Genealog    IV - i - 6                                                                               blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel VI p. 253.  1861 - 1870.

Gezin Kamphuis

3. Montizaan   Gerrit m schoonzoon 14-06-1813 Vaassen H

4. Kamphuis    Eva     v dochter        13-08-1815 Epe        H

 

Idem deel XIII p. 398. 1871 - 1880.

3 wordt 1 en 4 wordt 2.  1 is landbouwer.

 

Idem deel XX p. 482.  1881 - 1900.

1 en 2 als boven. Het gezin woont Hegge 216.     1 overlijdt op 06-08-1881.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 12. d.d. 21 april 1849.

Gerrit Montizaan, oud 35 jaar, van beroep papiermaker, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Reint Montizaan, overleden te Vaassen, en van Berendina Middelbeek, zonder beroep, wonende aldaar, in der tijd echtelieden, en

Evertje Kamphuis, oud 32 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van Heimen Kamphuis en van Berentje Kroon, echtelieden, landbouwers, wonende te Vaassen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Heimen Kamphuis, oud 60 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen

2. Jannes van Egteren, oud 37 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Vaassen

3. Jacobus van Asselt, oud 57 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe

4. Peter Jonkers, oud 40 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Oene

De eerste getuige is de vader van de bruid. Onder de acte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid en de eerste, tweede en vierde getuige. De derde getuige kon niet schrijven.

 

BS Vaassen Geboorten Acte d.d. 14 augustus 1816.

Heimen Kamphuis, oud 26 jaar, van beroep tapper, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Berendje Kroon, zijne wettige huisvrouw, oud 36 jaar alhier op 13 augustus 1816 des morgens half negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Evertjen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:

1. Albert Mulder, oud 29 jaar, van beroep kleeremaker

2. Jan Arends Scheidemans, oud 47 jaar, van beroep veldwagter

beide woonende te Vaassen. Onder de acte staan de handtekeningen van de vader en de getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 156. d.d. 8 augustus 1881.

Evert Visch, oud 71 jaar, van beroep doodgraver, en Gerrit Jan Jonker, oud 34 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op zaterdag 6 augustus 1881 des voormiddags zes uur is overleden Gerrit Montizaan, oud 68 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Vaassen, zoon van wijlen de echtelieden Reint Montizaan en Berendina Middelbeek, beide te Vaassen overleden, gehuwd met Evertje Kamphuis, landbouwster, wonende te Vaassen. De twee aangevers hebben de acte ondertekend.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 153. d.d. 23 november 1894.

Jan van Laar, oud 43 jaar, van beroep doodgraver, en Hendrikus Montizaan, oud 61 jaar, van beroep horlogemaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op donderdag 22 november 1894 des namiddags vier uur is overleden Evertje Kamphuis, oud 78 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, dochter van wijlen de echtelieden Heimen Kamphuis en Berendje Kroon, weduwe van Gerrit Montizaan. De twee aangevers hebben de acte ondertekend.

 


Genealog   IV - i - 6                                                                         NA blad 1.

Notariële akten, waarbij Gerrit Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

 

1. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

3340/  207

 

26-11-1882

 

 Testament van Evertje Kamphuis, wed. G. Montizaan.

 

1

 

   IV - i - 6


 

2. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


4508/ 3113

 

14-04-1853

 

 Eerste veiling van veld-grond.

 

3

 

blad NA.  2.

4508/ 3119

 

28-04-1853

 

 Finale toewijzing o.a. aan Gerrit Montizaan.

 

3

 

blad NA.  2.

4509/ 3551

 

06-06-1856

 

 Koop en cessie door Gerrit Montizaan en echtgenote.

 

1

 

   IV - i - 6

4513/ 4429

 

18-10-1862

 

 Testament van Gerrit Montizaan.

 

1

 

   IV - i - 6

4513/ 4430

 

18-10-1862

 

 Testament van Evertje Kamphuis.

 

1

 

   IV - i - 6

4516/ 4934

 

13-02-1867

 

 Kwitantie en décharge voor Gerrit Montizaan.

 

1

 

   IV - i - 6

4517/ 5151

 

31-08-1869

 

 Voorlopige veiling van percelen grond door Gerrit

 Montizaan, rekwirant.

 

4

 

        -

4517/ 5152

 

07-09-1869

 

 Toewijzing hiervan.

 

4

 

        -

4517/ 5175

 

02-12-1869

 

 Verkooping van meubilaire en roerende goederen o.a.

 vee door Gerrit Montizaan. Totale opbrengst ¦ 885,70.

 

4

 

        -

4517/ 5180

 

18-12-1869

 

 Verkoop van een wei of hooiland door Gerrit Montizaan

 bouwman voor ¦ 460,-.

 

4

 

        -

4518/ 5299

 

28-12-1870

 

 Provisionele veiling. Verkoping van gronden door de

 Commissie der Geërfden op gemeente gronden te   Vaassen.

 

3

 

blad NA.  2.

4518/ 5304

 

11-01-1871

 

 Finale toewijzing o.a. aan Gerrit Montizaan.

 

3

 

blad NA.  2.

4523/ 6418

 

20-01-1879

 

 Testament van Gerrit Montizaan.

 

1

 

   IV - i - 6

4523/ 6419

 

20-01-1879

 

 Testament van Evertje Kamphuis.

 

1

 

   IV - i - 6


 

3. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4529/    54

 

11-04-1883

 

 Verkooping van roerende goederen door o.a. de

 weduwe Gerrit Montizaan.

 

1

 

   IV - i - 6

 


 

4. Notaris R.A. van de Poll te Vaassen van 1890 t/m 1898.


4536/  281 

 

23-06-1892

 

 Inzet van onroerende goederen door Evertje Kamphuis.

 

4

 

        -

4536/  287

 

07-07-1892

 

 Toewijzing daarvan.

 

4

 

        _

4536/  327

 

17-11-1892

 

 Openbare verkooping van onroerend goed door Evertje

 Kamphuis.

 

1

 

   IV - i - 6


 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 2.

Notaris J. van Dielen te Vaassen.

Eerste veiling.                                                                                                    Inv. nr. 4508/ 3113.

                                                                 Derde perceel                                      d.d. 14-04-1853.

Een stukje veld grond groot circa 29 roeden. Ingezet door Derk Jan Koldenhof meergenoemd op 48 gulden, hoogende dadelijk twee gulden.   Zamen 50 gulden.

Toewijzing.                                                                                                       Inv. nr. 4508/ 3119.

                                                                 Derde perceel                                      d.d. 28-04-1853.

Op dit perceel is nu nog gehoogd door Heimen Kamphuis voornoemd tien gulden, vervolgens is hetzelve afgemijnd door Heimen Kamphuis voornoemd op 81 gulden.

De kooper Heimen Kamphuis heeft verklaard het blok van het tweede en derde perceel te hebben aangekocht voor Johanna Kamphuis, weduwe van Jacob van Essen, zonder beroep en Gerrit Montizaan, bouwman, beiden te Vaassen wonende, welke hier tegenwoordig zulks accepteren en wel de eerstgenoemde Johanna Kamphuis het tweede perceel voor 88 gulden vijftig cent, zijnde de helft der geheele koopsom en het derde perceel voor den tweeden genoemde Gerrit Montizaan voor 88 gulden vijftig cent, zijnde de wederhelft dier som, waarvoor dezelve met hem aan het slot dezer hebben geteekend.

 

Veiling.                                                                                                             Inv. nr. 4518/ 5299.

Den Brink bij het huis van Gerhardus Breden                                                         d.d. 28-12-1870.

Een perceel genummerd Een a en bekend op den kadastralen legger der gemeente Vaassen in Sectie G nummers 48 en 51 gedeeltelijk en nommer 50 geheel.

Langs de Wiesselsche grenzen

Het 25e perceel maakt deel uit van nommer 55 kadastraal in de gemeente Vaassen Sectie C,

groot 7 hectares en 25 ares.

Ingezet door Christiaan Wijnbergen, landbouwer te Vaassen op                                            ¦ 176,-

en hoogt 4 gulden, is alzoo                                                                                                    ¦ 180,-

 

Toewijzing.                                                                                                       Inv. nr. 4518/ 5304.

                                                                                                                           d.d.  11-01-1871.

Het perceel den Brink bij Gerrit Montizaan, bouwman te Vaassen voor                                 ¦ 335,-

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 3.

GA Epe 1997.10.23.

Inv. nr. 4509.                                                                                                                          fol. 1.

1856                Voor Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen Provincie Gelderland in

6 Junij  tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen Compareerden Heimen Kamphuis, Bouwman en       No. 3551       diens Huisvrouw Berendje Kroon, zonder beroep, wonende aan de Hegge te Vaassen, de vrouw ten dezen door haren man gemagtigd en bijgestaan, dewelke bekenden verkocht te hebben en bij deze in eigendom over te geven aan derzelver schoonzoon en dochter Gerrit Montizaan Reindszoon en Eva Kamphuis, beide boerenwerk doende, wonende aan de Hegge te Vaassen, zijnde eerstgenoemde alhier tegenwoordig en deze koop en cessie voor zich en zijne gemelde vrouw accepterende alle hunne meubilaire en roerende goederen als:

Twee haalkettingen, twee tangen, twee vuurlepels, een blaaspijp, een vuurhaakje, een klok, eene kast, een partijtje speck en vleesch, twee vakken met eenige tinnen lepels, acht stoelen, een broodspinde, drie tafels, eenige staven, een spiegel, een lessenaar, een koffijkan, twee lampen, drie ijzeren Potten met deksels, een vak met eenige aarden borden, lepels en vorken, een grooten koperen ketel, een kleinere dito, vier koffij ketels, een trekpot, eenig Theegoed, vier emmers, twee spinnewielen, een haspel, een waschtobbe, een koekepan, een vleeschgavel,

een partijtje vlas en spiet, vier bedden met Peluwen kussens en verder toebehooren, twaalf bedlakens, zes kussensloopen, een partijtje nieuwlinnen, twaalf ponden garen, een wagen met ladders en verder toebehoor, een dito met dito, een kar, een ploeg, twee eggen met ijzeren tanden, een dito met houten dito, eene slee, vier koeijen, een pink en twee kalveren, twee varkens, twee paarden, twee paarden zeelen, twee bouwzeelen, eenig touwwerk, twee zaad kisten, twee koetroggen, een hakselkist, een snijbak met twee messen, een wannemolen, vier dorsvlegels, vier grepen, drie schoppen, een wan, drie melk tonnen, zes vloten, een karn met karnewaag, een melkhaak, een baktrog, een tonmet ingelegde boonen, een dito met dito zuurkool, een partijtje hooi en stroo, circa honderd garven rogge en ongeveer vijftig dito haver, een partijtje Brandstoffen als hout, turf en rijzen, de balken en hilde slieten en eenig paarden en wagen tuig, voorts de rogge thans wassende op onge-     /

                                                                                                                                               fol. 2.

veer een bunder en vijf en twintig roeden grond, het gezaai van boekweit op circa een bunder bouwland, het aardappelen gewas en gepoot op circa een halven bunder grond, de gerst thans staande op ongeveer veertien roeden dito, het gezaai van Paardeboonen en olie zaad tans groeijende op ongeveer twaalf roeden grond, de tuin vruchten en het thans wassende gras, dan nog de voorradige mest, specie en het mest regt en in het algemeen alle de meubilaire en roerende goederen aan verkoopers toebehorende en zich bevindende respective in hun tegenwoordig woonhuis en verdere gebouwen aan de Hegge te Vaassen, benevens op de landerijen bij verkoopers in gebruik niets daarvan uitgezonderd als de kleederen en lijfstoebehoren, de vorderingen en de Contante gelden.

Zijnde deze Cessie en transport geschied om en voor eene som van twaalfhonderd gulden, waarvan de koopers aan verkoopers in onderscheidene betalingen hebben voldaan vierhonderd gulden, welke laatste daarvoor kwiteren bij dezen, de overige achthonderd gulden zullen de koopers aan de verkoopers of hunne regt verkrijgenden moeten en kunne voldoen ten allen tijde mits eene opzegging een of anderzijds zes maanden bevorens worde gedaan en zullen de koopers van die som eene rente betalen van vier ten honderd in het Jaar aanvang nemende op heden en zullende voortduren tot de werkelijke afbetaling van die restant koopsom toe, tot zekerheid waarvan de goederen als volgens de wet verbonden blijven.

Ter executie legging dezer acte naar haren geheelen inhoud kiezen de comparante domicilie aan het hierboven genoemde huis aan de Hegge te Vaassen ten einde regtens.

                                                                 Waarvan acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van de comparanten verkoopers aan de Hegge te Vaassen den zesden Junij achttien honderd zes en vijftig integenwoordigheid van Gerard Lange, Bakker

Winkelier en grondeigenaar en Daniel Heering Westhoff, Papierfabrikant, beide te Vaassen wonende als getuigen zijnde met de Comparanten aan ons Notaris bekend en is deze minute

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 4.

onmiddelijk na gedane voorlezing en nadat de Comparante Berendje Kroon verklaars had niet te kunnen schrijven noch          /

                                                                                                                                               fol. 3.

teekenen als dat niet geleerd hebbende, onderteekend door den verkooper Heimen Kamphuis, den kooper Gerrit Montizaan,de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                  H: Kamphus

                                                               G. Montizaan rz

                                                                    G Langen

                                                                D: H: Westhoff

                                                                   J V Dielen

                                                                                         Not

2 %      ¦ 1200 =

          _________        Geregistreerd te Apeldoorn den Zestienden Junij Achttien honderd Zes

                  24 =           en Vijftig del zeven en veertig folio Een en negentig verso vak Zes

38 opct        9.12         Zeven en acht een blad en een half. Zonder renvooijen Ontvangen voor

          _________        regt vier en twintig Gulden omvattende met de acht en dertig opcenten

           ¦     33.12         drie en dertig Gulden , twaalf Cents.

          _________                                                                                                      De Ontvanger               

 

Afschrift uitgereikt.

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 5.

Inv. nr. 4513.                                                                                                                          fol. 1.

Nº 4429.          Op heden den achttienden October achttien honderd twee en zestig

Compareerde voor ons Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen in de Provincie Gelderland in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen

Gerrit Montizaan Bouwman wonende te Vaassen. Dewelke ten overstaan van mij Notaris in tegenwoordigheid der beide getuigen zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb in geschrift doen brengen, zoo als die zakelijk aan mij door den Testateur is opgegeven en hierna volgt:

«Ik stel en benoem tot mijne eenige en universele erfgename mijne vrouw Evertje Kamphuis  «zonder beroep, met mij zamen wonende te Vaassen, en wel van alle mijne goederen, zoo «roerende als onroerende, regten, actien, en crediten, waarover ik op den dag mijns afstervens «de vrije beschikking zal hebben, niets van mijne geheele nalatenschap uitgezonderd en wel met «uitsluiting van alle anderen.”

«Ik herroep alle vroegere door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen en bepale mij bij dit, als «mijn testament bevattende.”

De opgaaf van dezen uitersten wil, buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de Erflater alvorens de voorlezing, daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna is in tegenwoordigheid der getuigen, deze uiterste wil door mij Notaris aan den Testateur voorgelezen en na die voorlezing, is door mij in dezelfde tegenwoordigheid, den Testateur afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop door hem toestemmend is geantwoord. Waarvan Akte. Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van Johannes Sombeek timmerman en Teunis Huiskamp schoenmaker beide te Vaassen wonende als getuigen, zijnde met den comparant aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant Testateur de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                                 G Montizaan

Herroepen.                                                                   J Sombeek

                                                                  T Huiskamp

                                                                   J V Dielen

                                                                                         Not

 

Afschrift uitgereikt.

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 6.

Inv. nr. 4513.                                                                                                                          fol. 1.

   1862             Op heden den achttienden October achttien honderd twee en zestig

18 october       Compareerde voor ons Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen in de Provincie

Gelderland in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen        

4430.     Evertje Kamphuis zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Montizaan, Bouwman wonende zamen te Vaassen. Dewelke ten overstaan van mij Notaris in tegenwoordigheid der beide getuigen haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb in geschrift doen brengen, zoo als die zakelijk aan mij door de Testatrice is opgegeven en hierna volgt:

«Ik benoem mijnen man Gerrit Montizaan gemeld tot mijne eenige en universele Erfgenaam 

«van alle mijne goederen, zoo roerende als onroerende, regten, actien, en crediten, waarover ik «op den dag mijns afstervens de vrije beschikking zal hebben, niets van mijne geheele «nalatenschap uitgezonderd en wel met uitsluiting van alle anderen.”

«Ik herroep alle vroegere door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen en bepale mij bij dit, als «mijn testament bevattende.”

De opgaaf van dezen uitersten wil, buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel door mij Notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de Erflaatster alvorens de voorlezing, daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna is in tegenwoordigheid der getuigen, deze uiterste wil door mij Notaris aan den Testatrice voorgelezen en na die voorlezing, is door mij in dezelfde tegenwoordigheid, de Testatrice afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop door haar toestemmend is geantwoord. -- Waarvan Akte.-- Gedaan en verleden ten kantore van ons Notaris te Vaassen in tegenwoordigheid van Johannes Sombeek timmerman en Teunis Huiskamp schoenmaker beide te Vaassen wonende als getuigen, zijnde met de comparante aan mij Notaris bekend. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparante Testatrice, de gemelde getuigen en ons Notaris.

                                                           Evertijen Kaamphuis

Herroepen.                                                                   J Sombeek

                                                                  T Huiskamp

                                                                   J V Dielen

                                                                                         Not

 

Afschrift uitgereikt.

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 7.

Inv. nr. 4516.                                                                                                                          fol. 1.

   1867             Op heden den Dertienden februarij achttien honderd zeven en zestig

13 februarij Compareerde voor ons Johannes van Dielen Notaris residerende te Vaassen in de provincie

Nº. 4934.         Gelderland in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen        

Berendje Kroon, weduwe van Heimen Kamphuis, zonder beroep, wonende aan de Hegge te Vaassen.

Dewelke bekende, dat door haren Schoonzoon Gerrit Montizaan Reinszoon en door hare dochter Eva Kamphuis, beiden boerenwerk doende, wonende mede aan de Hegge te Vaassen, aan haar is voldaan:

Vooreerst. Eene som van vijftien honderd tachtig gulden, in voldoening der kooppenningen der voor hare helft aan voornoemden haren schoonzoon en dochter verkochte onroerende goederen, blijkens eene geregistreerde acte den derden Junij achttien honderd zes en vijftig verleden voor den ondergeteekenden Notaris, en ten Tweeden. Eene som van twee honderd en vijftig gulden, in mindering wegens de nog verschuldigde kooppenningen, mede voor de door hare helft aan meergenoemden haren schoonzoon en dochter verkochte roerende goederen, blijkens eene geregistreerde acte den zesden Junij achttien honderd zes en vijftig mede voor den ondergeteekenden Notaris verleden.

Verklarende dezelve comparante, dat door hare gemelde kinderen, deze betalingen zijn gedaan, wegens de door hen gedane overneming en afbetaling van schulden, van den gemeenschappelijken boedel van wilen haren genoemden man en van haar comparante, dewelke voor haar aandeel bedragen, de hierboven onderscheidenlijk gemelde som van achtien honderd dertig gulden, voor welke som de voornoemde comparante bij deze aan hare voormelde kinderen geeft volledige kwitantie en décharge, zonder eenig voorbehoud, alles onder belofte van vrijwaring en verband als volgens de wet.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van de comparante aan de Hegge te Vaassen, in tegenwoordigheid van Gerhardus Hermelink, verwer en linnenwever en Frederik Voortman, dienstknecht, beiden wonende te Vaassen, als getuigen zijnde met de comparante aan mij Notaris bekend.             /

                                                                                                                                               fol. 2.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing en nadat de comparante verklaard had niet te kunnen schrijven, noch haren naam teekenen, als dat niet geleerd hebbende, onderteekend door de getuigen en ons Notaris.

                                                                 G. Hermelink

                                                                 F  Voortman

                                                                   J V Dielen

                                                                                         Not

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den Twee en twintigsten februarij 1800 zeven en zestig, deel 62, folio 84 recto, vak 6, een blad geen renvooi. Ontvangen voor regt ¦ 9,15 voor 38 opcenten

¦ 3,48 zamen Twaalf gulden drie en zestig cents.

                                                                                                                                  De Ontvanger                 

¦ 12,63.

 =====

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 8.

Inv. nr. 4523.                                                                                                                          fol. 1.

  1879                Op den twintigsten Januarij achttien honderd negen en zeventig

20 Januari         compareerde voor ons Johannes van Dielen notaris, residerende te Vaassen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen

Nº 6418           Gerrit Montizaan, bouwman, te Vaassen.

Welke genegen om bij uitersten wil te beschikken bij eene tot dat einde aan ons notaris buiten

Overleden den de tegenwoordigheid der getuigen gedane, zakelijke opgave heeft verklaard:

6 Augustus              Vooreerst. Ik herroep alle testamenten en andere beschikkingen van uitersten wil, door mij

1881        voor dato dezer gemaakt en verleden.

Ten tweeden. Ik benoem en stel mijne vrouw Evertje Kamphuis tot erfgename van alles wat ik zal nalaten, niets daarvan uitgezonderd.

Ten derden. Ik legateer, voor het geval mijne gemelde vrouw voor mij mogt overlijden, aan Frederik Voortman, bij mij inwonende, een bouwplaatsje onder Vaassen, groot twee hectaren, zeventig aren, vijf en tachtig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in sectie H nummers 78, 79, 80, 165, 499, 500, 593, 745 en 748 en in sectie G nummer 298, onder den last om daarvoor in mijne nalatenschap in te brengen eene som van twee duizend vier honderd gulden binnen zes maanden na mijn overlijden.

En eindelijk. Ik stel en benoem tot erfgenamen, indien ik mijne gemelde vrouw overleef, voor de eene helft mijner nalatenschap mijne erfgenamen volgens versterfregt en voor de wederhelft degenen welke op den dag van mijn overlijden volgens de wet zouden worden geroepen tot de nalatenschap van mijne gezegde vrouw en dus erfgenamen op dat oogenblik volgens versterfregt en wel elk voor zoodanig gedeelte als voor erfopvolging bij versterf volgens de wet is bepaald.

Dit opstel door ons notaris gereed gemaakt zijnde en den wil des erflaters aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door hem aan ons notaris is opgegeven, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan ge-              /

                                                                                                                                               fol. 2.

schiedde, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna hebben wij notaris mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan den erflater voorgelezen en hebben wij notaris na die voorlezing, in dezelfde tegenwoordigheid aan hem erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons notaris te Vaassen, in tegenwoordigheid van den Heer Pieter Crezee, candidaatnotaris, en Daniel Heering Westhof, papierfabrikant, beiden te Vaassen, als getuigen, met den comparant aan ons notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den testateur, de getuigen en ons notaris.

                                                    G Montizaan    D H Westhoff

                                                         P. Crezee         VDielen

                                                                                                             Not

afschrift af

 

Geregistreerd te Apeldoorn, den Twaalfden Augustus 1800 een en tachtig, deel 80, folio 126 recto, vak 4, een blad een renvooi. Ontvangen voor echt ¦ 2,40, voor 38 opcenten ¦  -,91½ te zamen Drie gulden een den dertig en een halve cent.

               ¦ 3,31½                                                                                                      De Ontvanger               

                 ====                                                                                                                            

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                       blad NA. 9.

Inv. nr. 4523.                                                                                                                          fol. 1.

  1879                Op den twintigsten Januarij achttien honderd negen en zeventig

20 Januari         compareerde voor ons Johannes van Dielen notaris, residerende te Vaassen, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen

Nº 6419           Evertje Kamphuis, zonder beroep, gehuwd met Gerrit Montizaan, bouwman, en met dezen te Vaassen wonende.

Welke genegen om bij uitersten wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan ons notaris buiten

de tegenwoordigheid der getuigen gedane, zakelijke opgave heeft verklaard:

Vooreerst. Ik herroep alle testamenten en andere beschikkingen van uitersten wil, door mij

voor dato dezer gemaakt en verleden.

Ten tweeden. Ik benoem en stel mijn gemelden man Gerrit Montizaan tot erfgenaam van alles wat ik zal nalaten, niets daarvan uitgezonderd.

Ten derden. Ik legateer, voor het geval mijn genoemde man voor mij mogt overlijden, aan Frederik Voortman, bij ons inwonende, een bouwplaatsje onder Vaassen, groot twee hectaren, zeventig aren, vijf en tachtig centiaren en op het kadaster der gemeente Vaassen vermeld in sectie H nummers 78, 79, 80, 165, 499, 500, 593, 745 en 748 en in sectie G nummer 298, onder den last om daarvoor in mijne nalatenschap in te brengen eene som van twee duizend vier honderd gulden binnen zes maanden na mijn overlijden.

En eindelijk. Ik stel en benoem tot erfgenamen, indien ik mijn gemelde man overleef, voor de eene helft mijner nalatenschap mijne erfgenamen volgens versterfregt en voor de wederhelft diegenen welke op den dag van mijn overlijden volgens de wet zouden worden geroepen tot de nalatenschap van mijn gezegden man en dus zijne erfgenamen op dat tijdstip volgens versterfregt en wel elk voor zoodanig gedeelte als voor erfopvolging bij versterf volgens de wet is          /

                                                                                                                                               fol. 2.

bepaald.

Dit opstel door ons notaris gereed gemaakt zijnde en den wil der erflaatster aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door haar aan ons notaris is opgegeven, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna hebben wij notaris mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan de erflaatster voorgelezen en hebben wij notaris na die voorlezing, in dezelfde tegenwoordigheid aan haar erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten kantore van ons notaris te Vaassen, in tegenwoordigheid van den Heer Pieter Crezee, candidaatnotaris, en Daniel Heering Westhof, papierfabrikant, beiden te Vaassen, als getuigen, met den comparante aan ons notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de testatrice, de getuigen en ons notaris.

                                                   E. Kamphuis      D H Westhoff

                                                         P. Crezee         VDielen

                                                                                                             Not

afschrift af

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                      blad NA. 10.

Inv. nr. 3340.                                                                                                                          fol. 1.

  1882                Op den zes en twintigsten November achttien honderd twee en tachtig

26 November          is voor mij Pieter Crezée, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen Evertje Kamphuis, weduwe van

207             Gerrit Montizaan, landbouwster, wonende te Vaassen.

Welke genegen om bij uitersten wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten

de tegenwoordigheid der getuigen gedane, zakelijke opgave heeft verklaard:

Vooreerst. Ik herroep alle testamenten en andere beschikkingen van uitersten wil, door mij

voor deze gemaakt.

Ten anderen.Ik geef en legateer vrij van het regt van successie en van alle andere regten en kosten:

a. Aan mijne zuster Derkje Wijnbergen, weduwe van Hendrik van Werven, te Emst, gemeente Epe, en aan mijne nicht Hendrika Montizaan, dochter van wijlen mijn behuwdbroeder Johannes Montizaan, gezamelijk mijne kleederen en lijfstoebehooren.

b. Aan mijne zuster Derkje Wijnbergen voornoemd, of, in geval zij voor mij mogt overlijden, aan hare wettige afkomelingen bij plaatsvervulling eene som van drie honderd gulden.

c. Aan de kinderen van wijlen mijn behuwdbroeder Johannes Montizaan voornoemd en bij vooroverlijden van een of meer van hen aan zijne, hare of hunne wettige afkomelingen bij plaatsvervulling gezamelijk en staaksgewijze mede eene som van drie honderd gulden.

d. Aan de kerk der Hervormde gemeente te Vaassen eene som van honderd gulden en

e. Aan deDiaconie derzelfde gemeente mede eene som van honderd gulden.

welke goederen en gelden moeten worden afgegeven en uitbetaald drie maanden na mijn overlijden.

En ten derden. Ik benoem onder den last tot afgifte van de gemaakte legaten tot erfgenaam van mijn gansche nalatenschap Frederik Voortman, bij mij inwonende.

      Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil der erflaatster aldus in duidelijke bewoordingen geschreven hebbende, zooals die zakelijk door haar aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflaatster                     /

                                                                                                                                               fol. 2.

alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna heb ik notaris mede in tegenwoordigheid der getuigen dezen uitersten wil aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan haar erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan Acte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den Heer Jan Mulder te Vaassen, in tegenwoordigheid van Daniel Heering Westhoff, papierfabrikant, en Gerrit ten Hove, dienstknecht,beide te Vaassen wonende, als getuigen, met de comparante aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de testatrice, de getuigen en mij notaris.

                                                                 E. Kamphuis    

                                                                  G ten Hove

                                                                                     D H Westhoff                       

afschrift af                                                    P. Crezée

                                                                                    Nots

Overleden te Vaassen

22 november 1894

 

Geregistreerd te Elburg vier december 1800 vier en negentig, deel 78 folio 100 verso vak 2, een blad, twee renvooien, ontvangen voor recht twee gulden veertig cent.

 ¦ 2,40                                                                                                                      De Ontvanger,                

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                      blad NA. 11.

Inv. nr. 4529.                                                                                                                          fol. 1.

Extract uit het register der voorlopige aangiften van openbare

verkoopingen van roerende goederen. deel 24 Nº 4589.

Op den dertienden April achttien honderd drie en tachtig compareerde de Heer Willem de                     Jager, kantoorbediende, wonende te Apeldoorn, als gemachtigde van den Heer Adriaan Huender, notaris te Vaassen, krachtens machtiging alhier aan het kantoor bekend.

   1883 Welke comparant verklaarde dat zijn lastgever voornemens is op Woensdag den elfden April dezes jaars, des voormiddags om elf uur, ten huize van Christiaan Wijnbergen, metselaar aan

   N. 54            de Hegge onder Vaassen ten verzoeke van: 1º Paul Heering Hendrikszoon, wethouder der

Linnen ver- gemeente Epe, wonende te Vaassen, in hoedanigheid van administrateur van het Spinfonds

 koop enz.        van wijlen Koning Lodewijk, afdeeling Vaassen; 2º mevrouw weduwe den Heer Jan Rudolph Kemper, zonder beroep te Amsterdam; 3º Martinus Mentink Hendrikszoon, cichoreifabriekant te Vaassen en 4º de weduwe Gerrit Montizaan, zonder beroep te Vaassen, te houden verkoop van roerende goederen, ter plaatse des verkoops aanwezig.

En heeft de comparant hiervan akte verzocht en geteekend. (geteekend) W. de Jager. Voor extract conform. De ontvanger der registratie (geteekend) van Lohuizen.

Op heden den elfden April achttien honderd drie en tachtig des voormiddags om elf uur ten huize van Christiaan Wijnbergen, metselaar aan de Hegge onder Vaassen, ten verzoeke van:

Paul Heering Hendrikszoon, wethouder der gemeente Epe, wonende te Vaassen, in hoedanigheid van administrateur van het Spinfonds van wijlen Koning Lodewijk, afdeeling Vaassen; 2º mevrouw weduwe den Heer Jan Rudolph Kemper, zonder beroep te Amsterdam; 3º Martinus Mentink Hendrikszoon, chichoreifabriekant te Vaassen en 4º de weduwe Gerrit Montizaan, zonder beroep te Vaassen, wordt door mij, Adriaan Huender, notaris ter standplaats Vaassen, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen overgegaan tot de openbare verkooping van roerende goederen, ter plaatse des verkoops aanwezig op de volgende voorwaarden.

Artikel een. De verkooping zal geschieden volgens plaatselijk gebruik. Alle geschillen blijven ter beslissing van den notaris, terwijl den afslager vrij herhaal wordt gereserveerd, wanneer hij zoch mocht verspreken. De goederen worden verkocht voetstoots en zijn van stonden aan voor rekening en risico der koopers. De koopers moeten alle voorziene en onvoorziene toevallen voor hunne rekening nemen, en kunnen in geen geval kwijtschelding of vermindering van koopprijs of compensatie vorderen. Verkoopers zijn bevoegd om zoodanige perceelen als zij zullen goedvinden te gunnen of te bedanken.

Artikel twee. De koopsommen zullen moeten worden betaald ten kantore van mij notaris, vóór of op den elfden November dezes jaars op verbeurte van tien percent voor wanbetaling en tien cents voor elke aanmaning.

Artikel drie. Voor kosten dezer verkooping moeten de koopers betalen, gelijktijdig met de koopsommen, aan mij notaris, tien ten honderd van den Koopprijs.

Artikel vier. Op aanvrage moeten de koopers, ten genoege van den notaris stellen twee of meer gegoede en geerfde medekoopers, die solidair verbonden zullen zijn, voor al het door den kooper gekochte, voor zoover niet dadelijk het tegendeel wordt op-        /

                                                                                                                                               fol. 2.

gegeven, bij gebreke van het stellen der vereischte medekoopers is de verkoop van rechtswege nietig en zal dadelijk tot herveiling van het gekochte goed worden overgegaan, ten koste en schade van den gebrekigen kooper.

Artikel vijf. Voor den ten uitvoerlegging van den inhoud dezer akte worden partijen geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Na voorlezing van het vorenstaande heeft de verkooping plaats gehad als volgt:

Voor den Heer Heering in zijne gemelde kwaliteit linnen ter plaatse des verkoops                       aanwezig.

Voor de Roomsch Katholieke afdeling van het Spinfonds te Vaassen.

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                      blad NA. 12.

1. Willem van ‘t Erve Derkszoon, landbouwer te Vaassen, voor negen gulden

    vier en veertig cents                                                                                                        ¦     9,44 

    Medekoopers Gerhardus Harmelink, blauverwer en Berend Zwerus,

    landbouwer, beide te Vaassen

2. Willem Wools Evertszoon, landbouwer, Beemte Apeldoorn, voor elf gulden

    achttien cents                                                                                                                      11,18 

    Medekooper Daniel Heering Westhoff, papierfabriekant te Vaassen

3. Gerrit van Gortel, landbouwer, kersen voor tien gulden zes en negentig en een

    halve cent                                                                                                                          10,965

    Medekoopers Cornelis Bouwman, landbouwer Emst en Hendrik Jan

    Reuvekamp,papiermaker Vaassen

4. Willem van ‘t Erve Derkszoon, gemeld voor tien gulden vier en een halve cent                     10,045

    Medekoopers alsvoren.

5. Daniel Heering Westhoff, gemeld, voor tien gulden vijf en zeventig cents                               10,75 

6. Johannes Hermanus Klumper, boer te Vaassen, voor tien gulden acht cents                          10,08 

    Medekoopers Gerhardus Harmelink en Berend Zwerus, gemeld.

7. Hendrik Jan Reuvekamp, papierfabriekant te Vaassen, voor tien gulden acht

    cents                                                                                                                                   10,08 

8. Hendrik Terwel Janszoon, landbouwer, smid te Vaassen, voor acht gulden een

    en zestig cents                                                                                                                       8,61 

    Medekoopers Reuvekamp gemeld en Gerrit de Bruin, timmerman Vaassen

9. Gradus Harmelink, gemeld, voor tien gulden tien en een halve cent                                      10,105

    Medekoopers Wijnbergen, gemeld en Gerrit van Eck, landbouwer Vaassen

          10. Willem de Groot, landbouwer Terwolde, voor acht gulden een en tachtig en

    een halve cent                                                                                                                      8,815

    Medekoopers Egbert Veldhuis Nijbroek en Derk de Weerd Vaassen

    landbouwers

          11. tien gulden zes en negentig en een halve cent                                                           10,965

          12. aan Willem Wools, gemeld, voor negen gulden twee cents                                         9,02 

    Medekoopers als voren.

                                                          Voor de Hervormde afdeling 

1. Berend Zwerus , landbouwer Vaassen, voor vijftien gulden vier en een halve

    cent                                                                                                                                   15,045

2. Egbert Veldhuis, landbouwer Nijbroek, voor elf gulden vijftig cents                                      11,50 

    Medekoopers Willem de Groot en Derk de Weerd, beide gemeld

3. Willem Frederik van Beek, landbouwer Apeldoorn, voor elf gulden acht en

    negentig en een halve cent                                                                                                  11,985

    Medekoopers Berend Zwerus en Gerrit van Eck, gemeld

4. Cornelis Bouwman, landbouwer Emst, voor elf gulden drie en zeventig cents                        11,73 

    Medekoopers Gerrit van Gortel                                                                             ___________

                             /                                                                             Transporteeren   ¦    170,315

                                                                                                                                               fol. 3.

    en Daniel Heering Westhoff, beide gemeld                                                                  ¦    170,315

5. Willem de Groot, gemeld, voor twaalf gulden vier en twintig cents                                        12,24 

    Medekoopers alsvoren.

6. Paul Heering Hendrikszoon, gemeld, voor elf gulden vijf en zeventig cents                            11,75 

7. Derk de Weerd, vor elf gulden zeventig zegge zeven en twintig cents                                    11,27 

    Medekoopers Egbert Veldhuis en Willem de Groot, beide gemeld                                               

8. Berend Zwerus, gemeld, voor twaalf gulden vijf en twintig cents                                           12,25 

9. Paul Heering Hendrikszoon, gemeld, voor dertien gulden vijf en twintig cents                        13,25 

          10. Harmen Veldhoen, landbouwer Nijbroek, voor elf gulden vijftig cents                      11,50 

                Medekoopers Willem de Groot en Berend Zwerus, beide gemeld

          


Genealog    IV - i - 6                                                                                                   blad NA. 13.

          11. Hendrik Schuuk, timmerman Emst, voor dertien gulden zes en twintig cents              13,26 

    Medekooper Egbert Veldhuis gemeld

          12. Berend van Beek, landbouwer Nijbroek, voor tien gulden vijf en zeventig cents             10,75 

    Medekoopers Egbert Veldhuis en Derk de Weerd, gemeld

          13. Derk de Weerd, gemeld, voor tien gulden zeven en vijftig en een halve cent             10,575

    Medekoopers als voren

          14. Berend van Beek, gemeld, voor elf gulden vijf en twintig cents                                  11,25 

    Medekoopers als voren

          15. Hendrik Jan Reuvekamp, gemeld, voor elf gulden acht en negentig en een

    halve cent                                                                                                                          11,985

          16. Berend Zwerus, gemeld, voor elf gulden vijftig cents                                                11,50 

          17. Gerhardus Harmelink, gemeld, voor twaalf gulden vijf en twintig cents                      12,25 

    Medekoopers alsvoren

          18. Berend Zwerus, gemeld, voor twaalf gulden vijf en twintig cents                               12,25 

          19. Harmen Veldhoen, gemeld, voor elf gulden                                                               11, -  

    Medekoopers alsvoren

          20. Willem de Groot, gemeld, voor elf gulden een en vijftig en een halve cent                11,515 

    Medekoopers alsvoren

           21. Gerrit van Schoonhoven Peterszoon, landbouwer Broekland, voor elf gulden

    vijf en zeventig cents                                                                                                            11,75 

    Medekoopers Gerrit van Eck en Christiaan Wijnbergen, gemeld

          22. Egbert Veldhuis, gemeld, voor elf gulden vijf en zeventig cents                                             11,75 

     Medekoopers alsvoren

          23. Hendrik Schuuk, gemeld, voor tiengulden zes en twintig cents                                  10,26 

     Medekoopers alsvoren                                                                                           __________

    De verkooping van linnen brengt alzoo op drie honderd vijf en negentig gulden                ¦ 395,67 

    zeven en vijftig cents.

    Voor Mevrouw Kemper.

    raspen en tafel, een gulden vijf endertig cents                                                                         1,35 

    schaapskooi op de Eekte, vervoeren voor een Mei eerstkomende aan Westhoff,

    gemeld, voor elf gulden                                                                                                         11, -  

    Voor de weduwe Montizaan. aardappels, drie gulden negentig cents                                      3,90 

    dito aan Willem van Kampen Willemszoon, daglooner te Wenum onder

    Apeldoorn, vor elf gulden twintig cents                                                                                11,20 

    Medekoopers Hendrik Terwel Janszoon, gemeld en berend Alberts, daglooner

    te Wenum

    dito aan Berend Alberts, gemeld, voor elf gulden twintig cents                                              11,20 

    Medekoopers Hendrik Terwel, gemeld, en Frederik Voortman, boer Vaassen

    De geheele verkooping bedraagt de som van vier honderd vier en dertig gulden         __________

    twee en dertig cents                                                                                                      ¦  434,32 

    En verscheen Paul Heering, gemeld, die verklaarde in zijn gemelde kwaliteit en als moneling      gemachtigde der andere verkoopsters de gemelde goederen te gunnen.

    Waarvan opgemaakt dit proces verbaal in tegenwoordigheid van Gerrit Zweekhout,           daglooner, en Jan Bunte, afslager, beide wonende te Vaassen, als getuigen, met partijen aan

    mij notaris bekend, en welke met den Heer Heering, onderstaande koopers en medekoopers

    en den notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing hebben          /

                                                                                                                                               fol. 4.

  

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                      blad NA. 14.

    geteekend deze minute, hebbende de overigen zich reeds voor het sluiten van dit proces

    verbaal verwijderd.

         W   Wools

          H Terwel

           W de Groot                                  P Heering Hzn

            H Braspen                                         J Bunte                  

             W van Kampen                           G Zweekhout           

              B  Albers

                                                                Adr   Huender

                                                                                         Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den vier en twintigsten April 1800 drie en tachtig, del 82, folio 95 verso, vak 1. Twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht veertien gulden tien cent.

                  ¦ 14,10                                                                                                    De Ontvanger           

                                                                                                                                  van Lohuizen       

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                      blad NA. 15.

Inv. nr. 4536.                                                                                                                          fol. 1.

Kantoor Apeldoorn    Extract uit het Register der voorlopige aangiften van openbare

verkoopingen van roerende goederen. Deel 27. nummer 6495. Den negenden November 1800 twee en negentig is verschenen de heer Willem de Jager, opzichter bij het Kroondomein, wonende te Apeldoorn, als lasthebber van den heer Reinhard Aalbert van de Poll, notaris te Vaassen, die verklaarde, dat zijn lastgever voornemens is roerende goederen in het openbaar te verkoopen 1. op en zoo voort. 2. Op Donderdag zeventien November eerstkomende des voormiddags elf uur ten huize van de weduwe Montizaan aan de Hegge te Vaassen ten verzoeke van de eigenaars: a. Evertje Kamphuis weduwe van Gerrit Montizaan, zonder beroep en b. Frederik Voortman, bouwman, beide te Vaassen. 3. Op en zoo voort. Waarvan hij akte verzocht en heeft geteekend, (geteekend) W. de Jager. Voor Extract conform De Ontvanger

Nº 327.            (geteekend) Gordon.

Openbare ver-                     Heden den zeventienden November Achttienhonderd twee en negentig des

kooping:d.d.17 voormiddags elf uur is ten huize van de weduwe Montizaan aan de Hegge te Vaassen, ten

November1892overstaan van mij Reinhard Aalbert van de Poll, notaris ter standplaats Vaassen in tegenwoordigheid van Jan Bunte, afslager, en Gerrit Huisman, koopman en landbouwer, beide wonende te Vaassen, als getuigen, door den aldaar voor mij verschenen verkooper

Frederik Voortman, bouwman te Vaassen, volgens zijne verklaring ten deze handelende voor zich zelf en als mondeling lasthebber van Evertje Kamphuis, weduwe van Gerrit Montizaan, zonder beroep, te Vaassen, overgegaan tot den openbaren verkoop aan de meestbiedenden van roerende goederen zich bevindende ter voormelde plaatsen toebehoorende deels aan den verkooper, deels aan zijne lastgeefster, zulks onder de volgende Voorwaarden en bedingen.

1. De verkooping geschiedt volgens de plaatselijke gebruiken.

2. De betaling der kooppenningen en deren kosten, welke tien ten honderd van de koopprijzen bedragen, moeten geschieden in handen der respectieve koopers ten kantore van mij notaris; van koopen van drie gulden en minder terstond na de toewijzing, en van koopen boven drie gulden uiterlijk op den eersten Augustus des volgenden jaars. Na de betaaldag wiens verstrijken voldoende zal zijn om de koopers in verzuim te stellen, zal de betaling der kooppenningen en onkosten kunnen gevorderd worden met de rente daarvan gerekend tegen vijf ten honderd in het jaar sedert den verschijndag en onder bij betaling van alle ter invordering aan te wenden kosten.

3. Ieder kooper zal op straffe van nietigheid van zijn koop een of meer bekende en gegoede personen ten genoege van den betrokken verkooper moeten opgeven als medekoopers, welke met hem hoofdelijk verbonden zullen zijn tot betaling der kooppenningen en onkosten en van al hetgeen verder krachtens deze akte van den kooper zelf kan gevorderd worden.

4. Niemand zal als kooper of medekooper worden toegelaten wiens gegoedheid niet voldoende wordt geacht of die nog iets verschuldigd is wegens verschenen kooppenningen van vorige verkoopingen ten overstaan van mij notaris gehouden.

5. Indien een kooper of medekooper zijne woonplaats verlaat of uit zijne handeling en zijn voornemen daartoe kan worden afgeleid, wanneer zijne goederen geheel of gedeeltelijk zijn in beslag genomen of wel daarmede of met executie worden bedreigd, zoomede indien hij die verduistert of vervreemdt, zal het door hem verschuldigde dadelijk en zonder voorafgaande inverzuimstelling opvorderbaar zijn.

6. De goederen zijn van het oogenblik der gunning af geheel voor rekening en risico der koopers, die nimmer vermindering of teruggave of kwijtschelding van kooppenningen en onkosten zullen kunnen vorderen.                         /

                                                                                                                                               fol. 2.

7. Verkoopers behouden zich een half uur beraad voor na afloop der verkooping, om over het al of niet gunnen der goederen te beslissen.

8. Voor de ten uitvoerlegging dezer akte zal het domicilie van alle partijen onherroepelijk gevestigd zijn ten kantore van den notaris, bewaarder dezer akte.

Nadat al het bovenstaande openlijk ter verkoopplaats aan de bijeengekomen personen was voorgelezen, is verkocht als volgt:


Genealog    IV - i - 6                                                                                                   blad NA. 16.

Voor Evertje Kamphuis genoemd.

oud ijzer voor tien cent                                                                                                                 10  

gereedschappen voor twintig cent                                                                                                 20  

rommel voor vijf cent                                                                                                                   05  

hamer voor vijf cent                                                                                                                     05  

zaaivat voor tien cent                                                                                                                    10  

hark voor tien cent                                                                                                                       10  

keteltje voor vijftien cent                                                                                                              15  

ijzer voor tien cent                                                                                                                        10  

boek voor vijf cent                                                                                                                       05  

keteltje voor vijf cent                                                                                                                    05  

gereedschap voor tien cent                                                                                                           10  

kist voor vijf cent                                                                                                                         05  

zicht voor eene gulden                                                                                                               1 00  

idem voor veertig cent                                                                                                                  40  

kist voor twintig cent                                                                                                                    20  

greep voor dertig cent                                                                                                                  30  

idem voor vijf cent                                                                                                                       05  

idem voor zeventig cent                                                                                                                70  

kist voor twintig cent                                                                                                                    20  

tafel voor tien cent                                                                                                                        10  

karn voor tien cent                                                                                                                       10  

stoel voor twintig cent                                                                                                                  20  

ton voor twintig cent                                                                                                                     20  

idem voor dertig cent                                                                                                                   30  

tafel voor twintig cent                                                                                                                   20  

vloote voor dertig cent                                                                                                                 30  

ton voor vijftig cent                                                                                                                      50  

ijzer voor vijf cent                                                                                                                        05  

kist voor twintig cent                                                                                                                    20  

idem voor veertig cent                                                                                                                  40   

kussen voor tien cent                                                                                                                    10  

trog voor een gulden tien cent                                                                                                    1 10  

ketting voor twintig cent                                                                                                               20  

blaaspijp voor dertig cent                                                                                                             30  

haak voor tien cent                                                                                                                       10  

ijzer voor vijf cent                                                                                                                        05  

vuurlepel voor twintig cent                                                                                                            20  

tang voor zeventig cent                                                                                                                 70  

twee varkens aan Albert Roetert, bouwman te Terwolde voor zeven en twintig

gulden vijftig cent                                                                                                                    27 50  

medekoopers Gradus Harleman, arbeider en Bartus Koldenhof, bouwman, beide

wonende te Vaassen

kippen voor een gulden                                                                                                             1 00  

idem voor een gulden                                                                                                                1 00  

koe aan Johannes Huis in ‘t Veld Arendszoon, bouwman te Vaassen voor vijf en

negentig gulden                                                    /                                                                 95 00  

                                                                                                                                               fol. 3.

medekoopers Hermanus Kolkman, arbeider en Jan Timmer Hermanuszoon,                                    

bouwman, beiden te Vaassen                                                                                                          

slieten voor een gulden vijf en twintig cent                                                                                  1 25  

rogge aan Bart de Graaf, bouwman te Heerde voor achttien gulden                                          18 00  

medekoopers Dirk Jan Vos, bouwman te Epe en Jan Vos Teuniszoon, bouwman


Genealog    IV - i - 6                                                                                                   blad NA. 17.

te Emst                                                                                                                                           

hooi an Dirk Aartsen, bouwman te Vaassen voor vijf gulden                                                      5 00  

medekooper Albertus Voortman, bouwman te Vaassen

De goederen van Frederik Voortman genoemd zijn niet verkocht                                  __________

Totale opbrengst dezer verkooping honderd acht en vijftig gulden                                      ¦   158 00  

                                                                                                                                   =========

De verkooper lasthebber verklaarde namens zijne lastgeefster de goederen in koop toe te wijzen.

Waarvan dit procesverbaal in minuut is opgemaakt en verleden ten tijde en ter plaatse in het hoofd dezes vermeld in tegenwoordigheid der beide voornoemde getuigen. De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend. En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparantverkooper, de getuigen en onderstaande koopers en medekoopers dit procesverbaal met mij notaris onderteekend, hebbende de overige koopers en medekoopers zich voor het sluiten dezes verwijderd.

Bart de Graaf

D Aarsen

A Voortman

J Huis in t veld Az

A Roetert

B Koldenhof

G Harleman

F Voortman

J Bunte

G Huisman

RA van de Poll

     Notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn vier en twintig November 1800 twee en negentig; deel 94, folio 56 verso vak 4. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijf gulden tien cent.

                                                                       ¦ 5,10                                                  De Ontvanger       

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                  M.v. S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1997.05.27.

Memories vanSuccessie. Kantoor Apeldoorn. Film 832. blad 267 t/m 270.                              fol. 1.

Reg. IV 3/7174.                                   Memorie van Successie betreffende de Nalatenschap

8 februari 1882                         van Gerrit Montizaan overleden te Vaassen

den 6 Augustus 1881.

De ondergeteekende Evertje Kamphuis, landbouwster te Vaassen ten deze domicilie kiezende ten kantore van den Notaris tijdelijk te Vaassen gevestigd, verklaart:

dat haar man Gerrit Montizaan den 6 Augustus 1881 te Vaassen is overleden, zonder bloedverwanten in de opgaande en nederdalende linie na te laten.

dat hij bij zijn testament, den 20 Januari 1879 verleden voor den Notaris Johs. van Dielen te Vaassen, nu geregistreerd met herroepen van alle vroegere testamenten, de ondergeteekende  Evertje Kamphuis heeft benoemd tot erfgenaam van alles wat hij zou nalaten.

dat de overledene met de aangeefster in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest.

Dat de Gemenschap bevatte aan

                                                                       Actief:

Roerende goederen geschat op                                                                                          ¦   824, -  

Gewas op het land en mest en gunst                                                                                        167, -  

Contante gelden                                                                                                                      92,65 

Eene vordering ten laste Ds. Heerma Westhoff te Vaassen,

wegens geleend geld, groot                                                                                                     500, -  

rente ad 4½ pct ‘s jaars, sedert 1 November 1880 tot en met 6 Augustus 1881                       16,25 

Een plantije te Vaassen, ten kadaster aldaar bekend in Sectie H

Nrs. 78, 79, 80, 165, 166, 499, 500, 593, 745 en 748 en in Sectie G

Nr. 298 te zamen groot 2 hectaren 70 aren 85 centiaren, geschat op                                     2400, -   

Totaal van het Actief bedraagt dan                                                                                   ¦ 3999,90 

                                                                      Passief

Eene vordering ten behoeve van Frederik Voortman

te Vaassen groot                                                                       ¦ 1000, -

wegens geleend geld, volgens afgegeven bewijs in

dato 14 januari 1879

rente ad 4½ pct ‘s jaars vanaf 1 Januari 1879 tot

6 Augustus 1881                                                                           120,70

aan den genoemden F. Voortman voor knechtsloon,

tegen ¦ 100 ‘s jaars sedert 1 Januari 1879                                     275, - 

Totaal van het Passief                                                                                              1395,70  

De gemeenschap bedraagt dus Zuiver                                                                                  2604,20  

Hiervan behoort de helft aan den overledene                                                                  ¦   1302,10 

Hieraf de doodschulden en begrafeniskosten, welke

hebben bedraagt                                                                              30, -

de kosten van den Arts Ten Kate te Vaassen, voor

geneeskundige hulp tijdens de laatste ziekte                                        7,90

Samen                                                            37,90 

Zoodat de nalatenschap des erflaters zuiver bedraagt                                                      _________

twaalf honderd vier en zestig gulden twintig cents                         /                                  ¦   1264,20 

                                                                                                                                               fol. 2.

dat indien de overledene zonder testament ware gestorven in zijnen nalatenschap zouden gerechtigd zijn geweest:

1. Zijn broeder Johannes Montizaan te Apeldoorn.

2. Zijn broeder Jan Montizaan te Vaassen.

3. De kinderen zijner overledene Zuster Geertje Montizaan en haren man Hk Ruis te Heerde      met namen: Jan - Hendrik - Maria - Reintje - Elisabeth en Hendrika Ruis.

4. De kinderen zijner overledene Zuster Lijsje Montizaan en haren echtgenoot Hendrik van       Dam, zonder beroep te Apeldoorn, met namen: Berend en Reintje van Dam.


Genealog    IV - i - 6                                                                                                M.v. S. blad 2.

5. De kinderen zijner overledene Zuster Antonia Montizaan en haren echtgenoot J. Bosch,      beide overleden, zijnde de kinderen genaamd: Reintje, Jacob en Bartha Bosch.

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door dit overlijden geene periodieke uitkeeringen bij erfopvolging zijn overgegaan of vervallen.

                                                     Vaassen den 4 Februari 1882.

                                                                 E  Kamphuis

 

                                                          Berekening der rechten

Zuiver Saldo                                                                                                                  ¦   1264,20  

Hetzelve word krachtens testament verkregen door de vrouw ¦ 1264,20 ad 4%                  ¦  50,57  

38 opc                        19,22   

                                                                                                                                              69,79  

Op de nalatenschap is verschuldigd voor recht van successie negen en zestig gulden negen en zeventig cent, dat is voor recht vijftig gulden zevenen vijftig cent, voor 38 opcenten negentien gulden twee en twintig cent, waarvoor de nota is verzonden 9 februari 1881.

                                                                                                                                  De Ontvanger          

 

In ontvang gebracht bevonden den vier en twintigsten februari 1882 deel 14 nr. 52 de som van vijftig gulden zeven en vijftig cent voor recht van successie.

                                                                                                                                  De Inspecteur          

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                  M.v. S. blad 3.

RA Gelderland te Arnhem 1998.02.10.

Memories vanSuccessie. Kantoor Apeldoorn. Film 21(837). Inv. nr.  127. nr. 399/340.           fol. 1.

Reg. IV 4/9987.                       Memorie van Successie betreffende de nalatenschap van Evertje

dagreg.dl.16.fo.18vo.               Kamphuis, weduwe van Gerrit Montizaan Rzn, overleden

     3 Juli 1895                          te Vaassen den 22 November 1894.

reg. dl. 19. fo. 42.                                                                                                                     311.                  

De ondergeteekende Frederik Voortman, landbouwer te Vaassen, te

dezer zake domicilie kiezende ten kantore van den notaris R.A. van den

Poll aldaar, verklaart:

cf. sterflijst                    dat op 22 November 1894 te Vaassen is overleden Evertje Kamphuis,

weduwe vanGerrit Montizaan Rzn, die bij testament op den 26 November 1882 verleden voor den notaris Pieter Crezée had

     testament                 gelegateerd 1º aan hare zuster Derkje Wijnbergen en aan hare nicht

Geregt. te Elburg          Hendrika Montizaan te zamen hare kleederen en lijfstoebehooren, welk

4 December 1894        legaat, door het vóóroverlijden van genoemde Derkje Wijnbergen,

  Renvooi 9698.            uitsluitend is verkregen door genoemde Hendrika Montizaan, die (hoewel nicht genoemd) aan de erflaatster niet verwant is, 2º aan hare zuster Derkje Wijnbergen genoemd, of in geval (gelijk nu) vóór haar mocht overleden zijn, aan de wettige afkomelingen van deze bij plaatsvulling, eene som van drie honderd Gulden; wordende dit legaat alzoo verkregen: voor 1/9 gedeelte door Dirk Jan - Willem Hendrik en Hendrika van Werven, kleinkinderen van genoemde Derkje Wijnbergen; voor 1/9 gedeelte door Jannes van Werven, zoon van genoemde Derkje Wijnbergen; voor 1/9 gedeelte door Dirkje - Frederika Cornelia Berens (Junior), Lambertus - en Hendrika van Werven, kleinkinderen van genoemde Derkje Wijnbergen; voor 1/9 gedeelte door Evertje van Werven, dochter van genoemde Derkje Wijnbergen; voor 1/9 gedeelte door Heintje van Werven, dochter van genoemde Derkje Wijnbergen; voor 1/9 gedeelte door Dirkje - en Arend Aarts, kinderen van Hendrika van Werven, die weder eene dochter was van genoemde Derkje Wijnbergen; voor 1/9 gedeelte door Dirkje van Werven, dochter van genoemde Derkje Wijnbergen; voor 1/9 gedeelte door Willem van Werven, zoon van genoemde Derkje Wijnbergen en voor 1/9 gedeelte door Lamberdina van Werven mede eene dochter van gezegde Derkje Wijnbergen. 3º aan de kinderen van haar behuwd broeder Johannes Montizaan en bij vooroverlijden van een of meer hunner aan zijne, hare of hunne wettige afkomelingen bij plaatsvulling gezamenlijk en staaksgewijze mede eene som van drie honderd Gulden; wordende dit legaat dus verkregen door de kinderen van genoemde Johannes Montizaan (alle in leven) zijnde Reint - Evert - en Hendrika Montizaan; 4º aan de Kerk der Hervormde Gemeente te Vaassen eene      /

                                                                                                                                               fol. 2.

som van honderd Gulden en 5º aan de Diaconie derzelfder gemeente eene som van hondert gulden; en voorts onder den last tot afgifte der gezegde legaten, den aangever tot haren eenigen erfgenaam had ingesteld, die aan erflaatster niet verwant is, dat ook de legatarissen aan de erflaatster niet verwant zijn, dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen, dat de overledene heeft nagelaten:

 

 


Genealog    IV - i - 6                                                                  M.v. S. blad 4.

legger art. 608  Een weiland in de Gemeente Vaassen gelegen, kadastraal bekend in

    Reg: 50                    Sectie H onder nummer 745 groot 39,40 Aren door den aangever

 No 5/3592                  geschat op                                                                                     ¦   200, - 

het recht op eene zitplaats in de Kerk der Hervormde

Gemeente te Vaassen door hem geschat op                                          15, - 

                                    Kleeren en lijfstoebehooren door hem geschat op                                  25, - 

eenige lichamelijke roerende goederen door hem

geschat op                                                                                            25, -  

                                                                                                                        Samen       ¦   265, - 

Belast met de volgende schulden

Aan G.J. v. d. Linde voor geneeskundige diensten

in 1894                                                 ¦   4, -

Begrafeniskosten der overledene                          38, -

Samen                                      42, -  

Afgetrokken blijft het zuivere saldo harer nalatenschap                  ¦    223, - 

                                                                                                                                     _________

x   F  Voortman