50

kist voor vijftig cent - ,50

slijpsteen voor een gulden veertig cent 1,40

turfbak voor vijftig cent - ,50

hark voor twintig cent - ,20

hout voor vijftien cent - ,15

bank voor tien cent - ,10

dito voor dertig cent - ,30

bank voor vijf en dertig cent - ,35

dito voor vijftig cent - ,50

dito voor zestig cent - ,60

dito voor zeventig cent - ,70

dito voor zestig cent - ,60

hout voor vijftien cent - ,15

kruiwagen voor een gulden zestig cent 1,60

bak voor een gulden 1, -

hout voor vijf cent - ,05

stoel voor negentig cent - ,90

kist voor vijftien cent - ,15

rommel voor twintig cent - ,20

horretje voor vijftien cent - ,15

potten voor vijf cent - ,05

planken voor vijf en dertig cent - ,35

planken voor een gulden 1, -

tonnen voor een gulden 1, -

strooisel voor een gulden tien cent 1,10

hout voor een gulden 1, -

ton voor tien cent - ,10

baktrog voor negentig cent - ,90

bezem voor tien cent - ,10

hout voor vijf cent - ,05

kan voor dertig cent - ,30

mand voor vijf en twintig cent - ,25

rommel voor twintig cent - ,20

zand voor vijftien cent - ,15

19,15

fol. 3.

19,15

pot voor vijftig cent - ,50

pot voor vijftien cent - ,15

stoven voor vijftien cent - ,15

pot voor twintig cent - ,20

hooi voor tachtig cent - ,80

ketel voor vijftien cent - ,15

dito voor zestig cent - ,60


Genealog V - r - 2 NA blad 8.

dito voor een gulden veertig cent 1,40

dito voor vijftig cent - ,50

dito voor vijf en veertig cent - ,45

stoof voor zeventig cent - ,70

ketel voor een gulden veertig cent 1,40

pot voor een gulden twintig cent 1,20

zaag voor negentig cent - ,90

hark voor zeventig cent - ,70

bak voor vijf endertig cent - ,35

bak voor vijf en twintig cent - ,25

klok voor dertig cent - ,30

dito voor vijf cent - ,05

dito voor vijf cent - ,05

dito voor tien cent - ,10

dito voor vijf cent - ,05

dito voor vijf en veertig cent - ,45

dito voor tachtig cent - ,80

dito voor vijftig cent - ,50

dito voor zestig cent - ,60

dito voor een gulden 1, -

dito voor een gulden 1, -

dito voor zestig cent - ,60

dito voor een gulden 1, -

dito voor zeventig cent - ,70

dito voor een gulden 1, -

gewichten voor drie gulden 3, -

gereedschap voor twee gulden 2, -

schilderij voor vijf en dertig cent - ,35

ton voor veertig cent - ,40

kist voor twee gulden 2, -

kist voor zestig cent - ,60

kapstok voor vijftien cent - ,15

kast voor zestig cent - ,60

tafel voor een gulden twintig cent 1,20

lijstje voor twintig cent - ,20

standaard voor twintig cent - ,20

lantaarn voor twintig cent - ,20

doos voor vijf cent - ,05

aardewerk voor vijf cent - ,05

rommel voor vijf cent - ,05

stoven voor dertig cent - ,30

rommel voor vijftien cent - ,15

kruik voor vijf cent - ,05

aardewerk voor vijf cent - ,05

zaden voor vijftien cent - ,15

ledikant voor twee gulden 2, -

kleed voor vijftien cent - ,15

pijpen voor dertig cent - ,30

potten voor dertig cent - ,30

52,25

fol. 4.

52,25

trommel voor twintig cent - ,20


Genealog V - r - 2 NA blad 9.

pot voor tien cent - ,10

doos voor veertig cent - ,40

bak voor vijftien cent - ,15

trommel voor vijf cent - ,05

kachel voor twee gulden vijf en twintig cent 2,25

ton voor vijftien cent - ,15

emmer voor tien cent - ,10

rommel voor vijf en veertig cent - ,45

dito voor tien cent - ,10

aardewerk voor vijf cent - ,05

bak voor veertig cent - ,40

flesschen voor vijf cent - ,05

klokken voor vijftien cent - ,15

hout voor vijf cent - ,05

flesschen voor vijf cent - ,05

kruik voor vijf cent - ,05

glas voor vijf cent - ,05

klokken voor vijf cent - ,05

dito voor vijf cent - ,05

dito voor vijf cent - ,05

klok voor vijftien cent - ,15

dito voor twintig cent - ,20

dito voor veertig cent - ,40

dito voor een gulden 1, -

dito voor zeventig cent - ,70

dito voor een gulden tachtig cent 1,80

dito voor vijf en twintig cent - ,25

mand voor een gulden veertig cent 1,40

mand voor vijf en twintig cent - ,25

stoel voor tien cent - ,10

schilderij voor vijftien cent - ,15

kapstok voor een gulden dertig cent 1,30

aardewerk voor tien cent - ,10

kleden voor een gulden dertig cent 1,30

stoelen voor een gulden tien cent 1,10

dito voor een gulden veertig cent 1,40

dito voor een gulden twintig cent 1,20

dito voor een gulden veertig cent 1,40

dito voor een gulden veertig cent 1,40

stoel voor zeventig cent - ,70

kleed voor vijf en dertig cent - ,35

stoel voor een gulden zestig cent 1,60

dito voor een gulden zestig cent 1,60

dito voor een gulden zestig cent 1,60

dito voor twee gulden twintig cent 2,20

dito voor een gulden negentig cent 1,90

dito voor zestig cent - ,60

dito voor een gulden tien cent 1,10

kleed voor zeventig cent - ,70

schaar voor een gulden dertig cent 1,30

rommel voor twintig cent - ,20

glazen voor vijf en dertig cent - ,35

kist voor tien cent - ,10


Genealog V - r - 2 NA blad 10.

zaag voor dertig cent - ,30

gieter voor zestig cent - ,60

hout voor twintig cent - ,20

stoelen voor een gulden twintig cent 1,20

dito voor zeventig cent - ,70

trap voor zeventig cent - ,70

90,80

fol. 5.

90,80

wieg voor zeventig cent - ,70

flesschen voor tien cent - ,10

emmers voor vijf en dertig cent - ,35

dito voor veertig cent - ,40

flesschen voor zestig cent - ,60

dito voot vijf cent - ,05

stoof voor vijf en twintig cent - ,25

flesschen voor vijf cent - ,05

stoven voor dertig cent - ,30

aardewerk voor vijftien cent - ,15

rommel voor vijf en twintig cent - ,25

aardappelen vooreen gulden zestig cent 1,60

rommel voor vijf cent - ,05

pot voor vijf en dertig cent - ,35

pot voor vijf en dertig cent - ,35

pot voor twintig cent - ,20

stelletje voor veertig cent - ,40

hout voor vijf en twintig cent - ,25

doozen voor dertig cent - ,30

stelletje voor vijf en dertig cent - ,35

kist voor vijftien cent - ,15

ton voor vijf cent - ,05

stroo voor zestig cent - ,60

slieten voor een gulden vijf en twintig cent 1,25

dito voor een gulden vijf en zeventig cent 1,75

turf voor tien cent - ,10

kachel voor zestig cent - ,60

turf voor twee gulden 2, -

kist voor een gulden negentig cent 1,90

kist voor twee gulden 2, -

ladetafel voor twee gulden 2, -

dito voor vijf en zeventig cent - ,75

kannen voor een gulden tachtig cent 1,80

lamp voor twee gulden zeventig cvent 2,70

tapkast voor een gulden vijf en zeventig cent 1,75

schilderij voor twintig cent - ,20

spiegel voor twee gulden negentig cent 2,90

pendule voor een gulden 1, -

schilderij voor zeventig cent - ,70

dito voor zestig cent - ,60

ton voor vijf en twintig cent - ,25

rommel voor vijf en twintig cent - ,25

mandje voor vijftien cent - ,15

messen voor vijftig cent - ,50


Genealog V - r - 2 NA blad 11.

vuurschop voor twee gulden 2, -

vlag voor een gulden twintig cent 1,20

aardewerk voor tien cent - ,10

dito voor twintig cent - ,20

dito voor twintig cent - ,20

glas voor vijf en twintig cent - ,25

oliekan voor een gulden 1, -

theepot voor veertig cent - ,40

aardewerk voor vijftien cent - ,15

ketel voor zestig cent - ,60

aardewerk voor tien cent - ,10

horren voor een gulden zestig cent 1,60

aardewerk voor twintig cent - ,20

emmer voor vijf en dertig cent - ,35

bijtel voor dertig cent - ,30

boeken voor tien cent - ,10

gordijnen voor een gulden 1, -

133,55

fol. 6.

133,55

dito voor een gulden twintig cent 1,20

tafel voor een gulden zestig cent 1,60

wekker voor een gulden zestig cent 1,60

dito voor een gulden zestig cent 1,60

koffiemolen voor tachtig cent - ,80

wekker voor een gulden zestig cent 1,60

dito voor een gulden zeventig cent 1,70

dito voor een gulden tachtig cent 1,80

klok voor vijf en dertig cent - ,35

dito voor vijftig cent - ,50

dito voor dertig cent - ,30

lepels voor zeventig cent - ,70

knoppen voor tien cent - ,10

ketel voor zestig cent - ,60

ketel voor zeventig cent - ,70

strijkijzer voor een gulden tien cent 1,10

vuurgereedschap voor zeventig cent - ,70

bijbel voor een gulden dertig cent 1,30

sigaren voor tachtig cent - ,80

potten voor vijf en dertig cent - ,35

vuurgereedschap voor dertig cent - ,30

speeldoos voor een gulden tien cent 1,10

schalen voor een gulden tien cent 1,10

werkdoos voor veertig cent - ,40

komfoor voor veertig cent - ,40

tabakspot voor vijftien cent - ,15

dito voor vijf en dertig cent - ,35

lessenaar voor twintig cent - ,20

glazen voor dertig cent - ,30

aardewerk voor vijftien cent - ,15

glazen voor vijf endertig cent - ,35

dito voor vijf en twintig cent - ,25

lepeltjes voor dertig cent - ,30


Genealog V - r - 2 NA blad 12.

stelsel voor vijf en dertig cent - ,35

servies voor tachtig cent - ,80

bussen voor vijftien cent - ,15

korven voor een gulden veertig cent 1,40

aardewerk voor dertig cent - ,30

dito voor zeventig cent - ,70

dito voor een gulden dertig cent 1,30

dito voor vijf cent - ,05

rommel voor veertig cent - ,40

koper voor twee gulden 2, -

lamp voor dertig cent - ,30

doos voor dertig cent - ,30

dito voor vijf en dertig cent - ,35

veeren voor twee gulden vijftig cent 2,50

dito voor een gulden dertig cent 1,30

ketterig voor een gulden tien cent 1,10

171,60

fol. 7.

171,60

karaften voor een gulden 1,-

doozen voor vijf cent - ,05

doos voor vijf en veertig cent - ,45

dito voor vijftien cent - ,15

glazen voor dertig cent - ,30

rommel voor vijf en twintig cent - ,25

schaatsen voor een gulden tien cent 1,10

vazen voor zeventig cent - ,70

borden voor vijf en veertig cent - ,45

vazen voor dertig cent - ,30

kastje voor een gulden tien cent 1,10

dito voor dertig cent - ,30

maten voor een gulden veertig cent 1,40

komfoor voor tachtig cent - ,80

aardewerk voor vijf en veertig cent - ,45

kan voor zestig cent - ,60

dito voor vijf en veertig cent - ,45

spiegel voor een gulden negentig cent 1,90

aardewerk voor vijf en dertig cent - ,35

dito voor dertig cent - ,30

kannen voor zestig cent - ,60

bel voor veertig cent - ,40

aardewerk voor vijf cent - ,05

deken voor een gulden zestig cent 1,60

gewichten voor een gulden 1, -

kussen voor negentig cent - ,90

glazen voor veertig cent - ,40

trap voor negentig cent - ,90

peluw voor een gulden vijf en zeventig cent 1,75

kussen voor vijf en twintig cent - ,25

dekens voor tachtig cent - ,80

dekens voor zestig cent - ,60

tafel voor twee gulden 2, -

duiven voor twee gulden dertig cent 2,30


Genealog V - r - 2 NA blad 13.

stoel voor twee gulden 2, -

199,55

fol. 8.

199,55

tafel voor twee gulden 2, -

tafel voor vijf en twintig cent - ,25

dito voor vijftig cent - ,50

dito voor een gulden veertig cent 1,40

dito voor vijftien cent - ,15

kast voor een gulden tachtig cent 1,80

lamp voor een gulden dertig cent 1,30

klok voor een gulden vijftig cent 1,50

dito voor twee gulden 2, -

klok voor veertig cent - ,40

dito voor vijf cent - ,05

dito voor vijf en twintig cent - ,25

dito voor vijftien cent - ,15

klok voor tachtig cent - ,80

klok voor twee gulden twintig cent 2,20

dito voor vier gulden vijftig cent 4,50

dito voor vijf en vijftig cent - ,55

dito voor vijf en twintig cent - ,25

dito voor vijf en veertig cent - ,45

dito voor vijftien cent - ,15

dito voor vier gulden zeventig cent 4,70

dito voor een gulden tien cent 1,10

ladder voor negentig cent - ,90

tobbe voor dertig cent - ,30

mest voor vijf en dertig cent - ,35

fornuispot voor zes gulden 6, -

mandje voor vijf en veertig cent - ,45

kabinet voor twee en vijftig gulden 52, -

kastje voor acht guldenvijftig cent 8,50

dito voor vijf gulden vijf en twintig cent 5,25

regeelatjech voor negen gulden vijf en zeventig cent 9,75

pendule voor zes gulden vijf en twintig cent 6,25

tafel voor drie gulden 3, -

klok voor acht gulden 8, -

petroleumtoestel voor drie gulden 3, -

deken voor drie gulden zestig cent 3,60

bed voor acht gulden vijftig cent 8,50

tafeltje voor drie gulden vijftig cent 3,50

klok voor tien gulden 10, -

dito voor elf gulden 11, -

dito voor tien gulden 10, -

klok voor negen gulden 9, -

klok voor veertien gulden 14, -

dito voor negen gulden vijf en zeventig cent 9,75

dito voor vier gulden vijf en zeventig cent 4,75

dito voor vier gulden 4, -

zes stoelen voor zes gulden 6, -

klok voor drie gulden vijf en twintig cent 3,25

dito voor tien gulden 10, -


Genealog V - r - 2 NA blad 14.

biercoue voor zeven gulden vijf en twintig cent 7,25

klok voor vijf gulden 5, -

Samen de som van Vier honderd negen en veertig gulden vijf en dertig cent 449,35

=======

En onmiddelijk na voorlezing hebben de getuigen benevens mij Notaris deze onderteekend.

W. Wensenk G van Egteren

W. Verkouteren

 

Geregistreerd te Apeldoorn den eersten Juli 1800 zeven en negentig, deel 100, folio 36 recto, vak 3, vier bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht negen gulden tachtig cent.

De Ontvanger

Ram

 


Genealog V - r - 2 M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1997.05.27.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 837. Inv.nr. 132. nr. 3147 t/m 3148. fol. 1.

Reg. IV 5/2469. Memorie van aangifte voor het recht

15 September 1897. van Successie betreffende de nalatenschap

van Jannes Gerrits Montizaan.

De ondergeteekenden:

1. Johannes Hendrikus Kasteel, timmerman te Epe als in huwelijk hebbende Anna Montizaan

2. Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde als voogd over Aartje Montizaan

ter dezer zake domicilie kiezende ten kantore van den te Epe standplaats hebbende Notaris Verkouteren

Verklaren:

Dat op 20 Mei 1897 aan zijne woonplaats te Epe zonder bloedverwanten in de opgaande of neederdalende linie na te laten is overleden Jannes Gerrits Montizaan in leven horlogemaker, tot erfgenamen nalatende zijn zusters Anna- en Aartje Montizaan sub 1 en 2 genoemd, ieder voor de helft.

Dat de erflater bij testament op den 6 Mei 1897 voor den genoemden Notaris Verkouteren verleden, heeft gelegateerd aan zijne nicht Anna Montizaan, dochter van zijnen oom Jan Willem Montizaan te Oene, dienstbode bij hem inwonende, de somma van 2000 vrij van successierechten.

Art. 8252. Dat zijne nalatenschap bestaat uit:

Reg. 50. Actief.

N 5/5957. Een huis met schuur en tuin te Epe kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene sectie U numero 2059 huis en tuin groot 0.14.65, ter waarde van 6850, -

Roerende lichamelijke goederen 449,65

325, - Eene vordering ten laste van Arie Willemsen te Oene, groot 325, -

100, - Eene dito ten laste van de erven Gerrit de Vosse in Zuuk onder Epe, groot 100, -

140, - Eene dito ten laste van de erven Aart Westerink te Epe, groot in hoofdsom 140, -

565, - Renten daarvan tot en met den dag van het overlijden 10,36

Gereede gelden 245, -

Totaal 8120,01

Passief.

Aan Hendrik Dustman te Oene wegens den 29 Augustus 1896

in bewaring genomen geld blijkens handschrift van dien dag ad 200, -

rente daarvan 3 % van af 1 Februari 1897 1,83

Aan Johannes Murtink te Epe wegens idem op den 29 Augustus

1896 blijkens handschrift van dien dag ad 550, -

rente daarvan 3 % van af 1 Februari 1897 5,04

Aan R. v. Zuuk te Epe wegens idem op den 29 Augustus 1896

blijkens handschrift van dien dag 100, -

rente daarvan 4 % van af 5 December 1896 2,06

Aan Dr. van Hengel te Oene wegens in 1897 bewezen

geneeskundige diensten en geleverde medicijnen 78,55

Aan Dr. Hoeff te Epe wegens idem 46,50

Aan grondbelasting 4,18

Totaal 988,16

Of zuiver 7131,85

En dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen zijn overgegaan of vervallen.

Aldus opgemaakt en geteekend ter respectieve woonplaatsen in de maand September 1800 zeven en negentig.

Johs Kasteel

A Montizaan

 


Genealog V - r - 2 M.v.S. blad 2.

Saldo nalatenschap 7131,85

Rentegevende vordering 565, -

Gelegateerd aan een niet a.i. gerechtigde 2000, -

Het restant wordt gerfd door zijne 2 zusters.

Alzoo schuldig

R. v. S. 2000, - ad 10 % 200, -

38 opcenten 76, - 276, -

R. v. S. 5131,85 ad 4 % 205,275

R. v. O. 565, - ad 2 % 11,30

Samen 216,575

38 opcenten 82,30 298,875

R. v. S. 405,275 Totaal 574,875

R. v. O. 11,30

416,575 De Ontvanger

38 opc. 158,30 Ram

Totaal 574,875

 

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van successie en van overgang naar art. 1 n 1. der Successiewet met de 38 opcenten vijf honderd vier en zeventig zeven en gulden zeven en tachtig en een halve cent.

Nota verzonden den 15 september 1897.

De ontvanger

Ram

 

In ontvang gebracht bevonden den 13 October 1897 deel D nr. 178, voor het recht van Successie vier honderd vijf gulden zeven en twintig en een halve cent, voor recht van overgang naar art. 1. n. 1. der Successiewet elf gulden dertig cent.

Apeldoorn 14 Februari 1898. De inspecteur