Genealog   IV - e                                                                                    blad 1.

RA Arnhem 1994.03.11.

Putten Huwelijkscommissarissen 1796 - 1811    DTB 1321.1.

Compareerde voor mij P.J. Heijblom Scholtus des ampts Putten en geauthoriseerde van Mr. A.P. van Westenveld Drost van Over Veluwe en in margine deses genoemde en Veluwse Geerfde Gerichtslieden.

den 3 Augustus 1804 sijn te Barneveld volgens attestatie van den schout J.J. Elsevier in ondertrouw opgenomen

Jan Montuzaan J:M: geboren en woonende te Putten en Maria de Bruijer J:D: geboren en woonende te Barneveld.

1.   5 Augustus

2. 12       “

3. 19       “                  Solemnisatie

 

RA Arnhem 1994.03.25.

Barneveld Trouwboek Huwelijkscommissarissen 1796 - 1811   DTB 196.

     1804             Bruidegom                         Bruid                          Getuigen

d. 3 Augustus    Jan Montuzaan            Maria de Bruijn          Bruidegoms moeders

                         J:M: oud 34 jaaren       J:D: oud 26 jaar         consent vertoont

                         geb. te Putte en            geb. en woonende      Bruids vader

                         woonende aldaar          te Barneveld               praesent

1.   5 Augustus

2. 12       “

3. 19       “            Solemnisatie attestatie afgegeven d. 26 et cop. 26 Augustus 1804 te                              Barneveld door DS. W. V. Vlooten L.A.

 

Barneveld Nedrduits Gereformeerde Gemeente Doopboek 1772 - 1811     DTB 188.

1775 geboren: October 12, gedoopt: 22.  Mia dochter van Hendrik de Bruijn en Jantje Reijers.

 

RA Utrecht 1995.05.19

Hoogland Doopregister 1760 - 1811    DTB 78.

                                                                7 Januarij 1805

Gedoopt door Ds. Jonink in de kapel te Coelhorst                Johanna Hendrika

                                                                     dochter van Jan Montesaan en Maria de Bruin.

 

RA Arnhem 1994.03.25.

Nederduits Gereformeerde Gemeente Nijkerk Doopboek 1795 - 1812        DTB 1143.

1807 nr. 49 Hendrikje Geboren den 26 October, gedoopt den 15 November

                   dochter van Jan Montusan en Maria de Bruin.

 

1810 nr.180 Rijntje geboren 21 September, gedoopt 10 October

                    dochter van Jan Montusan en Maria de Bruijn.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.11.25.

BS Nijkerk Geboorte Acte nr. 82. d.d.3 Juli 1813.

Jan Montuzan, oud 40 jaar, van beroep koopman, wonende te Nijkerk, welke ons verklaard heeft dat zijn echtgenoote Maria de Bruin, oud 38 jaar, alhier op 1 juli 1813 des avonds ten tien uure verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Woutertje gevende. Getuigen: 1. Willem Cornelissen, oud 79 jaar, zonder beroep en 2. Wessel Aalbers, oud 71 jaar, van beroep wever, beide wonende alhier.

Alleen de vader heeft geteekend, de twee getuigen konden niet schrijven.

 

Genealog   IV - e                                                                                    blad 2.

BS Nijkerk Overlijden Acte nr. 224. d.d. 31 december 1855.

Abel de Coole, oud 34 jaar, van beroep provisor en Kornelis Willem van Mourik, oud 65 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 31 december 1855 om ‘s avonds tien uur is overleden Woutertje Montusan, van beroep dienstmeid, oud 42 jaar, geboren alhier en wonende in de Langestraat te Nijkerk, dochter van de echtelieden Jan Montusan, overleden en Maria de Bruijn, zonder beroep, wonende alhier, ongehuwd.

Onderteekend door de twee aangevers.

 

BS Nijkerk Geboorte Acte nr. 61. d.d.2 april 1816.

Jan Montusan, oud 45 jaar, van beroep koopman, wonende te Nijkerk, welke ons verklaard heeft dat Maria de Bruin, oud 40 jaar, alhier op zondag 31 maart 1816 des voormiddags ten elf  uure verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reijer gevende. Getuigen: 1. Willem Cornelissen, oud 33 jaar, van beroep schoenmaker en 2. Gerrit Roest, oud 46 jaar, van beroep mandemaker, beide wonende alhier.

Onderteekend door de vader en de twee getuigen.

 

BS Nijkerk Overlijden Acte nr. 44. d.d. 29 april 1816.

Jan Snapper, oud 48 jaar, van beroep timmerman, buurman en Gerrit Roest, oud 47 jaar, van beroep mandemaker, buurman, beide wonende alhier, die verklaren dat op 29 april 1816 om ‘s morgens vier uur is overleden Reijer Montusan, zonder beroep, oud één maand, geboren alhier en wonende in huis nr.43 te Nijkerk, zoon van Jan Montusan, koopman en Maria de Bruin,  ongehuwd.

Onderteekend door de twee aangevers.

 

BS Nijkerk Overlijden Acte nr. 148. d.d. 27 december 1845.

Johannes Martinus Nijland, oud 47 jaar, van beroep apotheker en Arien Plattenburg, oud 40 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier, die verklaren dat op donderdag 25 december 1845 des nachts vier uur is overleden Jan Montusan, zonder beroep, oud 73 jaar, geboren te Putten en wonende in Kloostersteeg te Nijkerk, zoon van wijlen Reijer Montusan en van diens echtgenoote Heintje Bleumer, gehuwd met Maria de Bruin.

Onderteekend door de twee aangevers.

 

BS Nijkerk Overlijden Acte nr. 99. d.d. 1 juli  1858.

Johannes Hendricus Nijland, oud 25 jaar, van beroep apotheker, kleinzoon van de overledene en Cornelis Willem van Mourik, oud 68 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op donderdag 1 juli 1858 des namiddags een uur is overleden Maria de Bruin, zonder beroep, oud 83 jaar, geboren te Barneveld en wonende in de Langestraat te Nijkerk, zijnde de namen harer ouders alhier onbekend, weduwe van Jan Montusan.

Onderteekend door de twee aangevers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog   IV - e                                                                         M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.01.22.

Memories van Successie. Kantoor Nijkerk. Film 618. Inv. nr. 44. blad 1502.

Reg. IV no. 2195.                      Memorie van aangifte                                 fol. 1.

Ingediend 8 April                       der nalatenschap van                                          

1856. Dagreg. deel 12               Woutertje Montusan                                          

No. 974.                        overleden te Nijkerk den                                    

De ontvanger.                            31 december 1855                                             

Tafel 5 No. 164.

                                                                                                                                                      

De ondergeteekenden:

1º Maria de Bruin, weduwe van Jan Montusan, zonder beroep, wonende te Nijkerk

2º Aalt Knaap, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid als echtgenoot van en in wettige            gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Hendrika Montusan

3º Hendrikje Montusan, weduwe van J. Soomers, wonende te Harderwijk

4º Gerhardus Nijland, grondeigenaar, wonende te Vorden in kwaliteit als voogd over de             minderjarigen: Johannes Hendrikus, Catharina Angenita, Renetta Woutera, Johanna             Hendrika, Willem, Henrietta Petronella, Bernardina Elbarta en Johanna Nijland; alle welke         kinderen met de twee hierna genoemden, gesproten zijn uit het huwelijk van Johannes            Martinus Nijland en Reintje Montusan

5º Maria Bartha Nijland en

6º Hermina Christina Nijland, beide zonder bepaald beroep en wonende aan de Langestraat te        Nijkerk, alwaar ten deze door allen domicilie gekozen wordt, verklaren:

Dat op 31 december j.l. aan gezegd domicilie is overleden Wouterje Montusan, nalatende tot hare eenige erfgenamen, ab intestato, hare moeder, de eerst ondergeteekende voor ¼ gedeelte, hare zusters, onder No. 2 en 3 hiervoor genoemd mede ieder voor ¼ en eindelijk de kinderen harer vooroverledene zuster Reintje Montusan, allen bovenvermeld, voor het overblijvende ¼ deel                 /

                                                                                                                                               fol. 2.

dat door de overledene geen onroerend goed is nagelaten en geen ander roerend dan aan kleederen en lijfssieraden, goud en zilver, ingevolge taxatie                                      ¦ 122,38

waarvan nog moet worden afgetrokken wegens ter leen verstrekte gelden

aan de overledene in 183/4                                                                               ¦   35, -

voor geneeskundige dienst aan Dr. de Rooij te Nijkerk, medicijnen                    ¦   36,60

voorts aan diverse dood- en begravenis-schulden                                              ¦   19,95

te zamen           ¦   91,55

                                                                                                                                                                                               

Zoo dat er te verdeelen overig blijft                                                                               ¦   30,83

                                                                                                                                                                                                           

Wijders verklaren de ondergeteekenden, dat door dit overlijden geen fideicommis gedevolveert of vruchtgebruik vervallen is en buiten de gemelde erfgenamen door niemand iets uit hare nalatenschap genoten wordt.

                                                             Wed. J. Montusan

                                                                    A. Knaap

                                                          Henderekje Montusan

                                                                   G. Nijland

                                                                 M.B. Nijland

                                                                 H.C. Nijland

 

 

 

 

Genealog   IV - e                                                                         M.v.S. blad 2.

Memories van Successie. Kantoor Nijkerk. Film 617. Inv. nr. 37. blad 1562.

Dagregister                                                       Memorie van aangifte betrekkelijk                    fol.1.

den 1 Augustus 1846                                        de nalatenschap van wijlen Jan

dl. 11. f. 44. N. 168.                                        Montusan overleden te Nijkerk

 

N.  XIV art. 571.                     Verklare ik ondergeteekende Reintje Montusan gehuwd met en

Tafel der Sterfgevallen  ten deze bijstaan en gemagtigd door Johannes Martinus Nijland,

dl. 5. f. 121. N. 87.                  apothecar te Nijkerk domicilie kiezende ten mijne woonhuize.

Dat op den 25 December 1845 alhier in den ouderdom van 73

De ontvanger                         jaren is overleden mijn vader Jan Montusan zonder nalating van    J.A. Becking                            eenige de minste roerende noch onroerende goederen waartoe ik

ondergeteekende anders tot eenige erfgenaam ab intestato

Gezien bij mij                            zoude zijn geregtigd geweest, dat door dit overlijden geen fideicommis

inspecteur                                 gedevolveert noch vruchtgebruik vervallen is.

J. van Dick

                                                    Nijkerk den 16 Augustus 1846

                                                                 J:M: Nijland

                                                                Rijntje Nijland

                                                               Geb: Montuzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealog   IV - e                                                                         M.v.S. blad 3.

Memories van Successie. Kantoor Nijkerk. Film 618. Inv. nr. 45. blad 2060.

Reg. IV nr. 3011.                                             Memorie van aangifte betrekkelijk                    fol.1.

Tafel Vbis Dl. 1. fo. 17. No. 149.                      den boedel en de nalatenschap van

Memorie ingediend 21                          wijlen Maria de Bruin in leven

Maart 1859 Dagreg. deel                                  wed. van Jan Montusan

12. fo. 137. No. 1379.

                                                           De ondergeteekenden:

1º Hendrikje Montusan ten deze bijgestaan en gemagtigd door haren echtgenoot Johannes van

    Dinter, zonder beroep, woonende te Nijmegen

2º Gerhardus Nijland, zonder beroep te Amsterdam, als voogd over de minderjarige Catharina        Angenita, Reinetta Woutera, Johanna Hendrika, Willem, Henrietta Petronella, Bernadina            Elbartha en Johanna Martina Nijland

    Hermina Christina Nijland, meerderjarig, ongehuwd, gouvernante te Twello

    Johannes Hendrikus Nijland, meerderjarig, apotheker, wonende te Nijkerk

    tezamen de minderjarige en meerderjarige kinderen van wijlen Johannes Martinus Nijland in       echte verwekt bij wijlen Reintje Montusan, welke laatste was eene dochter van de            overledene Maria de Bruin, wed. wijlen Jan Montusan.          /

                                                                                                                                               fol. 2.

                                                                    Verklaren:

Dat op den Eersten Julij 1800 acht en vijftig te Nijkerk alwaar de overledene haar laatste domicilium was, is overleden Maria de Bruin wed. Jan Montusan, zonder achterlating van uiterste wil, dus ab intestato, nalatende tot hare eenige en algehele erfgenamen bij versterf de sub no. 1. genoemde als hare dochter en de sub no. 2. genoemde als hare kleinkinderen, kinderen van wijlen hare overledene dochter Reintje Montusan gesproten uit den echt met wijlen Johannes Martinus Nijland, hier boven vermeld.

Dat door meergenoemde overledene geene onroerende goederen zijn nagelaten.

Dat al verder door dit overlijden geen fideicommis gedevolveerd zoals vruchtgebruik is vervallen of overgegaan.

Eindelijk en tenslotte wordt door de aangegevenen domicilium gekozen ten sterfhuize te Nijkerk aan de Langestraat No. 167.

                                           Hendrikje van Dinter Geboren Montusan

                                    G. Nijland als voogd der kinderen bovengenoemd

                                                                 M.B. Nijland

                                               H.C. Nijland                J: van Dinter

                                                                  J.H. Nijland