Genealog   IV - c                                                                                    blad 1.

GA Den Haag 1994.03.03.

Trouwboek Den Haag DTB 89

                                                              den 28 April 1782                                               p. 124 vs.

ondertrouwden Johannes Montesaan j.m. en Pieternella Hedding j.d., beide geboren en wonende alhier.  Getrouwd in de Scheveningsche Kerk den 12 Mei 1782.

 

Doopboek van de Groote Kerk Den Haag DTB 19

                                                            Den 1sten Junij 1783                                                 p. 298.

Gedoopt door          Johannes, zoon van Johannes Montezaan en Petronella Hedding.

Ds. van Spaan.         Getuige: Johanna Montezaan.  Alle ledematen.

 

Doopboek van de Nieuwe Kerk Den Haag DTB 250

                                                       Zondag den 19 Junij 1785.                                              p. 93.

Sara Maria, dochter van Joannes Montezaan en Petronella Hiddingh.

Getuige: Maria Montezaan.

Nagezien door den ouderling Bolderman. Gedoopt door Ds. Malecotius, rustend predikant te Stolwijk.

 

Doopboek van de Groote Kerk Den Haag DTB 20

                                                         Den 19 December 1787                                              p. 295.

Gedoopt door      Jacob (geboren den 15e deezer), zoon van Johannes Montezaan en

Ds. de Koning      Petronella Hedding.

 

Doopboek Duinkerken (uit Jaarboek CBG 1965 deel XIX, p. 233)

Gedoopt den 7 November 1790 Johanna Louise, geboren 31 Oktober 1790, dochter van Johannes Montesaan en Petronella Hidding, echtelieden.

 

Doopboek van de Nieuwe Kerk Den Haag   DTB 251

                                                        Zondag den 19 Junij 1796                                               p. 47.

Gedoopt door        Pieter Cornelis, zoon van Johannes Montesaan en Pietronella Hedding.

Ds. Frieswijk         Geboren den 13e deezer.

 

Doopboek van de Groote Kerk Den Haag DTB 22

                                                          den 12 September 1798                                              p. 416.

Gedoopt door        Cornelis Francois, geboren alhier den 11e deezer, zoon van Johannes    

Ds. Bowier             Montesaan Petronella Hedding.

Nagezien door den ouderling Aarsorgh.

 

Gaardersarchief Den Haag DTB 445

                                                           den 28 Februari 1799                                                p. 183.

werd voor het begraven in de Nieuwe Kerk van Cornelis Francois Montesaan, oud 5½ maand,

overleden aan stuip, betaald aan impost ¦ 15,-      2e klasse.

 

GA Den Haag 1993.09.17.

BS Den Haag Overlijden Acte d.d. 13 februari 1813.

L’an Mil huit cent Treize le Treize Fevrier a dix heures du matin Acte de décès de Johannes Montesaan decedé le neuf Fevrier Mil huit cent Treize a cinq heures apresmidi Batelier des Coches d’eau pour Leide demeurant en cette Ville Section D 224 agé de cinquante huit ans né en cette Ville Epoux de Petronella Hedding fils de Bruinis Montesaan et Maria Hoffeling d’après la declaration de Isaac Weimeling agé de cinquante cinq ans Orfèvre et de Corneille Uitenhout agé de Vingt deux ans Tonnelier demeurant tous les deux en cette Ville lesquels ont signé après lecture faite.

 


Genealog IV - c                                                                                      blad 2.

BS Den Haag Overlijden  d.d. 13 februarij 1813.

Isaac Weimeling, oud 55 jaar, van beroep goud- en zilversmid, en Cornelis Uitenhout, oud 22 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier, die verklaarden dat op 9 februarij 1813 om des namiddags ten vijf uur is overleden Johannes Montesaan, van beroep schipper van de trekschuit naar Leiden, oud 58 jaar, geboren en wonende alhier sectie O 224, zoon van Bruinis  Montesaan en van Maria Hoffeling, gehuwd met Petronella Hedding.

Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Den Haag Overlijden Acte nr. 727. d.d. 5 augustus 1820.

Adrianus van den Berg, oud 65 jaar, van beroep bidder, en Christiaan Frederik Kolding, oud 32 jaar, van beroep verlakker, beide wonende alhier, die verklaarden dat op 2 augustus 1820 om des avonds ten half negen uur is overleden Frederica Montezaan, zonder beroep, oud 27 jaar, geboren te Le St Omer, wonende alhier wijk K 443, dochter van Johannes Montezaan, overleden en van Petronella Hedding, zonder beroep, wonende alhier, ongehuwd.

Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Nijmegen Overlijden Acte nr. 244. d.d. 19 september 1816.

Carel Leopold Ernst Schmidt, oud 58 jaar, van beroep chirurgijn Majoor, getuige van den dood, en Willem Gotfried Moltenhoff, oud 38 jaar, van beroep hospitaalmeester, getuige van den dood, beide wonende alhier, die verklaarden dat op 18 september 1816 is overleden Pieter Montesan, van beroep sergeant in de 6e Compagnie van het 1º Batallion der Nationale Militie, oud 20 jaar, geboren te ‘s Hage, wonende te Nijmegen in het Militair Hospitaal.

Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

BS Den Haag Overlijden Acte nr. 1129. d.d. 22 september 1825.

Adrianus van den Berg, oud 70 jaar, van beroep bidder, en Pieter Mooijmans, oud 58 jaar, van beroep bidder, beide wonende alhier, die verklaarden dat op 20 september 1825 om des namiddags ten half drie uur is overleden Petronella Hedding, zonder beroep, oud 65 jaar, geboren alhier, wonende alhier in het huis wijk E 218, weduwe van Johannes Montezaan, dochter van ouders zijnde er overigens niets bekend.

Onder de acte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

 

ARA Den Haag

Stamboek 1e regiment veldartillerie   nr. 521.

7235 Montesaan, Pieter      vader Jan, moeder Petronella Hedding. Geboren te ‘s Hage

                                           den 13 Junij 1796. Bij zijne aankomst bij het corps lang 5 voeten,

                                           5 duim  - streek. Aangezicht: glad en blozend. Voorhoofd: rond.

                                           Oogen: bruin. Neus: ordinair. Mond: klein. Kin: rond. Haar: bruin.

                                           Wenkbraauwen: idem. Merkbare teekenen: geen.

Is plaatsvervanger voor deszelfs broeder Jacobus Montesaan No. 6 wonende te Vlaardingen, tot de landmilitie geroepen in het jaar 1814. Uit Militie District Monde van de Maas, Gemeente Vlaardingen.

Canonier   4 Februari 1814. Corporaal 16 Maart 1814. Sergeant 6 April 1816.

Overleden 18 september 1816.

 

GA Den Haag

Lidmatenboek Den Haag   Fiche 43     1772 - 1776                                                   Inv. nr. 267.

Ds. Barkeij                                Tegen Paaschen 1774 op belijdenis                                      p. 205.

praesent Lem: van Dale                     Johannes Montezaan J:M:                                       Hoogezand

 

 


Genealog IV - c                                                                                      blad 3.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie Deel 49. 1995.

Geene Heeren Meer, Zalige Egalité

De door de Franse overheid ondersteunde gevluchte patriotse burgers, 1787 - 1794.

p. 107 - 164.

Op blz. 152 staat:

Montezaan, Johannes, (*Gv) ger; Gv - 1787, StO

1788.3.10 - , Du (1790.10 - 1791.5), StO (1793.8 -

1795.5.23), Gv (1795.6); (mr) broodbakker (1787 -

1793.8); 1788.3 - 1789: vr, 3k [24 80] 1202.

 

Opgenomen zijn achtereenvolgens de volgende gegevens:

1. achternaam.

2. voornaam.

3. geboorteplaats.

4. religie.

5. woonplaats: wanneer het jaar en/of maand tussen haakjes staat, geeft dit aan dat de persoon in de betreffende periode in die plaats wordt vermeld, zonder dat dit een limiet aangeeft van de duur van dit verblijf.

6. beroep.

7. gezinssamenstelling.

8. bedelingsbedragen tussen vierkante haken: het eerste cijfer geeft het aantal livres aan dat per week werd ontvangen na de aanpassing van de bedragen in april 1788, het tweede cijfer het bedrag (in livres) dat na de hervorming van het uitkeringsstelsel in juli 1789 per maand werd ontvangen.

9. bedelingsnummer: het nummer waaronder een vluchteling zijn uitkering kreeg.

 

Afkortingen:

Du = Duinkerke

ger = gereformeerd

Gv = ‘s-Gravenhage

k = kinderen

mr = meester

StO = St.-Omaars

vr = vrouw

* = geboren