Genealog IV - m blad 1.

RA Arnhem 1994.09.22.

Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen Doopboek 1772 - 1811 DTB 673.

den 2 December 1792

gedoopt een zoon van Jannis de Graaff en Fennetje Elberts E.L., geboren den 25 November en genaamt Elbert. Getuige: Geertruijt Bonhof.

 

GA Apeldoorn 1994.11.10.

Bevolkingsregister Apeldoorn 238/120

1. Elbert de Graaf 1792 Epe papierfabrikant

2. Hendrika Sanders 1801 Brummen

3. Dirk de Graaf 1827 Apeldoorn papierfabriekarbeider

4. Frederik J. 1828

Het gezin verhuist in mei 1851 naar blad 197.

Idem 239/197. 1 t/m 4 als boven.

1 overlijdt op 27-07-1851. 2 hertrouwt op 22-03-1856 met Hendrik ter Hoeven.

Het echtpaar vertrekt op 28-04-1862 naar Epe (zie 218/139).

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.12.

BS Epe Huwelijk acte nr. 10. d.d. 13 april 1822.

Elbert de Graaff, oud 29 jaar, van beroep papiermakersknecht, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Jannes de Graaff en van Fennetje Elberts, beide overleden, en Hendrika Montizaan, oud 30 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van Johannes Montizaan en van Jannetje Wolbrink, beide overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Paul Heering, oud 69 jaar, van beroep koperslager

2. Lammert Smit, oud 63 jaar, zonder beroep

3. Hendrik Gerrits van de Eeke, oud 60 jaar, van beroep landbouwer

4. Jan Huls, oud 70 jaar, van beroep daglooner

Allen wonende te Vaassen. Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid en eerste en derde getuige; de tweede getuige kon niet schrijven wegens ongemak aan zijn regterhand en de vierde getuige kon niet schrijven.

 

Bijlagen:

1. Doopattest van de bruidegom.

2. Doodattest van de vader van de bruidegom.

3. Doodattest van de moeder van de bruidegom.

4. Doodattest van de grootvader van vaderszijde van de bruidegom.

5. Doodattest van de grootmoeder van vaderszijde van de bruidegom.

6. Doodattest van de grootmoeder van moederszijde van de bruidegom.

7. Bewijs van de nationale militie van de bruidegom.

8. Doopattest van de bruid.

9. Doodattest van de vader van de bruid.

10. Doodattest van de moeder van de bruid.

Dat de grootouders van vaderszijde van de comparante beiden genaamd geweest Jan Montizaan en Teunisje Breunis als van moederszijde genaamd geweest Derk Wolbrink en Heiltje Wijnbergen allen te Vaassen zijn overleden, dewelke hun bij overlevering van dierzelve afstammelingen bekend is; doch wel reeds boven menschelijk geheugen voorgevallen, waarvan er geene aanteekeningen in de Registers van overlijden en begraven van gemelde gemeenten te vinden zijn, welke die oudheid niet hebben of wel zeer onnauwkeurig zijn gehouden.

 

 

 


Genealog IV - m blad 2.

BS Apeldoorn Overlijden acte nr. 22. d.d. 10 februari 1823.

Lambert Mulder, oud 75 jaar, van beroep schoenmaker, en Derk Klaassen Beumer, oud 67 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 9 februari 1823 om s middags drie uur in den ouderdom van 31 jaren is bevallen Hendrika Montizaan, huisvrouw van Elbert de Graaf, papiermaker, wonende te Apeldoorn, van een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Apeldoorn Overlijden acte nr. 22. d.d. 21 februari 1823.

Gerrit Schoep, oud 44 jaar, van beroep papiermaker, en Barend Gerritsen, oud 28 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 februari 1823 om s morgens tien uur is overleden Hendrika Montizaan, oud 31 jaar, geboren te Vaassen en wonende te Apeldoorn, dochter van wijlen Johannes Montizaan, in leven papiermaker en ook wijlen Jannetje Wilbrink, beide te Vaassen overleden, gehuwd met Elbert de Graaf, papiermaker, wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Apeldoorn Huwelijk acte nr. 20. d.d. 15 mei 1824.

Elbert de Graaff, weduwnaar van Hendrika Montizaan, oud 31 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Vaassen en wonende te Beekbergen, meerderjarige zoon van Jannes de Graaff en van Fennetje Elberts, beide overleden te Vaassen, en

Hendrika Sanders, oud 23 jaar, van beroep dienstmaagd, geboren te Hall en wonende te Beekbergen, meerderjarige dochter van Derk Sanders, dagloner, wonende te Eerbeek, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende en van Hendrika Willems Gemmink, overleden te Brummen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik van Baaren, oud 28 jaar, van beroep winkelier

2. Andries van den Broek, oud 33 jaar, van beroep deurwaarder

3. Berend Kap, oud 30 jaar, van beroep veldwachter

4. Hendrikus Piepenbroek, oud 29 jaar, van beroep gerechtsdienaar

Allen wonende te Apeldoorn. Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, vader van de bruid en de vier getuigen; de bruid kon niet schrijven.

 

Bijlage: Op 24 maart 1801 geboren en 5 april gedoopt Hendrika, dochter van Derk Sanders en Hendrika Willems te Brummen.

 

BS Apeldoorn Overlijden acte nr. 133. d.d. 28 julij 1851.

Hendrik Jansen Gerrevink, oud 25 jaar, van beroep papiermaker, en Lucas Dijkgraaf, oud 47 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op zondag 27 julij 1851 om s morgens twee uur is overleden Elbert de Graaf, oud 58 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Vaassen en wonende te Apeldoorn, zoon van zijnde de namen van zijne ouders aan de comparanten niet bekend, gehuwd met Hendrika Sanders, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Epe Overlijden acte nr. 72. d.d. 16 april 1868.

Hendrik van Norel, oud 68 jaar, van beroep daglooner, en Gerrit van Laar, oud 65 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier, die verklaren dat op woensdag 15 april 1868 om des avonds elf uur is overleden Hendrika Sanders, oud 67 jaar, van beroep landbouwster, geboren te Brummen en wonende te Epe, dochter van zijnde de namen der ouders van de overledene aan de comparanten onbekend, gehuwd met Hendrik ten Hoeve, landbouwer, wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog IV - m M. v. S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.27.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 817. Inv. nr. 11. blad 2067. fol. 1.

Geboekt in het dagregister No. 724.

Dl. 2. fo. 86. No. 342. den Memorie van Aangifte betreffende de

Eersten September 1823. nalatenschap van wijlen Hendrika Monti-

zaan, Ehevrouw van Elbert de Graaf,

Getableerd op fo. 90. No. 62. papiermakersknegt, gewoond hebbende

Dl. 1. en kinderloos te Apeldoorn den een en twintigsten Februarij 1800 drie en twintig overleden.

Opgemaakt door:

Elbert de Graaf, papiermakersknegt wonende te Uchelen, gemeente Beekbergen in kwaliteit als bij Testamentaire dispositie gepasseerd voor de Notaris Muller en getuigen te Apeldoorn den vier en twintigste Februarij 1800 drie en twintig en behoorlijk geregistreerd, benoemd tot Erfgenaam universeel van wijlen gezegde overledene, met uitsluiting van hare broeders en zusters.

Kiezende hij voor zoo veel nodig ter Executie dezes domicilie bij Zeger Zegers Zevenhuize te Uchelen, Buurtschap Beekbergen in No. 108.

En worde mitsdien aangegeven:

1 Dat de overledene de hierna genoemde gereede goederen voor de helft heeft bezeten, waarvan de wederhelft toebehoord aan hare hiervoren genoemde Eheman Elbert de Graaf als zijnde zij te zamen in Gemeenschap van Goederen gehuwd geweest.

2 Dat de overledene geene der genoemde Erfgenaam heeft nagelaten - ab intestato - zonder echter deszelfs broeders en zusters geerfd hebben.

3 Dat in deze nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden ingevolge anexe verklaring van het Gemeente Bestuur.

Gereede goederen

De huismeubelen, bed, enz. zijn te zamen gewaardeerd op negentig guldens /

fol. 2.

dus voor de helft vijf en veertig Guldens 45, -

Een geit waard voor het geheel zes Guldens dus voor de helft drie Guldens 3, -

De kleederen en lijfstoebehooren van de overledene zijn te zamen gewaardeerd

op acht en twintig guldens 28, -

Contanten, Goud of Zilver niet aanwezig. ______

Totaal van het Actief zes en zeventig Guldens 76, -

Passief dezes Boedels

Aan den Docter en Apothecar te Apeldoorn en Deventer competeert

volgens overgegeve Rekening vijf en twintig guldens tien cents 25,10

De doodschulden en Begraffeniskosten bedragen te zamen eenen

Somma van achttien Guldens 18, -

Totaal van het passief drie en Veertig Guldens tien cents 43,10

Recapitulatie

Actief bedraagd 76, -

Passief daar en tegen 43,10

Resteert dus zuiver drie en 33,90

dertig Guldens negentig cents

4 Verder wordt verklaard dat door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd is noch vruchtgebruik is afgestorven noch eigendom na lijftuchtelijk kapitaal of goed is overgegaan mitsgaders dat door niemand buiten den opgenoemden iets uit deze nalatenschap geerfd of verkregen wordt. Uit al hetwelk komt te blijken dat deze nalatenschap ingevolge art. 24 der wet van den 27 December 1817 No. 37 niet aan de belasting subject is.

 

 


Genealog IV - m M. v. S. blad 2.

Aldus geteekend en overgegeven ten Kantore van Registratie, Successie, enz. te Apeldoorn den eersten September 1800 drie en twintig.

Elbert de Graaf

 

De Schout te Apeldoorn certificeert hiermede dat Hendrika Montizaan gewoond hebbende en te Apeldoorn den 21 Februari 1823 overleden, geene en gereede goederen binnen gemeld Schout-Ampt heeft nagelaten. Apeldoorn den Augustus 1823

Bij absentie van dezelve

A Muller ten Hoove

Assessor