Genealog V - n - 5 blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 191/72.

Montizaan Rika v dienstbode 12-01-1854 Epe O

 

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XIX 1881 - 1900 p. 378a.

1. Kluitenberg Jacob M hoofd 16-11-1836 Vaassen O NH landbouwer

2. Hendrika V zuster 27-04-1843 O

3. Johannes M broeder 20-12-1853 O schoonmaker

4. Montizaan Rijka V vrouw 12-01-1851 H

1 en 4 trouwen op 13-05-1893. 4 komt op 30-05-1893 van Apeldoorn.

1 en 4 gaan op 03-03-1894 naar Apeldoorn.

 

GA Apeldoorn 1994.12.08.

Bevolkingsregister Apeldoorn 193/44.

1. Kluitenberg Jacob m hoofd 16-11-1836 Vaassen H NH landbouwer

2. Montizaan Rijka v vrouw 12-01-1851 H

1 en 2 komen op 03-03-1894 van Epe.

 

Idem 110/151.

1 en 2 als boven. Zij vertrekken op 15-02-1915 naar Epe.

 

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XXVI p. 322 1900 - 1920.

1 en 2 als boven. Zij komen op 15-02-1915 van Apeldoorn en wonen op Oosterhof C 418.

1 overlijdt op 29-09-1917. 2 vertrekt op 16-10-1919 naar Apeldoorn.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 104/159.

Montizaan Rijka v 12-01-1851 Epe zonder beroep weduwe Jacob Kluitenberg.

Zij komt op 16-10-1919 van Epe en overlijdt op 21-02-1920.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijksacte nr. 38. d.d. 13 mei 1893.

Jacob Kluitenberg, oud 56 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Albertus Kluitenberg en van Gerritje Hoegen, en

Rijka Montizaan, oud 42 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van wijlen de echteliedenJan Montizaan en van Hendrika Kamphuis, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Kluitenberg, oud 38 jaar, van beroep schoenmaker, broer van de bruidegom, wonende te Vaassen

2. Hendrikus Montizan, oud 60 jaar, van beroep horlogemaker, wonende te Epe

3. Gerrit Jan Jonker, oud 46 jaar, van beroep gemeentebode, wonende te Epe

4. Hielke Hebers, oud 31 jaar, van beroep ambtenaar, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid en de vier getuigen.

 


Genealog V - n - 5 blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorte-acte nr. 182. d.d. 17 november 1836.

Albertus Kluitenberg, oud 32 jaar, van beroep schoenmaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Gerritje Hoegen, oud 26 jaren, alhier op 16 november

1836 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de

voornaam Jacob gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik

Visch, oud 42 jaar, van beroep schoenmaker, en van Gerhardus van Putten, oud 27 jaar, van beroep schoenmakersknecht, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 136. d.d. 1 october 1917.

Elbert van Laar, oud 62 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, en Adriaan Huijsen, oud 44 jaar, van beroep gemeentebode, wonende te Epe, die verklaren dat op 29 september 1917 om des namiddags vier uur is overleden Jacob Kluitenberg, oud 80 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Albertus Kluitenberg en Gerritje Hoegen, beiden overleden, gehuwd met Rijka Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 113. d.d. 23 februari 1920.

Harmen Jan Juriens, oud 59 jaar, van beroep dagloner, en Jurrien van Zeist, oud 39 jaar, van beroep dagloner, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 februari 1920 om des voormiddags zeven uur is overleden Rijka Montizaan, oud 69 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Wenum, dochter van Jan Montizaan en Hendrika Kamphuis, beiden overleden, weduwe van Jacob Kluitenberg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notarile akten, waarbij Rijka Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris R.A. van de Poll te Vaassen van 1890 t/m 1898.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

4536/ 396

 

28-06-1893

 

Testament van Jacob Kluitenberg.

 

1

 

V - n - 5

4536/ 397

 

28-06-1893

 

Testament van Rijka Montizaan.

 

1

 

V - n - 5

4536/ 435

 

22-09-1893

 

Verkoop van huis en erf, o.a. Jacob Kluitenberg.

 

4

 

-

4536/ 444

 

17-10-1893

 

Obligatie met hypotheek. Jacob Kluitenberg.

 

4

 

-

4536/ 452

 

02-11-1893

 

Eerste veiling van bouwland.

 

4

 

-

4536/ 461

 

16-11-1893

 

Toewijzing. o.a. Jacob Kluitenberg.

 

4

 

-


 


Genealog V - n - 5 NA blad 1.

GA Epe 1997.11.20.

Inv.nr. 4536.

 

Heden den acht en twintigsten Juni Achttien honderd drie en negentig is voor mij Reinhard Aalbert vande Poll, notaris ter standplaats Vaassen in tegenwoordigheid der twee hierna te noemen getuigen verschenen:

N 396. Jacob Kluitenberg, landbouwer, wonende te Vaassen,

Testament dd. die zijnen uitersten wil bij openbare akte willende verlijden, bij eene tot dat einde aan mij

28 Juni 1893 notaris gedane zakelijke opgave, heeft verklaard, hetgeen in de volgende bewoordingen is vervat:

Ik benoem mijne huisvrouw Rijka Montizaan tot mijne eenigen en algeheele erfgenaam en in

geval zij vr mij mocht overleden zijn, benoem ik tot erfgenamen van de helft mijner

nalatenschap mijne erfgenamen krachtens wettelijke erfopvolging en van de wederhelft

daarvan de erfgenamen krachtens wettelijke erfopvolging van mijner genoemde vrouw.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan geschied is, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is deze uiterste wil door mij notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris aan den erflater afgevraagd, of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend antwoordde, welke voorlezing, afvraging en beantwoording mede in tegenwoordigheid der getuigen is geschied.

Waarvan Akte, die in minuut is opgemaakt, verleden ten kantore van mij notaris te Vaassen en ten dage in het hoofd dezes vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Arnoldus van Bussel,bouwman te Hafkamp onder Apeldoorn en Johannes Hendrikus van Rossum, timmerman te Vaassen, als getuigen.

De comparant testateur en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte onmiddelijk na geheele voorlezing met mij notaris onderteekend.

J. Kluitenberg

J A van Bussel

J.H. van Rossum

 

RA van de Poll

Notaris

 

Overleden te Vaassen, den 29 September 1917.

 


Genealog V - n - 5 NA blad 2.

GA Epe 1997.11.20.

Inv.nr. 4536.

 

Heden den acht en twintigsten Juni Achttien honderd drie en negentig is voor mij Reinhard Aalbert vande Poll, notaris ter standplaats Vaassen in tegenwoordigheid der twee hierna te noemen getuigen verschenen:

Rijka Montizaan, zonder beroep, huisvrouw van Jacob Kluitenberg wonende te Vaassen,

die haren uitersten wil bij openbare akte willende verlijden, bij eene tot dat einde aan mij notaris gedane zakelijke opgave, heeft verklaard, hetgeen in de volgende bewoordingen is vervat:

N 397. Ik benoem mijnen man Jacob Kluitenberg tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam en in

Testament dd. geval hij vr mij mocht overleden zijn, benoem ik tot erfgenamen van de helft mijner

28 Juni 1893 nalatenschap mijne erfgenamen krachtens wettelijke erfopvolging en van de wederhelft

daarvan de erfgenamen krachtens wettelijke erfopvolging van mijn genoemde man.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster alvorens de voorlezing daarvan geschied is, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is deze uiterste wil door mij notaris aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris aan de erflaatster afgevraagd, of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend antwoordde, welke voorlezing, afvraging en beantwoording mede in tegenwoordigheid der getuigen is geschied.

Waarvan Akte, die in minuut is opgemaakt, verleden ten kantore van mij notaris te Vaassen en ten dage in het hoofd dezes vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Arnoldus van Bussel,bouwman te Hafkamp onder Apeldoorn en Johannes Hendrikus van Rossum, timmerman te Vaassen, als getuigen.

De comparant testatrice en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte onmiddelijk na geheele voorlezing met mij notaris onderteekend.

R Montizaan

J A van Bussel

J.H. van Rossum

 

RA van de Poll

Notaris

 

Overleden te Apeldoorn, 21 Februari 1920.

 


Genealog V - n - 5 M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. fol. 1.

Reg 4. 7/3707 Memorie van aangifte der na-

latenschap van Jacob Kluitenberg

overleden te Vaassen 29 Sept. 1917.

 

Ondergeteekende Rijka Montizaan zonder beroep te Vaassen weduwe van na te noemen erflater:

domicilie stellende ten kantore van Notaris Becking aldaar, geeft aan ten kantore voor het recht van successie te Apeldoorn:

dat op 29 September 1917 te Vaassen - zijn laatste woonplaats - is overleden Jacob Kluitenberg, in leven laatst zonder beroep met wien zij in gemeeenschap van goederen was gehuwd;

dat de overledene geen erfgenamen in op - of nedrgaande linie naliet en bij testament op 28 Juni 1893 verleden voor notaris R.A. van de Poll te Vaassen (geregistreerd te Apeldoorn 22 Juni 1918 in deel 141 folio 46 recto, vak 6) zijn echtgenoote, de aangeefster, heeft benoemd tot eenige erfgename;

dat hij geene onroerende goederen heeft nagelaten en geen goederen in vruchtgebruik of als bezwaard erfgenaam bezat terwijl door zijn overlijden geen periodieke uitkeeringen zijn vervallen of bij opvolging zijn overgegaan;

dat hij geen zaken van derden onder zijne bewaring had en geen afstand, overdracht, schenking of kwijtschelding deed, die als legaat zou belast worden;

dat de aangeefster in geenerlei vorm eenige aan recht onderworpen schenking in den zin der successiewet heeft ontvangen;

dat het aan haar niet bekend is, dat tengevolge van het overlijden van den erflater uitkeering in kapitaal of rente moet plaats hebben krachtens eene overeenkomst van levensverzekering;

dat de nalatenschap bestaat uit de onverdeelde helft in:

a. Inboedel en kleederen ter waarde van 40, -

b. gelden in kas 20, -

c. depot bij J. Mulder ten Kate tezamen 1325, -

met 5 maand rente 3 % per jaar sedert 1 Mei 1917 19,30

Samen 1404,30

Waarvan de helft ad 702,15

verminderd met de begrafeniskosten ad 32,15

uitmaakt de nalatenschap ad 670, -

gerfd wordende door de aangeefster

Vaassen Juni 1918

 

R Montizaan