Genealog V - b blad 1.

ARA Den Haag 1994.11.17.

BS Delft Huwelijk Acte nr. 16. d.d. 22 februari 1815.

In het jaar Een Duizend acht honderd en vijftien den twee en twintigsten februarij des middags ten twaalf uren zijn voor ons Mr. Cornelis Overgauw Pennis, President van het provisioneel Bestuur der Stad Delft als ambtenaar van den burgerlijken staat gecompareerd Jacob Montezaan, oud zeven en twintig jaren en geboren te s Gravenhage, van beroep kastelein, woonachtig te Maassluis, meerderjarig ongehuwd zoon van Johannes Montezaan, overleden den negenden februarij des jaars achttien honderd en dertien in s Gravenhage blijkens acte den een en dertigsten januarij een Duizend acht honderd en vijftien aldaar afegegeven en van Petronella Hedding, wonende te Maassluis, zijnde hierbij tegenwoordig en derzelver toestemming gevende en Jacoba Verhagen, oud twee en twintig jaren, blijkens acte afgegeven door ons President den zevenden februarij Een Duizend acht honderd en vijftien, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige ongehuwde dochter van Arent Verhagen, van beroep tuinder en van Catrina Sprankhuijse, woonachtig alhier, zijnde hierbij tegenwoordig en derzelver toestemming gevende, welke ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen voor de hoofd deur van het Raadhuis dezer stad zijn geschied namelijk de eerste op den twaalfden en de tweede op den negentienden februarij van het jaar Een Duizend acht honderd en vijftien des voormiddags ten half twaalf uren, en voorts te Maassluis op dezelfde dagen des middags ten twaalf uren. Geene oppositie tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennisse zijnde gebragt hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing der voren gemelde stukken als mede van het zesde hoofdstuk van den Titel van het burgerlijk wetboek tot opschrift hebbende van het huwelijk ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot man en tot vrouw wilden nemen, waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der wet dat Jacob Montezaan en Jacoba Verhagen voornoemd door het huwelijk verbonden zijn. Van het welk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Simon van der Waal Cz., oud drie en veertig jaren, van Jacobus Johannes Molenbroek, oud vier en twintig jaren, van Carel Heijne den Bak, oud vier en twintig jaren, klerken ter Secretarij dezer stad, en van Leonardus de Wilde, oud vier en vijftig jaren, stadsbode, allen woonachtig alhier,welke deze acte na voorlezing nevens ons en de Echtgenooten met de moeder van den Echtgenoot en de ouders der Echtgenoote hebben onderteekend.

Jacobus Montesaan

Pietronella Hedding J.J. Molenbroek

Arend Verhagen

Catrina Sprenkhuijzen

S.v.d.Waal C. Overgauw Pennis

Heijne den Bak L. de Wilde

 

Bijlagen Huwelijksacte nr. 16 te Delft op 22-2-1815 Montezaan/Verhaagen

Extract uit het doopregister van de Groote Kerk te s-Gravenhage

In het jaar zeventien honderd zeven en tagtig is op den 19 december gedoopt

Jacob, geboren den 15 dito, zoon van Johannes Montesaan en Petronella Hedding.

 

Extract uit het register van overledenen te s-Gravenhage

In het jaar 1813 op 9 februarij des namiddags ten vijf uur is overleden Johannes Montesaan.

 

Extract uit het doopregister in de Nieuwe Hervormde Kerk te Delft

op 14 october 1792 is gedoopt Jacoba, dochter van Arent Verhaagen en van Catrina Sprankhuijse.

 

 


Genealog V - b blad 2.

Wij, ondergetekenden, Arend Verhagen en Catharina Sprenkhuijsen, Echtelieden, wonende binnen de Stad Delft, verklaren bij deesen te consenteeren in het Huwelijk hetwelk onze Dochter Jacoba Verhagen voornemens is aan te gaan met de Persoon van Jacob Montezaan en verzoeken dat daarvan de gewone Proclamatien moogen geschieden als naar Stijlen.

Delft den 7 Februarij 1815 getekend: Arend Verhagen Catrina Sprinkhuizen

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 148. d.d. 27 december 1815.

Jacob Montezaan, oud 28 jaar, van beroep kleermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhage, deszelfs huisvrouw, alhier op 26 december 1815 des morgens ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Johanna Petronella gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem van der Harde, oud 31 jaar, van beroep zeeman, en Johan Michiel Smith, oud 64 jaar, van beroep veldwagter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 113. d.d. 21 october 1817.

Jacob Montezaan, oud 30 jaar, van beroep kastelein, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhagen, deszelfs huisvrouw, alhier op 20 october 1817 des nachts ten twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Louisa Frederika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Michiel Smith, oud 65 jaar, van beroep veldwagter, en Maarten Kans, oud 50 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 71. d.d. 19 junij 1820.

Jacob Montezaan, oud 32 jaar, van beroep kleermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhagen, deszelfs huisvrouw, alhier op 16 junij 1820 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Groenewegen, oud 35 jaar, van beroep baardscheerder, en Nicolaas van Zanten, oud 22 jaar, van beroep zeeman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 132. d.d. 5 october 1821.

Jacob Montezaan, oud 33 jaar, van beroep kleermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhagen, deszelfs huisvrouw, alhier op 3 october 1821 des morgens ten twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Karel Frans gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Groenewegen, oud 36 jaar, van beroep paruckemaker, en Johan Michiel Smith, oud 70 jaar, van beroep veldwagter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 13. d.d. 10 februarij 1826.

Jacob Montezaan, oud 38 jaar, van beroep kledermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhagen, deszelfs huisvrouw, alhier op 9 februarij 1826 des morgens ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Jakob gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Michiel Smith, oud 74 jaar, van beroep veldwachter, en Maarten Kans, oud 58 jaar, van beroep stadsbode, en beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog V - b blad 3.

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 70. d.d. 6 augustus 1830.

Jacob Montezaan, oud 42 jaar, van beroep kledermaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhagen, deszelfs huisvrouw, alhier op 5 augustus 1830 des nachts ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Katharina Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Maarten Kans, oud 62 jaar, van beroep stadsbode, en Johan Michiel Smith, oud 78 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Nijmegen Overlijden Acte nr. 588. d.d. 23 juli 1900.

Jacob Herbert Hofstee, oud 49 jaar, van beroep schoenmaker, wonende te Nijmegen, en Antonie Manuel Oosterdijk, oud 27 jaar, van beroep assistent wijkmeester, wonende te Hatert, die verklaren dat op 21 juli 1900 om namiddags vijf uur is overleden Catharina Maria Montezaan, oud 69 jaar, van beroep zieken verpleegster, geboren te Maassluis en wonende te Neerbosch, dochter van wijlen Jacob Montezaan en van wijlen Jacoba Verhagen, ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 50. d.d. 12 junij 1832.

Leonardus Klavernijde, oud 55 jaar, van beroep chirurgijn en vroedmeester, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhagen, huisvrouw van Jacob Montezaan, knecht in een societeit, alhier op 9 junij 1832 des morgens ten half twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Katharina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Groenewegen, oud 46 jaar, van beroep haarsnijder, en Maarten Kans, oud 64 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorten Acte nr. 113. d.d. 20 october 1837.

Jacob Montezaan, oud 49 jaar, van beroep bedienaar der begravenis, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Verhagen, deszelfs huisvrouw, alhier op 18 october 1837 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Jacoba Frederica gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan van Loenen, oud 65 jaar, van beroep particvulier, en Maarten Kans, oud 69 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

ARA Den Haag 1994.02.08.

BS Maasland Overlijden Acte nr. 14. d.d. 1 april 1845.

Pieter Johannes de Bock, oud 34 jaar, van beroep veldwachter, goede bekende, enArij Wilschut, oud 30 jaar, van beroep timmerman, goede bekende, beide wonende alhier, die verklaren dat op 1 april 1845 om voormiddags elf uur is overleden Jacob Montezaan, oud 57 jaar, van beroep kastelein, geboren te s Gravenhage, voor het huis staande in de Zuidbuurt wijk B nr. 50 en gewoond hebbende te Maassluis, zoon van nu beide wijlen Johannes Montezaan en Petronella Heddingh, gehuwd met Jacoba Verhagen, particuliere, wonende te Maassluis. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog V - b blad 4.

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Overlijden Acte nr. 13. d.d. 6 maart 1872.

Willem Prins, oud 45 jaar, van beroep aanspreker, en Willem Ghislain, oud 48 jaar, van beroep gemeente bode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 5 maart 1872 om namiddags vier uur is overleden Jacoba Verhagen, oud 79 jaar, zonder beroep, geboren te Delft, woonende Noordvliet Wijk G nr. 29, dochter van Arend Verhagen en Catharina Sprinkhuizen, beide te Delft overleden, weduwe van Jacob Montezaan, overleden te Maasland.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

Bevolkingsregister Maassluis 1822 - 1839 Blad 56.

Eigenaar G. Sonnevelt

Verp. N. 664,665 Wijk G nr. 30,31

Datum inschrijving Gezindte Geboren te Van Naar

1822 5/20 EL Jacob Montezaan G s Hage

Jacoba Verhagen Delft

Anna Petronella oud 6 jaar Maassluis C nr.5

Christina Louisa 5 Rotterdam

Johannes 2 Rotterdam

Karel Frans F nr.95

D.M. Aaltje de Haaij

1826 5/19 K Jacob jaar

1830 4/12 K Catrina Maria jaar

1833 5/20 K Catrina 1 jaar

1837 11/20 K Jacoba Frederica 6 weken

1838 5/20 thuisligster Sara Maria s Hage F nr.139

Ziegelaar

Wijk F nr. 139

1833 11/19 Sara Maria Ziegler

geb. Montezaan s Hage s Hage G nr. 30.

 

Bevolkingsregister Maassluis 1840 - 1850 staat op apart blad vermeld.

 

Bevolkingsregister Maassluis 1851 - 1860

Noordvliet Wijk G nr. 30. Blad 640.

1. Verhage Jacoba 1797 Delft W Hervormd Kasteleines

2. Montezaan Johannes 19- 6-1820 Maassluis O Militair

3. Jacobus 10- 2-1826 O Timmerman naar F 111.

4. Catharina Maria 5-8-1830 O Dienstbode

5. Catharina 12- 6-1833 O gehuwd

6. Jacoba Frederica 18-10-1837 O s Hage

7. Sara Maria 1786 s-Gravenhage O overl. 18-12-1855

8. Veltenaar Piet 31- 5-1819 Maassluis H Zeeman naar H 42.

9. Montezaan Louisa Frederika 20-10-1817 H Geen

10. Veltenaar Maria Paulina 21-12-1849 O -

8. Montezaan Karel Frans 3-10-1821 O Ned.Herv. Barbier van H 59.

 

Bevolkingsregister Maassluis 1861 - 1869 Wijk G nr. 45. Noordvliet G 30.

1. Verhage Jacoba V hoofd 10-10-1792 Delft W NH

2. Montezaan Karel Frans M zoon 3-10-1821 Maassluis O H 2-6-1861

3. Catharina Maria V dochter 5- 8-1830 Maassluis O

 

1. Kasteleinnesse. 2. Barbier naar H 59. 3. Geen.


Genealog V - b blad 5.

Bevolkingsregister Maassluis 1869 - 1879 Wijk G blad 41 Noordvliet nr. 30.

1. Verhage Jacoba v hoofd 18-10-1792 Delft W NH Kasteleinnesse G 30

2. Montezaan Catharina Maria v dochter 5-8-1830 Maassluis O NH G 30

 

1. overl. 5-3-1872. 2. vertrokken naar G 28.

 

Noordvliet blad 39 G 28 nr 107.

2-1-1875 Montezaan Catharina Maria V 5-8-1820 Maassluis O NH geen beroep G 28.

van G 30. Vertrekt naar Nijmegen op 16-8-1875 .


 

Genealog V - b blad 6.

Bevolkingsregister Maassluis 1840 - 1850 Wijk G.

1 2 3 Naam en voornaam Beroep Geboren te 4 Gekomen van Vertrek

 

30 431 1/1-1840 Montezaan Jacob kastelein in 1788 s Gravenhage P + 1845 april 1

31 EL de societeit

Verhagen Jacoba 1792 Delft P

Montezaan Jacob 1826 Maassluis P

Frederica Louisa 1817 P

Catharina Maria 1830 P

Catharina 1832 P

Jacoba Frederica 1837 P

Sara Maria 1786 s Gravenhage P

wed. Ziegler

29/5-1840 Johannes barbier 1823 Maassluis P Rotterdam 1840 Mei 29

10/5-1843 Johanna Petronella 1815 Dec.26 P F 46 1840 Dec. W.C. nr. 29 1845 nov. 3

18/11-1846 Karel Frans barbier 1821 Oct. 3 P Rotterdam 1844 Nov. 3

19/5-1849 Veltenaar Pieter zeeman 1819 Mei 31 P A 47 1849 Mei 3

 

Op C 29 staat dat Johanna Petronella op 3 mei 1843 vertrokken is naar Drimmelen.

 

1 = Wijk nummer

2 = Nummer op het kadastrale plan

3 = Datum der opschrijving

4 = Godsdienst