Genealog V - g - 3 blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel VIII 1871 - 1880 p. 155.

1. Bogaard uit den Egbert m hoofd 17-08-1836 Epe H NH winkelier

2. Montizaan Janna Giela v vrouw 05-08-1855 H

3. Johannes m schoonvader 22-12-1815 Vaassen W

4. Egbert m broeder 17-04-1863 Epe O

van nr.2

Het gezin woont in Dorp 31 (56) en is ingeschreven op 10-09-1878.

1 komt van folio 165 en 2 van folio 738.

 

Bevolkingsregister Epe deel XV p. 124. 1881 - 1900

1 t/m 4 als boven. Het gezin woont E Wispel 879b (930a). 3 gaat naar E fol. 1091.

4 gaat naar Driebergen. 2 gaat naar A fol. 1436 na huwelijk op 20-02-1915.

 

Bevolkingsregister Epe deel XXII p. 90. 1900 - 1920.

1 en 2 als boven. 1 is nu wasscher en overlijdt op 23-03-1907.

 

Zie testament van Janna Giela Montizaan op 19-11-1910.

Bevolkingsregister Epe deel XXIV p. 990. 1900 - 1920.

1. Overbosch Sarris m hoofd 12-04-1834 Epe W NH grutter, gemeenteontvanger

2. Gerard Wijnand m zoon 11-12-1868 O bleeker

 

Het gezin woont in Kom E 130. 1 is weduwnaar van Fennetje Brouwer.

2 huwt op 18-07-1912 te Epe met Lambertha Maria Catharina Heetjans geb. 22-08-1880 te Kampen. (zie blad 992).

 

Bevolkingsregister Epe deel XXV p. 1436. 1900 - 1920.

1. Vosselman Gerrit m hoofd 10-03-1860 Epe H NH landbouwer van A fol. 374

2. Montizaan Janna Giela v vrouw 05-08-1855 H + 14-11-1921

 

1 is weduwnaar van Janna van Triest en 2 is weduwe van Egbert uit den Bogaard.

 

Gezinskaart Epe 1920 - 1940.

Vosselman Gerrit m hoofd 10-03-1860 Epe W NH landbouwer + 15-01-1929

weduwnaar van Janna Giela Montizaan, eerder van Janna van Triest.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorten Acte nr. 132. d.d. 18 augustus 1836.

Daniel uit den Bogaard, oud 34 jaar, van beroep papiermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Aaltje Vorsthof, oud 25 jaren, alhier op 17 augustus 1836 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Egbert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Reinder Roemerman, oud 63 jaar, van beroep papiermaker, en Jan van Lohuizen, oud 40 jaar, van beroep ijzersmid, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog V - g - 3 blad 2.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 41. d.d. 11 augustus 1877.

Egbert uit den Bogaard, oud 40 jaar, van beroep bleeker, geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Daniel uit den Bogaard en van Aaltje Vorsthof, beide overleden te Epe, en

Janna Giela Montizaan, oud 22 jaar, van beroep dagloonster, geboren en wonende te Epe, minderjarige dochter van Johannes Montizaan, oud 62 jaren, tolgaarder te Epe en van wijlen diens huisvrouw Egbertje Brummel, te Epe overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van :

1. Bernardus Jonker, oud 40 jaar, van beroep papierfabrikant

2. Hendrikus Montizaan, oud 44 jaar,van beroep horlogiemaker

3. Steven Doornink, oud 41 jaar, van beroep bakker

4. Gerrit Jan Jonker, oud 30 jaar, van beroep ambtenaar

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid, vader van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 48. d.d. 25 maart 1907.

Gerrit van Egteren, oud 67 jaar, van beroep doodgraver, en Gerrit Jan Jonker, oud 60 jaar, van beroep gemeente bode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 23 maart 1907 om s middags tien uur is overleden Egbert uit den Bogaard, oud 70 jaar, van beroep waschbaas, geboren en wonende te Epe, zoon van Daniel uit den Bogaard en van Aaltje Vorsthof, beide overleden, gehuwd met Janna Giela Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.02.15.

BS Epe Geboorten Acte nr. 61. d.d. 10 maart 1860.

Hendrik Vosselman, oud 41 jaar, van beroep landbouwer, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Hendrika van den Esschert, oud 34 jaren, zijne huisvrouw alhier op zaterdag 10 maart 1860 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid vanPeter Jonker, oud 51 jaar, van beroep veldwachter, en Gerrit van Laar, oud 57 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Huwelijk Acte nr. 12. d.d. 6 maart 1915.

Gerrit Vosselman, weduwnaar van Janna Triest, oud 54 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van Hendrik Vosselman en van Hendrika van den Esschert, beide overleden, en

Janna Giela Montizaan, weduwe van Egbert uit den Bogaard, oud 59 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Johannes Montizaan en Egbertje Brummel, beide overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van :

1. Willem Vosselman, oud 49 jaar, van beroep landbouwer, broeder van de bruidegom

2. Willem van den Esgert, oud 44 jaar,van beroep landbouwer, zwager van de bruidegom

Allen wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, bruid, en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 121. d.d. 14 november 1921.

Willem van Putten, oud 34 jaar, van beroep kleermaker, en Hendrik Schurink, oud 44 jaar, van beroep barbier, beide wonende alhier, die verklaren dat op 14 november 1915 om voormiddag half vier uur is overleden Janna Giela Montizaan, oud 66 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, dochter van Johannes Montizaan en van Egbertje Brummel, beide overleden, gehuwd met Gerrit Vosselman.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.


Genealog V - g - 3 blad 3.

RA Gelderland te Arnhem 2002.02.15.

BS Epe Overlijden Acte nr. 5. d.d. 15 januari 1929.

Willem van Putten, oud 42 jaar, van beroep begrafenis-ondernemer, en Jelle Roode, oud 33 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 15 januari 1929 om voormiddag een uur is overleden Gerrit Vosselman, oud 68 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, zoon van Hendrik Vosselman en van Hendrika van den Esschert, beiden overleden, weduwnaar van Janna Giela Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog V - g - 3 NA blad 1.

Notarile akten, waarbij Janna Giela Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

2954/ 135

 

13-10-1884

 

Testament van Egbert uit den Bogaard.

 

1

 

V - g - 3

2954/ 136

 

13-10-1884

 

Testament van Janna Giela Montizaan.

 

1

 

V - g - 3

5916/ 6472

 

19-11-1910

 

Testament van Janna Giela Montizaan.

 

1

 

V - g - 3

5921/ 7551

 

06-03-1915

 

Huwelijksvoorwaarden van Gerrit Vosselman en Janna

Giela Montizaan.

 

1

 

V - g - 3

5921/ 7552

 

06-03-1915

 

Testament van Gerrit Vosselman.

 

1

 

V - g - 3

5921/ 7553

 

06-03-1915

 

Testament van Janna Giela Montizaan.

 

1

 

V - g - 3


 

GA Epe 1997.06.05.

Inv. nr. 2954.

Op den dertienden October des jaars achttien honderd vier en tachtig is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen

Egbart Uijt den Bogaard, winkelier, wonende te Epe.

N 135. Welke comparant ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij notaris door den erflater is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik stel en benoem tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne echtgenoote Janna Giela

Montizaan, zonder beroep, met mij te zamen wonende te Epe, en zulks in alles wat ik

stervende zal nalaten, en bij mijn overlijden mijne nalatenschap zal uitmaken, zoo roerende

als onroerende goederen, niets daarvan uitgezonderd, ten einde zij daarvan terstond na mijn

overlijden den vollen en vrijen eigendom hebbe en geniete.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen, aan hem afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die, zoowel als de comparant erflater aan mij notaris bekend zijn.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den comparant erflater te Epe, in tegenwoordigheid van Evert de Boer, kleermaker, en Bart Veldman, winkelier, beide wonende te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant erflater, de getuigen en mij notaris deze acte onderteekend.

E uijt den Bogaard B. Veldman

E de Boer W. Verkouteren

 


Genealog V - g - 3 NA blad 2.

Inv. nr. 2954. fol. 1.

Op den dertienden October, des jaars achttien honderd vier en tachtig is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen

Janna Giela Montizaan, zonder beroep, echtgenoote van Egbart Uijt den Bogaard, winkelier, en met dezen te zamen wonende te Epe.

N 136. Welke comparant ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij notaris door den erflaatster is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik stel en benoem tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam mijnen echtgenoot Egbart Uijt den Boogaard, winkelier, met mij te zamen wonende te Epe, en zulks in alles wat ik

stervende zal nalaten, en bij mijn overlijden mijne nalatenschap zal uitmaken, zoo roerende

als onroerende goederen, niets daarvan uitgezonderd dan alleen dat gedeelte mijner

nalatenschap hetwelk bij mijn overlijden blijken zal onbeschikbaar te zijn ten behoeve van

bloedverwantenten in de opgaande linie, indien die mij mochten overleven;in allen gevalle

echter zooals deze erfstelling in den ruimsten zin, en ten meesten voordeele van hem, mijnen

echtgenoot, zal kunnen en mogen bestaan, ten einde hij daarvan terstond na mijn

overlijden den vollen en vrijen eigendom hebbe en geniete.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is, in tegenwoordigheid van de getuigen, deze uiterste wil door mij notaris aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen, aan haar afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die, zoowel als de comparante erflaatster aan mij notaris bekend zijn. /

fol. 2.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den comparante erflaatster te Epe, in tegenwoordigheid van Evert de Boer, kleermaker, en Bart Veldman, winkelier, beide wonende te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparante erflaatster, de getuigen en mij notaris deze acte onderteekend.

J G Montiezaan E de Boer

B. Veldman

W. Verkouteren

 


Genealog V - g - 3 NA blad 3.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 5916. fol. 1.

Op den negentienden November, des jaars negentien honderd en tien is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen

N 6472. Janna Giela Montizaan, buiten beroep wonende te Epe, weduwe van Egbart Uijt den Bogaard. Welke comparante ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflaatster is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen en andere acten ter zake des doods

door mij vr den dag van heden gemaakt of verleden.

Ik geef en legateer aan Gerard Wijnand Overbosch Sarriszoon, bleeker, wonende te Epe,

mijn huis en erf met tuin te Epe, kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene sectie U nummer

2525 huis en bouwland groot elf aren, negen en zeventig centiaren, een en ander vrij van

Successierechten.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is, in tegenwoordigheid van de getuigen, deze uiterste wil door mij Notaris aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen, aan de erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die, zoowel als de comparante erflaatster aan mij Notaris bekend zijn.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den heer Sarris Overbosch te Epe op date als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Jan Westerink timmerman en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart notarisklerk beide te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande is de acte onderteekend door de comparante erflaatster, mij Notaris en de getuigen.

J G Montizaan

W. Verkouteren

J Westerink

H.J.L. Blankhart

 


Genealog V - g - 3 NA blad 4.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 5921. fol. 1.

Op den zesden Maart des jaars negentien honderd en Vijftien des morgens ten tien uur zijn voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, Notaris, in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen:

N 7551. Gerrit Vosselman Hendrikszoon, landbouwer, wonende te Epe, bruidegom ter eener, en

Janna Giela Montizaan, buiten beroep, wonende aldaar weduwe van Egbart Uijt den Bogaard,

bruid ter andere zijde.

Welke comparanten bij deze verklaarden het huwelijk, hetwelk zij voornemens zijn met elkander aan te gaan, te sluiten op volgende:

Voorwaarden

Artikel n. Er zal tusschen de aanstaande echtgenooten geenerlei gemeenschap van goederen plaats hebben, en wordt mitsdien zoowel de algeheele gemeenschap van goederen als die van Winst en Verlies en die van Vruchten en Inkomsten bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, zullende alzoo alle roerende en onroerende goederen die de aanstaande echtgenooten thans reeds bezittenof die hun nader staande huwelijk bij erfenis, making of op welke andere wijze ook mochten aankomen, evenals de schulden welke vr het huwelijk zijn of staande hetzelve in het bijzonder belang van een der echtgenooten mochten worden gemaakt, eigen aan- en voor rekening blijven van dengenen die dezelve heeft aangegaan of betreffen.

Artikel twee. De goederen door de comparante bruid ten huwelijk aangebracht wordende bestaan in:

Onroerende goederen.

Een huis en erf met tuin te Epe, kadastraal bekend Gemeente Epe en Oene sectie U nummer

2525 huis en bouwland groot elf aren, negen en zeventig centiaren.

Inboedel voor een waarde van Duizend gulden, zullende bij de ontbinding des huwelijks die inboedel niet in natura behoeven te worden opgeleverd, doch deszelven tegenwoordige waarde daarvoor moeten worden in de plaats gesteld.

Hypothecaire schuldvorderingen.

Eene ten laste van Albert Eilander te Epe, groot in hoofdsom Twaalf honderd gulden, en

Eene ten laste van Aart Rondhuis onder Epe, groot in hoofdsom zes honderd gulden.

Losse schuldvorderingen.

Eene inlage in de Spaarkas te Epe, groot in hoofdsom twee honderd gulden, en

Eene inlage in de Rijkspostspaarbank groot in hoofdsom honderd gulden.

Artikel drie. De kleederen, lijfstoebehooren en lijfssieraden b ij de ontbinding des huwelijks aanwezig en tot persoonlijk gebruik dienende van de comparante bruid, zullen geacht worden eene gelijke waarde te hebben als de door haar aangebrachte en daarvoor worden in de plaats gesteld, zoodat deswege geene verreke- /

fol. 2.

ning zal behoeven te geschieden of vergoeding zal kunnen worden gevorderd.

Artikel vier. Van de roerende goederen staande huwelijk bij erfenis, legaat of schenking aan de vrouw opkomende, moet door beschrijving blijken, bij gebreke waarvan zij of haar erfgenamen bevoegd zijn om van het bestaan en de waarde daarvan door getuigen en desnoods door de algemeene bekendheid te doen blijken.

Artikel vijf. De door de comparante bruid ten huwelijk aangebrachte, de staande huwelijk verkregen zaken worden bij de scheiding der goederen teruggenomen. Wanneer dezelve niet meer aanwezig zijn zonder door wederbelegging te zijn vervangen door anderen, worden de daarvoor ontvangen gelden teruggegeven. Vergoeding van onlichamelijke zaken welker waarde aan rijzing of daling onderhevig is, geschiedt of door eene oplevering van zoodanige zaken of door betaling eener geldsom waarvoor deze zaken weder kunnen worden aangekocht. Wanneer zij door aflossing of door conversie niet meer bestaan worden de ontvangen gelden teruggegeven of die zaken welke de vorige vervangen hebben opgeleverd, of wordt eene tot het aankoopen daarvan vereischte geldsom betaalt.


Genealog V - g - 3 NA blad 5.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij Notaris bekend.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Antonie Waaijenberg, schoenmaker en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk, beide wonende te Epe, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen benevens mij Notaris deze onderteekend.

G Vosselman Hz

J G Montizaan

A Waaijenberg

H.J.L.Blankhart

W. Verkouteren

 

Geregistreerd te Apeldoorn den negenden Maart 1900 vijftien deel 133 folio 24 recto vak 2.

Een blad, n renvooi, ontvangen voor recht 5, - ; voor opcenten 0,50.

Samen vijf gulden vijftig cent De Ontvanger

5,50

 


Genealog V - g - 3 NA blad 6.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 5921. fol. 1.

Op den zesden Maart des jaars negentien honderd en vijftien is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren Notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen:

N 7552. Gerrit Vosselman Hendrikszoon, landbouwer, wonende te Epe.

Welke comparant ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflater is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen en andere acten ter zake des doods

door mij vr den dag van heden gemaakt of verleden.

Ik geef en legateer aan mijne aanstaande echtgenoote Janna Giela Montizaan, buiten beroep, wonende te Epe, het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap, haar levenlang gedurende,

met vrijstelling van de verplichting om daarvoor borg of zekerheid te stellen.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij Notaris, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen, aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die, evenals de comparant erflater aan mij Notaris bekend zijn.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe, op dato als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Antonie Waaijenberg, schoenmaker en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notaris klerk, beide wonende te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande is deze acte onderteekend door den comparant erflater, mij Notaris en de getuigen.

G Vosselman Hz

W. Verkouteren

A Waaijenberg

H.J.L.Blankhart

 

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant erflater, de getuigen en mij notaris deze acte onderteekend.

E uijt den Bogaard B. Veldman

E de Boer W. Verkouteren

 


Genealog V - g - 3 NA blad 7.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 5921. fol. 1.

Op den zesden Maart des jaars negentien honderd en vijftien is voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren Notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen:

N 7553. Janna Giela Montizaan, buiten beroep wonende te Epe, weduwe van Egbart Uijt den Bogaard.

Welke comparante ten overstaan van mij Notaris en in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, haren uitersten wil heeft verleden, dien ik, zooals die zakelijk aan mij Notaris door den erflaatster is opgegeven, in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven als hier volgt:

Ik herroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen en andere acten ter zake des doods

door mij vr den dag van heden gemaakt of verleden.

Ik stel en benoem tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam mijnen aanstaanden

echtgenoot Gerrit Vosselman Hendrikszoon,landbouwer, wonende te Epe, en ingeval van

vroverlijden als dan zijne wettige kinderen en afkomelingen in zijne plaats bij plaatsvulling.

De opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid van de getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is in tegenwoordigheid van de getuigen deze uiterste wil door mij Notaris aan de erflaatster voorgelezen, en na die voorlezing is door mij Notaris, altijd in tegenwoordigheid van de getuigen, aan de erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij zulks toestemmend heeft beantwoord.

Al het vorenstaande heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, die, evenals de comparante erflaatster aan mij Notaris bekend zijn.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Epe, op dato als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Antonie Waaijenberg, schoenmaker en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notaris klerk, beide wonende te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud van het vorenstaande is deze acte onderteekend door de comparante erflaatster, mij Notaris en de getuigen.

J G Montizaan

W. Verkouteren

A Waaijenberg

H.J.L.Blankhart

 


Genealog V - g - 3 M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. fol. 1.

6/2706 Memorie van aangifte voor het recht van Suc-

cessie betreffende de nalatenschap van Egbart

Uijt den Bogaard.

De ondergeteekende,

Gezien Janna Giela Montizaan, zonder beroep te Epe, weduwe van Egbart Uijt den Bogaard,

de inspecteur Te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van den te Epe standplaats hebbende Notaris

ten Cate Verkouteren.

Verklaart

cf. sterflijst Dat op den 23 Maart 1907 aan zijne woonplaats te Epe zonder bloedverwantschap in de opgaande of nederdalende linie na te laten is overleden haar echtgenoot Egbart Uijt den Bogaard.

cf. testament Dat die erflater bij testament op den 13 October 1884 voor voornoemden notaris verleden haar

geregistreerd aangeefster heeft benoemd tot zijne eenige en algeheele erfgename.

4 April 1907 Dat zijne nalatenschap uit niets anders bestaat dan uit de onverdeelde helft van de tusschen

127/116 fo. hem en haar aangeefster bestaan hebbende huwelijksgemeenschap, welke laatste wdwerom

120 vo. vak 6. bestaat uit:

Actief

cf. reg. 50 Een huis met grond te Epe, groot ongeveer 0.12.00 uitmakende een kennelijk afgebaakt

art. 6/9307 gedeelte aan de noordwest zijde van het kadastrale perceel der Gemeente Epe en Oene sectie U numero 2428 bouwland geheel groot 0.73.00 ter waarde van 2200, -

reg. 50 Roerende lichamelijke goederen ter waarde van 300, -

art. 7/1415 Gereed geld 370, -

Eene hypothecaire vordering ten laste van A. Eilander te Epe

R.v.O. groot in hoofdsom 1200, -

600,- rente daarvan 4% vanaf 1 Mei 1906 43,07

Samen 1243,07

300, - Eene dito ten laste van A. Rondhuis te Epe groot in hoofdsom 600, -

900, - rente daarvan 4% vanaf 1 Juni 1906 19,53

Samen 619,53

Totaal 4732,60

roiement Passief

8 - 11 - 1927 Aan de Gemeente Epe voor hoofdelijken aanslag zegge 11, -

3/4 - 39 Aan Overbosch te Epe voor winkelwaren 25, -

( n. 1019) Aan J. Zimmerman, schilder te Epe voor gedaan werk 6,75

Aan Dr. Loeff voor geneeskundige behandeling 22, -

Aan F.G. Dokter, slager te Epe voor geleverd vleesch 6,95

alles over 1906 en 1907 _________

Totaal 71,70

Of zuiver 4660,90

Waarvan de helft alzoo bedraagt 2330,45

Hieraf zijne begrafeniskosten 103,30

Zoodat zijne nalatenschap zuiver bedraagt 2227,15

En dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in ========

vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen

zijn overgegaan of vervallen.

Aldus opgemaakt en geteekend te Epe den September 1907

Wed E. uit den Bogaard -

Montizaan

 

 

 


Genealog V - g - 3 M.v.S. blad 2.

fol. 2.

Actief 2366,30

Passief 139,15

Saldo 2227,15

Rentegevende vorderingen 900,-

Er is alzoo verschuldigd:

voor R. v. S. 2227,15 4% = 89,085

voor R. v. O. art. 1 n 1. 900, - 2% = 18, -

107,085

38 opc 40,69

147,775

======

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van successie negen en tachtig gulden acht en een halve cent; voor recht van overgang art. 1. n 1. achttien gulden, samen honderd zeven gulden acht en een halve cent.

Specifieke nota verzonden De Ontvanger

20 September 1907 van Lohuizen

 

In ontvang gebracht bevonden den 9 October 1907

deel 28 n 90 de som van honderd zeven gulden acht en een halve cent.

den 23 October 1907

Succ. 89,085 De inspecteur.

overg. 18, - ten Cate

107,085

 

 

 


Genealog V - g - 3 M.v.S. blad 3.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 34. blad 2237. fol. 1.

7/8977

Memorie van aangifte voor het recht van

successie der nalatenschap van Janna Giela

Aanget. op St.2 Montizaan.

van G. Vos- De ondergeteekende Gerrit Vosselman Handrikszoon, buiten beroep, wonende te

selman Hzn Epe.

Ten deze domicilie kiezende ten kantore van den notaris Verkouteren te Epe,

Verklaart:

dat op den 14 November 1921 te Epe hare laatste woonplaats is overleden zijne echtgenoote Janna Giela Montizaan;

dat zij geen bloedverwanten in de rechte lijn heeft nagelaten en bij haar testament den 6 Maart 1915 voor genoemden notaris Verkouteren verleden, hem

Vergeleken met aangever heeft benoemd tot haren eenigen en algeheelen erfgenaam

Regst v/h testament dat zij met ondergeteekende buiten elke goederen gemeenschap is gehuwd

10 Decb. 1921 dl.154 geweest, blijkens acte van huwelijksvoorwaarden 6 Maart 1915 voor meer

fo. 17 verso, vak 1. genoemden notaris Verkouteren verleden;

- dat hare nalatenschap uit niets anders bestaat dan uit roerende lichamelijke

Vergeleken met goederen ter waarde van 1000, -

Regt huw. voorw. Een hypothecaire schuldvordering ten laste van Albert Eilander

9 Maart 1915 dl. 133 te Epe groot in hoofdsom 1200, -

fo. 24 recto, vak 2. Een dito schuldvordering ten laste van Aart Rondhuis onder Epe

________ groot in hoofdsom 600, -

roiem. 8-11-1927 Eene inlage in de Spaarkas te Epe groot 502,08

3/4 - 39 - (1019) Loopende rente op vorenstaande zaken t/m sterfdage te goed, zegge 54,035

Eene vordering ten laste van ondergeteekende tot vergoeding van

roijement 11 mei 29 niet meer aanwezige huwelijks aanbreng ad 3797,92

3/4 - 29 - 60 form. 1720 Kleederen, lijfstoebehooren en lijfsieraden 100, -

Te zamen alzoo 7254,035

dat hare begrafeniskosten hebben bedragen 250, -

en dat hare nalatenschap dus zuiver bedraagt 7004,035

De aangever verklaart tenslotte: ========

dat de erfgenaam op het oogenblik der verkrijging geen kinderen had;

dat de overledene geene goederen in vruchtgebruik of als bezwaarde erfgename bezat;

dat door haar overlijden geen periodieke uitkeeringen zijn vervallen of bij opvolging overgegaan;

dat hij van den overledene geene schenking in den zin der successiewet heeft ontvangen,

en dat tengevolge van het overlijden krachtens eene overeenkomst van levensverzekering geen uitkeering in kapitaal of rente heeft plaats gehad.

Epe den 7 Juni 1922

G Vosselman Hz

 


Genealog V - g - 3 M.v.S. blad 4.

 

Saldo der nal. cf. mem. 7004,03

Geheel geerfd door den echtgenoot z.k.

5000, - 4,2% = 210, -

2004,03 5% = 100,20

310,20

______

 

Op deze nalatenschap is alzoo schuldig voor recht van successie drie honderd tien gulden twintig cent.

Specifieke nota heden verzonden

Apeldoorn 15 Juni 1922

De ontvanger

 

In ontvang gebracht bevonden den 22 Juni 1922 del 35 n 213 eene som van drie honderd tien gulden twintig cent.

Apeldoorn den 27/6 - 22

De Inspecteur