Genealog   IV - l - 4                                                                                blad 1.

Notariële akten, waarbij Lodevikus Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2  = transcriptie van een akte;

           3  = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4  = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

           5  = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J. H. van Meurs te Heerde van 1838 t/m 1881.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                              Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

3315/ 2417

 

16-12-1851

 

 Koop van een huis en erf door Lodewijk Montizaan.

 

1

 

    IV-l-4

3317/ 2768

 

26-11-1853

 

 Testament van Lodewijk Montizaan.

 

1

 

    IV-l-4

3324/ 4913

 

04-05-1864

 

 Royement Harmen Post en Aaltje Boeve, echtelieden        t.b.v. Lodewijk Montizaan.

 

4

 

        -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RA Gelderland te Arnhem 1994.04.29.

BS Heerde Overlijden Acte nr. 81 d.d. 3 december 1853.

Timen van Ark, oud 32 jaar, van beroep bakker, en David Jozephus van der Wal, oud 27 jaar, van beroep koperslager, beide wonende alhier, die verklaren dat op vrijdag 2 december 1853 om des morgens elf uur is overleden Lodewijk Montizaan, van beroep horlogiemaker, oud 28 jaar, geboren te Boxtel en wonende te Heerde, zoon van Derk Montizaan, overleden en Johanna Born, zonder beroep, wonende te Heerde, inleven echtelieden; ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 


Genealog   IV - l - 4                                                                         NA blad 1.

GA Heerde 1998.01.19.                                                                                                       fol. 1.

Nº 2417.          Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde Arrondissement Arnhem Provincie Gelderland in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen zijn verschenen:

Harmen Post, landbouwer en Aaltje Boeve, echtelieden, wonende te Heerde, de vrouw door den man tot het uitbrengen dezer gemagtigd en bijgestaan, beide bij ons Notaris bekend, welke verklaaren verkocht te hebben en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van Lodewijk Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, alhier tegenwoordig, bij ons Notaris bekend, en in koop aannemende:

Een huis en Erf, staande en gelegen in het Dorp Heerde met een gedeelte van de daarbij behoorende tuin, kadaster Sectie K nº 857, groot zes Roeden, tien Ellen en een gedeelte van 1050, geheel groot twee en twintig Roeden, twintig Ellen, zijnde onder deze verkoop niet begrepen dat gedeelte van den tuin, gelegen langs de Grindweg in de rigting van de heg van van Ark, zoo als uitgebaakt is.

Deze goederen zijn door de vrouw Comparante aangeerfd van wijlen Johannes Docter gewoond hebbende en overleden te Heerde den tienden Maart achttien honderd veertig, krachtens deszelfs testament op den veertienden Augustus acttien honderd zevn en dertig voor den toen te Heerde residerende Notaris meester Nicolaas Stephanus van Meurs, in bijzijn van getuigen verleden, behoorlijk geregistreerd, doch niet ten kantore van Hypotheken overgeschreven, terwijl daarvan volgens verklaring van de Comparanten geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst, noch overschrijving derzelve aanwezig of bekend zijn, zijnde de goederen door den Erflater meer dan dertig jaren in eigendom bezeten geweest. Deze koop is aangegaan voor eene Som van twee duizend gulden, in mindering waarvan de verkoopers verklaren ontvangen te hebben eene som van twee honderd Gulden; terwijl de kooper aanneemt van de resterende een duizend acht honderd Gulden jaarlijksch op den eersten Januarij en wel het eerst tijdens Jare achttien honderd drie en vijftig aan handen vande Verkoopers te zullen betalen eene rente van vier percent, en daarmede te zul-

                                                                                                                                               fol. 2.

len voortgaan tot aan de aflossing, welke aan zijde van den kooper alle jaren op den verschijndag der rente zal kunnen en moeten geschieden wanneer drie maanden te voren zulks behoorlijk worde aangekondigd, terwijl de verkoopers het kapitaal niet zullen mogen terugvorderen voor den eersten Januarij achttien honderd acht en vijftig, mits de rente behoorlijk op den tijd worde betaald en de overige bepalingen dezer acte door den kooper worden nageleefd, zullende het kapitaal na dien tijd ook jaarlijksch op den verschijndag der rente kunnen worden teruggevorderd, in welk geval hetzelve drie maanden te voeren moet worden opgezegd, waarvan de kosten in allen gevalle door den kooper zullen moeten worden voldaan, terwijl de verkochte goederen tot zekerheid van voorschreven kapitaal en rente hypothecair verbonden worden.

En verklaren de Comparanten met elkander te zijn overeengekomen, dat de kooper het in deze vermelde huis in eene gevestigde brandwaarborgmaatschappij tegen brandschade zal doen verzekeren en verzekerd houden, en van de voldoening de contributie jaarlijksch bij de betaling der rente zal doen blijken; voorts dat hij de bij deze verbondene goederen voor geenen langeren tijd dan voor een jaar zal mogen verhuren en geene vooruitbetaling van huurpenningen zal mogen bedingen of aannemen, terwijl hij eindelijk de Verkoopers (als eerste hypothecaire Schuldeischers) onherroepelijk magtigt om wanneer het kapitaal van hem mogt wordn opgeeischt en hij in gebreke mogt blijven hetzelve terug te geven of indien de verschuldigde rente jaarlijksch niet op den tijd mogt worden betaald, de tot hypotheek gestelde goederen in het openbaar, volgens plaatselijke gebruiken, ten overstaan van eenen daartoe bevoegden ambtenaar te doen verkoopen, ten einde uit den opbrengst de hoofdsom, rente en kosten te kunnen verhalen.

 


Genealog   IV - l - 4                                                                         NA blad 2.

De comparanten verkoopers verklaren voorschreven goederen aan den kooper te Cederen en over te dragen, om daarover als zijn wel en wettig eigendom te bschikken en zulks met ingang van genot en lasten op den eerste Januarij achttien honderd twee en vijftig, welke laatsten bestaan in de ge-    /

                                                                                                                                               fol. 3.

wone grondlasten en eene jaarlijksche uitgang van de Pastorij dr Hervormde Gemeente van Heerde ten bedrage van eene gulden negentig centen, betuigende de verkoopers daarvan te zijn onterft, de kopoer daaraan mede ervende door deze met belofte om deze verkoop te vrijwaren voor evictie onder verband als naar regten.

En verklaren de Comparanten ter executie dezes domicilium te kiezen ter hunner tegenwoordigen woonplaatsen.

Waarvan deze acte.

Gedaan en verleden ten huize van de verkoopers den zestienden December achttien honderd een en vijftig in tegenwoordigheid van Gijsbert van Essen, landbouwer en Jan van Egteren, boereknegt, beide wonende te Heerde, als getuigen, welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparanten hebben geteekend.

                                                                      H Post

                                                                     A. Boeve

                                                                  L Montizaan

                                                                 G Van Essen

                                                                J Van Egteren

                                                                 JHvan Meurs

 

                                                                                                                                              Notaris                                                    

Geregistreerd met twee renvoijen te Elburg den drie en twintigsten december 1800 Een en vijftig, deel negen en dertig, folio zes en zestig verso, vak drie. Ontvangen voor regt van verkoop Een en tachtig gulden zestig cent, makende met de 38 opcenten Een honderd twaalf gulden Een en zestig cent.                                                De ontvanger  

 

                          Koopsom ¦ 2000, -

Jaarl. uitg. ¦ 1,90 met XV         38  

                                          ¦ 2038 = ¦ 2040, - 4 % = ¦   81,60

                                                              38 opcent. =      31,01

                                                                                  ¦ 112,61


Genealog   IV - l - 4                                                                         NA blad 3.

GA Heerde 1997.12.08.                                                                                                       fol. 1.

Nº 2768.          Voor ons Johan Hendrik van Meurs Notaris residerende te Heerde Arrondissement Arnhem Provincie Gelderland in tegenwoordigheid der beide natenoemene en bij ons bekende getuigen zijn verschenen:

Lodewijk Montizaan horologemaker wonende te Heerde bij ons Notaris bekend, die aan ons Notaris in tegenwoordigheid van de getuigen zijnen uitersten wil zakleijk heeft opgegeven welke terstond daarop door ons Notaris in de navolgende bewoordingen in geschrift is gebragt.

«Vooraf herroep en vernietig ik alle testamenten of andere acten van uitersten wil welke ik voor de tegenwoordige mogt hebben gemaakt en alnu tot deze mijne dispositie overgaande zoo benoem ik tot eenige Erfgename van alle mijne natelatene goederen niets uitgezonderd mijne moeder Johanna Born weduwe van Derk Montizaan bij mij inwonende, en zulks met uitsluiting van diegenen welke mee tot mijn nalatenschap, volgens de wet geregtigd zijn.»

Deze bewoordingen door ons Notaris aan den Testateur overgelezen zijnde hebben wij hem afgevraagd of dezelve voor hem duidelijk zijn en zijnen uitersten wil bevatten, hetwelk door den testateur toestemmend is beantwoord, alles in tegenwoordigheid van de getuigen. Waarvan deze acte. Gedaan en verleden ten huize van den testateur den zes en twitigsten November achttien honderd drie en vijftig in tegenwoordigheid van Peter Winterink, klerk en Timen van Ark, bakker, beide wonende te Heerde, als getuigen, welke na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute benevens ons Notaris en de Comparant hebben geteekend.

 

          L Montizaan                                   P. Winterink

           T: van Ark                                    JHvan Meurs

                                                                                                                                              Notaris                                                    


Genealog   IV - l - 4                                                                  M. v. S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.22.

Memories van Successie Kantoor Elburg    Film 899. Inv. nr. 18.  blad 1196. pg. 216.         fol. 1.

                                                                    No. 1751.

Dagreg. Dl. 12 nr. 648.             Memorie van aangifte betrekkelijk de

de 23 febr. 1854.                                 nalatenschap van wijlen Lodewijk Montizaan,

Reg. 4. art. 2751.                                 gewoond hebbende en overleden te Heerde

den tweeden december achttien honderd drie

en vijftig, opgemaakt door Johanna Born,

weduwe van Derk Montizaan, zonder beroep,

wonende te Heerde, moeder van de overledene,

welke domicilium verkiest ten haren huize aldaar.

En wordt bij deze aangegeven !

1º Dat de overledene, ongehuwd en kinderloos gestorven zijnde, zoo zijne Erfgenamen ab      intestato heeft nagelaten zijne moeder in het hoofd dezes genoemd benevens zeven broeders      en zusters terwijl hij bij testament op den zes en twintigsten November achttien honderd drie      en vijftig voor den Notaris Johan Hendrik van Meurs te Heerde in bijzijn van getuigen      verleden, behoorlijk geregistreerd, zijn moeder voornoemd tot eenige Erfgename van alle      zijne na te laten goederen heeft benoemd buiten welke dus niemand eenig voordeel uit deze      nalatenschapgeniet.

2º Dat de onroerende goederen welke door de overledene zijn nagelaten, bestaan in Een huis  Reg. nr. 50             en Erf met tuin, staande en gelegen in het dorp Heerde kadaster Sectie K Nº 857 en 1159,      Art. 1601.            groot negentien Roeden, zestig Ellen.                               

3º Dat door het overlijden van gemelde Lodewijk Montizaan geen fideicommis gedevolveerd      noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom dan lijftuchtelijk kaputaal of goed      overgegaan is.

Heerde den 22 Februarij 1854.

                                                                       J born