Genealog IV - l - 5 blad 1.

Notarile akten, waarbij Clara Alberta Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

3329/ 6035

 

30-06-1870

 

Inzet van een huis.

 

4

 

-

3329/ 6045

 

14-07-1870

 

Verkoop o.a. Clara Alberta Montizaan.

 

4

 

-

3332/ 7055

 

12-07-1875

 

Verkoop gras op stam van Clara Alberta Montizaan.

 

1

 

blad NA. 1

3333/ 7342

 

11-12-1876

 

Roijement Clara Alberta Montizaan t.b.v. Hendrik Logtenberg.

 

4

 

-

3333/ 7541

 

05-11-1877

 

Verkoop van een kamp wei of hooiland door Clara Alberta Montizaan.

 

1

 

IV-l-5

3336/ 8053

 

17-03-1880

 

Obligatie van o.a. Clara Alberta Montizaan.

 

5

 

V - n


 

2. Notaris P. Creze te Heerde van 1881 t/m 1913.


3339/ 1

 

04-01-1882

 

Obligatie met hypotheek. Creditrice Clara Alberta Montizaan.

 

1

 

IV -l - 5


 

3. Notaris Blois van Treslong te Epe van 1870 t/m 1884.


1123

 

04-01-1877

 

Hypothecaire obligatie. Creditrice Clara Alberta Montizaan te Epe.

 

4

 

-


 

4. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 - 1890.


4532/ 113

 

07-11-1889

 

Roiement Hendrika Montizaan te Epe. Afstandrecht van hypotheek, machtiging of doorhaling der inschrijving ten kantore van hypotheken te Arnhem genomen den

14-07-1879 deel 21 Nr.26 ten behoeve van Clara Alberta Montizaan ten laste Jan Kamphuis Tijmenszoon te Epe.

 

5

 

V - m - 3


 

GA Heerde 1996.11.11.

Kerkenboek van de Aangenomene en Ingekomene Ledematen te Heerde, aanvang nemende met den Jare 1772.

blad 97. Op Belijdenis aangenomen 23 April 1843 Clara Alberta Montesan op consent te Hattem. Op 10 October 1854 naar s-Gravenhage vertrokken.

 

GA Den Haag

Bevolkingsregister Den Haag Wijk L Nieuwe Haven 140 Huis nr. 238 bLad 172.

Montezaan Bartje geb. 1828 te Boxtel (N.B.) O NH dienstbode

komt in op 29-10-1853 van Heerde en vertrekt op 10-06-1861 naar Epe.

 


Genealog IV - l - 5 blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1994.06.10.

BS Epe Overlijden Acte nr. 86. d.d. 11 april 1889.

Gerrit van Egteren, oud 49 jaar, van beroep doodgraver, en Gerrit Jan Jonker, oud 42 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op dingsdag 9 april 1889 om namiddags negen uur is overleden Clara Alberta Montizaan, zonder beroep, oud 60 jaar, geboren te Boxtel en wonende te Epe ten huize van Hendrikus Montizaan, dochter van wijlen de echtelieden Derk Montizaan en van Johanna Born.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog IV - l - 5 NA blad 1.

Notaris J.H. van Meurs te Heerde.

Verkoop van gras op stam van Clara Alberta Montizaan. Inv. nr. 3332/ 7055.

In Boekmanskampje in het Hoornerbroek d.d. 12-07-1875.

Een Hendrik Wijnen 13,-

Twee Frederik Wagenaar 15,-

Drie Derk van de Grift 18,-

Vier Jacob Draaijer 26,-

72,-

 

GA Heerde 1998.01.19. fol. 1.

Voor ons Johan Hendrik van Meurs, Notaris, residerende te Heerde, Arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der beide na te noemene en bij ons bekende getuigen is verschenen:

N 7541. Mejufvrouw Clara Alberta Montizaan, zonder beroep, wonende te Epe, bij ons Notaris bekend, die verklaarde verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Gerrit Jan van Dijk, landbouwer, wonende te Heerde en Willem Frederik van Dijk, minderjarige zoon van Hendrik van Dijk landbouwer, wonende te Heerde.

Een kamp wei of hooiland gelegen aan de Breskensche straat te Heerde, kadaster Sectie F, Numero 5, groot twee hectaren, zes en twintig aren, dertig centiaren, door de verkoopster aangekocht bij proces verbaal van publieken verkoop verleden voor ons Notaris in bijzijn van getuigen den dertigsten Junij en veertienden Julij achttien honderd zeventig en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den zeven en twintigsten Augustus daaraanvolgende in deel vijf honderd zeven en dertig, blad negen en zestig, numero drie en dertig.

Deze koop en verkoop is aangegaan voor eene som van Een duizend drie honderd vijftig gulden, welke som de verkoopster verklaart ontvangen te hebben en daarvoor te kwiteren Bij deze en voorts onder de volgende bedingen:

Het gekochte zal op de koopers overgaan in den grond en staat, waarin het zich thans bevindt met alle daartoe behoorende en daarop rustende erfdienstbaarheden, regten, pligten en gemeenschappen, geheel zooals het tot nog toe aan de verkoopster heeft toebehoord.

Partijen zullen terzake van over of ondermaat geene regtsvordering tegen elkander hebben, ingeval het verkochte later bevonden mogt worden grooter of kleiner te wezen, dan hierboven naar aanleiding der kadastrale registers is opgegeven.

Alle belastingen en ongelden van het gekochte geheven wordende, zullen van heden af voor rekening van de koopers zijn, terwijl zij het dadelijk in eigen gebruik en genot kunnen aanvaarden.

En mede is verschenen Hendrik van Dijk voornoemd, bij ons Notaris bekend, die verklaarde voorschreven land in koop aan te nemen, zoo in zijn hoedanigheid van vader en voogd over zijnen genoemden minderjarigen zoon, als in betrekking van mondeling gemagtigde van Gerrit Jan van Dijk voormeld.

De Comparanten verklaren ter executie dezer domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris op heden den Vijfden November achttien honderd zeven en zeventig, in tegenwoordigheid van Johannes /

fol. 2.

Hendriks, klerk, en Hermanus Stittelaar, tuinman, beide wonende te Heerde, als getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

C A Montizaan

H van Dijk

J: Hendriks

H. Stittelaar

 


Genealog IV - l - 5 NA blad 2.

JHvan Meurs

Notaris

 

Geregistreerd te Elburg den tienden November 1800 zeven en zeventig deel 66, folio 56 recto, vak 5, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht 54, -

voor 38 opcenten 20,52

Samen vier en zeventig gulden twee en vijftig cent. 74,52

De ontvanger

Rambonnet

 

Een afschrift uitgegeven aan de Koopers den vijfden December achttien honderd zeven en zeventig.

JHvan Meurs

 

 


Genealog IV - l - 5 NA blad 3.

GA Heerde 1998.02.02. fol. 1.

Op den vierden Januari achttien honderd twee en tachtig is voor mij Pieter Creze,

1882 notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te

4 Januarij noemen getuigen, verschenen:

N 1. Annatjan Heeres, arbeider, wonende te Heerde.

Welke bekende wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Clara Alberta Montizaan, zonder beroep, wonende te Epe, namens wie deze schuldbekentenis wordt geaccepteert door haren gemagtigde bij monde Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, alhier mede verschenen.

Eene som van Een duizend zes honderd gulden.

De schuldenaar verklaarde zich te verbinden om van die som voor het eerst op den eersten Januari achttien honderd drie en tachtig en vervolgens alle jaren op dien dag rente te betalen tegen vier en een half ten honderd in het jaar tot de teruggave der hoofdsom toe, welke teruggave ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden drie maanden nadat de partij, die zulks verlangt, aan de wederpartij opzegging heeft gedaan, en om alle betalingen, zoo van kapitaal, als van rente te doen franco, aan handen en ten woonhuize van de creditrice of van den wettigen houder van de grosse dezer acte, in grof, gangbaar, nederlandsch geld, zonder eenige korting.

Tot zekerheid van de teruggave en voldoening van opgemeld kapitaal met rente en voor de nakoming van den geheelen inhoud dezer heeft de debiteur verbonden en met regt van hypotheek bezwaard:

Een huis, schuur, erf, tuin, bouw- en weiland, staande en gelegen in de Weze te Heerde, tezamen groot vier hectaren, een are, zes centiaren, en op het kadaster der Gemeente Heerde voorkomende in Sectie H nummers 139, 140, 141, 142, 162, 163, 164, 165, 1375 en 1376.

De schuldenaar verklaarde dat die goederen zijn eigendom zijn en met geene hypothecaire schulden zijn bezwaard, voorts toe te stemmen in zoodanige inschrijving, als de creditrice tot bewaring van haar regt van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen en zich te verbinden tot betaling van alle kosten en regten, welke uit deze zullen ontstaan, ook die van opzegging en roijement, en van alle lasten of belastingen, welke op het kapitaal of de rente mogten worden gelegd.

De debiteur verklaarde verder met de creditrice te zijn overeengekomen:

Dat de verbonden gebouwen tegen brandschade moeten verzekerd zijn in eene soliede maatschappij ten genoegen van de creditrice, die ingeval van brand de schadevergoeding zal kunnen /

fol. 2.

ontvangen en daarvoor kwiteren, ten einde die te doen strekken in mindering van hetgeen dan krachtens deze zal verschuldigd zijn.

Dat de goederen zonder schriftelijke toestemming van de creditrice niet mogen worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van de huurpenningen mag geschieden.

Dat bij willige verkooping der goederen ten aanzien van de Creditrice geene zuivering van hypotheken zal plaats hebben.

Dat in geval van brand aan de verbonden gebouwen, van beslag door derden op de gehypothekeerde goederen, bij verkoop van dezelven of wanneer de debiteur in gebreke mogt blijven met de strikte voldoening der rente of met de nakoming van den gheelen inhoud dezer acte, de hoofdsom dadelijk zonder voorafgaande opzegging moet worden teruggegeven.

En dat bij wanvoldoening van kapitaal of rente, zoodra de debiteur tot teruggave of voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, de creditrice of de wettige houder van de grosse dezer acte onherroepelijk zal zijn gemachtigd met de magt van substitutie ingevolge de wet, om de verbonden goederen in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik, te doen verkoopen op voorwaarden en plaats, als zij raadzaam zal oordeelen, den kooper te stellen in den eigendom en het bezit, desnoods door de executie eener grosse dezer acte, de kooppenningen te

 


Genealog IV - l - 5 NA blad 4.

ontvangen en daarvoor te kwiteren, ten einde daaruit te verhalen hetgeen dan krachtens deze acte zal verschuldigde zijn.

Voor de ten uitvoerlegging dezes is door den schuldenaar domicilie gekozen ten kantore van den tijdelijken notaris te Heerde.

Waarvan acte. Gedaan en verleden te Heerde ten kantore van mij notaris te Heerde, meld, in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk en Jan van Leeuwen, winkelier, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

a Heeres

A Montizaan

J. Hendriks

J v Leeuwen

P. Creze

Nots

 

 


Genealog IV - l - 5 M. v. S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1997.05.27.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 834. blad 2436 t/m 2438. fol. 1.

Reg. IV 4/4324. Memorie der aangifte der

15 Augustus 1889 nalatenschap van Clara

Alberta Montizaan.

De ondergeteekenden:

1. Hendrikus Montizaan, horlogemaker te Epe

2. Albertus Montizaan, horlogemaker te Heerde

3. Johannes Montizaan, landbouwer aldaar

4. Jan Willem Montizaan, klompenmaker te Oene

5. Janna Prins, landbouwster te Heerde, weduwe van Joachim Montizaan, in hoedanigheid van moeder en voogdes van rechtswege over Joachima Montizaan,

6. a Eleonardus Petrus Adrianus Heeres, landbouwer te Heerde

b Ige Heeres, daglooner te Oene

c Annaat Jan Heeres, landbouwer te Heerde

d Dorus Heeres, landbouwer aldaar

e Derkje Heeres, dienstbode aldaar

f Bartje Heeres, dagloonster aldaar

Te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van den notaris Verkouteren te Epe.

verklaren:

Dat op den 9 april 1889 aan hare woonplaats te Epe ab intestato, zonder bloedverwanten in de opgaande en nederdalende linie na te laten, is overleden Clara Alberta Montizaan, in leven buiten beroep, tot hare eenige en algeheele erfgenamen nalatende hare broeders de aangevers sub 1 - 4 ieder voor 1/6, het kind van wijlen haren broeder Joachim Montizaan de minderjarige sub 5 voor 1/6 en de kinderen wijlen hare zuster Jannetje Montizaan, de aangevers sub 6 genoemd, te zamen voor het resteerende 1/6 gedeelte of ieder hunner voor 1/36.

Dat hare nalatenschap bestaat uit:

Actief:

Roerende goederen (w.o. geene effekten of rente gevende schuldvorderingen) ter waarde van 527,75

Gereede gelden ten bedrage van 157,85

Eene hypothecaire schuldvordering ten laste van Annaat Jan

1600, - Heeres te Heerde, groot 1600, -

1400,- Eene dito ten laste van Jan van Emst onder Epe, groot 1400, -

Eene vordering ten laste van denzelfde, wegens geleend geld,

350, - groot 350, -

Eene dito ten laste van Hendrikus Montizaan, voornoemd,

500, - groot 500, -

________ Rente van voormelde vorderingen tot en met den sterfdag 44,39

3850, - Te zamen 4579,99

Passief

Aan Hendrikus Montizaan te Epe /

fol. 2.

tr. 4579,99

voor kamer huur tot en met den dag van het overlijden

over 1889 17,50

Aan M. Stern te Epe voor geleverd vleesch in 1889 5, -

Hoofdelijke aanslag over 1889 3,83

Aan Tijmen Prins te Epe voor stovenhuur in 1889 1, -

Aan Gerrit Scholten Lambertuszoon president van

Kerkelijke Kas te Epe voor huur van een zitplaats

in de Kerk en bijdrage voor de predikant in 1889 7, -

 


Genealog IV - l - 5 M. v. S. blad 2.

Aan Jacob Scholten te Epe voor het leveren van

Couranten in 1889 2,47

Dood en begrafeniskosten 84,20

Totaal 121, -

Of zuiver de som van 4458,99

En dat de overledene geene goederen als bezwaard erfgename ========

of in vruchtgebruik bezat en door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn.

Epe, 8 augustus 1889

 

H Montizaan Epe Op deze nalatenschap is schuldig voor

A J Heeres recht van successie, overgang

A Montizaan Heerde (art.1 no. 1) en 38 opcenten drie honderd

Johannus Montizaan drie en negentig gulden, een en veertig en

J Prins een halve cent. Specifieke nota verzonden

e p a heeres 15 Augustus 1889

Derkje Heeres De Ontvanger

Bartje Heeres

Th Heeres In ontvang gebragt bevonden den 5

J: W: Montizaan September 1889 deel 19 nr. 15

Ige Heeres in hoofdsom twee honderd vijf en tachtig

gulden acht en een halve cent.

den 26 Nov. 1889

De inspecteur.

 

 


Genealog IV - l - 5 M. v. S. blad 3.

fol. 3.

Reg. IV nr. 4/4324.

Berekening der rechten, verschuldigd op de nalatenschap van Clara Alberta Montizaan, gewoond hebbend en overleden te Epe 9 April 1889.

Actief 4579,99

Passief 121, -

Rentegev. Schuldvord. 3850, - Saldo 4458,99

a.i: geheel gerfd door 4 broeders en 1 broederskind, ieder 1/6 en door 6 zusterskinderen samen 1/6 of ieder 1/36.

Dit is respectievelijk: v/d Saldo v/d Schuld

elke broeder 1/6 743,165 641,665

het broederkind 1/6 743,165 641,665

elk zusterskind 1/36 123,86 106,945

Schuldig is:

veelvoud R.v.Succ R.v.overg. Samen 38 opc Totaal

door elke broeder

R.v.Succ. 4% 743,165 = 29,725 4 118,90

R.v.overg. 2% 641,665 = 12,835 51,34

42,56 170,24

38 opc 16,175 64,70

58,735 234,94

door het broederskind

R.v.Succ. 6% 743,165 = 44,59 44,59

R.v.overg. 2% 641,665 = 12,835 12,835

57,425 57,425

38 opc 21,82 21,82

Samen 79,245 79,245

door elk zusterskind

R.v.Succ.6% 123,86= 7,43 6 44,58

R.v.overg.2% 106,945= 2,14 12,84

9,57 57,42

38 opc 3,635 21,81

Samen 13,205 79,23 208,07 77,015 285,085 108,33 393,415

Op deze nalatenschap is alzoo verschuldigd voor recht van successie twee honderd acht gulden zeven cent, van overgang naar art. 1 nr. 1 der wet zeven en zeventig gulden een en een halve cent samen twee honderd vijf en tachtig gulden acht en een halve cent.

De Ontvanger