Genealog   IV - i                                                                                     blad 1.

RA Arnhem 1994.02.18.

Vaassen Huwelijkscommissarissen 1796 - 1808   DTB 679

                                                              19 Augustus 1803                           p. 121 nr.2, id. p. 122.

Reint Montisaan J:M:                                      Berendina Middelbeek J:D:

geb: in 1769 en won: te Vaassen                      geb: in 1781 te Oene en won: te Vaassen en

                                                                        onlangs gewoond hebbende te Epe.

Johannes Montisaan en Jannetje Wilbrink E:L:    1e gebod       2e gebod      3e gebod

ouders van den bruidegom.                                  21 Aug:        28 dito        4 september 1803

                                                                            te Vaassen en te Epe.  Onderschouten.

Gerhardus Geerard, stiefvader en Geertje

Witteveen, huismoeder van de bruid.                    Solemnisatie eodem in de gereformeerde

alle bij mondeling consent.                                    kerk te Vaassen. l.a. van J. Mijnssen.

Coram Mr. H.W. Ardefester en                             U. d. M. d. 7 september 1803 vertoond.

J.A. van Dedem tot Nisbergen, Gerigtslieden.

 

Nederduits Gereformeerde Gemeente Vaassen Trouwboek 1772 - 1804   DTB 674.

                                                          den 4 September 1803                                         p. 88 nr. 3.

Sijn alhier in de kerk getrouwd Reint Montisaan J:M: geb: en woonende te Vaassen en

Berendina Middelbeek J:D: geb: te Oen en woonende te Vaassen en onlangs gewoond hebbende te Epe.

 

RA Arnhem 1994.03.11.

Doopboek Vaassen 1773 - 1811    DTB 673.

                                                         den 16 September 1804

Gedoopt een dogter van Reijnt Montizaan en Berendina Middelbeek Ehl.,

gebooren den 8 dezer genaamt    Elizabeth                 Getuige: Jannetje Wolbrink

 

                                                                 9 Maart 1806

Gedoopt een dogter van Reint Montizaan en Berendina Middelbeek Ehl.,

geboren den 28 Februarij genaamt    Geertruida          Getuige: Jannetje Wolbrink

 

                                                             6 September 1807

Gedoopt een zoon van Reijnt Montizaan en Berendina Middelbeek Ehl.,

geboren den 25 Julij genaamd          Joannes                Getuige: Jannetje Wolbrink

 

                                                                  2 April 1809

Gedoopt een zoon van Reint Montizaan en Berendina Middelbeek,

geboren 30 Maart genaamd              Rik                       Getuige: Jannetje Wolbrink

 

                                                              24 Februarij 1811

Gedoopt een zoon van Reint Montizaan en Berendina Middelbeek EL.,

geboren den 13 dezer   genaamd       Jan

 

BS Vaassen Geboorten Acte nr. 30 d.d.15 junij 1813.

Reint Montizaan, van beroep boer, wonende te Vaassen welke ons verklaard heeft dat Berendina Middelbeek, boerin, wonende te Vaassen, zijn echte en wettige huisvrouw alhier op 14 junij 1813 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: 1. Jan Montizaan, oud 47 jaar, van beroep papiermaker en van 2. Gerrit van Schoonhoven, oud 45 jaar, van beroep dagloner. Beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog   IV - i                                                                                     blad 2.

BS Vaassen Geboorten Acte d.d. 2 october 1815.

Reint Montizaan, oud 46 jaar, van beroep boer, wonende te Vaassen welke ons verklaard heeft dat Berendina Middelbeek, zijn wettige huisvrouw, oud 36 jaar, alhier op 30 september 1815 des avonds ten agt uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Antonia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aart Jonker, oud 61 jaar, van beroep spekslager en van Willem Roelofs Bouwmeester, oud 60 jaar, van beroep boer. Beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Vaassen Geboorten Acte d.d. 25 october 1817.

Reijnt Montizaan, oud 48 jaar, van beroep boer, wonende te Vaassen welke ons verklaard heeft dat Berendina Middelbeek, zijn wettige huisvrouw, oud 41 jaar, alhier op 24 october 1817 des nagts ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Derk gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Montizaan, oud 51 jaar, van beroep papiermaker en van Willem Roelofs Bouwmeester, oud 62 jaar, van beroep boer. Beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 27. d.d. 23 januari 1878.

Gradus Kooijer, oud 48 jaar, van beroep dagloner, wonende te Vaassen en Martinus Wools, oud 28 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Apeldoorn, die verklaren dat op maandag 21 januari 1878 des voormiddags tien uur is overleden Derk Montizaan, oud 60 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Vaassen en wonende te Apeldoorn ten huize van Johannes Montizaan, zoon van wijlen de echtelieden Reijnt Montizaan en Berendina Middelbeek, ongehuwd. Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Apeldoorn Overlijden Acte nr. 37. d.d. 15 april 1828.

Jan Zegers Zevenhuizen, oud 35 jaar, van beroep winkelier, en Jannis Kers, oud 29 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 14 april 1828 des avonds vijf uur is overleden Reint Montizaan, oud 58 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Vaassen en wonende te Apeldoorn, zoon van zijnde de namen der ouders van den overledene aan getuigen niet bekend, gehuwd met Dina Middelbeek, wonende alhier. Onder de acte staat de handtekening van de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Epe Huwelijk Acte nr. 15. d.d. 6 junij 1829.

Joost Terwel, oud 21 jaar, van beroep papiermakersknecht, geboren te Apeldoorn en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van Peter Terwel, overleden, en van Geertruij Hendriks, dagloonster wonende te Apeldoorn, en

Berendje Middelbeek, weduwe van Reint Montizaan, oud 50 jaar, geboren te Oene en wonende te Vaassen, meederjarige dochter van Rijk Gerrits en van Geertje Witteveen, dagloonster, wonende te Oene, zijnde de moeder van de bruidegom, alsmede die der bruid alhier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Bernardus Ijsseldijk, oud 33 jaar, kastelein

2. Jan van Lohuizen, oud 33 jaar van beroep smid

3. Deeuwis Kamphuis, oud 51 jaar, van beroep slijter in sterke dranken

4. Heimen Kamphuis, oud 40 jaar, van beroep landbouwer

Getuigen 1 t/m 3 wonen in Epe en 4 in Vaassen.

Onder de acte staan de handtekeningen van de moeder van de bruidegom en de vier getuigen,  de bruidegom, bruid en de moeder van de bruid konden niet schrijven.

 


Genealog   IV - i                                                                                     blad 3.

Bijlagen:

1. Geboorte-acte van de bruidegom: op 1 October 1807 is geboren Joost, zoon van Peter               Terwel en Geertruij Hendriks, gemeente Apeldoorn.

2. Overlijdens-acte van de vader van de bruidegom: op 16 april 1816 is te Vaassen overleden         Peter Terwel, papiermakersknecht, oud 49 jaar, zoon van Joost Terwel en Janna Bonhof.

3. Geboorte-acte van de bruid: op 27 ferbuarij 1779 is geboren en den 9 maart gedoopt                Berentje, dogter van Rijk Gerrits en Geertje Witteveen te Oenerkerspel.

4. Overlijdens-acte van de vorige echtgenoot van de bruid.

5. Overlijdens-acte van de vader van de bruid: den 22 maart 1790 is overleden Rijk Gerrits           Middelbeek, begraven den 29 dito.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 102. d.d. 12 november 1855.

Jannes Willems van Laar, oud 59 jaar, van beroep dagloner, wonende te Vaassen en Gerrit van Laar, oud 52 jaar, van beroep bode, wonende te Epe, die verklaren dat op zondag 11 november 1855 des morgens zes uur is overleden Berendina Middelbeek, oud 78 jaar, zonder beroep, geboren te Oene en wonende te Vaassen, dochter van Reint Middelbeek en Geertje Witteveen, beide overleden, gehuwd met Joost Terwel, vroeger weduwe van Reint Montizaan. Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

RA Gelderland te Arnhem 1996.03.13.

BS Arnhem Huwelijk Acte nr. 21. d.d 5 maart 1856.

Joost Terwel, weduwnaar van Berendina Middelbeek, oud 48 jaar, van beroep daglooner, geboren te Apeldoorn en wonende te Arnhem, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Peter Terwel, in leven papiermaker, en van Geertruij Hendriks, en

Hendrina Inklaar, weduwe van Arnoldus Hermanus Hendriks, oud 45 jaar, van beroep werkvrouw, geboren en wonende te Arnhem, meerderjaruge dochter van Willem Inklaar en van Zwaantje Berends, echteleiden, wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk

te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik Derksen, oud 60 jaar, van beroep nachtwacht

2. Johannes van Aanholt, oud 43 jaar, van beroep stukadoor

3. Geurt Riksen, oud 26 jaar, van beroep arbeider

4. Gerrit Jan Gradus van den Bosch, oud 32 jaar, van beroep sjouwer

Allen wonende alhier. Onder de acte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid en de eerste drie getuigen, de vierde kon niet schrijven.

 

BS Arnhem Overlijden Acte nr. 388. d.d. 5 junij 1871.

Peter van Gent, oud 26 jaar, van beroep metselaar,en Gerrit Jan Kerkhoff, oud 24 jaar, van beroep spoorwegbeambte, beide wonende alhier, die verklaren dat op 5 junij 1871 des morgens acht uur is overleden Joost Terwel, oud 63 jaar, van beroep arbeider, geboren te Apeldoorn en wonende alhier aan de Klarendalsingel, zoon van Peter Terwel en Geerttuij Hendriks, beide overleden, gehuwd met Hendrina Inklaar, vroeger weduwnaar van Berendina Middelbeek. Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

 


Genealog   IV - i                                                                              NA blad 1.

Notariële akten, waarbij Reint Montisaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris G.W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

 718/     40

 

30-06-1824

 

 Verkoop door Rijnt Montizaan van hooiland en                  houtgewas.

 

1

 

     IV - i

 718/     54

 

06-08-1824

 

 Verkoop van roerende goederen door Rijnt Montizaan.

 

1

 

     IV - i


 

2. Notaris C. Dhersigny te Vaassen van 1819 t/m 1825.


1403/  126

 

08-12-1819

 

 Verkoop van roerende goederen door Reijnt Montizaan

 

1

 

     IV - i

1403/  138

 

28-12-1819

 

 Verkoop van een huis door Rijnt Montizaan.

 

4

 

        -

1404/  289

 

31-01-1825

 

 Inventaris vande weduwe Terwel (Hendrina Adelaarsen)    o.a. dubieuze Pretentiën ten voordeele des Boedels uit

 hoofde van insolventie der Debiteuren.

 Eene pretentie ten laste van Reint Montizaan,           papierfabrikant wonende te Vaassen, wegens verdiend       arbeidsloon: Twee en twintig gulden vijf en dertig cents

 

4

 

        -


 

3. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


4507/ 2889

 

02-12-1851

 

 Testament van Joost Terwel te Epe.

 

4

 

        -


 

4. Notaris J.J. Bricheau te Vaassen van 1811 t/m/1813.


1401/    48

 

28-09-1812

 

 Boedel-inventaris van Jannetje Wolbrink.

 

5

 

     III - g


 

 


Genealog   IV - i                                                                              NA blad 2.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 718.                                          Nº 40 van ‘t Rep.                                                     fol. 1.

Voor ons Gustaaf Willem van der Feltz Openbaar Notaris residerende te Epe, Kanton Vaassen, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid der beide na te noemene en mede ondergeteekende Getuigen, Compareerde Rijnt Montizaan, van beroep Papiermaker wonende te Epe, ons Notaris en Getuigen bekend.

Dewelke verklaarde op heden uit de hand te hebben verkocht en dienvolgens onder belofte van vrijwaring ter zake van evictie, stoornissen en alle soorten van Hypotheken, bij deze te cederen, transporteren en in vollen en vrijen eigendom op en overtedragen aan en ten behoeve van Frans Palm winkelier wonende te Vaassen, alhier tegenwoordig en deze koop en overdragt voor zich en zijne regtverkrijgenden accepeterende: Een stuk hooiland en houtgewas, groot ongeveer twee bunders en dertien roeden gelegen in het Emsterbroek onder Epe, met al deszelfs generale en bijzondere lasten, thijnsen of uitgangen en dergelijken, heerschende en lijdende servituten, welke tot gemeld perceel behooren of waarmede hetzelve met regt en van ouds bezwaard mogt zijn en in deszelfs tegenwoordigen staat, verklarende de kooper naar dit alles onderzoek gedaan te hebben en daarmede genoegzaam bekend te zijn, ook zullen er van de een of andere zijde geene vorderingen wegens onder of overmaat kunnen plaats hebben.

Deze verkoop en koop is geschied om en voor de somma van Een honderd vijf en twintig Guldens Nedrlands welke koopsom de verkooper verklaard bereids ten vollen van den kooper te hebben ontvangen en deswegens volkomen en naar genoegen voldaan te zijn, waarvoor Kwitantie bij deze.

En stelt verkooper den kooper ten gevolge deze geheele afbetaling, in alle regten van eigendom welke hij of zijne voorgangeren op voorschreven perceel hebben gehad of zouden kunnen gehad hebben, daarvan ten behoeve van den kooper bij deze ten eene male afstand doende, ten einde kooper het genot daarvan zal kunnen trekken en daarover naar welgevallen disponeren, mits ook alle lasten van hetzelve speciaal de grondlasten, voor zijne rekening dragende, alles te rekenen van dato dezes af aan.

Hebbende de verkooper aan den kooper ter hand gesteld een acte in dato den zevenden October Achttien honderd en zeven van Geerfdens op Veluwe, te Vaassen gepasseerd, waarbij voormeld perceel aan Jan Montizaan is overgedragen van wien verkooper verklaard hetzelve perceel te hebben gekocht doch waarvan de documenten zijn in het      /

                                                                                                                                               fol. 2.

ongereede geraakt, weshalveten deze alnog gecompareerd is voormelde Jan Montizaan papiermaker wonende te Vaassen die om voormelde redenen verklaarde geene de minste aanspraak op het regt van eigendom of gebruik van voorschreven perceel te hebben en derhalve comparant kooper al mogten de gemelde vermiste papieren niet weder te regt komen, nimmer in deszelfs bij deze verkregen regt van eigendom te zullen storen.

En hebben comparanten om deze ter executie te kunnen doen leggen domicilium gekozen aan der zelve respective tegenwoordige woonhuizen.

Waarvan acte.

Gedaan en gepasseerd te Vaassen ten woonhuize van comparant kooper, op den dertigsten Junij Achttien honderd vier en twintig, in tegenwoordigheid van Jannes Oosterwijk, van beroep verwer en Hendrik Dijkgraaf van beroep schoenmaker, beide te Vaassen woonachtig als verzochtte getuigen, die deze acte met alle comparanten benevens ons Notaris in wiens bewaring deze minute zal verblijven, na gedane voorlezing geteekend hebben.

     R Montizaan                                       Jan Montizaan

           F Palm                                          J: Oosterwijk

Regt koop ¦ 5,20                                     H Dijk Graaff

       13 pc       67½                                           GWvanderFeltz Notaris

      15½          80½

                 ¦ 6,68

Geregistreerd te Hattem den Vijfden Julij 1800 Vier en Twintig Deel Zes folio Zes en Dertig

Recto Vak Drie en Vier Ontfangen met de Verhogingen Zes Gulden Acht en Zestig Cents.


 

Genealog   IV - i                                                                              NA blad 3.

GA Epe 1997.09.04.

Inv. nr. 718.                                          Nº 54 van ‘t Rep.                                                      fol. 1.

Voor ons Gustaaf Willem van der Feltz Openbaar Notaris residerende te Epe, Kanton Vaassen, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid der beide natenoemene en mede ondergeteekende Getuigen, Compareerde Rijnt Montizaan, van beroep Papiermaker wonende onder Epe, ons Notaris en Getuigen bekend.

Dewelke verklaarde op heden uit de hand te hebben verkocht aan Pieter Louis Berkhof, Koopman en winkelier wonende te Epe, alhier tegenwoordig deze Koop aannemende:

de volgende roerende Goederen als

vier bedden met toebehooren voor dertig guldens                                                                ¦    30  - 

twee kasten, klok en acht stoelen, voor vijf en twintig guldens                                                    25  - 

twee tafels, de karn en melkvaten voor vijf guldens                                                                      5  - 

twee melkkoeijen voor vijf en dertig guldens                                                                              35  - 

een papierpers, vijlten en een paar papiervormen, voor tien guldens                                           10  - 

Een vijlten kuip en twee honderd vijftig nederlandsche ponden lompen,

voor twintig guldens                                                                                                                  20  - 

vijftig nederlandsche ponden papier Snippers en dertig riem papier,

voor twintig guldens                                                                                                                  20  -  

te Zamen verkocht voor een honderd vijf en veertig guldens                                                 ¦  145  - 

deze verkoop en koop is geschied op volgende bedingen en voorwaarden.

dat de levering van voorschreven Goederen door den verkooper zal moeten gedaan worden binnen acht dagen na bekomen aanzegging of sommatie van den Kooper, en wel ten huize van den Kooper te Epe; bij gebreke van hieraan te voldoen zal te rekenen van den dag der gedane sommatie de intrest beginnen te loopen van voorschreven Koopsom, naar rato van vijf percent ‘s jaars, behoudens het vermogen om den verkooper door regtsmiddelen tot die levering te verpligten.

dat dezelve levering zal moeten geschieden overeenkomstig den tegenwoordigen staat en waarde van voorschreven voorwerpen; zullende de verminderingen in waarde welke dezelve mogten ondergaan, door den verkooper volgens taxatie van twee onpartijdige deskundigen moeten worden vergoed.        /

                                                                                                                                               fol. 2.

Voorts verklaart verkooper voorschreven Koopsom van een honderd vijf en veertig guldens ten vollen en naar genoegen van den Kooper bereids te hebben ontvangen en deswegens volkomen voldaan te zijn, waarvan bij deze kwitantie;zoodat verkooper geen de minste aanspraak op voorschreven Goederen meer heeft, maar even als bewaarder derzelve aan te merken is.

En verkiezen Comparanten om deze ter executie te kunnen doen leggen domicilium aan dezelver tegenwoordige woonhuizen.

waarvan acte.

Gedaan en gepasseerd te Epe, tenkantore van ons Notaris op den zesden Augustus Achttien honderd vier en twintig, in tegenwoordigheid van Aart Janse Jonkerr, zonder bepaald beroep, en Jan van Lohuizen Teuniszoon, broodbakker, beide te Epe woonachtig als verzochte getuigen, die deze acte met Comparanten en ons Notaris in wiens bewaring deze minute zal verblijven na gedane voorlezing geteekend hebben.

R. Montizaan                                             At J. Jonker

P: L: Berkhoff                                     J. Van Lohuizen Tz:

Regt   ¦ 3 -                                       GwvanderFeltz Notaris

 28 pc        85½

             3  85½

Geregistreerd te Hattem den Negende Augustus 1800 Vier en twintig Deel zes folio Zes en Veertig recto vak Een Ontfangen met de verhogingen Drie gulden Vijf en Tachtig en een halve Cent.                                   Vanbraam 

 


Genealog   IV - i                                                                              NA blad 4.

GA Epe 1997.09.25.

Inv. nr. 1403.                                                Nº 126.                                                             fol. 1.

Uittreksel uit het boek der voorafgaande verklaringen tot het houden van verkoop van

roerende goederen, Hattem den Zesden December 1800 Negentien.

Heden verscheen Jan Arends Scheidemans, veldwagter te Vaassen, als gevolmagtigde van den Heer Cornelis Dhersigny, Notaris te Vaassen, Zijn constituants voornemen te kennen Gevende, om op den Achtste December Achtien Honderd Negentien, ten verzoeke en ten huize van Reijnt Montizaan, Bouwman te Vaassen te verkoopen eenige roerende Goederen, waarvan hij acte verzocht en heeft geteekend. (was geteekend) J A Scheidemans. Voor uittreksel overeenkomstig, de ontvanger der Regist. (Geteekend) Van Braam.

Op heden den Achtsten December Achttien Honderd Negentien des voormiddags ten Tien uren, ten verzoeke van Reijnt Montizaan, Bouwman wonende te Epe, heb ik Cornelis Dhersigny, Openbaar Notaris, residerende te Vaassen, Arondissement Arnhem, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen, in’t openbaar geprocedeerd tot de veiling en verkooping der navolgende roerende Goederen, op deze voorwaarden en bepalingen,

Art. 1. Dat de goederen worden verkocht in zodanige Staat, als dezelve zich tegenwoordig bevinden en dadelijk, na den toeslag zullen zijn en blijven, ten bate en schade der Koopers.

Art. 2. Dat de Koopers hunne uitgeloofde Kooppenningen zullen moeten betalen met Guldens van Een Honderd vijf cents het stuk, voor of uiterlijk op of Elf november des aanvolgende Jaar Achttien Honderd Twintig, in goed, grof, nederlandsch Geld, aan handen en ten kantore van mij Notaris te Vaassen, doch de koopers, die op den gestelden tijd niet betalen, ge-       /

                                                                                                                                               fol. 2.

houden zijn tot Guldens van Een Honderd en Tien cents het stuk, zonder daarvoor eenige korting op verder uitstel te kunnen pretenderen.

Art. 3. De koopers zullen gehouden zijn, al aanstonds bij den toeslag, ten genoege van mij Notaris, te stellen twee voldoende borgen, tegenwoordig en consenterende, die zich te zamen en ieder afzonderlijk, zullen verbinden tot borgen, als proncipale Schuldenaren, onder afstand der voorregten van uitwinning en schuldsplitsing en verband, als naar de wet.

Op deze voorwaarden, aan de gegadigden in ‘t Openbaar met luide en verstaanbare Stemme voorgelezen, zijn verkocht:

Goederen   Koopers & Borgen           Beroep   Woonpl.  Guldens                 Cents

pers            Dirk Bouwman                 Boer      Epe            -                     dertig             - , 30 

Evenaar      Marten Teunis Mulder         “          ”               -                     veertig                     - , 40 

Eg              Dirk Bouwman                    “          ”           Twee                 Tien                           2,10 

Slee            Dirk Bouwman                    “          ”               -                     dertig                      - , 30 

inspan         Jochem Veldhuis                 “          ”               -                     veertig                     - , 40 

Kist            Gerrit Jans Helptekamp        “        Vaassen     -                     vijf en veertig           - , 45 

Opstel        Gerrit Jans Helptekamp        “             ”         Twaalf                 -                           12,00 

                  Gerrit Wilms van Oen          “          Epe            -                       -

                  Willem Leemkuil                  “        Vaassen     -                       -

Koe            Gerrit Wilms van Oen          “          Epe       drie en dertig     vijf en twintig            33,25 

                  Gerrit Jansz Helpterkamp     “        Vaassen     -                       -

                  Gerrit Bouwmeester             “              ”            -                       -

Koe            Jan Jannis Mulder                “              ”       negen en twintig vijf en                       29,25 

                   Jochem Veldhuis                 “           Epe           -                         twintig

                  Marten Teunis Mulder         “               ”            -                             -

Pink           Gerrit Kappers                 dagloner Vaassen   vijftien                        -                    15,00 

                  Gerrit Bouwmeester          boer           “            -                             -

                  Gerrit Kreeuwe                    “             ”            -                              -

Koe            Hendrik van den Hoek                                  drie en dertig              -                    33,00 

                  Gerrit Jans Helpterkamp    boer       Vaassen     -                             -

                  Aart Jonker                          “          Epe           -                             -

 

 


Genealog   IV - i                                                                              NA blad 5.

Koe           Steven Dries van Heerde                                     negen en dertig    vijftig               39,50 

                 Hendrik Lamb Witteveen                                              -                     -

                 Arie van Essen                   boer            Epe                  -                     -

                                                    /                                                      Transporteeren       ¦ 165,95 

                                                                                                                                               fol. 3.

                                                                                                           Per Transport         ¦ 165,95 

Goederen   Koopers & Borgen             beroep       woonpl.       Gulden             Cents

Schapen     Gerrit Wilms van Oen         bouwman  Epe              drie              Vijftig                   3,50 

                  Gerrit Jans Helpterkamp          “          Vaassen          -                     -

                  Gerrit Bouwmeester                “             ”                 -                     -

Makende te zamen Een Honderd Negen en Zestig Guldens vijf en veertig cents           ¦169,45 

Gedaan en opgemaakt ten huize van den verkooper, in tegenwoordigheid van den Heer Dirk Olivier Gz. en Aart Wagenaar, veldwagter, de eerstgenoemde Griffier van het Vrederegte des Kantons Vaassen, beide te Epe woonachtig, die deze acte met mij Notaris, na gedane voorlezing hebben geteekend.

        D: Olivier Gz

      A: Wagenaar                                        Dhersigny

                                                                      Notaris

Regt koop   ¦ 7,60

Borgstelling   1,90           Geregistreerd te Hattem Een enTwintigten December Achttien                                  9,50           Honderd negentien. Deel Drie folio Honderd Acht en Dertig recto               10            95           Vak Twee. Ontfangen voor Regte van Koop Seven Frank Sestig                  15         1,43            Centimes Borgstellingsregt Een frank negentig Centimes, Tiende

                 ¦ 11,88            verhooging Vijf en negentig Centimes, Vijftiende Verhooging

                      5,61½         Eene frank drie en veertig Centimes te Saamen Vijf Gulden Een en

                                         Sestig en Eene halve Cent.                                                     van Braam    

 

 


Genealog   IV - i                                                                         M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.27.

Memorie van Succesie Kantoor Apeldoorn Film 818.

Inv. nr. 21. Blad 1397.  Dl.3. fo. 84. no. 6. van het Sterfregister 98.

 

De burgemeester van Apeldoorn verklaart hiermede dat Reint Montizaan gewoond hebbende en te Apeldoorn den 14 April 1828 overleden, geene gereede of ongereede goederen heeft nagelaten.

                                                                                                         Apeldoorn   10 October 1828  

                                                                                                                         De burgemst voornd.     

 

Memorie van Succesie Kantoor Apeldoorn Film 826.

Inv. nr. 70. Blad 554.

           Nº 4451.

   Reg. dl. 13. nr. 2843.                                                Memorie van aangifte der

geboekt 25 februarij 1856                                            nalatenschap van Berendina

      De ontvanger.                                                         Middelbeek.

 

Wij ondergeteekenden Elisabeth Montizaan, huisvrouw van Hendrikus van Dam, papiermaker wonende te Apeldoorn, Geertje Montizaan, huisvrouw van Hendrik Ruis, papiermaker mede te Apeldoorn woonachtig, Johannes Montizaan, landbouwer wonende te Vaassen, Jan Montizaan, gepensioneerd militair wonende te Epe, Gerrit Montizaan, landbouwer en Derk Montizaan, papiermaker, beide laatste wonende te Epe, te zamen ten deze domicilie stellende aan het woonhuis van den laatsten declarant, verklaren:

dat Berendina Middelbeek gewoond hebbende te Vaassen, aldaar is overleden den 11 november j.l. de declaranten als hare kinderen tot hare erfgenamen achterlatende,

dat in deze nalatenschap geene onroerende goederen gevonden worden,

dat door dit overlijden geene erfstellingen over de hand zijn vervallen noch vruchtgebruik is afgestorven,

dat door dit overlijden geen overgang van lijftuchtelijk kapitaal of goed heeft plaats gehad en niemand iets erft of geniet.                                                                                                    Vaassen, den 22 december 1855. 

Hendrikus van Dam

Hendrik Ruis

Johannes Montizaan

Jan Montizaan

Gerrit Montizaan

Derk Montizaan

Elisabeth Montizaan

Geertje Montizaan