Genealog IV - h blad 1.

RA Arnhem 1994.07.12.

Nederduits Gereformeerde Gemeente Epe Contra Doopboek 1772 - 1811 DTB 663 deel 1.

Geboren den 12 Januarij 1790 en gedoopt den 31 dito Hendrikje

onechte dogter van Janna Zwiers.

 

BS Vaassen Huwelijk Acte nr. 3. d.d. 28 April 1815.

Jan Montizaan, oud 49 jaar, van beroep papiermaker, geboren te Harderwijk en wonende te Vaassen, meerderjarige zoon van wijlen Johannes Montizaan en van wijlen Lijsjen Reints, en Hendrikjen Mulder, oud 26 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Epe, natuurlijke meerderjarige dochter van Janna Zwiers, dagloonster, wonende te Epe, alhier present en haare toestemming tot dit huwelijk gevende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Dries van den Beld, oud 43 jaar, van beroep radmaker

2. Petrus Lambertus Lambregts, oud 56 jaar, zonder beroep

3. Andries van den Beld, oud 44 jaar, van beroep radmaker

4. Jannes Jonker, oud 32 jaar, van beroep smit

allen wonende te Epe. De bruidegom, bruid en de vier getuigen hebbende acte onderteekend, behalve de moeder van de bruid, die niet kon schrijven.

 

Bijlagen: 1. Doopacte van de bruid.

2. Extract uit het doodboek van Vaassen

1783 den 23 November is den vrouw van Johannes Montizaan overleden.

3. Extract uit het overlijdensregister van Vaassen

1812 den 6 april is overleden Johannes Montizaan

4. Doopacte van de bruidegom.

5. Acte van bekendheid. Zie acte nr 216 van Notaris Tullekens. NA blad 7.

 

BS Vaassen Geboorten Acte d.d. 23 december 1815.

Jan Montizaan, oud 49 jaar, van beroep papiermaker, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat Hendrika Mulders zijne wettige huisvrouw, oud 26 jaar, alhier op 22 december 1815 des middags ten een ure verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende. Getuigen: 1. Jan Boks, oud 42 jaar, van beroep koopman wonende te Vaassen 2. Aart Jonker, oud 61 jaar, van beroep spekslager, wonende te Epe.

De vader en de twee getuigen hebben geteekend.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 80. d.d. 8 september 1818.

Jan Montizaan, oud 51 jaar, van beroep papiermaker, wonende Vaassen, welke ons heeft verklaard dat Hendrika Mulders zijne wettige huisvrouw, oud 27 jaar, alhier op 7 september 1818 des nagts ten twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Jan Jacobus gevende. Getuigen:

1. Harmen Wijnbergen, oud 38 jaar, van beroep slagter

2. Hendrik Kamphuis, oud 35 jaar, van beroep papiermaker, beide wonende te Epe.

De vader en de twee getuigen hebben geteekend.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 63. d.d. 9 junij 1821.

Jan Montizaan, oud 55 jaar, van beroep papiermaker, wonende huis letter V no.69 te Vaassen, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Hendrika Mulder alhier op 8 junij 1821 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Elisabeth gevende. Getuigen:

1. Gerrit van Schoonhoven, oud 53 jaar, van beroep landbouwer

2. Heimen Kamphuis, oud 32 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Vaassen.

De vader en de twee getuigen hebben geteekend.

 

Genealog IV - h blad 2.

BS Epe Geboorten Acte nr. 30. d.d. 28 februarij 1824.

Jan Montizaan, oud 58 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Hendrika Mulder, oud 33 jaar, alhier op 27 februarij 1824 des morgens ten half vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johanna gevende. Getuigen:

1. Reinder Roemerman, oud 50 jaar, van beroep papiervormenmaker wonende te Epe

2. Jan Arend Scheidemans, oud 54 jaar, van beroep veldwachter wonende te Vaassen.

De vader en de twee getuigen hebben geteekend.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 97. d.d. 21 junij 1827.

Jan Montizaan, oud 61 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Hendrika Mulder, oud 38 jaar, alhier op 20 junij 1827 des avonds ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Aaltje gevende. Getuigen:

1. Elias Montizaan, oud 33 jaar, van beroep papiermaker wonende te Vaassen

2. Reinder Roemerman, oud 53 jaar, van beroep papiervormenmaker wonende te Epe

De vader en de twee getuigen hebben geteekend.

 

BS Overlijden Epe Acte nr. 2. d.d. 6 januari 1829.

Jan Steenvoort, als buurman, oud 46 jaar, van beroep daglooner, en Pieter Louis Berkhoff, als goede vriend, oud 42 jaar, van beroep koopman, beide wonende te Epe, die verklaren dat op 5 januari 1829 des avonds om vijf uur is overleden Aaltje Montizaan, oud 1 jaar, geboren te Vaassen, dochter van Jan Montizaan, papiermaker en van Hendrika Mulder, beide wonende te Vaassen, ongehuwd. Onderteekend door de tweede aangever, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Overlijden Epe Acte nr. 22. d.d. 22 februarij 1830.

Barteld van Werven, als buurman, oud 35 jaar, van beroep daglooner, en Jan Arend Scheidemans, als goede vriend, oud 59 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op 21 februarij 1830 des namiddags om twee uur is overleden Jan Montizaan, papiermaker, oud 64 jaar, geboren en wonende te Vaassen in het huis No. 86, zoon van Jannes Montizaan en van Elisabeth Reinsen, beide overleden, gehuwd met Hendrika Mulder. Onderteekend door de twee aangevers.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 66. d.d. 7 april 1830.

Elias Montizaan, oud 35 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons heeft verklaard dat zijne behuwd zuster Hendrika Mulder, oud 41 jaar, weduwe van Jan Montizaan in de maand februarij dezes jaars overleden alhier op 6 april 1830 des morgens ten half negen s uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Aaltje gevende. Getuigen:

1. Jan Arend Scheidemans, oud 59 jaar, van beroep veldwachter, wonende te Vaassen

2. Jan van Wiglinkhuizen, oud 39 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe

De aangever en de twee getuigen hebben geteekend.

 

Genealog IV - h blad 3.

BS Epe Huwelijk Acte nr. 7. d.d. 5 maart 1831.

Giel Gielen van den Beld, oud 29 jaar, van beroep papiermakersknecht, geboren te Apeldoorn en wonende te Vaassen, meederjarige zoon van Cornelis Gielen en van Aaltjen Gerrits Bosch, dagloners wonende te Apeldoorn

en Hendrikjen Mulder, weduwe van Jan Montizaan, oud 41 jaar, geboren te Epe en wonende te Vaassen, meederjarige dochter van Janna Zwiers (de familienaam aangenomen hebbende van Mulder), zonder beroep, wonende te Vaassen, zijnde de vader onbekend en bevinden de ouders van de bruidegom en benevens de moeder van de bruid zich alhier tegnwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk verleenende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Pieter Louis Berkhoff, oud 44 jaar, van beroep koopman

2. Hendrik van den Vlekkert. oud 34 jaar, van beroep dagloner

3. Bernardus Ijsseldijk, oud 34 jaar, van beroep kastelein

4. Arien Beekhuis, oud 24 jaar, van beroep landbouwer

Allen wonende te Epe. De acte is onderteekend door de bruidegom, bruid, moeder van de bruidegom en de vier getuigen. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid konden niet schrijven.

Bijlagen: 1. Doopextract van de bruid.

2. Giel Gielen, bijgenaamd van den Beld, geboren te Apeldoorn den 6 januarij 1802.

 

BS Epe Geboorten Acte nr. 93. d.d. 27 september 1832.

Giel van den Beld, oud 30 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Mulder, oud 42 jaar, alhier op 26 september 1832 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Kornelis gevende. Getuigen:

1. Aart Bosch, oud 52 jaar, van beroep wever

2. Heimen Brummel, oud 51 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Epe.

De acte is onderteekend door de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Overlijden Epe Acte nr. 107. d.d. 11 october 1839.

Jan van Orden, als buurman, oud 58 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, en Pieter Louis Berkhoff, als bekende, oud 31 jaar, van beroep winkelier wonende te Epe, die verklaren dat op 10 october 1839 des namiddags 12 uur is overleden Elisabeth Montizaan, oud 18 jaar, doende huiswerk, geboren te Vaassen en wonende te Vaassen in nr. 89, dochter van Jan Montizaan, overleden te Vaassen en van Hendrika Mulder, papierfabrikante, aldaar woonachtig, ongehuwd. Onderteekend door de twee aangevers.

 

BS Overlijden Epe Acte nr. 41. d.d. 19 maart 1842.

Johannes Broekhuis, oud 56 jaar, van beroep wever, wonende te Vaassen, en Egbert Roemerman, oud 26 jaar, van beroep papiervormmaker wonende te Epe, die verklaren dat op 19 maart 1842 des morgens vijf uur is overleden Hendrikje Mulder, oud 52 jaar, van beroep papiermaakster, geboren te Epe en wonende te Vaassen in nr. 86, dochter van Janna Mulder, zonder beroep, mede wonende te Vaassen,zijnde de vader onbekend,gehuwd met Giel Gielen van den Beld, papiermaker, wonende te Vaassen, eerder weduwe van Jan Montizaan, aldaar overleden. Onderteekend door de twee aangevers.

 

BS Overlijden Epe Acte nr. 51. d.d. 5 april 1862.

Gerrit van Lohuisen, oud 53 jaar, van beroep kuiper, en Willem Bosch, oud 38 jaar, van beroep schoenmaker, die verklaren dat op vrijdag 4 april 1862 des namiddags vier uur is overleden Giel van den Beld, oud 60 jaar, zonder beroep, geboren te Apeldoorn en wonende te Vaassen, zoon van wijlen de echtelieden Kornelis Gielen van den Beld en Aaltje Gerrits Bosch, beide te Apeldoorn overleden, weduwnaar van hendrikje Mulder, overleden te Vaassen. Onderteekend door de eerste aangever, de tweede kon niet schrijven.

 

Genealog IV - h NA blad 1.

Notarile akten, waarbij Jan Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

 

1. Notaris G. Tulleken te Epe van 1812 t/m 1819.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

713/ 130

 

11-01-1813

 

Minute obligatoire avec caution personelle.

Jan Montizaan et al. te Vaassen.

 

4

 

-

714/ 150

 

12-11-1814

 

Verkoop van een huis en hooijland door Jan Montizaan aan Rijnd Montizaan en echtgenote.

 

1

 

IV - h

714/ 175

 

11-01-1815

 

Verkoop door Jan Montizaan.

 

4

 

-

714/ 183

 

23-01-1815

 

Verkoop van een kamp zaaijland door Jan Montizaan.

 

1

 

IV - h

714/ 188

 

30-01-1815

 

Verkoop van roerende goederen van Jan Montizaan

aan diverse personen, waaronder familie-leden.

 

1

 

IV - h

714/ 216

 

15-04-1815

 

Verklaring van overlijden der grootouders van Jan

Montizaan.

 

1

 

IV - h


2.Notaris J. Bricheau te Vaassen van 1811 t/m 1813.


1401/ 48

 

28-09-1812

 

Boedel-inventaris van Jannetje Wolbrink, weduwe

Johannes Montizaan.

 

5

 

III - g


 

3. Notaris G.W. van der Feltz te Epe van 1819 t/m 1870.


718/ 40

 

719/ 59

 

30-06-1824

 

29-05-1826

 

Verkoop door Rijnt Montizaan van hooiland en

houtgewas, dat hij van Jan Montizaan gekocht had.

Acte van bekendheid o.a. Jan en Elias Montizaan.

 

5

 

4

 

IV - i

 

-


 

4. Notaris J. van Dielen te Vaassen van 1826 t/m 1881.


1407/ 513

 

15-10-1832

 

Veiling van onroerende goederen bij Giel Gielen

van den Beld.

 

5

 

IV - n

1408/3296

 

24-07-1854

 

Publieke verhuring of verpachting. Huurders o.a.

Giel van den Beld.

 

5

 

V - m


 

Genealog IV - h NA blad 2.

GA Epe 1997.09.18.

Inv.nr. 714. fol. 1.

N 150. Voor Mr. Gerhardus Tulleken openbaar Notaris residerende te Epe, Canton Vaassen, Kwartier van Arnhem Provincie van Gelderland, behoorlijk gepatenteerd en in tegenwoordigheid van de twee hierna omschreven getuigen

verschenen Jan Montizaan papiermaker meerderjarig en ongehuwd wonende te Vaassen, dewelke verklaarde verkogt te hebben aan Rijnd Montizaan boer en deszelfs vrouw Dina Middelbeek, deszelve erven en regt verkrijgende wonende te Vaassen, zijnde gemelde vrouw door haren man te dezen effecten behoorlijk geauthoriseerd, bijde alhier present en deze koop accepterende, Een opstal van een huis staande te Vaassen in de buurtschap Heggerot op de grond van Sint Anna Vilarie door de koperen thans zelve bewoond, verder ongeveer twee en een half morgen hooijland en ook gelegen in de Gemeente Epe in t Emsterbroek de Rietschoven genaamd, en zulks alles met deszelven lusten, lasten, servituten, regten en geregtigheden daartoe van ouds gehorende zonder eenige uitzondering nog voorbehoud - Welke koop is gedaan voor de Somma van drie honderd guldens Hollands welke somme verkoper bekend ontfangen te hebben en daarvan voldaan te zijn, waarom hij verklaard bij deze all af te staan, te cedere en in erflijke Eijgendom over te dragen de gemelde percelen aan koperen hunne erven en regt verkrijgende en hun te stellen in alle regten van eijgendom om er mede te doen en kan delen als met eijgendommelijk goed naar welgevallen, alles met belofte van vrijwaring ten alle tijd en tijden en met verband submissie en renunciatie als naar regten. Op deze wijs is alles overeengekomen tussen de partijen die om deze /

fol. 2.

ter executie te leggen domicilie verkiezen op hunne gezegde woonplaatzen. Aldus gedaan en gepasseerd te Epe ten kantore van de gezegde Notaris, den twaalfden November agtien honderd veertien in presentie van Hermannus Wensenk, timmerman en Aart Wagenaar, veldwagter, alle bijde wonende te Epe getuigen ten dezen expres verzogt, na gedane voorlezing met de Comparanten op deze minute getekend hebben, die gebleven is in het bezit der gezegde Notaris.

J: Montizaan R. Montezaan

Dina Middelbeek Hs Wensenk

A Wagenaar Gerhd. Tulleken

Not

 

25-60 Geregistreerd te Hattem den vijftienden November 1814 fol. 181. Vak 7 en 8.

6 -66 Ontvangen met de 10 en 16 verhoging vijftien gulden zeven stuijvers

32-26 vijf penningen.

 

Genealog IV - h NA blad 3.

GA Epe 1997.09.18.

Inv.nr. 714. fol. 1.

N 183 Voor Mr. Gerhardus Tulleken openbaar Notaris residerende te Epe, Canton Vaassen, Kwartier

==== van Arnhem Provincie van Gelderland, behoorlijk gepatenteerd en in tegenwoordigheid van de twee hierna omschreven getuigen is gecompareerd Jan Montizaan papiermaker wonende te Vaassen meerderjarig en ongehuwd, dewelke verklaarde bij deze acte verkogt te hebben aan Jannes Wolters van der Wij koopman te Vaassen, alhier present en deze koop accepterende koper voor hem zelven zijne erven en regt verkrijgende Een kampje zaaijland met deszelve houtgewas groot ongeveer vier Schepel, gelegen te Vaassen in de buurtschap de Hegge, geland aan de weduwe Lammert Teunis Koekhaek oost en westwaarts aan t land van Sint Anthonij Marie te Vaassen met alle deselve lusten, lasten, servituten, regten en geregtigheden daartoe vanouds gehorende, welke koop is gedaan voor de Somma van drie honderd vijftig guldens Hollands ad twintig stuivers t stuk, van welke kooppenningen den verkoper bekend voldaan te zijn en daarom gemelde perceel aan koper voornoemd zijne erven en regt /

fol. 2.

verkrijgende te cederen en erflijk over te dragen, om daarvan het genot, eijgendom en possessie te hebben als van eijgendommelijk goed, zonder eenig voorbehoud en met belofte het zelve altijd te zullen vrijen, wagten en waken als na regten met gelijk verband, submisie en renunciatie. Op deze wijs is alles overeengekomen tussen de partijen die om deze die om deze ter executie te leggen domicilie verkiezen op hunne gezegde woonplaatzen. Aldus gedaan en gepasseerd te Epe ten kantore van de gezegde Notaris, den drie en twintigste Januarij agtien honderd vijftien in presentie van Albert van der Beek, boer en Hermen van den Beld, radmaker, alle bijde wonende te Epe getuigen ten dezen expres verzogt, na gedane voorlezing met de Comparanten en Notaris vermeld op deze minute getekend hebben, die gebleven is in het bezit der gezegde Notaris.

J: Montizaan J. Wolters van der Wij

Albertus Wichers van de beek

H Van den Beld

Gerhd. Tulleken

Regt 29:60 Not

10 2:96

16 4:74 Geregistreerd te Hattem den Vier en twintig Januarij 1815

37:30 2 deel f. 9 vak 6. Ontfangen Seventien Guldens Vijftien

Stuivers en vier penningen. van Braam

 

17:15: 4:

 

Genealog IV - h NA blad 4.

GA Epe 1997.09.18.

Inv.nr. 714. fol. 1.

N 188. Uittreksel uit het Boek der Voorafgaande Verklaringen tot Verkoop van

===== roerende Goederen, Hattem den dertigste Januarij 1815 Jan Schmiedeman verschijnd en geeft krachtens onderhandsche Volmagt van den 29 Januarij 1815

heden alhier geregistreerd fo. 92 vo. 3. naamens den Heer G. Tulleken, Openbaar Notaris te Epen aan, dat denzelven van voorneemens is op heden te Vaassen voor Jan Montizaan, papiermaker aldaar te verkoopen eenige gereede Goederen, waarvan hij Acte verzogt en heeft getekend. Was getekend J. Schmiedeman voor uittreksel overeenkomstig den Ontfanger getekend van Braam.

Heden den Dertigste Januarij Agtienhonderd Vijftien is voor Mr. Gerhardus Tulleken openbaar Notaris residerende te Epe, Canton Vaassen, Kwartier van Arnhem Provintie van Gelderland,

behoorlijk gepatenteerd en in presentie van de twee hierna omschreven Getuigens gecompareerd Jan Montizaan papiermaker te Vaassen, dewelke door gemelde Notaris heeft doen verkoopen de volgende goederen, waar van de betaling aanhanden en ten Kantore van gemelde Notaris moet geschieden voor den Vijf en twintigste Julij agtienhonderd Vijftien. Zullende de Kopers bij gebreke van die betaling binnen de gezegde termijn voor schade vergoeding daar en boven Vijf percent betalen. Zullende voorts die niet dadelijk bij de verkoop betaald borg moeten stellen als zulks gevorderd word. Welke borg zig als principale Debiteur zalverbinden met afstand van alle Expectien en Previlegien regtens. Na lecture dezes hebben Kopers en borg zulks geaccepteerd en is de Verkoop geschied als volgt.

Gerrit Schoonhoven, boer te Vaassen, kaste Een stuiver - 1 -

denzelven Ladder Zeven stuivers - 7 -

denzelven Wannemolen Zeven stuivers - 7 -

denzelven haak drie stuivers - 3 -

denzelven Snijtrog Zes stuivers - 6 -

denzelven bank agt stuivers - 8 -

Dirk Jonker, boer te Epe, kot vat - 6 -

Gerrit Schoonhoven, Voornoemd, Kist Zes stuivers - 6 -

denzelven Stroo Vier Gulden Vijf stuivers 4 - 5 -

denzelven dito drie Gulden 3 - - -

denzelven Hooij drie Gulden tien stuivers 3 - 10 -

denzelven rogge en boekwijt twee Gulden 2 - - -

Transporteeren 14 : 19 -

fol. 2.

Transport 14 : 19 -

Gerrit Schoonhoven, Voornoemd, Vat Vier stuivers - 4 -

denzelven dito Vier stuivers - 4 -

denzelven dito Vier stuivers - 4 -

denzelven dito Een stuiver - 1 -

denzelven Liggebred Zes stuivers - 6 -

denzelven bank Een stuiver - 1 -

denzelven dito Een stuiver - 1 -

denzelven Net Een stuiver - 1 -

denzelven Koetzebred Zes stuivers - 6 -

denzelven tobben Vier stuivers - 4 -

denzelven bank Een stuiver - 1 -

denzelven Stof Vijftien stuivers - 15 -

denzelven Papier Twintig Guldens 20 - - -

Borg Hendrik Kamphuis papiermaker te Epe

Getekend H Kamphuis

Gerrit Schoonhoven, Voornoemd, beddegoed Vier Gulden 4 - - -

Reint Montizaan, boer te Vaassen, Klok en Kast twee Gulden 2 - - -

 

Genealog IV - h NA blad 5.

denzelven Laatafel Een Gulden tien stuivers 1 - 10 -

denzelven Glaaze Kast Tien stuivers - 10 -

denzelven Weegglas Een Gulden 1 - - -

denzelven theestoof Zes stuivers - 6 -

denzelven Koe Zes en twintig Guldens Vijftien stuivers 26 - 15 -

Borg Aart Westerink, dagloner kan niet schrijven

Reint Montizaan, Voornoemd, Koe twintig Gulden 20 - - -

Borg als boven Kan niet schrijven

Reint Montizaan, Voornoemd, Koe twee en twintig Gulden 22 - - -

Borg als boven Kan niet schrijven

Elias Montizaan, papiermaker te Vaassen, Kalv Zes Gulden Vijf stuivers 6 - 5 -

Borg Lubbert Huisman, dagloner te Vaassen Getekend L huisman

Reint Montizaan, Voornoemd, pot Zes stuivers - 6 -

denzelven Emmer Agt stuivers - 8 -

Gerrit Schoonhoven, Voornoemd, Vlinte Een stuiver - 1 -

Reint Montizaan, Voornoemd, tonnetje twee stuivers - 2 -

Gerrit Schoonhoven, Voornoemd, Spinnewiel Agt stuivers - 8 -

Reint Montizaan, Voornoemd, borden tien stuivers - 10 -

denzelven dito Zeven stuivers - 7 -

Transporteeren 123 - 15 -

fol. 3.

Transporteeren 123 - 15 -

Reint Montizaan, Voornoemd, borden Zeven stuivers - 7 -

denzelven dito drie stuivers - 3 -

denzelven dito Zes stuivers - 6 -

denzelven dito agt stuivers - 8 -

Hendrika Montizaan, boerin te Vaassen, borden Zes stuivers - 6 -

Elias Montizaan, Voornoemd, Schilderij Vier stuivers - 4 -

denzelven Schotel Veertien stuivers - 14 -

denzelven dito Negen stuivers - 9 -

Aartje Montizaan, boerin te Vaassen, kopjes en schoteltjes vier stuivers - 4 -

Elias Montizaan, Voornoemd, Kopen Zeven stuivers - 7 -

denzelven potjes Vier stuivers - 4 -

denzelven blaasbalk Vier stuivers - 4 -

Gerrit Schoonhoven haaken drie stuivers - 3 -

denzelven pan Vier stuivers - 4 -

denzelven Kom Vier stuivers - 4 -

denzelven trog twaalf stuivers - 12 -

Elias Montizaan, Voornoemd, Kasjes Een Gulden 1 - -

Reint Montizaan, Voornoemd, Plaaten tien stuivers - 10 -

Gerrit Schoonhoven, Voornoemd, Hout Vijftien stuivers - 15 -

Pieter van der Maas, papiermaker te Vaassen, tafel agt stuivers - 8 -

denzelven Koffijketel en Ketting tien stuivers - 10 -

Elias Montizaan, Voornoemd, blaaspijp Vijf stuivers - 5 -

Gerrit Schoonhoven, Voornoemd, bed Tien Gulden 10 - -

Borg Jan Heering, papiermaker te Vaassen, Getekend J. Heering

Elias Montizaan, Voornoemd, bed Zes Gulden 6 - -

Borg Hendrik Bodden, dagloner te Vaassen kan niet schrijven.

Klaas Euwhorst, dagloner te Vaassen bed agt Gulden 8 - -

Borg Reint Montizaan, boer te Vaassen. Getekend R Montezaan

Jan Zegers Zevenhuizen, Papiermaker te Vaassen, deekens,

Een Gulden tien stuivers 1 - 10 -

Aart Westerink, Voornoemd Spreij Een Gulden vier stuivers 1 - 4 -

 

Genealog IV - h NA blad 6.

Willem Leemkuil, papiermaker te Vaassen, deekens, Een Gulden tien stuivers 1 - 10 -

Jan Zegers Zevenhuizen, Voornoemd, Gordijnen Negentien stuivers - 19 -

Transporteeren 161 - 5 -

fol. 4.

Transport 161 - 5 -

Hendrik Bodden, Voornoemd Gordijnen Een Gulden 1 - -

Elias Montizaan, Voornoemd, dito Een Gulden 1 - -

Pieter van den Maas, Voornoemd, dito tien stuivers - 10 -

Fredrik Meultjes, dagloner te Vaassen, Stoelen Een Gulden drie stuivers 1 - 3 -

Aart Westerink, Voornoemd dito Een Gulden tien stuivers 1 - 10 -

Gerrit Timmer, dagloner te Vaassen, tafel agtien stuivers - 18 -

Het bedraag van dezen Goederen is Honderd __________

Zeven en Zestig Guldens Zes Stuivers 167 - 6 -

 

Aldus gedaan en gepasseerd ten dag en Jaren als voren ten huizen van Jan Montizaan, papiermaker te Vaassen in presentie van Geerlig de Graaff, Papiermaker en Reijnder van Putten, boer, beide wonende te Vaassen, getuigens ten dezen Expres verzogt, die na gedane voorlezing met Verkooper op de minute nevens de Notaris getekend hebben, die gebleven is in het bezit van gemelde Notaris.

Jan Montijzaan

G de Graaff Reijnder van Putten

Gerhd. Tulleken

Koop 7,20 Not

18 1,30

8,50 Geregistreerd te Hattem den sevende Februarij 1815

10 85 2 D. f 11. R: c 1. ontfangen Vijf Gulden Twee Stuivers

16 1,36 van Braam

10,71

5, 2

 

Genealog IV - h NA blad 7.

GA Epe 1997.09.18.

Inv.nr. 714. fol. 1.

N 216

=====

Voor Mr. Gerhardus Tulleken, Openbaar Notaris residerende te Epe, Canton van Vaassen, Kwartier van Arnhem, Provintie van Gelderland, behoorlijk gepatenteerd en in tegenwoordigheid van de twee hierna omschreven getuigens zijn verschenen Jan de Graaf, oud zeven en zestig jaren, timmerman en Aalt Herms van Laar, oud agt en zeventig jaren, dagloner, wonende bijde te Vaassen, dewelken verklaarden gekend te hebben Jan Montizaan,papiermaker en Teunisje Breunes zijn vrouw, gewoond hebbende te Vaassen, grootouders van vaderskant, voorts Reind Gerrits Boer en zijne vrouw Jannetje Jacobs gewoond hebbende te Vaassen, grootouders van moederskant van Jan Montizaan, papiermaker wonende te Vaassen, en verklaarden verders dat gemelde grootouders meer dan vijftig jaren zijn overleden, waarvan in de doodregisters geen aantekening van die jaren gevonden word.

Aldus gedaan en gepasseerd te Epe ten kantore van de gezegde Notaris den vijftienden april agtien honderd vijftien in presentie van Hermanus Wensenk, timmerman en Dries van denBeld, radmaker, wonende bijde te Epe, getuigens ten dezen Expres verzogt, die na gedane voorlezing met de Comparant, uitgenomen Aalt Herms van Laar, die verklaard heeft niet te kunnen schrijven nog tekenen, met gemelde Notaris op deze minute getekend hebben, die gebleven is in het bezit der gezegde Notaris.

Jan de Graaff Hs Wensenk D: van den Beld

Gerhd. Tulleken

Not

 

regt 1 Geregistreerd te Hattem

26 den een en twintigste april

1,26 1815 deel 2 f. 25 R: c. 2.

12 S ontfangen twaalf stuijvers

van Braam

 

Genealog IV - h M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.22.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 822. Inv. nr. 49. blad 1157.

No. 547, dagreg. Memorie van aangifte der nalatenschap

van Hendrikje Mulder.

Wij ondergeteekenden 1. Giel van den Beld als vader en voogd over mijne minderjarige zoon Cornelis van den Beld, 2. Johannes Montizaan, 3. Jan Jacobus Montizaan, alle drie papiermakers, wonende te Vaassen, tezamen ten deze domicilie stellende aan het door ons gemeenschappelijk bewoonde huis No. 86. te Vaassen, verklaren:

dat Hendrikje Mulder, gewoond hebbende te Vaassen, aldaar is overleden den 19 Maart j.l., de twee laatste declaranten, benevens de genoemde minderjarige, als hare kindren tot hare erfgenamen achterlatende.

dat in deze nalatenschap, noch roerende noch onroerende goederen gevonden, dat door dit ovelijden geen fideicommis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen is, alsmede dat niemand iets erft of geniet.

Vaassen, den 14 Mei 1842.

G. van den Beld

Joh. Montizaan

Jan Jac. Montizaan

 

Genealog IV - h M.v.S. blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.22.

Memories van Successie Kantoor Apeldoorn Film 827. blad 1191 t/m 1194. d.d. 9-1-1863.

Reg. IV nr. 9587. 11. Opgave van den staat des boedels fol.1.

1 Baten 525, -

2 Lasten en schulden 476, -

Saldo 49, -

1193(118) Memorie van aangifte van

het regt van successie van de

nalatenschap van Giel van den

Beld.

De ondergeteekenden Berendina Gielen van den Beld, zonder beroep, huisvrouw van Berend Pothoven, daglooner, wonende onder Zevenhuizen onder Groningen, deze laatste zijne gemelde vrouw bijstaande en magtigende, en tevens zooveel noodig voor zich, Arend Karman, daglooner, wonende te Terwolde in de Gemeente Voorst, als representerende wijlen zijne moeder Antonia van den Beld, gehuwd geweest met Hendrik Jan Karman, en Hendrien van den Berg, dienstmeid te Vaassen, dochter van wijlen de echtelieden Jan van den Berg en Derkje van den Beld, deze laatste alzoo representerende, zijnde Berendina Gielen van den Beld, Antonia van den Beld en Derkje van den Beld, geweest volle zusters van na te noemen overledene, kiezende domicilie te kantore van den Notaris van Dielen te Vaassen.

Verklaren dat Giel van den Beld gewoond hebbende te Vaassen en aldaar overleden den vierden April 1800 twee en zestig tot zijne eenige erfgenamen heeft nagelaten zijne zuster Berendina Gielen van den Beld, zijnen neef Arend Karman en zijne nicht Hendrien van den Berg.

Dat het actief dezer nalatenschap bestaat in de navolgende goederen als:

Een stukje nieuw gecultiveerde grond in de Gemeente Vaassen gelegen, groot 33 roeden 80 Ellen, op het Kadaster vermeld in sectie H numero 553 geschat op 375,-

Een dito gelegen als voren, groot 18 roeden 30 Ellen op het Kadaster

vermeld Sectie H numero 576 geschat op 100,-

475,-

fol. 2.

Transport 475,-

de kleederen en lijfstoebehooren van den overledene met een weinig

oude roerende goederen, geschat op 50,-

Tezamen vijf honderd vijf en twintig gulden 525,-

Dat het passief van dezen boedel bestaat in het volgende:

Aan den Heer Jan Tiemen te Vaassen Eene notarieele obligatie met

hypotheek verleden ten overstaan van den Notaris van Dielen te Vaassen

den 30sten Junij 1860 voor geleend geld 220,-

Rente hirvan vanaf 1 november 1861 tot den sterfdag over 155 dagen

ad 4 percent in het jaar is 3,74

Aan den Heer Pieter Louis Berkhoff te Epe voor geleend geld luidt

Obligatie van den 29sten november 1852 150,-

Hiervan is geen rente verschuld.

Aan Doctorde Lespinasse voor medicijnen en diensten in de laatste jaren 24,25

Voor begrafeniskosten 25,65

Aan Peter Eckman Baks te Vaassen voor waren in het sterfjaar 15,-

Aan Schipper Moskie voor geleverde turf 20,62

Aan het Sint Ursula Gilde voor landpacht 16,74

Tezamen vier honderd zes en zeventig gulden 476,-

Blijvende alzoo het actief slechts negen en veertig gulden. 49,-

Alls behalve eene schuldvordering van de firma A. Palm en zonen te Amsterdam ten bedrage van omstreeks drie duizend gulden, doch welke aan de aangevers niet juist bekend is 3000,-

 

Genealog IV - h M.v.S. blad 3.

Dat de erflater geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of zijn vervallen, eindelijk dat door niemand, dan door genoemde erfgenamen iets uit deze nalatenschap wordt gerfd of verkregen.

Aldus geteekend te Vaassen

dit merk is door Berendina Gielen van den Beld gesteld

dit merk is door Berend Pothoven gesteld he v D Berg

A Karman

Dat bovenstaande merken door de daarbij genoemde personen,

na duidelijke voorlezing tot handteekening zijn gesteld, verklarende

niets anders te kunnen schrijven, zulks getuigen wij.

F. Huiskamp

B. van Gorp