Genealog IV - c - 2 blad 1.
GA Amsterdam 1996.12.11.
Lidmaten Film 869
SM 1809
Sara Maria Montezaan Gravestraat van s Hage 29 Junij

GA Den Haag 1993.09.17.
BS s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 75 d.d. 10 april 1827.
Johan Joachim Martin Benjamin Ziegler, oud 60 jaar, van beroep bediende, geboren te Berlijn, wonende alhier, Weduwnaar van Fedrica Margaretha Wijler, meederjarige zoon van Benjamin Gottfried Ziegler en van Martha Christina Forbier, beide overleden,
en Sara Maria Montezaan,Jonge dochter, oud 41 jaar, van beroep naaister, geboren en wonende alhier, meederjarige dochter van Joannes Montezaan en van Petronella Heddingh, beide overleden.
Getuigen:
1. Fredrik Wieckert, oud 48 jaar, van beroep tapper
2. Pierre Seidel, oud 39 jaar, van beroep logementhouder
3. Hendrik Stutterheim, oud 42 jaar, van beroep conchierge
4. Paulus Verwoert, oud 43 jaar, van beroep bediende
Allen wonende alhier. Allen hebben geteekend.

Bijlagen bij Huwelijksacte nr .75. d.d. 1827.04.18 Ziegler/ Montezaan
Extract uit het doopregister van de Nieuwe Kerk.
Op 19 junij 1785 is gedoopt Sara Maria
dochter van Joannes Montezaan en Petronella Hiddingh

Extract uit het register van overlijden te s Hage
op 9 februarij 1813 is overleden Johannes Montezaan.

Extract uit het register van overlijden te s Hage
op 21 september 1825 is overleden Petronella Hedding, weduwe van Johannes Montezaan.

Extract uit het begraafregister van de Nieuwe Kerk
op 3 januarij 1783 is begraven het lijk van Bruijnis Montezaan.

Extract uit het begraafregister van de Nieuwe Kerk
op 6 januarij 1785 is begraven het lijk van Maria Hoffeling, weduwe Montezaan.

Extract uit het begraafregister van de Nieuwe Kerk
op 24 april 1781 is begraven het lijk van Meijndert Hidding.

Extract uit het begraafregister van de Nieuwe Kerk
op 13 december 1776 is begraven het lijk van Sara van Baak, vrouw van Mijndert Hiddingh.

Extract uit het register van overlijden te s Hage
op 1 mei 1826 is overleden Fredrica Margaretha Wijler, gehuwd met Johan Joachim Martin Benjamin Ziegler.

Authentiek afschrift. Vertaling. Geboorte en Doopacte. fol. 1.
Vader, De Heer Grenadier onderofficier Benjamin Gottfried Ziegler behoorende tot de compagnie van de kapitein van Grawenitz van het Koninklijk Pruissisch Infanterie regiment voormaals van Pfuhl.
Moeder, zijne huisvrouw Martha Christina Forbier.
Zoon, Johan Joachim Martin Benjamin, geboren te Berlijn in het jaar duizend zeven honderd zes en zestig (1766) welke den 27en Julij van hetzelfde jaar is gedoopt.

Genealog IV - c - 2 blad 2.
Getuigen, De koopman de Heer Weister, de meester Schoenmaker de Heer Pichler, de Heer Schmidt, jufvrouw Fesman.
Hetwelk bij deeze door onderteekening en het kerkzegel behoorlijk wordt geattes- /
fol. 2.
teerd. Berlijn den 6 Junij 1820. De garnisoens Predikant der koninklijke residentie Berlijn.
(get:) Ziehe.
Vorenstaande kerken attestatie wordt met betrekking tot de echtheid der onderteekening en het opgedrukt kerkzegel bij deeze gelegaliseerd.
Aldus gedaan te Berlijn den 19 Augustus 1824.
Het ministerie der kerkelijke en geneeskundige zaken en van het onderwijs.
In af wezend heid en op last van zijne exellentie den Heer chef.
(get:) Nicolovius.
Het ondergeteekende Ministerie legaliseert bij deeze de echtheid der vorenstaande handteekening van den Koninklijken werkelijken geheim opper regeeringsraad en directeur der afdeeling van het kerkelijke bij het ministerie van kerkelijke en geneeskundige zaken en van het onderwijs, de heer Nicolovius. Berlijn den 2en September 1824.
Het Ministerie van Buitenlandsche zaken.
(get:) Bernstorff.
Gezien voor legalisatie der handteekening /
fol. 3.
hiernevens gesteld van zijne exellentie den Heer Graaf van Bernstorff, Minister van staat en van Buitenlandsche zaken. Berlijn den 2 September 1824.
De zaakgelastigde der Nederlanden.
(get:) Roëll
Gezien voor legalisatie der bovenstaande handteekening van den Heer Roëll, zaakgelastigde der Nederlanden te Berlijn. s Gravenhage den 13 September 1824.
De Minister van Buitenlandsche zaken
(get:) W.F. van Reede.
Voor vertaling naar het origineel uit de hoogduitsche taal,
door mij beeedigd translateur van het ressort van het Hoog
Geregtshof te s Hage vertaald.
s Hage 26 October 1824
(get:) A Keurenaer
Na gedane collatie is deeze accordeerende bevonden met deszelfs origineel berustende onder de archiven van den Burgerlijken stand der stad s Gravenhage, thans gedeponeerd ter griffie van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende binnen dezelve stad, door mij griffier van dezelve Regtbank, heden den 21 Maart 1827. Looijen

Authentiek afschrift. Vertaling. fol. 1.
Volgens aanteekening in het Sterfregister der Evangelische Parochiale Kerk te dezer Plaats, is alhier in het jaar duizend acht honderd en twaalf (1812) den dertienden (13) Mei de controlleur der poorten de Heer Benjamin Gottfried Ziegler in de ouderdom van zes en zeventig (76) jaar aan verval van krachten overleden en werd vervolgens den vijftienden (15) dito begraven.
Voorts
Overleed alhier volgens aanteekening in het sterfregister der evangelische parochiale kerk te ddezer plaats in het jaar duizend acht honderd en twaalf de weduwe van den controlleur der poorten vrouwe Martha Christina Ziegler, geboren Forbier in den ouderdom van negen en zeventig jaren aan verval van krachten en werd den veertiende (14) December begraven hetwelk /
fol. 2.
als geloofwaardig en behoorlijk bij deze wordt geattesteerd.
Berlijn den 28 Maart 1824
(get:) Gronau

Genealog IV - c - 2 blad 3.
Doct:en predikant der Evangel: parochiale kerk.
Vorenstaande kerkenattestatie wordt met betrekking tot de echtheid deronderteekening en het opgedrukt kerkzegel bij deze gelegaliseerd.
Aldus gedaan te Berlijn den19 Augustus 1824.
Het Ministerie der kerkelijke en geneeskundige zaken en van het onderwijs.
In afwezend heid en op last van zijne Exellentie den Heer Chef.
(get:) Nicolovius.
Het ondergeteekende Ministerie legaliseert bij deeze de echtheid der vorenstaande handteekening van den koninklijken werkelijken geheim opperregerings raad en directeur der afdeeling van het kerkelijke bij het ministerie van kerkelijke en geneeskundige zaken en van het onderwijs, de heer Nicolovius.
Berlijn den 2en September 1824.
Het Ministerie van Buitenlandsche zaken.
(get:) Bernstorff.
Gezien voor legalisatie der handteekening /
fol. 3.
hiernevens gesteld van zijne Exellentie den Heer Graaf van Bernstorff, Minister van staat en van Buitenlandsche zaken.
Berlijn den 2 September 1824.
De zaakgelastigde der Nederlanden.
(get:) Roëll
Gezien voor legalisatie der bovenstaande handteekening van den Heer Roëll, zaakgelastigde der Nederlanden te Berlijn.
s Gravenhage den 13 September 1824.
De Minister van Buitenlandsche zaken
(get:) W.F. van Reede.
Voor vertaling naar het origineel vertaald uit de hoogduitsche taal,
door mij ondergeteekende beëdigd translateur van het ressort van
het Hoog geregtshof te s Hage.
s Hage 26 October 1824
(get:) A Keurenaer
Na gedane collatie is deeze accordeerende bevonden met deszelfs origineel berustende onder de archiven van den Burgerlijken stand der stad s Gravenhage, thans gedeponeerd ter griffie van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende binnen dezelve stad, door mij griffier van dezelve Regtbank, heden den 22 Maart 1827.
Looijen

Volkstelling 1830
Gortsstraatje 349 1 gezin met 3 bewoners
1. Ziegler, Johan Jochem Martien Benjamin oud 63 jaar geboren te Berlijn H
2. Montezaan, Sara Maria oud 44 jaar geboren te s Hage H
1. was Tafeldekker van Zijne Majesteit de Koning.

BS s-Gravenhage Overlijden Acte nr. 1909. d.d. 25 september 1832.
Hendrik de Nijs, oud 62 jaar, van beroep bidder en Jacobus Mackenbach, oud 40 jaar, van beroep bidder, beide wonende alhier, die verklaren dat op 25 september 1832 des morgens negen uur is overleden Johan Joachim Martinus Benjamin Siegler, beroep bediende, oud 66 jaar, geboren te Berlijn, wonende alhier in het huis Wijk S nr. 349. Zijnde de namen der ouders niet bekend, beide overleden. Gehuwd met Sara Maria Montezaan.
Onderteekend door de twee aangevers.

Genealog IV - c - 2 blad 4.
BS Maassluis Overlijden Acte nr. 116. d.d. 20 december 1855.
Leonardus van den Waal, oud 43 jaar, van beroep aanspreker en Cornelis Ghislain, oud 43 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 18 december 1855 om voormiddags drie uur is overleden Sara Maria Montezaan, zonder beroep, oud 70 jaar, geboren te s-Gravenhage, wonende alhier Noordvliet Wijk G nr. 30, dochter van Jan Montezaan en Petronella Hedding, beide overleden te s-Gravenhage, weduwe van J.J.M.B. Ziegler, overleden te s-Gravenhage.
Onderteekend door de twee aangevers.