Genealog V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorten Acte nr. 1. d.d. 9 januari 1814.

Peter Harkert, oud 46 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Epe , welke ons verklaard heeft dat Gerritje Bonhof, zijne wettige huisvrouw, alhier op 8 januari 1814 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Elbert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aart Wagenaar, oud 48 jaar, van beroep veldwachter, en Harmen Wensink, oud 38 jaar, van beroep timmerman, beide wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Huwelijk Acte nr. 14. d.d. 25 maart 1854.

Elbert Harkert, jongman, oud 40 jaar, van beroep papiermaker, geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van wijle de echtelieden Peter Harkert en van Gerritje Bonhof, beide overleden, en

Johanna Montizaan, jongedochter, oud 30 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van wijle de echtelieden Jan Montizaan en van Hendrika Mulder, beide overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik Jonker Jr., oud 45 jaar, van beroep smid te Epe.

2. Gerrit van Laar, oud 51 jaar, van beroep bode te Epe

3. Peter Jonkers, oud 45 jaar, van beroep veldwachter te Oene.

4. Reinder Kluin, oud 25 jaar, wonende te Nijbroek

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid en de vier getuigen.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 107. d.d. 29 junij 1854.

Elbert Harkert, oud 40 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Epe , welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw, Johanna Montizaan, oud 30 jaar, zonder beroep, alhier op donderdag 29 junij 1854 des nachts ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Peter gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lammert Witteveen, oud 44 jaar, van beroep landbouwman, en Gerrit van Raalten, oud 33 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 19. d.d. 5 februarij 1855.

Paul Heering, oud 43 jaar, van beroep koperslager, en Arend Huis in Ďt Veld, oud 52 jaar, van beroep klompenmaker, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op maandag 5 februarij 1855 om des morgens vijf uur is overleden Johanna Montizaan, zonder beroep, oud 31 jaar, geboren en wonende te Vaassen, dochter van de echtelieden Jan Montizaan en van Hendrika Mulder, beide overleden, gehuwd met Elbert Harkert.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Huwelijk Acte nr. 32. d.d. 7 julij 1855.

Elbert Harkert, weduwnaar van Johanna Montizaan, oud 41 jaar, van beroep landbouwer, geboren te Epe en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Peter Harkert en van Gerritje Bonhof, beide te Epe overleden, en

Hendrikjen Olthuis, oud 33 jaar, zonder beroep, geboren te Heerde en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van Willem Olthuis en van Janna Stokking, echtelieden wonende te Heerde, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jannes Marinus Peters, oud 45 jaar, van beroep daglooner te Oene.

2. Gerrit van Laar, oud 52 jaar, van beroep bode te Epe.

3. Hendrik Jonker Jr, oud 46 jaar, van beroep smid te Epe.

4. Aart Jonker Jr., oud 32 jaar, van beroep bakker te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid en de vier getuigen.

 


Genealog V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† blad 2.

BS Heerde Geboorte Acte nr. 11. d.d. 29 januarij 1822.

Willem Olthuis, oud 30 jaar, van beroep daglooner, wonende te Heerde , welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw, Janna Stokking, oud 29 jaar, alhier op 27 januarij 1822 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrikjen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Derk Hendriks, oud 35 jaar, van beroep landbouwer, en Hendrik Holdijk, oud 52 jaar, van beroep wever, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 60. d.d. 21 april 1897.

Dirk AriŽn Jonker, oud 48 jaar, van beroep landbouwer, en Jan van Laar, oud 46 jaar, van beroep doodgraver, beide wonende alhier, die verklaren dat op dinsdag 20 april 1897 om des voormiddags half zeven uur is overleden Hendrikjen Olthuis, zonder beroep, oud 75 jaar, geboren te Heerde en wonende te Vaassen, dochter van wijlen de echtelieden Willem Olthuis en van Janna Stokking, gehuwd met Elbert Harkert, landbouwer wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 36. d.d. 18 februari 1901.

Dirk van Schoonhoven, oud 47 jaar, van beroep daglooner, en Gerrit Jan Jonker, oud 54 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 15 februari 1901 om des namiddags twaalf uur is overleden Elbert Harkert, zonder beroep, oud 87 jaar, geboren te Epe en wonende te Vaassen, zoon van wijlen de echtelieden Peter Harkert en van Gerritje Bonhof,weduwnaar van Hendrikjem Olthuis.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NA blad 1.

GA Epe 1997.10.23.

Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.

Boedel-inventaris van wijlen Johanna Montizaan,††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inv. nr.4509/ 3395.

gehuwd met Elbert Herkert.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† d.d 13-04-1855.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 1.

Op heden Vrijdag den dertienden April achtien honderd vijf en vijftigís morgens elf uur ten

1855†† huize en ten verzoeke van Elbert Herkert bouwman wonende aan den Eijerstreek te Vaassen

13 April††††††††††† zoo voor zich en als wettige voogd over zijn minderjarigen zoon Peter Herkert, zonder

††† Nļ 3395. beroepbij hem domicilierende door hem bij wijlen zijne vrouw Johanna Montizaan waarmede hij in algemeene gemeenschap van goederen onder de tegenswoordige wetgeving is gehuwd geweest verwekt.

In bijwezen en ten overstaan van Johannes Montizaan landbouwer wonende te Epe als toeziende voogd des genoemden minderjarigen Peter Herkert zijnde hij in die betrekking benoemd en beŽedigd door den Heere Kantonregter te Apeldoorn bij een behoorlijk geregistreerd Proces verbaal van den een en twintigsten Maart dezes jaars.

De genoemde minderjarige Peter Herkert is bevoegd en geregtigd zich als eenige erfgenaam te dragen van zijne moeder Johanna Montizaan voornoemd gewoond hebbende en overleden in het huis waar dezen inventaris wordt opgerigt te Vaassen den vijfden februarij dezes jaars.

Ter bewaring van de Regten van Partijen en van ieder die daarbij belang zoude mogen hebben, wordt door Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen Provincie Gelderland in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen overgegaan tot eene nauwkeurige en getrouwe beschrijving van alle meubilaire en roerende goederen, in en uitschulden, papieren, vaste goederen en verdere renseignementen behoorende tot den gemeenschappelijken boedel van den Inventarisant Elbert Herkert en wijlen diens Huisvrouw Johanna Montizaan voornoemd en tot laatstgenoemde nalatenschap.

De opgave en aanwijzing dier goederen zal geschieden door den requirant Elbert Herkert als zijnde sedert het overlijden zijner voornoemde vrouw alleen in het bezit der te inventariseren goederen geweest, dewelke heeft verklaard die opgave en aanwijzing getrouwelijk te zullen doen zonder iets hetzij middelijk of onmiddelijk achter te houden of te verbergen.

De waardering der goederen voor zooverre die daaraan onderworpen zijn, zal geschieden door Cornelis Johannes Bunte arbeider wonende te Vaassen als door den toezienden voogd gekozen deskundige die onder eede afgelegd voor††††††††††††††††††††††††††† /

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 2.

den Heer Kantonregter van Apeldoorn bij het voren aangehaalde en reeds vermelde proces verbaal van den een en twintigsten Maart dezes jaars achttien honderd vijf en vijftig heeft verklaard de waardering dier goederen te zullen doen ter goeder trouw en overeenkomstig de voorschriften en de wet.

Het Hoofd van dezen Inventaris gereed gemaakt en aan partijen voorgelezen zijnde is men tot de Inventarisatie overgegaan als volgt:

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† In de Keuken

Een ijzeren haalketting, vuurschop, tang, vuurlepel en twee dito vuurhaakjes

drie gulden en vijftig cent††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3,50

Een koperen waterketel twee gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2, -††

Een koekepan, pannemes en hangijzer eene gulden vijftig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,50

tien witte aarde borden zestig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 60

negen bonte dito kommetjes eene gulden vijf en twintig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,25

Een strijkijzer tachtig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 80

achttien flesschen eene gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1, -††

Een koffijmolen, een blikken trommeltje, twee aarde Koffij Keteltjes en eenige

rommel eene gulden vijf entwintig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,25

Een spiegel eene gulden vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,50

Een bruin gevreven kleerkast vijftien gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 15, -

Een hangende vriesche klok zes gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6, -


Genealog V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NA blad 2.

Een blikke lantaarn, een dito trommeltje, zes glaasjes benevens een borstel

een handstoffer en eenige rommel eene gulden vijftig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,50

Zes Keuken stoelen vijf gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5, -

Een vierkante tafel en een dito neerslaande drie gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3, -

Een bruin geverwd eetens kastje vier gulden vijf en twintig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 4,25

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Op het Waskamertje

Een mengbak twee gulden vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2,50

Een karn met ijzeren banden en toebehooren drie gulden vijftig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3,50

twee melktonnen drie gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3, -

Een melk emmer en twee water Emmers twee gulden vijf en twintig cents††††††††††††††††††††††††††††† †††2,25

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 59,40

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 3.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Transport††††† 59,40

een ijzeren karnewaag vijf en zeventig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 75

Eenige gemeene aarden potten, pannen en eene kruik vijf en twintig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 25

Een ijzeren potje met deksel en aschpot eene gulden vijftig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,50

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† In en Keldertje

Eene ton met eenige zuurkool eene gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1, -

drie melk vloten en een hengel mandje eene gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1, -

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Op de Deel

Een Snijbak en mes op twee gulden vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2,50

Een ladder en vier manden op eene gulden vijf en twintig cent†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,25

Een kleerkist op drie gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3, -

Een saptobbe en wastobbe neven een klein tonnetje drie gulden vijf en twintig cents†††††††††††††††††† 3,25

twee greepen, twee schoppen, een span en twee gavels op drie gulden en vijftig cents††††††††††††††† 3,50

Een zaadzigt, een hark, een hulpzeel en eenige rommel eene gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1, -

Een kruiwagen twee gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2, -

Eenige plaggen turf en brandhout twee gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2, -

Eenige balken en hildeslieten twee gulden vijf en twintig cents†††††††††††††††† 2,25

Ongeveer honderd en vijftig ponden hooi en strooi twee gulden zeventig cents††††††††††††††††††††††††††† 2,70

Eene roodbonte zevenjarige koe geschat op vijf en vijftig gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 55, -

Een dito jong kalf op vijf gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5, -

Een geit op vijf gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5, -

Vier kippen eene gulden en twintig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,20

Ongeveer vijf mudden aardappelen groote en poters te zamen op tien gulden†††††††††††††††††††††††††††† 10, -

Eenige voorraad van mest in en buitenshuis op drie gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3, -

Het roggegewas op ongeveer zeven roeden grond geschat op zes gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6, -

De aardappelen gepoot op ongeveer vier roeden grond geschat op vijf gulden†††††††††††††††††††††††††††† 5, -

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Bedden, beddengoed en Huiselijk linnen

Een bed, een peluw, twee kussens en twee wollen dekens

te zamen op twee en twintig gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 22, -

Twee paar groene woldacksche bed gordijnen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =====

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 199,55

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 4.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Transport†††††† 199,55

en valletjes te zamen op drie gulden en vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3,50

Vijf bedden lakens en drie kussensloopen op vijf gulden vijf en zeventig cents†††††††††††††††††††††††††††† 5,75

twee handdoeken en een theedoekje op vijf en twintig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 25

Een wieg met kleed en wiegengoed op twee gulden vijf en twintig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2,25

Een schoorsteen kleedje, een glas gordijn en een paar kleine dito

op eene gulden vijftig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,50

 

 


Genealog V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NA blad 3.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kleederen en lijfstoebehooren van de

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Overledene Johanna Montizaan

Een zwart merinas jak en twee dito rokken op vijf gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5, -

drie dito bruine jakken eene gulden veertig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,40

drie bonten katoene jakken en een dito rok op zes gulden en vijftig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6,50

Een bruin orleansche rok op twee gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2, -

Twee bonten daagsche jakken op zestig cent††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 60

Vijf diverse boezelaars op vijf gulden en vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5,50

drie blaauw linnen dito op twee gulden zestig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2,60

Twee gestreepte rokken op drie gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3, -

Twee blaauwe zelf gereide dito vijf gulden zestig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5,60

Drie baaijen rokken op zeven gulden vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 7,50

Een wollen en twee katoenen borstrokken op drie gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3, -

Twee witte en een bonte zak op zeventig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 70

Tien diverse witte hals doeken op zestig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 60

drie dito bonte op zestig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 60

Een zwarte groote doek op twee gulden en vijftig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2,50

Een zwarte merinasche mantel met zilveren haak en oog

dit laatste zonder bekende keur geschat op zeven gulden en vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††† 7,50

Een stukje half linnen, een paar zwarte wollen kousen en een dito das

eene gulden vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,50

twintig mutsen van onderscheidene stof te zamen op vijf gulden en vijf en twintig cents††††††††††††††† 5,25

Twaalf linnen hemden goed en slecht door elkander op twaalf gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 12, -††

Een zilveren knipje met koralen beursjen, het zilver van de keurstempel

behoorlijk voorzien op drie gulden en tien cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 3,10

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 289,25

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 5.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Transport†††† 289,25

Een goude slot met vier koralen snoeren zijnde dit goud behoorlijk van keur

voorzien op zes gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6, -††

Twee gouden oorhangers behoorlijk van keur voorzien op vijf gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 5, -††

Een bijbel met twee zilveren klampen het zilver behoorlijk gekeurd en

een gezangenboek te zamen op zes gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6, -††

Een paar schoenen en eenig daags goed op twintig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 20

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kleederen en lijfstoebehooren van den††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inventarisant Elbert Herkert

Een blaauw Duffelsch buis en broek op tien gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 10, -††

Een Zwart lakens buis en dito broek op acht gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8, -††

Twee blaauwe lakensche buizen op zeven gulden en vijftig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 7,50

Een zwart lakensche jas en dito vest op vijftien gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 15, -††

Een pilosche broek op eene gulden en zestig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1,60

Twee zijden halsdoeken en twee witten katoenen dito op twee gulden vijftig cents††††††††††††††††††††† 2,50

Twee katoenen borstrokken op twee gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2, -††

Twee hoeden met doozen en eene lakensche pet

te zamen op drie gulden vijf en twintig cent†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3,25

Zeventien katoenen hemden op tien gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 10, -††

Een Zilveren Zakhorloge met dito ketting en cachet

zijnde van geene bekende keur voorzien te zamen geschat op elf gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††† 11, -††

Een paar kousen en schoenen op vijf en zeventig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 75

Twee en veertig stuk korven met honingbijen of Immen

te zamen geschat op honderd negen en tachtig gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 189, -

Tachtig honing korven te zamen op honderd vier en veertig gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 144, -

Een honing pers op acht gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8, -


Genealog V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NA blad 4.

Eenige ledige korven op tien gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 10, -††

Ongeveer vijf en zeventig ponden voederhoning te zamen op vijf en veertig gulden††††††††††††††††††††† 45, -††

Ongeveer twee honderd nederlandsche kannen meede op vijf en twintig gulden††††††††††††††††††††††††† 25, -††

Eenig Immekers gereedschap en rommel op vijf gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 5,-††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 804,05

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 6.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Transport†† 804,05

Een slijpsteen op eene gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1, -††

Twee tinnen lepels, zes stalen vorken en zeven messen op op zestig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 60

Zes kopjes en schoteltjes van bont aardegoed op dertig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 30

een kooi met kanarievogel op eene gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 1, -††

Eenige rommel twee gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2, -††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Boedelspapieren

De Inventarisant verklaart dat er geene titels of papieren voor den boedel van

waarde bestaan doch dat den boedel bezit:

Een daghuurders plaatsje bestaande in huis, erf, tuin en bouwland te zamen

groot een bunder, acht en twintig roeden en twee ellen, aan de eijerstreek

te Vaassen gelegen, door hem onlangs aan gekocht voor achttien honderd

en vijf en twintig gulden doch dat de koopspenningen daarvan bij het sterven

van Johanna Montizaan voornoemd nog geheel en betaald waren,

Een stuk hooiland in het Vaassensche broek gelegen, groot acht en negentig

roeden en zestig ellen, door hem verkregen bij boedelscheiding van deszelfs

ouders voor de som van vier honderd gulden.

De inventarisatie der roerende goederen afgeloopen zijnde blijkt dat het bedrag†††††††††††††††† ________

der zelve is acht honderd acht gulden en vijf en negentig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 808,95

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =======

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De opgave der vorderingen en schulden ten

††††††††††††††††††††††††††††††††††† laste dezes gemeenschappelijken boedels is als volgt

De Inventarisant verklaart dat hij bij het afsterven zijner vrouw Johanna Montizaan voornoemd aan Contante gelden bezat eene som van zes honderd vijf en twintig gulden dewelke hij heeft gebezigd tot gedeeltelijke afbetaling van den hiervoren vermelden koopspenning van het daghuurders plaatsje aan den eijerstreek en dat den boedel nog te vorderen heeft van den ondergeteekenden Notaris voor koopspenningen van hout negen en vijftig gulden†††††††††††††††††††††† 59, -††

van den Heer Jan Tieman onderwijzer te Vaassen zeven gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 7, -

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 66, -††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 7.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Transport†† 66, -††

van Hendrik Eekmans te Vaassen drie gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 3,-†††

deze twee laatste posten voor geleverde meede

van Gerrit de Graaf te Vaassen voor geleend geld negen gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 9, -††

dat er aan contante gelden in den boedel thans aanwezig is de som van dertig gulden††††††††††††† ††† 30, -

Te zamen uitmakende de som van honderd en acht gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 108, -††

Schulden ten laste dezes Boedels††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ========

Aan den Bakker E. van Essen te Deventer voor geleverde goederen

negentien gulden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 19, -††

Aan den Notaris van der Feltz te Epe voor koopspenningen van Dennen

zes gulden tachtig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 6,80

Aan den ondergeteekenden Notaris voor kosten van eene obligatie met

hypotheek en van het formeren van dezen inventaris de som van veertig gulden†††††††††††††††††† †††††† 40, -

Te zamen vijf en zestig gulden tachtig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 65,80

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Verzameling†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† =======

De geiventariseerde Meubilaire en roerende goederen benevens kleederen

bedragen acht honderd en acht gulden vijf en negentig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 808,95


Genealog V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NA blad 5.

de vorderingen honderd en acht gulden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† 108, -

Zamen negen honderd zestien gulden vijf en negentig cents††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 916,95

De schulden zijn vijf en zestig gulden tachtig cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† 65,80

blivende alzoo het zuivere overschot acht honderd een en vijftig gulden

vijftien cents†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††† 851,15

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ========

alles behalven de onroerende goederen en de daarop drukkende schulden.

Dit gedaan zijnde en iets meer gevonden wordende dat op deze inventaris behoord gebragt, vermeld of gedeclareerd te worden is al het geene daarin vermeld is, met goedvinden van den toezienden voogd gesteld en gelaten in de bewaring van den inventarisant Elbert Herkert voornoemd, die zulks erkent en aanneemt al het zelve weder te voorschijn te brengen of te verantwoorden wanneer en aan wien zulks zal behooren.

Daarna heeft de Inventarisant in handen van ons notaris afgelegd den Eed dat hij alles heeft opgegeven wat tot dezen boedel en nalatenschap behoord en dat hij daarvan niets heeft verduisterd noch gezien heeft of weet dat daarvan iets verduiserd is.

Met al het vorenstaande bezig geweest zijnde tot des†††††††††††††††††† /

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† fol. 8.

nademiddags twee uren en alzoo gedurende eene vacatie is dit proces verbaal gesloten.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden op tijd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Gerrit van den Brink daglooner en Jacob van Emst boerenwerk doende beide te Vaassen wonende als getuigen zijnde met alle de bij deze acte comparerende personen aan ons Notaris bekend; en is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den Inventarisant Elbert Herkert, den toezienden voogd, den taxateur, de gemelde getuigen en ons Notaris.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† E Herkert

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† J Montizaan

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† C: J: Bunte

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† G Van den brink

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† J van Emst

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† V. Dielen

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††† Nots

 

Geregistreerd te Apeldoorn den zes en twintigsten April achttien honderd vijf en vijftig. Deel vijf en veertig folio zeventig verso vak vijf en volgende houdende vier bladen zonder renvooij.

Ontvangen voor regt een gulden zestig cents, makende met de acht en dertig opcenten twee gulden een en twintig cents.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Ontvanger†††††††††††††††††

Voor regt†††††† 1,60

38 opc.††††††††† †††61

†††††††††††††††††† 2,21

 


Genealog††† V - i††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.22.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.Film 826. Inv. nr. 70.blad 206.††††††††††††††† fol. 1.

†††††††† N. 4022.

Ingediend den 30 Junij †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Memorie van Aangifte der na-

1855 dag. reg. deel 13††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† latenschap van Johanna Mon-

†††††† N 2598†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tizaan in leven huisvrouw van

Reg. 50. art. 2/437.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Elbert Herkert.

†††† De ontvanger††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

De ondergeteekende Elbert Herkert, bouwman te Vaassen, in hoedanigheid van voogd over zijn minderjarigen zoon Peter Herkert, zonder beroep, bij hem domicilierende door hem bij wijlen zijne gemelde vrouw in echt verwekt kiezend domicilie ten kantore van den notaris van Dielen te Vaassen.

Verklaart dat zijne vrouw Jojanna Montizaan gewoond hebbende te Vaassen, aldaar is overleden den vijfden februarij achttien honderd vijf en vijftig nalatende tot haar eenigen erfgenaam haar gemelde zoon Peter Herkert.

Dat tot deze nalatenschap behoort de onafgedeelde helft der navolgende onroerende goederen als:

a.Een bouwplaatsje te Vaassen gelegen, bestaande in huis, schuurtje en erf met tuin, bouw- en†††† weiland te zamen groot een bunder, acht en twintig roeden op het kadaster der gemeente†††† Vaassen vermeld in Sectie C Sub numeris 255, 256, 257, 258, 259 en 260; en in Sectie D†††† numero 375 voorts nog circa twee ellen grond van het kadastrale nummer 250 Sectie C†††† gemeente Vaassen

b. Een weiland aldaar groot acht en negentig roeden, zestig ellen op het kadaster vermeld in††††† Sectie B numero 379.

Dat door dit overlijden geen fideicommis is gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen. Zoomede dat door niemand buiten gemelden erfgenaam iets uit deze nalatenschap wordt genoten als zijnde de overledene afgestorven zonder testamentaire dispositie na te laten.

Aldus gedaan en geteekend.

E. Herkert