Genealog   IV - n - 1                                                                               blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel VI p. 275.

1. Keurhorst     Aaltje      v hoofd   22-07-1804 Vaassen W    NH   landbouwster

2. Montizaan    Johannes m zoon    11-11-1828             O      

Het gezin woont Hegge 169.  2 trouwt op 11-03-1865 en gaat naar deel VII p.425.

Idem    deel VII p. 425.    1861 - 1870.

1. Montisaan    Johannes m hoofd 11-11-1822 Vaassen H   NH   landbouwer

2. Langen        Willemina v vrouw 25-03-1821             H    

Het gezin woont Hegge 191 en komt op 01-04-1865 aan.

Idem deel XIII   1871 - 1880

1 en 2 als boven.    1 overlijdt op 22-09-1870.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.16.

BS Epe Geboorten Acte nr. 38. d.d. 27 maart 1821.

Peter Langen, oud 33 jaar, van beroep broodbakker, wonende huis letter V nr.30 te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijn huisvrouw Henrietta Kroon alhier op 25 maart 1821 des voormiddags ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht het zelve de voornaam Willemina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Gerrit Terwel, oud 46 jaar, van beroep smid

2. Jan Arends Scheidemans, oud 50 jaar, van beroep veldwachter

beide wonende te Vaassen. Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Huwelijken Acte nr. 17 d.d. 11 maart 1865.

Johannes Montizaan, oud 42 jaar, van beroep landbouwer, geboren te Vaassen onder Epe en wonende aldaar, meerderjarige zoon van wijlen Elias Montizaan, overleden te Vaassen, en van diens huisvrouw Aaltje Keurhorst, zonder beroep te Vaassen, en

Willemina Langen, oud 43 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, meederjarige dochter van Peter Langen, zonder beroep, wonende te Vaassen en van wijlen diens vrouw Henrietta Croon, overleden te Vaassen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Teunis Bonhof, oud 36 jaar, van beroep landbouwer

2. Gerrit van Laar, oud 62 jaar, van beroep bode

3. Christiaan Wijnbergen, oud 33 jaar, van beroep landbouwer

4. Hendrikus Montizaan, oud 33 jaar, van beroep horlogemaker

Onder de acte staan de handtekeningen van: bruidegom, bruid en de vier getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 124. d.d. 22 september 1870.

Frederik Voortman, oud 30 jaar, van beroep daglooner, en Hendrikus Montizaan, oud 37 jaar, van beroep horlogemaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op donderdag 22 september 1870 om smorgens vijf uur is overleden Johannes Montizaan, oud 47 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Elias Montizaan, overleden en van diens huisvrouw Aaltje Keurhorst, landbouwster wonende te Vaassen, gehuwd met Willemina Langen, landbouwster wonende te Vaassen. Onder de acte staan de handtekeningen van de

twee aangevers.

 


Genealog   IV - n - 1                                                                               blad 2.

BS Epe Overlijden Acte nr. 23. d.d. 13 februari 1890.

Peter van Schoonhoven, oud 66 jaar, van beroep daglooner, en Hendrikus Montizaan, oud 57 jaar, van beroep horlogemaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op donderdag 13 februari 1890 om voormiddag tien uur is overleden Willemina Langen, oud 68 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van wijlen de echtelieden Peter Langen en Henrietta Kroon, weduwe van Johannes Montizaan. Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

Notariële akten, waarbij Johannes Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.                                                                  


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

4516/ 4786

 

26-06-1865

 

 Testament van Johannes Montizaan.

 

1

 

   IV - n - 1

4516/ 4787

 

26-06-1865

 

 Testament van Willemina Langen.

 

1

 

   IV - n - 1

4516/ 4819

 

19-10-1865

 

 Eerste veiling ten verzoeke van Peter van Langen,

 schoonvader van Johannes Montizaan.

 

3

 

blad NA.  3.

4516/ 4821

 

02-11-1865

 

 Verkooping van houtgewas o.a. Johannes Montizaan.

 

4

 

        -

4516/ 4822

 

02-11-1865

 

 Finale toewijzing. o.a. Johannes Montizaan.

 

3

 

blad NA.  4.

4516/ 4888

 

20-08-1866

 

 Boedelscheiding van wijlen de schoonmoeder van

 Johannes Montizaan.

 

4

 

        -

4517/ 4969

 

17-07-1867

 

 Verkooping van hooigras o.a. Johannes Montizaan.

 

4

 

        -

4518/ 5250

 

18-07-1870

 

 Verkooping van hooigras en koren o.a Johannes

 Montizaan.

 

3

 

blad NA.  4.

4518/ 5361

 

17-07-1871

 

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.  4.

4519/ 5497

 

15-07-1872

 

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.  4.

4520/ 5607

 

19-07-1873

 

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.

  voor ¦ 38,- + ¦ 40,- + ¦ 40,- = ¦ 118,-

 

4

 

        -

4521/ 5772

 

21-07-1874

 

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.

  voor ¦ 52,- + ¦ 50,- + ¦ 46,- = ¦ 148.-

 

4

 

        -

4522/ 5926

 

19-07-1875

 

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.

 voor ¦ 38,- + ¦ 38,- + ¦ 40,- = ¦ 116,-.

 

4

 

        -

4522/ 5973

 

27-11-1875

 

 Verkooping o.a. door Willemina Langen van veldgrond.

 

1

 

   IV - n - 1

4522/ 6095

 

19-07-1876

 

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.  6.

4523/ 6240

 

18-07-1877

 

 Verkooping van grasgewas o.a. door Willemina Langen,

 bouwerij doende te Vaassen. De weduwe Montizaan is     vertegenwoordig door H.J. Reuvekamp.

 Voor ¦ 29,- + ¦ 19,- + ¦ 18,- = ¦ 66,-.

 

4

 

       -

4523/ 6360

 

15-07-1878

 

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.  6.


 

 

 

 

 

 

 

Genealog   

    Inv. nr.

4524/ 6476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - n - 1

    Datum

16-07-1879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Omschrijving

 Verkooping van hooigras o.a. door Willemina Langen.  

 voor ¦ 27,- + ¦ 22,- + ¦ 27,- = ¦ 76,-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          blad 2.

 Vindplaats

        -

4524/ 6623

 

17-07-1880

 

 Verkooping van grasgewas o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.  6.


 

2. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4527/    38

 

14-07-1881

 

 Verkooping van gras o.a.voor de weduwe Montizaan.

 

3

 

blad NA.  6.

4528/  103

 

13-07-1882

 

 Groote gras-verkooping o.a. voorWilhelmina Langen.

 

3

 

blad NA.  7.

4529/    77

 

12-07-1883

 

 Verkooping van gras o.a. voor de weduwe Montizaan.

 

3

 

blad NA.  7.

4529/    98

 

10-09-1883

 

 Verkoop van een bouwplaats met hypotheek door

 Willemina Langen.

 

1

 

   IV - n - 1

4530/    77

 

14-07-1884

 

 Verkoop van gras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.10.

4531/    76

 

16-07-1885

 

 Verkoop van gras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.10.

4532/    80

 

07-07-1886

 

 Verkoop van gras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.10.

4533/    69

 

12-07-1887

 

 Verkoop van gras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.10.

4534/    90

 

12-07-1888

 

 Verkoop van gras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.11.

4535/    72

 

28-06-1889

 

 Verkoop van gras o.a. door Willemina Langen.

 

3

 

blad NA.11.


 


Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 1.

GA Epe 1997.10.30.

Inv. nr. 4516.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den zes en twintigsten Junij achttien honderd vijf en zestig

   1865 Compareerde voor ons Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen in de provincie

26 Junij                Gelderland, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen Johannes Montizaan Eliaszoon

  Nº 4786.        Bouwman wonende aan de Hegge te Vaassen.

Dewelke ten overstaan van mij Notaris in tegenwoordigheid der beide getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen in geschrift heb gebragt, zoo als die zakelijk aan mij door den Testateur is opgegeven en hierna volgt:

“ Ik geef en legateer aan mijne vrouw Willemina Langen zonder beroep met mij zamen

“ wonende te Vaassen het vruchtgebruik van alle mijne goederen, zoo roerende als

“ onroerende, regten, actien en crediten, waarover ik op den dag mijns afstervens de

“ beschikking zal hebben niets van het disponibele gedeelte mijner geheele nalatenschap

“ uitgezonderd, ontheffende ik haar van de verpligting om voor dat vruchtgebruik, dat haar

“ leven lang duren zal, eenige zekerheid te stellen “

“ Ik stel en benoemd tot mijne erfgenamen onder den last van gemeld vruchtgebruik diegeenen,

“ die daartoe op den dag mijns afstervens volgens de wet geregtigd zullen wezen”

“ Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik vroeger zoude mogen hebben gemaakt en

“ bepale mij bij deze als mijn testament bevattende”

De opgaaf van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven daarna is in tegenwoordigheid der getuigen, deze uiterste wil door mij Notaris aan den Testateur voorgelezen en na die voorlezing is door mij in dezelfde tegenwoordigheid den Testateur afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop door hem toestemmend is geantwoord.

Waarvan Akte.                                                    /

                                                                                                                                               fol. 2.

Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van Izaak David de Jong koopman en Salomon de Jong insgelijks koopman beide te Vaassen wonende als getuigen zijnde met den comparant aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant Testateur de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                  J Montizaan

Afschrift                                                     J D de Jong

vervaardigd                                                  S de Jong

                                                                     v Dielen

Overl. 22 Sept. 70                                                        Not

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den achtsten November 1800 zeventig, deel 67, folio 89, recto vak 5, een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt ¦ 2,40 voor 38 opcenten ¦ 0,91½ te zamen Drie gulden een en dertig en een halve cent.

¦ 3,31½                                                                                                         De Ontvanger             

                                                                                                                                A Verkouteren            

 

 


Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 2.

GA Epe 1997.10.30.

Inv. nr. 4516.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den zes en twintigsten Junij achttien honderd vijf en zestig

   1865 Compareerde voor ons Johannes van Dielen, Notaris residerende te Vaassen in de provincie

26 Junij                Gelderland, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

Willemina Langen, zonder beroep, huisvrouw van Johannes Montizaan, bouwman, wonende

  Nº 4787.   beiden aan de Heg, in de gemeente Vaassen.

Dewelke ten overstaan van mij Notaris, in tegenwoordigheid der beide getuigen, haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb in geschrift doen brengen, zooals die zakelijk aan mij, door de testatrice is opgegeven en hierna volgt:

“ Ik geef en legateer aan mijnen man, Johannes Montizaan voornoemd, het vruchtgebruik van “ alle mijne goederen, zoo roerende als onroerende, regten, actien en crediten, waarover ik op

“ den dag mijns afstervens de beschikking zal hebben, niets van het disponibele gedeelte mijner

“ geheele nalatenschap uitgezonderd en wel gedurende zijn geheele leven, ontheffende ik hem  “ van de verpligting om voor dat vruchtgebruik eenige zekerheid te stellen “

“ Ik stel en benoemd tot mijne erfgenamen, onder den last van gemeld vruchtgebruik,

“ diegeenen, die daartoe, op den dag mijns afstervens, volgens de wet, geregtigd zullen wezen”

“ Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen, die ik vroeger zoude mogen hebben gemaakt, en

“ bepaal mij bij deze, als mijn testament bevattende”

De opgaaf van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil, nader zakelijk, in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna is, in tegenwoordigheid der getuigen, deze uiterste wil door mij Notaris aan de testatrice voorgelezen en na die voorlezing is door mij, in dezelfde tegenwoordigheid, den testatrice afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop door haar toestemmend is geantwoord.

Waarvan Akte.                                                   

Gedaan en verleden ten kantore van Ons Notaris te Vaassen, in tegenwoordigheid van Izaak David de Jong, koopman en Salomon de Jong, insgelijks koopman, beiden te Vaassen      /

                                                                                                                                               fol. 2.

wonende, als getuigen, zijnde met de comparante aan mij Notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparante- testatrice, de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                   W. Langen

Afschrift                                                     J D de Jong

vervaardigd                                                  S de Jong

                                                                     v Dielen

                                                                                    Not

 


Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 3.

Notaris J. van Dielen te Vaassen.

Eerste veiling                                                                                                     Inv. nr. 4516/ 4819.

ten verzoeke van Peter van Langen, schoonvader van Johannes Montizaan.            d.d. 19-10-1865.

5e perceel : Eene weide met twee stukjes grond met hakhout op de Kiefkamp in de gemeente                        Epe gelegen, groot 89 roeden 60 ellen op het kadaster vermeld in sectie N onder                        de nummers 178, 179 en 180. Het houtgewas van dit perceel wordt niet mede                            verkocht.

                   Ingezet door Johannes Montizaan Eliaszoon op                                                  ¦ 450,-

                   Dewelke dadelijk heeft gehoogd                                                                        ¦   15,-

                                                                                                             Totaal              ¦ 465,-

 

7e perceel: Een stuk wei- of hooiland in het Haassensche Broek in de gemeente Vaassen                              gelegen, groot 59 roeden 30 ellen op het kadaster vermeld sectie B nummer 398.                       Dit perceel zal uitweging van het volgende moeten gedoogen.

                  Ingezet door Johannes Montizaan Eliaszoon op                                                   ¦ 425,-

                  Dewelke dadelijk heeft gehoogd                                                                         ¦   10,-

                  Daarop heeft Albert van Lohuizen, kuiper te Vaassen nog gehoogd                     ¦   25,-

                                                                                                              Totaal                    ¦ 460,-

 

8e perceel: een stuk wei- of hooiland in het Haassensche Broek in de gemeente Vaassen                               gelegen, de drie Vierde genaamd, groot 32 roeden op het kadaster gemeente                              Vaassen vermeld in sectie B nummer 397.

                  Ingezet door Johannes Montizaan Eliaszoon op                                                   ¦ 467,-

                  Dewelke dadelijk heeft gehoogd                                                                         ¦   13,-

                                                                                                              Totaal                    ¦ 480,-

 

15e perceel: Eene zitplaats in de Kerk der Hervormde gemeente te Vaassen op het kadaster                           vermeld in sectie C nummer 629 te aanvaarden en in gebruik te nemen

                    den 1 Mei 1866.

                    Ingezet door Johannes Montizaan Eliaszoon op                                                   ¦ 40,-

                    Dewelke dadelijk heeft gehoogd                                                                         ¦   4,-

                                                                                                    Totaal                                ¦ 44,-

 

17e perceel: Twee zoogenaamde vierdels in de Wenumsche Mark onder Apeldoorn gelegen                           tusschen onderscheiden eigenaren onverdeeld bezeten, zullende de grootte en                             kadastrale indeeling en omschrijving bij de tweede veiling, in geval van koop                              gunning worden opgegeven. De opbrengst van dit perceel over het loopende jaar                       1865 wordt gereserveerd.

                    Ingezet door Johannes Montizaan Eliaszoon op                                                 ¦ 180,-

                    Dewelke dadelijk heeft gehoogd                                                                        ¦    5,-

                    Daarna heeft Albert van Lohuizen, voornoemd, op hetzelfde nagehoogd             ¦  25,-

                                                                                                      Totaal                            ¦ 210,-

 

19e perceel: Een dennenbosch in de gemeente Apeldoorn gelegen, groot 98 roeden en op het                         kadaster vermeld in sectie D nummer 2389.

                    Ingezet door Johannes Montizaan Eliaszoon op                                                   ¦ 60,-

                    Dadelijk heeft gehoogd                                                                                       ¦   2,-

                                                                                                     Totaal                               ¦ 62,-

 


Genealog IV - n - 1                                                                         blad NA. 4.

24e perceel: Een stuk veldgrond aan den grindweg achter de kamp van de Bruin in de                                    gemeente Apeldoorn gelegen, groot één bunder 80 ellen op het kadaster vermeld                        in sectie D nummer 2444.

                    Ingezet door Johannes Montizaan Eliaszoon op                                                 ¦ 101,-

                    Dewelke niet heeft gehoogd.

 

Tweede veiling en toewijzing.                                                                             Inv. nr. 4516/ 4822.

Het 17e perceel aan Albert van Lohuizen.                                                              d.d. 02-11-1865.

Het 19e perceel aan Johannes Montizaan.

De kooper van het 19e perceel verklaart te hebben gekocht in naam en voor rekening van Hendrik van Marle, arbeider te Wenum.

Het 7e en 8e perceelis niet afgemijnd.

 

Verkooping                                                                                                       Inv. nr. 4518/ 5250.

Rekwirant Johannes Montizaan Eliaszoon, bouwman te Vaassen.                            dd. 18-07-1870.

6. Namens den rekwirant Jannes Montizaan. Gras staande in de Helmtjes onder Vaassen.

    Eerste perceel bij Jannes Breden, Willem Proper en Grades Visch, bouwlieden onder                  Vaassen voor         ¦ 33,-

    Tweede perceel bij Grades Harleman, dakdekker en Hendrik Breden Harmenszoon,

     bouwman voor                                                                                                                  ¦ 38,-

     Derde perceel bij Karel van den Berg, Gerrit Vos Hendrikszoon en Derk Aartsen,

     allen voornoemd voor                                                                                                        ¦ 23,-

                                                                                                       Tezamen                       ¦   94,-

 

Verkooping van hooigras                                                                                   Inv. nr. 4518/ 5361.

Namens Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan, Nommer 5.            d.d. 17-07-1871.

Hooigras in de Helmpjes onder Vaassen.

Een perceel nummer een bij Gerrit Jan Zweekhorst en Gerrit Jan Foks, beide voornoemd voor drie en veertig gulden     ¦   43,-

Een dito nummer twee bij Teunis Molenland, bouwer te Wenum, Gerrit Molm,

bouwman aldaar en Derk Aarts voornoemd voor vier en twintig gulden                                  ¦   24,-

Een perceel de drie Vierels, genummerd drie bij Hendrik Wezenberg, Jannes en

Gerrit Kamphuis, allen voornoemd voor twee en dertig gulden                                               ¦   32,-

                                        Tezamen eene som van negen en negentig gulden                           ¦   99,-

 

Verkooping van hooigras                                                                                   Inv. nr. 4519/ 5497.

o.a.door Willemina Langen, weduwe Johannes Montizaan,                                    d.d. 15-07-1872.

wonende te Vaassen van beroep landbouwster.

II Namens Willemina Langen, weduwe Johannes Montizaan, voornoemd, hooigras in de               Helmpjes onder Vaassen.

   Een perceel, numer een, aldaar door Gerrit Jan Zweekhorst, arbeider, Willem van Werven en     Lambertus Diderik Middelburg, bouwlieden, allen te Vaassen voor                                                                       ¦ 27,-

   Een perceel, nummer twee, aldaar door Dirk Aarts, bouwman te Apeldoorn,

   Dirk Aarts en Jannes van Laar, daglooners te Vaassen voor                                                 ¦ 25,-

   Een dito in de Drievierdel aldaar, nummer een, door Harmanus Wijnhuis,

   klompenmaker, Anthonij Bonekamp, kleermaker, beiden te Vaassen en

   Bernardus Leerkens, linnenwever te Apeldoorn voor                                                            ¦ 25,-

 


Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 5.

GA Epe 1997.11.06.

Inv. nr. 4522.                                                                                                                          fol. 1.

Heden den zeven en twintigsten November achttien honderd vijf en zeventig

   1875 compareerden voor ons Johannes van Dielen, notaris, residerende te Vaassen, provincie

27 November          Gelderland, in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen:

 Nº 5973.         Hendrikus Heering, bouwman, en Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan,

zonder beroep, beiden wonende te Vaassen.

                        Welke verklaarden verkocht te hebben en bij deze in eigendom af te staan aan Hessel Buitenhuis Derkszoon, landbouwer te Wenum, gemeente Apeldoorn, die mede compareerde en verklaarde in koop aan te nemen, als volgt:

De comparant Hendrikus Heering. Twee perceelen heidegrond te Wenum in de gemeente Apeldoorn gelegen, zamen groot twee hectaren, zeventien aren, tachtig centiaren, op het kadaster der gemeente Apeldoorn vermeld in Sectie D nummers 2445 en 2447.

Door hem verkregen bij toedeeling van de Wenumsche mark.

En de weduwe Montizaan. Een perceel veldgrond, gelegen als voren, groot een hectare en tachtig centiaren en op het kadaster der gemeente Apeldoorn vermeld in Sectie D nummers 2444.

Aan haar toebedeeld bij acte van scheiding, verleden voor ons notaris den twintigsten Augustus achttien honderd zes en zestig.

Bij partijen zijn behalve de aangehaalde titel geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst van voorschreven goederen voorhanden of bekend en zij verklaren ook niet te weten of van die goederen overschrijvingen ten kantore van hypotheken hebben plaats gehad.

De kooper kan den gekochten grond dadelijk in gebruik nemen en moet de belastingen daarvan voldoen sedert den eersten Januarij aanstaande. De verkoopers erkenden de koopsommen, bedragende voor Hendrikus Heering honderd en twintig gulden en voor de weduwe Montizaan zestig gulden, van den kooper ontvangen te hebben en hem daarvoor bij deze te kwiteren.    /

                                                                                                                                               fol. 2.

Waarvan Akte.                                                   

Gedaan en verleden ten kantore van ons notaris te Vaassen, in tegenwoordigheid van den Heer Pieter Crezee, candidaatnotaris, en Christiaan frederik Herberts, bakker en winkelier, beiden te Vaassen wonende, als getuigen, met de comparanten aan ons notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de  getuigen en ons notaris.

Wedu Montizaan                                        H Heering                        C F Herberts

      H: Buitenhuis                                         P.Crezee                         v Dielen

 

Geregistreerd te Apeldoorn den achtsten December 1800 vijf en zeventig Deel 73 folio 163 verso vak 3 Een blad geen renvooi Ontvangen voor regt 1º koop ¦ 4,80 idem 2º koop ¦ 2,40 te zamen ¦ 7,20 met de 38 opcenten ad ¦ 2,74 uitmakende negen gulden vier en negentig cents.

                                                                                                                                  De Ontvanger              

¦ 9,94                                                                                              A Verkouteren            

afschrift af

 

 


Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 6.

Verkooping                                                                                                       Inv. nr. 4522/ 6095.

o.a. door Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan,                              d.d 19-07-1876.

bouwerij doende te Vaassen.

Voor de weduwe Montizaan, vertegenwoordigd door Hendrikus Heering, bouwman te Vaassen, als haar gemachtigde bij monde.

Eerste perceel - in de Helmpjes onder Vaassen - bij Jan Buitink, Willem Nijboer en Derk Aarts, bouwlieden onder Apeldoorn voor                                                                                                                    ¦   45,-

Tweede - aldaar - bij Gradus Bouwmeester, Hendrik Beekhuis en Willen van Werve

(Epe), voornoemd, voor                                                                                                       ¦   40,-

Derde - in de Drievierde onder Vaassen - bij Gerrit Heusman en Derk Aarts

(Apeldoorn), voorgenoemd, voor                                                                                         ¦   42,-

                                                                                              Tezamen                                ¦ 127,-

 

Verkooping van hooigras                                                                                  Inv. nr.  4523/ 6360.

o.a. door Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan,                            d.d.  15-07-1878.

zonder beroep te Vaassen.

Voor de weduwe Montizaan, vertegenwoordigd door Hendrik Jan Reuvekamp, papiermaker te Vaassen.   In het Vaassenschebroek onder Vaassen.

Eerste perceel in de Helmpjes bij Gerrit Beekhuis, Peter Vos Derkszoon, bouwerij doende onder Vaassen en Gerrit Huls, arbeider onder Apeldoorn voor                                                                                              ¦ 24,-

Tweede bij Jacob Wolters, Jan Klein Bossenbroek en Jan Hagen, voornoemd voor                ¦ 22,-

Derde in de Drievierde - bij Aart Jonker, Gerrit Zweekhorst en Egbert van Laar,

voornoemd voor                                                                                                                     ¦ 21,-

                                                                                                    Tezamen                            ¦ 67,-

 

Verkooping van grasgewas                                                                                Inv. nr. 4524/ 6623.

o.a.door Willemina Langen, wed. Montizaan, zonder beroep te Vaassen.               d.d. 17-07-1880.

Voor de wed. Joh. Montizaan, vertegenwoordigd door den Heer Jan Mulder, voornoemd, als haar gemachtigde bij monde.     Hooigras in het Vaassenschebroek onder Vaassen.

Eerste perceel - in de Helmpjes - bij Evert Zweekhorst, Gradus Zweekhorst en Peter Vos, voornoemd voor     ¦ 33.-

Tweede - aldaar - bij Peter van Voorst, arbeider, Berend Nijhof, bouwman, en

Johannes van de Vlekkert, arbeider, allen te Vaassen voor                                                      ¦ 28,-

Derde - in de Drievierde - bij Hendrik Wieriks Junior, arbeider onder Apeldoorn en

Willem Schipper, voornoemd, voor                                                                                         ¦ 35,-

                                                                                                     te Zamen                           ¦ 96,-

Notaris A. Huender te Vaassen.

Verkooping van gras bij Vosselman.                                                                      Inv. nr. 4527/ 38.

8. Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan,                                        d.d. 14-07-1881.

    zonder beroep, te Vaassen.

                                                      Voor de weduwe Montizaan

                                                      In de Helmpjes te Apeldoorn


                Koopers

 

           Medekoopers

 

           Koopsommen

1. Jannis Montizaan,                  landbouwer te Apeldoorn

                                  Kooi

 

 Jacob Kluitenberg en

 Jan Klein Bossenbroek

 landbouwers te Vaassen

 

 

 

                      27,-

2. Berend Derk Aarsen

    landbouwer te Wenum

 

            Als voren

 

 

                      25,-


                                                          In de Drievierde aldaar3. Lubbertus Bonekamp

    landbouwer te Wenum

 

 Antony Mulder Janszoon

 landbouwer te Vaassen

 Gradus Bonekamp

 idem te Broekland

 

 

 


            35,-

 

 

 

 

Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 7.

Groote Grasverkooping                                                                                       Inv. nr. 4528/ 103.

o.a. Willemina Langen                                                                                           d.d. 13-07-1882.

                               voor de weduwe Montizaan in de Helmpjes onder Vaassen.


1. Jan Biesterbosch

    daglooner te Wenum

 

 Johannes van Overbeek

 klompenmaker te Wenum

 Hendrikus Vreultjes

 bouwman te Vaassen

 

 

 

                    ¦ 15,-

2. Gerrit Willem Visch

     landbouwer te Vaassen

 

 Albertus Voortman en

 Jannes Breden

 landbouwers te Vaassen

 

 

                    ¦ 16,-


                                                    in de Drievierde onder Vaassen


3. Hermanus Wijnhuis

    klompenmaker te Vaassen

 

 Johannes Leerkens te Wenum

 en Albert Meuleman te   Vaassen, daglooners

 

 

                    ¦ 22,-


 

2e Grasverkooping bij Vosselman.                                                                        Inv. nr. 4529/ 77.

                                       voor de weduwe Montizaan (Willemina Langen)              d.d 12-07-1883.

                                    in de Helmpjes en in de Drievierde onder Apeldoorn

                                                              van stam als voren


1. Jan Bomhof Hendrikszoon

             boer te Vaassen

 

 Egbert Dijkkamp en Arend

 Huisman Gerritszoon,

 daglooners te Vaassen

 

 

                    ¦ 26,-

2. Johannes van Overbeek

          bouwman te Wenum

 

                  als voren

 

 

                    ¦ 28,-

3. Jacob Kluitenberg

        landbouwer te Vaassen

 

                  als voren

 

 

                    ¦ 48,-


 

 


Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 8.

GA Epe 1997.11.13.

Inv. nr. 4529.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den tienden September achttien honderd drie en tachtig compareerde voor mij

Adriaan Huender notaris ter standplaats Vaassen, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemene getuigen:

   1883 Willemina Langen, landbouwster te Vaassen, weduwe van Johannes Montizaan.

   N. 98            Welke comparante verklaarde te hebben verkocht en mits dien in vollen en vrijen eigendom af

Overdracht           te staan en over te dragen, onder guarantie als volgens de wet aan Peter van Voorst,

met hypotheek klompenmaker te Vaassen, die alhier mede verschenen verklaarde in koop aan te nemen:

P. van Voorst          Een bouwplaats, gelegen aan de Hegge te Vaassen, ten kadaster van Vaassen bekend in Sectie H numeris 494, bouwland, negen en twintig aren; 777 tuin, twintig aren, zeven en negentig centiaren; 780 weiland, drie aren, dertig centiaren; 824 huis, een en negentig centiaren; 825 dito, negen en twintig centiaren; en 917 bouwland, veertien aren, tachtig centiaren, te zamen groot negen en zestig aren, zeven en twintig centiaren; aan de verkoopster toebedeeld bij akte van scheiding den achtsten Augustus achttien honderd een en zeventig voor den vroegeren notaris Johannes van Dielen te Vaassen verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den vierden Januari daaraanvolgende in deel 557 numero 29; bovenvermelde tuin is belast met een jaarlijkschen uitgang van drie en dertig liters rogge, aan de Sint-Anthonie-Vicarie te Vaassen voor de registratie geschat op twee gulden tien cents, jaarlijks.

En is deze verkoop en koop geschied voetstoots, met alle an het goed verbondene lusten en lasten, rechten en gerechtigheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, tiendvrij- en tiendplichtigheden, allen den kooper, volgens zijne verklaring, wel bekend

De kooper kan zijn gekochte den eersten November dezes jaars aanvaarden, zullende hij de lasten en belastingen daarvan van af één Januari eerstkomende, moeten voldoen en de kosten uit deze overdracht voortspruitende voor zijn rekening komen.

Verder heeft deze verkoop en koop plaats gehad voor de somma van één duizend gulden

¦ 1000,= welke, onder hypothecair verband, in het plaatsje gevestigd zal blijven en waarvan de kooper aanneemt voor het eerst op den tweeden Januari achttien honderd vijf en tachtig en zoo vervolgens alle jaren, vóór of op dien verschijndag, rente te betalen, tegen vier één vierde ten honderd in het jaar tot de voldoening der koopsom toe; welke voldoening ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden, drie maanden, nadat de partij, die zulks verlangt, aan de wederpartij aanzegging heeft gedaan; verbindende de kooper-schuldenaar zich verder om alle betalingen, zoo van koopsom als rente te doen franco aan handen en ten woonhuize van de verkoopster-creditrice, of van den wettigen houder van de grosse dezer akte, zonder korting of inhouding wegens belastingen, als anderzints welke op de rente mochten worden gelegd.

Vervolgens verklaarde de kooper-debiteur toe te stemmen in zoodanige inschrijving, als de verkoopster-creditrice tot bewaring van haar recht van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen en zich mede te belasten met de voldoening van alle kosten en rechten       /

                                                                                                                                               fol. 2.

welke middelijk of onmiddellijk verder uit deze akte mochten ontstaan, ook die van eventueele vernieuwde inschrijving.

Voorts is door de verkoopster-creditrice bedongen en door den kooper-debiteur toegestemd:

a - dat het verbondene huis, tijdens het bestaan dezer hypotheek tegen brandschade zal moeten verzekerd zijn in eene soliede maatschappij, waarvan de polis aan de verkoopster-creditrice moet worden geleverd, welke die onder zich kan houden, en in geval van brand, de schadevergoeding kan ontvangen en daarvoor zal mogen kwiteren om die te verrekenen met hetgene dan krachtens deze, zal verschuldigd zijn;

b - dat de kooper-schuldenaar verplicht zal zijn jaarlijks bij de betaling der rente aan de verkoopster-creditrice te vertoonen de kwitantiën van de assurantie-premie en van de grondlasten;

c - dat de verkochte en verbondene goederen, zonder schriftelijke toestemming van de verkoopster-creditrice niet mogen worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen geschieden;


Genealog   IV - n - 1                                                                       blad NA. 9.

d - dat bij willige verkooping der goederen er ten aanzien van de verkoopster-creditrice geen zuivering van het daarop te vestigen verband zal plaats hebben;

e - dat ingeval van brand aan het verbonden huis van beslag door derden op de gehypothekeerde goederen, bij verkoop dier goederen, of wanneer de kooper-debiteur in gebreke mocht blijven met de stipte voldoening der rente, of met de nakoming van den geheelen inhoud dezer akte de koopsom dadelijk zonder aanzegging kan worden opgevorderd;

f - dat bij wanbetaling van koopsom of rente, zoodra de kooper-schuldenaar tot voldoening daarvan, uit welken hoofde ook, gehouden is de verkoopster-creditrice of de wettige houder van de grosse dezer akte, onherroepelijk zal zijn gemachtigd met de macht van substitutie, ingevolge de wet, om voormelde goederen publiek, volgens plaatselijk gebruik te doen verkoopen, op voorwaarden als zij of hij raadzaam zal oordeelen, den kooper te stellen in den eigendom en het bezit, de opbrengst te ontvangen, en daarvoor te kwiteeren, ten einde daaruit te verhalen, daarop toe te rekenen of daarmede in vergelijking te brengen, zoowel de koopsom, als de rente en onkosten; terwijl op de grosse der akten van veiling de ontruiming der verbondene goederen zal kunnen geschieden, evenals of zulks bij vonnis ware bevolen, en

g -dat de schuldenaar altijd in gebreke zal zijn, door het enkel verloop van den bepaalden termijn, nader is overeengekomen dat voormeld kapitaal gedurende het leven der creditrice niet kan worden opgezegd wanneer de schuldenaar prompt aan al zijne verplichtingen zal hebben voldaan. Voor de ten uitvoerlegging dezer akte en hare gevolgen verklaarde de kooper-debiteur, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten huize van de weduwe Johannes Reuvekamp te Vaassen in tegenwoordigheid van Gerrit Mulder, winkelier en Frederik van Essen,                 /

                                                                                                                                               fol. 3.

timmerman, en beide wonende te Vaassen, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend. En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris onmiddellijk nagedane voorlezing geteekend deze minute.

W Langen Wedu J Montizaan

P: van Voorst

   G Mulder

     F van Essen

                   Adr. Huender

                             Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den Elfden September 1800 drie en tachtig, deel 82, folio 190 verso, vak 6, twee bladen twee renvooien. Ontvangen voor recht ¦ 42,40, voor 38 opcenten

¦ 16,11½ te zamen Acht en vijftig gulden een en vijftig en een halve cent.

                                                                                                                                  De Ontvanger               

¦ 58,51½                                                                                           van Lohuizen               

 

De eerst grosse uitgegeven den twaalfden September 1800 drie en tachtig, aan en ten verzoeke van Willemina Langen weduwe Johannes Montizaan te Vaassen.

 

                                                                                                      Adr. Huender

Overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den 13 September 1883, deel 766,

no. 33.

 


Genealog   IV - n - 1                                                                     blad NA.  10.

Groote grasverkooping.                   voor de weduwe Montizaan                            Inv. nr. 4530/ 77.

                                                    van stam heden over tien dagen                         d.d. 14-07-1884.

                                                      In de Helmpjes te Apeldoorn


1. Jannes Breden

    bouwman te Vaassen

 

 Albertus Voortman

 bouwman te Vaassen en

 Gradus Wools, bouwman te

 Apeldoorn.

 

 

 

                    ¦ 32,-

2. Berend Nijhof

    daglooner te Vaassen

 

 Gijsbert Dijkgraaf, daglooner

 te Vaassen en Hendrik de     Groot, daglooner te Vaassen

 

 

                    ¦ 23,-


                                                          In de Drievierde aldaar


3. Hendrik Jan Reuvekamp

 

                  als voren

 

                    ¦ 11,-


 

Verkooping van gras.                                                                                            Inv. nr. 4531/ 76.

o.a. Willemina Langen                                                                                           d.d. 16-07-1885.

                                                       voor de weduwe Montizaan

                                        Gras op stam in de Helmpjes onder Apeldoorn


1. Willem van Werven

    Hendrikszoon

    bouwman te Vaassen

 

 Gradus Bouwmeester

 bouwman te Emst en Jan Prins

 daglooner te Vaassen

 

 

                      15,-

2. Jannes Breden bouwman te

   Vaassen

 

 Albertus en Berend Voortman

 bouwlieden te Vaassen

 

 

                      13,-


                                               dito in de Drievierde onder Apeldoorn


3. Hendrik Breden                Harmenszoon

    bouwman te Vaassen

 

 Jan Biesterbosch daglooner te

 Apeldoorn en Reinder Breden

 bouwman te Vaassen

 

 

                      24,-


 

Verkooping van gras.                                                                                            Inv. nr. 4532/ 80.

                                                       voor de weduwe Montizaan                            d.d. 07-07-1886.

                                             Gras op stam in de Helmpjes te Vaassen


1. Berend Voortman bouwman

    te Vaassen

 

 Berend Derk Aarts bouwman

 te Apeldoorn en Gerrit

 Huisman bouwman te Vaassen

 

 

                      22,-

2. Jan broekhof bouwman te

    Apeldoorn

 

 Reinder en Hendrik Breden

 bouwlieden te Vaassen

 

 

                      21,-


                                                     In de Drie-Vierde te Vaassen


3. Gerrit Kamphuis arbeider te

    Apeldoorn

 

                  als voren

 

 

                      20,-


 

Verkooping van o.a. gras.                                                                                     Inv. nr. 4533/ 69.

                                                       voor de weduwe Montizaan                             d.d 12-07-1887.

                                            gras op stam: van stam 19 Juli aanstaande

                                                     in de Helmpjes onder Vaassen


1. Derk van Lohuizen

    arbeider te Vaassen

 

 Dirk van Schoonhoven

 arbeider te Vaassen en     Frederik Krijgsman arbeider te

 Vaassen.

 

 

 

                      29,-

2. Frederik Krijgsman

    gemeld

 

 Jan Prins arbeider te Vaassen

 Dirk van Schoonhoven gemeld

 

 

                      26,-


                                                          in de Drie Vierde aldaar3. Aart Rondhuis

    arbeider te Vaassen

 

 Gerrit Jan Jansen arbeider te

 Vaassen en Berend Rondhuis

  arbeider te Vaassen

 

 


            32,-

 

 

 

 

Genealog   IV - n - 1                                                                     blad NA.  11.

Verkooping van o.a. gras.                                                                                     Inv. nr. 4534/ 90.

                                                       voor de weduwe Montizaan                            d.d. 12-07-1888.

                                gras op stam onder Vaassen; van stam 21 Juli aanstaande

                                                                in de Helmpjes


1. Jannes Stegeman           Hendrikszoon arbeider te

    Vassen

 

 Hendrik Jan Vos bouwman te

 Vaassen en Jannes Vos

 bouwman te Vaassen

 

 

                      21,-

2. Hendrik Kamphuis

    arbeider te Apeldoorn

 

 Gerrit Kamphuis arbeider te

 Apeldoorn en Hendrik Breden

 bouwman te Vaassen

 

 

                      28,-

 


                                                              in de Drie Vierden


3. Berend Rondhuis arbeider

    te Vaassen

 

 Gerrit Jan Jansen arbeider te

 Vaassen en Derk van    Lohuizen bouwman te    Vaassen

 

 

 

                      31,-


 

1e verkoop van gras.                                                                                           Inv. nr. 4535/   72.

                                                       voor de weduwe Montizaan                            d.d. 28-06-1889.

                                              gras op stam in de Helmpjes te Vaassen

                                                  van stam morgen over acht dagen


1. Derk Stokking bouwman te

    Vaassen

 

 Arend Huisman bouwman te

 Vaassen en Hendrik Hendriks

 bouwman te Apeldoorn

 

 

                       9,-

 

2. Lambertus van Overbeek

    bouwman te Vaassen

 

                  als voren

 

 

                      10,-


                                                          in de Drie Vierde aldaar

                                                              van stam als voren


3. Berend Rondhuis arbeider

    te Vaassen

 

                  als voren

 

 

                      10,-


 Genealog   IV - n - 1                                                                   M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 12 (828) Inv. 85. blad 2779 t/m 2785.

Staat des boedels.                                 Saldo ¦ 2206,891/8                                                            

Reg IV No. 2/6907.                                                                                                            fol. 402.

Geboekt dag reg.                                  Memorie van aangifte der nalatenschap van Johannes

deel 15 fol. 29 No. 8480.                     Montizaan, in leven landbouwer en den 22º September

den 12 October 1870.                          1800 zeventig te Vaassen overleden.

 

De ondergeteekenden

1. Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan, zonder beroep, wonende te Vaassen

2. Aaltje Keurhorst, weduwe van Elias Montizaan, landbouwster

3. Christiaan Wijnbergen, bouwman, als hoofd der algeheele gemeenschap van goederen,      waarin hij is gehuwd met Maria Montizaan, allen wonende te Vaassen en domicilie kiezende      ten kantore van den aldaar gevestigden Notaris.

Verklaren bij deze:

Dat op den 22e September 1800 zeventig, ten zijnen woonhuize is overleden de erflater Johannes Montizaan

Dat genoemde erflater bij Acte van uiterste wilsbeschikking den 26e Junij 1800 vijf en zestig voor Notaris van Dielen te Vaassen verleden heeft benoemd zijne huisvrouw de aangeefster Willemina Langen, oud 49 jaren tot vruchtgebruikster van het beschikbaar gedeelte zijner nalatenschap

Dat volgens het versterfregt tot zijne nalatenschap zijn geregtigd des erflaters moeder, de aangeefster Aaltje Keurhorst voor de eene helft en zijne zuster genoemde Maria Montizaan, huisvrouw van Christiaan Wijnbergen voor de wederhelft

Dat des erflaters nalatenschap bestaat uit:

1. de onverdeelde helft van de goederen, behoorende tot de huwelijksgemeenschap bestaab           hebbende tusschen hem en zijne huisvrouw Willemina Langen, voornoemd, tot welke            gemeenschap nog behoort de helft van de nalatenschap van wijlen zijnen vader Elias           Montizaan, welke nalatenschap bestaat uit de helft der goederen, behoorende tot de nog

    onverdeelde huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tusschen genoemden Elias Montizaan      en diens huisvrouw Aaltje Keurhorst, voormeld, terwijl die nalatenschap voor de helft is             bezwaard met vruchtgebruik ten behoeve van laatstgenoemde krachtens testament den 16e         Junij 1800 een en twintig voor Notaris van der Feltz te Epe verleden.

Dat de beide vruchtgebruiksters in stede van dat vruchtgebruik een daarmede gelijkstaand          bedrag in geldswaarde zullen ontvangen

Dat de gemeenschap bestaan hebbende tusschen wijlen Johannes Montizaan en diens           tegenwoordige weduwe Willemina Langen bestaat uit Onroerende goederen

Eene weide met hakhout onder Epe gelegen, groot negenen tachtig Aren, zestig centiaren,

Reg 50                              kadastraal bekend, Sectie N nummers 178, 179 en 180, gewaardeerd op     ¦ 300, -  

No. 2/7768.Een stuk wei- of hooiland onder de gemeenten Vaassen en Apeldoorn

gelegen en bekend op den kadastralen legger der gemeente Vaassen

Sectie B no. 398, 399 en 816, groot een hectare, 75 aren, 70 centiaren

en Gemeente Apeldoorn Sectie C no.1384 en 2104, groot 92 roeden,

gewaardeerd op                                                                                                                  1500, -  

Een stukje veldgrond, onder Apeldoorn gelegen, groot een hectare,

80 centiaren op het kadaster dier gemeente bekend Sectie D no. 2444,

gewaardeerd op                                                                                                                       40, -  

Twee zitplaatsen in de Kerk der hervormde gemeente te Vaassen (welke

kerk is kadastraal bekend onder nr. 629 Sectie C) ingeschat op                                                40, -  

Roerende goederen, huismeubels en gereedschappen geschat op                                             550, -  

Contanten ad                                                                                                                            50, -   

                                                                                                                      Te zamen    ¦ 2480, -  

 


Genealog   IV - n - 1                                                                   M.v.S. blad 2.

                                                                                                                                      fol. 402 vo.

                                                                                                                  Per transport   ¦ 2480, -  

Waarbij komt het aandeel van Johannes Montizaan en Willemina Langen

te zamen in de nalatenschap van wijlen hunnen voornoemden vader Elias

Montizaan, memorie

Dat tot dezen boedel geene schulden behooren en alzoo de nalatenschap van

Johannes Montizaan in dezen bedraagt                                                                               ¦ 1240, -  

Dat de gemeenschap bestaan hebbende tusschen wijlen Elias Montizaan en diens weduwe Aaltje Keurhorst, bestaat uit de navolgende goederen en schulden, die behalve de onroerende goederen worden aangegeven zooals bij de Acte van boedelbeschrijving den 29 Mei 1854 voor Notaris van Dielen te Vaassen verleden zijn vermits

Actief, onroerende goederen

Een huis,erf, tuin, bouw- en weiland, hakhout en grond met opgave van boomen

gelegen in de gemeente Vaassen en op het kadaster dier gemeente bekend Sectie H

nummers 5, 6, 13, 214, 219, 456, 459, 465, 554, 557, 709 en 710 groot 7 hectaren,

22 aren en 2 centiaren, gewaardeerd op                                                                             ¦ 6000, -  

Een huis met erf en tuin, bouwland en bosch gelegen in de gemeente Vaassen

en kadastraal bekend Sectie H nummers 455, 456, 468, 494, en 564, groot

65 aren, 60 centiaren, geschat op                                                                                          1000, -  

Roerende goederen, Inboedel, geschat op                                                                           1732,50

Schuldvorderingen van Arend Jan Keurhorst te Vaassen voor geleend geld                            2000, -  

met de daarop verschenen renten                                                                                              78, -  

van Gerrit van Lohuizen, kuiper te Vaassen voor als voren, zonder rente                                    65, -  

Contanten                                                                                                                              154, -   

Tezamen Elf duizend negen en twintig gulden vijftig cents                                                 ¦ 11029,50 

Passief

Peter Eekmans Boks, koopman te Vaassen wegens geleend geld luid obligatie

onder de hand geteekend dato den zes mei 1800 vier en vijftig eene som van                         851,65 

Resteerd tien duizend een honderd zeven en zeventig gulden vijf en tachtig cent,               _________

uitmakende de gemeenschap van goederen van wijlen Elias Montizaan en de

aangeefster Aaltje Keurhorst                                                                                          ¦ 10177,85 

                                                                                                                                     ======== 

Waarvan de helft de nalatenschap van Elias Montizaan uitmakende bedraagt                  ¦ 5088,92½

Welk bedrag moet worden verminderd met de waarde van het vruchtgebruik

ten behoeve van Aaltje Keurhorst                                                                                           610, -     

Bedragende die nalatenschap dus zuiver eene som van                                                   ¦ 4478,92½

Waarvan tot de gemeenschap van Johannes Montizaan en Willemina Langen

behoort de helft en alzoo tot de nalatenschap van eerstgenoemde een vierde of                  ¦ 1119,73  

Vermeerderd met het reeds vroeger vermelde bedrag van                                                     1240, -    

Oplevert de zuivere nalatenschap van Johannes Montizaan of                                            ¦ 2359,73  

Verminderd met de waarde van het vruchtgebruik van Willemina Langen ad                            778, -    

Resteert voor de erfgenamen een zuiver bedrag van                                                          ¦ 1581,73  

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.

A: Keurhorst                       W Langen                        C. Wijnbergen

 

 

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor regt van Successie vier en vijftig gulden een en zestig en een halve cent, voor 38 opcenten Twintig gulden vijf en zeventig en een halve cent, te zamen Vijf en zeventig gulden zeven en dertig cents, waarvan de specifieke nota verzonden is den 13 October 1871.                                   De ontvanger               

 

 


Genealog   IV - n - 1                                                                   M.v.S. blad 3.

In ontvang gebragt bevonden den Negenden November 1800 een en zeventig, deel 11 No. 40, de som van Vier en vijftig gulden een en zestig en een halve cent voor regt van successie.

                                                                                                   te Apeldoorn den 1 februarij 1872          

                                                                                                                                   De inspecteur                     

 

                                                                                                                                           fol. 403.

Berekening der regten, verschuldigd op de nalatenschap van wijlen Johannes Montizaan, overleden te Vaassen den 22 September 1870, in gevolge memorie van aangifte, ingediend den 12 October 1871, dag reg. dl. 15 No. 8480.

                                                                  =========

De gemeenschappelijken boedel bedraagt ¦ 2480, - waarin de erflater toekomt ½

of                                                                                                                                      ¦ 1240, -     

Hierbij zijn aandeel of ¼ in de met vruchtgebruik bezwaarde nalatenschap zijns

vaders, welke nalatenschap zuiver bedraagt ¦ 10177,85, zoodat zijn aandeel

beloopt ¦ 2544,46¼, waarvan komt aan zijne nalatenschap ½ of                                   ¦ 1272,231/8 

                                                                                                                   Zamen       ¦ 2512,231/8 

vermindert met de waarde van ‘t vruchtgebruik van de door de erflater in b. c.

nagelaten goederen ad ¦ 1272,231/8 à 4% is ¦ 50,89, vermenigvuldigd naar den

leeftijd der vruchtgebruikster met 6 =                                                                                     305,34    

                                                                                                                   Resteerd    ¦ 2206,891/8 

Hierin zou de moeder en zuster geregtigd zijn, indien de erflater a.i. gestorven

ware, ½ voor ieder of                                                                                                  ¦ 1103,449/16

                                                                                                                                                                                  ======== 

De door den erflater nagelaten waarde beloopt                                                              ¦ 2206,891/8 

hij bemaakte het vruchtgebruik van het beschikbaar gedeelte, in casu ½ aan

zijne weduwe dus ¦ 1103,449/16 à 4% is ¦ 44,14 vermenigvuldigd naar haren

leeftijd met 13 =                                                                                                                    573,82    

Zoodat de moeder en zuster ieder in b.c. verkrijgen ½ van                                             ¦ 1633,071/8

Er is dus regt van Successie verschuldigd door:

 

                                                             Regt           38 opc         Totaal

de weduwe  4% van ¦ 573,82      =    ¦ 21,95½      ¦ 8,34½      ¦ 30,30

   zuster     4% van ¦ 816,539/16   =       32,66          12,41            45,07

________   _______       ______

                                          Totaal      ¦ 54,61½   ¦ 20,75½       ¦ 75,37

 

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor regt van Successie Vier en vijftig gulden een en zestig en een halve cent.

                                                                                                                                  De Ontvanger              

 


Genealog   IV - n - 1                                                                   M.v.S. blad 4.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 19 (835) Inv. nr. 117. blad 827 t/m 831.

Reg. IV 4/5130.                        Opgave van den Staat des boedels.                                                

1º Baten                       ¦ 7046,54½

2º Schulden en lasten       182,13½

3º Saldo                       ¦ 6864,41

                                                                                                                                           fol. 252.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan, overleden te Vaassen den 13 Februari 1890.

 

De ondergeteekenden 1º Gerritjen Langen, weduwe van Johannes Reuvekamp en 2º Hendrikus Heering, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Hendrika Langen, allen zonder beroep en wonende te Vaassen; te dzer zake domicilie kiezende ten kantore van den notaris R.A. van der Poll aldaar; verklaren:

dat op den 13 Februari 1890 te Vaassen is overleden Willemina Langen, weduwe van Johannes Montizaan zonder (nog geldende) testamentaire beschikkingen te hebben gemaakt, tot hare erfgenamen krachtens wettelijke erfopvolging, ieder voor de helft nalatende haar zusters, de genoemde Gerritjen en Johanna Hendrika Langen.

dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.

dat de overledene heeftt nagelaten:

                                                                      I Baten

Apeldoorn 3411     Onroerende goederen gelegen: a in de gemeente Vaassen, kadastraal aldaar bekend in  

Epe en Oene 2451  Sectie B onder de nummers 398 weiland, 59,30 aren; 399 idem 96 Aren en 816 idem 20,40

Vaassen 786        Aren, b in de gemeente Epe en Oene, kadastraal aldaar bekend in Sectie N onder de        nummers: 178 hakhout 5,20 Aren; 179 weiland 80 Aren en 180 bosch 4,40 Aren en c in de    Reg. 50             gemeente Apeldoorn, kadastraal aldaar bekend in Sectie E onder de nummers 1384 

art. 4/7727                 weiland 49,90 Aren en 2104 idem 42,10 Aren, door de aangevers geschat op     ¦ 1600, -  

                                                                                                                                                                  twee zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Vaassen, door hen geschat op                                          25, -  

        een graf op de Algemeene Begraafplaats te Vaassen door hen geschat op                            2,50 

      Eene vordering ten laste van P. van Voorst, rentende jaarlijks op den 2 Januari

   1100, -                                                                                                  4¼ pct in hoofdsom groot     1100, -  

      Een dito ten laste van C. van Lohuizen, rentende jaarlijks op 1 December

   2100, -                                                                                                  4¼ pct in hoofdsom groot     2100, -  

      Eene vordering ten laste van W. Smit, rentende jaarlijks op 22 Februari

   1150, -                                                                                                  4¼ pct in hoofdsom groot     1150, -  

      Eene vordering ten laste van J. Mulder, rentende jaarlijks op 1 Mei

     565, -                                                                                                     3 pct in hoofdsom groot     565, -  

________              Roerende lichamelijke goederen bestaande in meubelen, kleeren, linnen en

¦ 4915, -                                                                                lijfstoebehooren, door hen geschat op     244, -  

      Contanten ten bedrage van                                                                                             145,375

                                                                                                    Over te brengen          ¦ 6931,875

                                                                                                                                      fol. 252 vo.

                                                                                                      Overgebracht           ¦ 6931,875

      de hueren en pachten der voormelde onroerende goederen tot en met den

      dag van overlijden der erflaatster bedragen ¦ 36, - , welke echter wegens

      insoliditeit van een der pachters worden geschat op                                                             30, -  

      de interessen der voorschreven rente gevende kapitalen van den laatsten

      verschijndag vóór den dag van overlijden der erflaatster tot en met dien

te min ¦ 3,99                                                                                                                                                  dag bedragende          80,68  

totaal ¦ 7046,545                                                                                   Totaal der baten      ¦ 7042,555

 

 


Genealog   IV - n - 1                                                                   M.v.S. blad 5.

                                                            II Schulden en lasten

      Begrafeniskosten van de overledene                                                            ¦ 74,91

      Aan G. de Bruin wegens kamerhuur van 22 Februari 1889 tot en

      met den dag van overlijden ad ¦ 45, - per jaar                                                43,875

      Aan den geneesheer Dunnenwold voor geneeskundige hulp over

      1889 en 1890 tot den dag van overlijden                                                         37, -

      Aan L. Smit wegens smidsloon over 1889                                             1,20

      Aan Hendrik Heering wegens kostgeld en verpleging van 6 Januari

      1890 tot en met den dag van overlijden ad ¦ 4,50 per week                            24,43

      Grondbelasting van 1 Januari 1890 tot en met den dag van overlijden                0,72

                                                                              Totaal der schulden en lasten                  182,135

Saldo ¦ 6864,41    Afgetrokken blijft het zuiver saldo der nalatenschap                                 ¦   6860,42

      Gedaan en geteekend te Vaassen den 22 Mei 1890

H. Heering

      De wed.J Reuvekamp

 

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van Successie twee honderd vier en zeventig gulden acht en vijftig cent, voor recht van overgang naar art. 1 der wet acht en negentig gulden dertig cent, samen drie honderd twee en zeventig gulden acht en tachtig cent.  Specifieke nota verzonden den 29/5 1890.                       De Ontvanger           

 

In ontvang gebracht gevonden den 26 Juni 1890 deel 19 No. 147 de somma van drie honderd twee en zeventig gulden acht en tachtig cents.                                                                                                          De Inspecteur      

Apeldoorn 8/12. 90

 

                                                                                                                 Actief          ¦ 7846,54½

                                                                                                                  Passief        ¦   182,13½

                                                                                                                     Saldo          ¦ 6864,41   

w.o. rentegevende vorderingen                          ¦ 4915, -

a.i. geerfd door 2 zusters elk ½                            2457,50                                            ¦ 3432,20½

die schuldig zijn:

Successie recht   4% van ¦ 3432,20½ = ¦ 137,29    x 2 = ¦ 274,58

Overgangsrecht  2% van    2457,50    =      49,15    x 2 = ¦   98,30

      hoofdsom      ¦ 186,44             ¦ 372,88

      38 opcenten       70,84½ x 2 =     141,69

    ¦ 257,28½          ¦  514,57