Genealog V - m - 2 blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.05.

BS Apeldoorn Overlijdensakte nr. 543. d.d. 29 december 1902.

Johannes Arnoldus van Bussel, oud 43 jaar, van beroep arbeider, en Derk van Laar, oud 40 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op zondag 28 december 1902 om namiddags zes uur is overleden Evert Montizaan, oud 56 jaar, van beroep landbouwer, geboren te Epe en wonende te Wenum, zoon van wijlen de echtelieden Jannes Montizaan en Hendrika Wijnbergen, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notarile akten, waarbij Evert Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

4530/ 140

 

28-11-1884

 

Obligatie met hypotheek. Evert en Hendrika Montizaan

debiteuren.

 

1

 

V - m - 2


 

2. Notaris J.H.B. Becking te Vaassen van 1898 t/m 1915.


5906/ 385

 

01-10-1902

 

Testament van Evert Montizaan.

 

1

 

V - m - 2Genealog V - m - 2 NA blad 1.

GA Epe 1997.11.13.

Inv. nr. 4529.

fol. 1.

Op den acht en twintigsten November achttien honderd vier en tachtig,

compareerden voor mij Adriaan Huender, notaris ter standplaats Vaassen, arrondissement

Zutphen in tegenwoordigheid van na te noemene getuigen:

1884 Evert en Hendrika Montizaan, landbouwers onder Apeldoorn.

N. 140 Welke comparanten bekenden wegens te leen ontvangen geld, oprecht en deugdelijk en

Obligatie met hoofdelijk schuldig te zijn een somma van acht honderd gulden. 800, -

hypotheek aan de Diakonie der Hervormde Gemeente te Vaassen: wordende de inhoud dezer akte voor en

ten laste Evert in naam van gemelde diakonie geaccepteerd door den mede alhier verschenen

en Hendrika administreerenden diaken Lammert Smit Willemszoon, smid te Vaassen.

Montizaan De schuldenaren verklaarden zich te verbinden om van bovengemelde som, voor het eerst op den een en dertigsten December achttien honderd vijf en tachtig, en zoo vervolgens jaarlijks vr of op dien verschijndag, rente te betalen tegen vier en een half ten honderd in het jaar, tot de teruggave der hoofdsom toe; welke teruggave ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden, zes maanden, nadat de partij, die zulks verlangt, aan de wederpartij heeft gedaan en verder om alle betalingen, zoo van kapitaal als rente, te doen franco aan handen en ten woonhuize van den tijdelijken administreerenden diaken van gemelde diakonie, of van den wettigen houder van de grosse dezer akte, zondr korting of inhouding wegens belastingen als anderzints, welke op de rente mochten worden gelegd.

Tot zekerheid en waarborg voor de teruggave en voldoening van gemeld kapitaal met renten en aan te wenden kosten, mitsgaders voor de getrouwe nakoming van den geheelen inhoud dezer akte, hebben de debiteuren /

fol. 2.

verbonden en met recht van hypotheek bezwaard:

Twee stukken weiland en een stuk hakhout aan de Eierstreek te Vaassen, ten kadaster van Vaassen voorkomende in Sectie D numeris 742 en 743 weiland en 744 hakhout, samen groot twee hektaren, negentig aren, veertig centiaren; waarvan de debiteuren den eigendom verkregen hebben:

a. blijkens akte van scheiding den een en dertigsten October achttien honderd een en tachtig, voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den achttienden November daaraanvolgende, in deel 733, nummero 57;

b. blijkens onderhandsche akte, waarvan het relaas van registratie luidt: In duplo geregistreerd te Apeldoorn, den vijfden Mei 1800 vier en tachtig, deel 37, folio 134 recto, vak 5. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftig cent: - ,50. De ontvanger (geteekend) van Lohuizen overgeschreven aan gemeld kantoor van hypotheken den zesden Mei dezes jaars, deel 779, numero 15.

De schuldenaren verklaarden toe te stemmen in zoodanige inschrijving als het diakoniebestuur tot bewaring van het recht van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen en zich te belasten met de voldoening van alle kosten en rechten, welke middelijk of onmiddelijk uit deze akte mochten ontstaan, ook die voor eventueele vernieuwde inschrijving.

Voorts is voor gemelde diakonie bedongen en door de debiteuren toegestemd:

a. dat de schuldenaren verplicht zullen zijn jaarlijks bij de betaling der rente aan den administreerden diaken te vertonen de kwitantin van de grondlasten;

b. dat de verbondene goederen, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van /

fol. 3.

voornoemde diakonie niet mogen worden verhuurd of in gebruik gegeven, en geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen geschieden.

d. dat bij willige verkooping der verbondene goederen, er ten aanzien van gemelde diakonie als creditrice geen zuivering van het daarop te vestigen verband zal plaats hebben;

 


Genealog V - m - 2 NA blad 2.

e. dat ingeval van beslag door derden op de gehypothekeerde goederen, - bij verkoop dier goederen, - of wanneer de schuldenaren in gebreke mochten blijven met de stipte voldoening der rente, of met de nakoming van den geheelen inhoud dezer akte, de hoofdsom dadelijk zonder opzegging kan worden opgevorderd.

f. dat bij wanbetaling van kapitaal of rente, zoodra de debiteuren tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook, gehouden zijn, het bestuur van gemelde diakonie of de wettige houder van de grosse dezer akte, onherroepelijk zal zijn gemachtigd met de macht van substitutie, ingevolge de wet, om de verbondene goederen publiek volgens plaatselijk gebruik te doen verkoopen, op voorwaarden en plaats als het of hij raadzaam zal oordeelen, den kooper te stellen in den eigendom en het bezit, de opbrengst te ontvangen en daarvoor te kwiteeren, ten einde daaruit te verhalen , daarop toe te rekenen of daarmede in vergelijking te brengen, zoowel de hoofdsom als de renten en kosten; en

g. dat de schuldenaren altijd in gebreke zullen zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn.

Voor de ten uitvoerlegging van deze akte en hare gevolgen verklaarden de debiteuren domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute. /

fol. 4.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van den Heer Jan Mulder, lid van den raad der gemeente Epe en grondeigenaar en Teunis Koldenhof, landbouwer, beide te Vaassen, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn en onmiddelijk na gedane voorlezing met hen en den notaris hebben geteekend deze minute.

L Smit Wz E Montizaan

J Mulder H Montizaan

T Koldenhof

Adr. Huender

Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den Derden December 1800 vier en tachtig, deel 84, folio 50 recto, vak 3, twee bladen een renvooi. Ontvangen voor recht Een gulden twintig cents.

1,20 De Ontvanger

van Lohuizen

 

Eerste Grosse uitgegeven ten verzoeke van en aan het diakonie bestuur der Herv. Gemeente te Vaassen, den Zesden December 1800 vier en tachtig.

Adr. Huender

 


Genealog V - m - 2 NA blad 3.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5906.

 

Heden den tweeden October des jaars negentien honderd twee compareerde te zijnen huize te Wenum onder Apeldoorn voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

N 385. Evert Montizaan, landbouwer, wonende te Wenum onder Apeldoorn, aan mij notaris bekend,

die ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden dien ik in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven, zooals die zakelijk aan mij notaris door den erflater is opgegeven en hier volgt:

Ik herroep mijne vroegere testamenten.

Ik benoem tot mijne eenige en universeele erfgename mijne zuster Berendina Hendrika

Montizaan, landbouwster, wonende te Wenum, Gemeente Apeldoorn.

De voormelde opgaaf van dezen uitersten wil aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen door den erflater gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, zoo heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijne uitersten wil nader zakelijk aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is deze uitersten wil door mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris in diezelfde tegenwoordigheid aan den erflater afgevraagd, of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, hetgeen door hem dadelijk toestemmend is beantwoord.

Waarvan Acte in minuut. Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Frits Nikkels, notarisklerk, wonende te Apeldoorn en Bernardus Hafkamp, landbouwer, wonende te Wenum onder Apeldoorn, als getuigen, die met den testateur en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben geteekend.

E Montizaan

F. Nikkels

B Hafkamp

J.H.B. Becking

Notaris

 

+ 28 December 1902.

 

 


Genealog V - m - 2 M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 24. Inv. nr. 145. Nr. 1480 en 1481. fol. 1.

5/8150 Memorie van aangifte der nalatenschap

van Evert Montizaan, overleden te Wenum

onder Apeldoorn, den 28 December 1902.

 

Geeft aan ten Kantore van het recht van Successie te Apeldoorn.

De ondergeteekende Berendina Hendrika (ook genaamd Hendrika) Montizaan, landbouwster, wonende te Wenum gemeente Apeldoorn:

N: 4486 domicilie stellende ten kantore van den Notaris J.H.B. Becking te Vaassen,

Gezien dat op 28 December 1902 te Wenum onder Apeldoorn alwaar hij zijne laatste woonplaats had,

de inspecteur is overleden Evert Montizaan, die tot zijne eenige erfgenamen bij versterf naliet zijne zuster de

ten Cate aangeefster, en zijnen broeder Reint Montizaan, landbouwer, wonende te Wenum onder Apeldoorn, ieder voor de helft;

dat hij echter door zijnen dood heeft bekrachtigd zijne uitersten wil, verleden voor genoemden

cf Testament notaris Becking te Vaassen, den tweeden October 1902, na doode geregistreerd, waarbij hij,

ger13 Jan.1903onder herroeping van zijne vroegere testamenten, heeft benoemd tot zijn eenige en universeele

III/109 fol.65 erfgename zijne zuster de aangeefster Berendina Hendrika Montizaan;

dat de overledene geene zaken van derden onder zijne bewaring had en geene schenking,

verso, vak 5. afstand, overdracht of kwijtschelding deed, die als legaat zou belast worden,

dat hij verder geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geene periodieke uitkeering is vervallen of bij opvolging overgegaan,

dat de nalatenschap van Evert Montizaan bestaat uit:

Actief

1. Lichamelijke roerende goederen door de aangeefster gewaardeerd op 470,33

2. de onverdeelde helft in de navolgende onroerende goederen. Waarvan

de aangeefster de wederhelft toebehoort, gelegen onder Vaassen en

aldaar kadastraal bekend in Sectie D n 878, weiland, groot 2 hektare,

15 are, 30 centiare, 879 hakhout, 42 are, 80 centiare en 880 weiland,

41 are, 40 centiare (de Gemeente Vaassen bezit hierin volgens het

kadaster den medeeigendom voor 11 are, 20 centiare van oud n 376

en n 878), alsvoren geschat voor het geheel op 2100 en de helft als 1050, -

3. Contanten 5, -

Totaal Actief 1525,33

Passief =======

De navolgende schulden aangegaan tusschen 1 Januari en 28 december 1902, zoo niet anders vermeld blijkens ontvangen rekeningen, als aan:

dokter van de Linde te Vaassen, wegens geneeskundige behandeling en

geleverde medicamenten 25,30

Kuiper Tenkink, aldaar, wegens geleverd kuipwerk 3,70

Manufacturier Marijn te Deventer wegens geleverde Jas 9, -

Heimeriks te Vaassen, wegens geleverd Smidswerk 11,50

J. Kluitenberg aldaar, wegens geleverd Schoenwerk 8,65

Tr 58,15

fol. 2.

Tr 58,15

de gemeente of erfgenamen gronden van Vaassen wegens bijdrage tot

onderhoud van de poelsloot 11, -

de Diaconie der Hervormde Gemeente te Vaassen, wegens landpacht over 1902 14, -

Jan Mulder, aldaar, wegens idem over 1902 8, -

het Sint Anthonie Gilde wegens idem over 1902 13,56

 

 


Genealog V - m - 2 M.v.S. blad 2.

Jan Mulder, voornoemd, wegens op 28 februari 1882 ter leen gegeven

geld ad 4 % s jaars, blijkens op dien dag door den overledene afgegeven

onderhandsch geteekend bewijs aan de Schuldeischer, ad 573, -

(zijnde de aangeefster overtuigd, dat gemeld onderhandsch geteeked bewijs

reeds vr het overlijden in de macht van de Schuldeischer was)

Met rente van 20 Januari 1902 tot en met 28 December 1902 22,93

de Diaconie der Hervormde Gemeente te Vaassen, de helft in een Schuld,

wegens geleend geld, geheel groot 800, - , dus 400, -

onder hypothecair verband van voorschreven onroerende goederen,

blijkens acte verleden den 28 November 1884 voor den Notaris Huender

destijds te Vaassen; rentende thans 4 % s jaars op 31 December, met

rente van 31 December 1901 tot en met 28 December 1902 16,905

(Betrekkelijk vorenstaande Schulden verklaart de aangeefster, dat het

haar niet gebleken is, dat de daarin vermelde bewijzen werden opgemaakt

of afgegeven om de betaling van Successie-rechten te ontduiken). _________

Totaal Passief 1117,545

Het Actief bedraagt 1525,33

en het Passief 1117,545

Zoodat de nalatenschap van de overledene, een Zuiver Saldo oplevert van 407,785

Waaraf de begrafeniskosten ad 16,70

Rest Zuiver 391,085

========

Aldus aangegeven door: Actief 1525, 33

B H Montizaan Passief 1134,245

Saldo 391,085

========

vererft e. l. op een zuster a. i. gerechtigd tot 195,545

Geene effecten enz. =======

Er is verschuldigd 38 opc Totaal

R. v. Successie 195,545 4 % = 7,82 + 2,97 = 10,79

195,545 10 % = 19,555 + 7,43 = 26,985

391,09 27,375 + 10,40= 37,775

===================================

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van

successie zeven en twintig gulden zeven en dertig en een

halve cent. De Ontvanger.

Specifieke nota verzonden 17 Juni 1903.

 

Den 25 Juni 1904 n 362 in ontvang gebracht bevonden eene som van zeven en twintig gulden zeven en dertig en een halve cent.

Apeldoorn, den 25 october 1904

27,375 de Inspecteur

ten Cate

Dagtekening der Baten 1525,33

memorie van aangifte Lasten en schulden 1134, 245

17 - 6 - 1903 391,085