Genealog V - m - 3 blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.10.

BS Epe Overlijdensakte nr. 80. d.d. 1 mei 1908.

Johannes Beekman, oud 46 jaar, van beroep landbouwer, en Gerrit Kwakkel, oud 26 jaar, van beroep metselaar, beide wonende alhier, die verklaren dat op 30 april 1908 om namiddags een uur is overleden Berendina Hendrika Montizaan, oud 58 jaar, van beroep dagloonster, geboren en wonende te Epe, dochter Johannes Montizaan en Hendrika Wijnbergen, beiden overleden, ongehuwd. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notarile akten, waarbij Berendina Hendrika Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

4530/ 140

 

28-11-1884

 

Obligatie met hypotheek. Evert en Hendrika Montizaan

debiteuren.

 

5

 

V - m - 2

4532/ 113

 

07-11-1889

 

Roiement Hendrika Montizaan te Epe.

 

3

 

blad NA. 1.


 

2. Notaris J.H.B. Becking te Vaassen van 1898 t/m 1915.


5906/ 387

 

06-10-1902

 

Testament van Berendina Hendrika Montizaan.

 

1

 

V - m - 3

5906/ 408

 

08-01-1903

 

Verkoop van roerend goed door o.a. Berendina

Hendrika Montizaan.

 

1

 

V - m - 3

5924/ 1149

 

15-01-1908

 

Testament van Berendina Hendrika Montizaan.

 

1

 

V - m - 3


 


Genealog V - m - 3 blad NA. 1.

Notaris A. Huender te Vaassen.

Roiement. Inv. nr. 4532/ 113.

d.d 07-11-1889.

Hendrika Montizaan te Epe voor zich en als lasthebber van A. Johannes Montizaan - Albertus Montizaan te Heerde, Jan Willem Montizaan te Oene, Janna Prins te Heerde, weduwe Joachim Montizaan als voogdesse over haar kind Joachima Montizaan, Annatjan Heeres te Heerde, Theodorus Heeres aldaar; Ige Heeres te Oene; Elionardus Petrus Adrianus of Petrus Elionardus Hadrianus Heeres te Heerde, Jan Hekkert aldaar, als gehuwd met Clara Alberta Heeres - samen erfgenamen van wijlen Jannetje Montizaan en nog Derkje Heeres te Arrachon (Frankrijk) afstand recht van hypotheek, machtiging of doorhaling der inschrijving ten kantore van hypotheken te Arnhem genomen den 14 Juli 1879 deel 21 Nr. 26 ten behoeve Clara Alberta Montizaan ten laste Jan Kamphuis Tijmenszoon te Epe.

 

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5906.

 

Heden den zesden October negentien honderd twee Compareerde te hare huize te Wenum onder Apeldoorn voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

N 387. Berendina Hendrika Montizaan, landbouwster, wonende te Wenum onder Apeldoorn, aan mij notaris bekend,

die ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen haren uitersten Wil heeft verleden dien ik in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven, zooals die zakelijk aan mij notaris door de erflaatster is opgegeven en hier volgt:

Ik herroep al mijne vroegere testamenten.

Ik benoem tot mijne eenigen en universeelen erfgenaam mijn broeder Evert Montizaan,

landbouwer, wonende te Wenum, gemeente Apeldoorn.

De voormelde opgaaf van dezen uitersten wil aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen door de erflaatster gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, zoo heeft de erflaatster alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is deze uitersten wil door mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris in diezelfde tegenwoordigheid aan de erflaatster afgevraagd, of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, hetgeen door haar dadelijk toestemmend is beantwoord.

Waarvan Acte in minuut. Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Frits Nikkels, notarisklerk, wonende te Apeldoorn en Bernardus Hafkamp, landbouwer, wonende te Wenum onder Apeldoorn, als getuigen, die met den testatrice en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben geteekend.

B H Montizaan F. Nikkels

B Hafkamp

J.H.B. Becking

Notaris

 


Genealog V - m - 3 blad NA. 2.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5906.

fol. 1.

Kantoor Apeldoorn. Extract uit het register van voorlopige aangiften voor publieke verkoopingen van roerende goederen Deel 30 n 358. Den vijfden Januari negentien honderd drie compareerde de heer Willem de Jager, klerk ten registratiekantoor te Apeldoorn, wonende aldaar, als lasthebber van den heer Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, krachtens onderhandsche acte van volmacht, behoorlijk geregistreerd en te dezen kantore gedeponeerd. De comparant verklaarde, dat zijn lastgever voornemens is roerende goederen in het openbaar te verkoopen op Donderdag acht Januari aanstaande, des voormiddags elf uur ten huize van Berendina Hendrika Montizaan, te Wenum, gemeente Apeldoorn, ten verzoeke van de eigenaressen: 1 Berendina Hendrika Montizaan, landbouwster, wonende te Wenum, gemeente Apeldoorn, en 2 Neeltje Gorselman, weduwe van Frederik Kluin, landbouwster, wonende te Oene, gemeente Epe. Waarvan hij acte verzocht en heeft geteekend (geteekend) W. de Jager. Voor Extract, Conform. De Ontvanger (geteekend) Rant.

N 408. Heden, den achtsten Januari negentien honderd drie des voormiddags elf uur ben ik Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, ten huize van Berendina Hendrika Montizaan, te Wenum, gemeente Apeldoorn, ten verzoeke van de eigenaressen:

1.Berendina Hendrika Montizaan, landbouwster, wonende te Wenum, gemeente Apeldoorn, en

2.Neeltje Gorselman, weduwe van Frederik Kluin, landbouwster, wonende te Oene, gemeente Epe.

Overgegaan tot de openbare verkooping van roerende goederen en zulks onder de volgende bepalingen en bedingen:

1. De goederen worden verkocht voetstoots in den staat, waarin ze zich bevinden, met zichtbare en verborgene gebreken, willende verkoopsters niet voor maat of aantal instaan, tot geene garantie hoegenaamd gehouden zijn en worden de goederen gerekend, dadelijk te zijn geleverd.

2. De veiling geschiedt volgens de plaatselijke gebruiken. Alle geschillen, daarbij ontstaande, worden onherroepelijk door den notaris beslist.

3. De koopers moeten betalen tien percent der koopprijzen voor kosten dezer veiling.

4. De betalingen van drie gulden en daar beneden moetn dadelijk plaats hebben, van boven drie gulden vr of op den eersten December negentien honderd drie ten kantore van den notaris met deze veiling belast, alles in grof Nederlandsch standaard geld zonder compensatie en zonder aftrek wegens beweerde medeeigendom. Ingeval een kooper /

fol. 2.

nalatig mocht zijn, om eene koopsom op den gestelden termijn te voldoen, is hij door het enkel verloop van tijd en zonder nadere inverzuimstelling verplicht in plaats van tien ten honderd vijftien percent van zijn verschuldigde voor kosten dezer verkooping te betalen, benevens vijf percent voor elke ingegane maand verzuim. Voor elke waarschuwing, buiten rechten gedaan, zijn de koopers verschuldigd vijftien cent.

5. Ieder kooper is verplicht ten genoege van den notaris te stellen twee gegoede en solidair verbonden medeschuldenaren, die ingevolge Artikel 1331 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van den kooper worden beschouwd als zijne borgen. Zoodanige medeschuldenaren niet dadelijk stellende, hebben verkoopsters het recht om het gekochte ten schade doch niet ten bate van den nalatigen bieder te herveilen, die voor de lagere opbrengst dadelijk aansprakelijk en in rechten vervolgbaar is. Wie zich eenmaal als medeschuldenaar van eenen kooper stelt, is tevens verbonden voor al hetgeen die kooper heden verder mocht koopen.

6. Niemand zal als kooper of medeschuldenaar worden toegelaten, die nog iets verschuldigd is wegens verschenen kooppenningen van zijn vorige verkoopingen ten overstaan van mij notaris gehouden.

 


Genealog V - m - 3 blad NA. 3.

7. Indien een kooper of medeschuldenaar zijne woonplaats verlaat of uit zijne handelingen zijn voornemen daartoe kan worden afgeleid, wanneer zijn goederen geheel of gedeeltelijk zijn in

beslag genomen of daarmede of met executie worden bedreigd. Zoomede, indien hij die verduistert of vervreemdt, zal het door hem verschuldigde dadelijk en zonder voorafgaande inverzuimstelling opvorderbaar zijn.

8. Verkoopsters behouden zich een half uur beraad voor na afloop der verkooping om over de al of niet gunning der goederen te beslissen.

9. De koopers en medeschuldenaren worden gehouden ter executie dezes domicilie te stellen ten kantore van mij notaris te Vaassen.

Na voorlezing van het vorenstaande heeft de veiling plaats gehad en zijn verkocht voor Berendina Hendrika Montizaan voornoemd de volgende goederen:

lamp. Gerrit van der Haar te Emst voor een gulden dertig cent 1,30

lantaarn. Marten Rodijk te Vaassen voor dertig cent - , 30

schoppen. Jannes Esman te Vaassen voor twintig cent - ,20

zicht. Aart Vos te Emst voor tachtig cent - ,80

Ketting. Mannes van Essen te Epe voor zeventig cent - ,70

3,30

fol. 3.

3,30

paardetuig. Derk Hubertus Derksen te Vaassen voor vier gulden 4, -

twee eggen. Jannes Bomhof en Gerrit Huisman beide te Vaassen voor vijf gulden 5, -

ploeg. Berend van Essen, Mannes van Essen en Hermanus Rozendaal,

allen te Emst voor zes gulden 6, -

Wagen. Gerrit Jan Jansen, Evert Rondhuis en Johannes Huisman, bakker

allen te Vaassen voor vier en veertig gulden 44, -

Kar. Martinus van der Linde, Wilhelmus Klumper, beiden te Vaassen

en Berend Hafkamp te Apeldoorn voor achttien gulden 18, -

Kar. Aart Jonker, Jannes Bonhof, beiden te Apeldoorn en Jannes Veldhuis

te Vaassen voor veertien gulden 14, -

Partij hooi. Martinus van der Linde, voornoemd voor tien gulden 10, -

Zeven honderd vijftig Kilogram hooi. Martinus van der Linde voornoemd

voor twaalf gulden vijf en zeventig cent 12,75

vijf honderd Kilogram stroo. Martinus van der Linde voornoemd

voor twaalf gulden 12, -

vier honderd vijftig Kilogram stroo. Berend Jan Beumer, Hendrikus van Bussel,

beiden te Vaassen en Johannes Arnoldus van Bussel te Apeldoorn

voor tien gulden zeven en vijftig en een halve cent 10,575

drie honderd twee en zestig garven boekweit. Hendrik Meuleman te Apeldoorn

en Wilhelmus Klumper te Vaassen voor vijf gulden negen en zeventig cent 5,79

drie honderd vijftig garven haver. Martinus van der Linde voornoemd

voor zeven gulden vijf en dertig cent 7,35

Koe. Mannes Visser te Heerde, Gerrit Vos te Emst en Hendrik Vos

te Vaassen voor honderd gulden 100, -

Koe. Willem Reijer Schut te Ugchelen, gemeente Apeldoorn

voor honderd elf gulden 111, -

paard. Hendrik van Werven, Willem Meuleman en (Hendrik) lees:

Willem Hendrik Meuleman allen te Vaassen voor een en veertig gulden 41, -

Kabinet. Gerrit van der Haar, Gerrit Koetsier en Egbert Speldenkamp,

allen te Emst, voor negen gulden 9, -

Klok. Frederik van Essen te Vaassen voor een gulden twintig cent 1,20

Kruiwagen. Frederik van Essen te Vaassen voor een gulden vijf en zeventig cent 1,75

Kist. Albert Veldhuis te Vaassen voor vijf en twintig cent - ,25

bak. Evert Jan Buurman te Vaassen voor vijftig cent - ,50


Genealog V - m - 3 blad NA. 4.

ladder. Martinus van der Linde, voornoemd voor dertig cent - ,30

tafel. Gerrit van der Haar te Emst voor drie gulden 3, -

Wanmolen.Martinus van der Linde voornoemd voor zestig cent - ,60

421,365

fol. 4.

421,365

Wagen. Hendrik Jan Zweekhorst te Vaassen voor vijftig gulden 50, -

paardetuig. Berend van Essen te Emst voor drie gulden 3, -

touw. Daniel Jonker te Emst voor zestig cent - ,60

oud ijzer. Aart Liefers te Vaassen voor twee gulden 2, -

vier stoelen. Gerrit Beekhuis te Vaassen voor twee gulden vijftig cent 2,50

gieter. Gradus Weultjes te Vaassen voor vijftig cent - ,50

Schoppen en grepen. Evert Jan Buurman te Vaassen voor drie gulden 3, -

Totaal verkocht voor vier honderd twee en tachtig gulden

zes en negentig en een halve cent 482,965

Zijnde de goederen van Neeltje Gorselman voornoemd niet verkocht.

De bij iedere post de eerstgenoemde is kooper, de overige zijn medeschuldenaren; zij zijn allen landbouwers voor zoover niet anders vermeld.

Wordende Neeltje Gorselman, voornoemd alhier vertegenwoordigd, krachtens mondelinge lastgeving door Berendina Hendrika Montizaan voornoemd.

De Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan dir proces-verbaal is opgemaakt en gesloten ten dage enter plaatse voormeld in tegenwoordigheid van Frits Nikkels, notarisklerk, wonende te Apeldoorn en Jan Bunte, afslager, wonende te Vaassen, als getuigen, die met de verkoopster Berendina Hendrika Montizaan en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend; hebbende de koopers en medeschuldenaren zich voor de sluiting dezer acte verwijderd en uit dien hoofde niet onderteekend.

B H Montizaan

J Bunte F Nikkels

 

J.H.B. Becking

Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den dertienden Januari 1900 drie deel 109 folio 65 verso

vak 4, twee bladen en geen renvooi, ontvangen voor recht tien gulden zestig cent.

10,60 De Ontvanger

Rant

 


Genealog V - m - 3 blad NA. 5.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5924.

fol. 1.

Heden den vijftienden Januari negentien honderd acht, compareerde te haren huize te Vaassen, voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

N 1149. Berendina Hendrika Montizaan, zonder beroep, wonende te Vaassen, aan mij notaris bekend;

die ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven zooals die zakelijk aan mij notaris door de erflaatster is opgegeven en hier volgt:

Ik herroep al mijne vroegere testamenten.

Ik benoem tot mijne eenige en universeele erfgenamen, ieder voor de onverdeelde helft

mijner nalatenschap: a. mijnen broeder Reinder Montizaan, landbouwer, wonende te Wenum onder Apeldoorn en b. Gerrit Pannekoek Egbertszoon, arbeider wonende te Vaassen, en bij vooroverlijden van een hunner of van beiden, alsdan hunne wettige afkomelingen bij

plaatsvulling.

De voormelde opgaaf van dezen uitersten wil aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen door de erflaatster gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, zoo heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is deze uitersten wil door mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris in diezelfde tegenwoordigheid aan de erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil /

fol. 2.

bevat, hetgeen door haar dadelijk toestemmend is beantwoord.

Waarvan acte in minuut. Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Wijk, klerk en Peter Heering, landbouwer, beiden wonende te Vaasen, als getuigen, die met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben geteekend, hebbende de testatrice (mij medegedeeld, lees:) niet medegeteekend aangezien zij verklaarde zulks niet te kunnen als zijnde door zwakheid daarin verhinderd.

B H Montizaan F. Nikkels

B Hafkamp

J.H.B. Becking

Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den achttienden Mei 1900 acht deel 118 folio 174 verso

vak 2. Een blad, geen renvooi, ontvangen voor recht drie gulden zestig cent.

3,60 De Ontvanger

+ 30 April 1908

 


Genealog V - m - 3. M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. fol. 1.

6/3952. Memorie van aangifte der nalatenschap

van Berendina Hendrika Montizaan,

overleden te Vaassen 30 April 1908.

Geven aan ten kantore voor het recht van Successie en van Overgang bij overlijden, te Apeldoorn, de ondergeteekenden:

1. Reinder Montizaan, landbouwer, wonende te Wenum onder Apeldoorn

Gezien 2. Gerrit Pannekoek Egbertszoon, arbeider te Vaassen

de inspecteur domicilie stellende ten kantore van den notaris J.H.B. Becking te Vaassen.

ten Cate dat op den 30 April 1908 te Vaassen - alwaar zij hare laatste woonplaats had - ongehuwd is

overleden:

Berendina Hendrika Montizaan

in leven zonder beroep:

cf testament dat zij bij testament den 15 Januari 1908 voor genoemden notaris Becking verleden - na doode

rg 3/118 geregistreerd - heeft beschikt als volgt:

f. 174 vo 2. Ik herroep al mijne vroegere testamenten. Ik benoem tot mijne eenige en universeele

erfgenamen, ieder voor de onverdeelde helft mijner nalatenschap: a. mijnen broeder Reinder

Montizaan, landbouwer, wonende te Wenum onder Apeldoorn en b. Gerrit Pannekoek

Egbertszoon, arbeider wonende te Vaassen, en bij vooroverlijden van een hunner of van

cf beiden, alsdan hunne wettige afkomelingen bij plaatsvulling.

publ. verk. dat bij ab intestato overlijden haren eenigen erfgenaam zoude zijn geweest haren broeder

vast goed Reinder Montizaan,aangever sub 1

rg 3/119 f. 88 dat hare nalatenschap krachtens voormeld testament alzoo vererft op de beide aangevers, ieder bl 5 voor de helft; en dat de nalatenschap bestaat uit:

Actief

het vee 1146 1. Onroerend goed gelegen onder Vaassen en aldaar kadastraal bekend in Sectie D numero

bestaat 878 weiland groot 2 hectaren 15 aren 30 centiaren, 879 hakhout 42 aren 80 centiaren en 880

uit 1 Rg 50 weiland 41 aren 40 centiaren, door de aangevers gewaardeerd op 2405, -

pink n7/3815 2. Lichamelijke roerende goederen als huisraad, lijfgoed, hooi en stroo, vee,

65, - gereedschappen en aardappelen samen door de aangevers gewaardeerd op

honderd vijf en twintig gulden 125, -

is geen effect 3. Een renteloos aandeel in de thans ontbonden en verdeelde Mark of

vereeniging genaamd gemeente of gerfde gronden van Vaassen groot 206,35

4. Een rentelooze vordering op notaris Becking te Vaassen wegens opbrengst

van publiek verkocht gras (waarvan de verschijndag was 1 Juli 1908) 32,375

Samen 2768,725

Passief

1. aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Vaassen eene hypotheekschuld

- onder verband van gemeld vast goed (groot) wgens geleend geld,

groot 800, -

blijkens acte verleden den 28 November 1884 voor den Notaris

Huender, destijds te Vaassen, rentende 4 % sjaars,

op 31 December met rente van 31 December 1907 t/m

30 April 1908 11,33

fol. 2.

811,33

2. aan J. Mulder te Vaassen wegens op 28 februari 1882 ter leen

ontvangen geld blijkens op dien dag afgegeven onderhandsch

geteekende schuldbekentenis, per resto ad 473, -

rentende 4 % sjaars; met rente van 20 Januari 1908 t/m

30 April 1908 5,91


Genealog V - m - 3. M.v.S. blad 2.

3. aan Notaris Becking te Vaassen voor kosten van een testament 8,25 2768,725

4. Dr. Metz aldaar, rekening 13,-

5. G. Herkert , arbeidsloon 6,10

6. Grondbelasting 4,62

7. het Sint Ursula Gilde te Vaassen 14, - voor over 1907

tot 30 April 1908 verschuldigde Landpacht; en huishuur

ten behoeve van J.F. Schutte te Vaassen 25, - 39, -

alle welke schulden zijn ontstaan in 1908 tot den dag van het

overlijden, wegens gedane diensten, geleverde goederen en

verrichte werkzaamheden, voor zoover niet anders is vermeld.

8. aan Begrafeniskosten 17,50

Samen 1378,71

Rest zuivere nalatenschap ad 1390,015

gerfd en verkregen wordende als voormeld;

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen;

dat zij geen zaken van derden onder hare bewaring had en geen schenking, afstand, overdracht of kwijtschelding deed, die als legaat zou belast worden;

dat de aangevers overtuigd zijn dat de geschriften die als bewijsmiddelen zijn vermeld reeds voor het overlijden van de erflaatster in de macht en het bezit van de schuldeischers zijn geweest en dat hun niet gebleken is dat gemelde bewijzen werden opgemaakt of afgegeven om de betaling van successierechten te ontgaan.

Geteekend 28 November 1908.

R Montizaan

G. Pannekoek

 

erf

erfgn deel Succr 38 % totaal

broeder R. Montizaan 4 % = 695,00 27,80 10,56 38,36

vreemde G. Pannekoek 10 % = 695,00 69,50 26,41 95,91

 

totaal 1390,01 97,30 36,97 134,27

==========================

 

 

alzoo schuldig voor het recht van successie zeven en negentig gulden dertig cent - spec. nota verzonden 18 Dec. 1908. De ontvanger

 

In ontvang bevonden denn 4 Jan. 1909, dl 29 nr. 66 eene som van zeven en negentig gulden dertig cent. Apeldoorn 2 febr. 1909. De Inspecteur

Succ. 97,30 ten Cate