Genealogie IV - a                                                                                   blad 1.

Zeeuws Archief 2003.09.30.

Elkerzee Trouwboek DTB 3. 1651 - 1810.

                                                    den 22 april 1785 ondertrouwt                                          fol. 80.

Stoffel Adriaansz de Witte jongman geboren onder Breidorpe en wonende onder Noordwelle

                                                                         met

Aaltje Jansdr van der Weijde jonge dogter geboren te Renesse en wonende onder Elkerzee.

Alhier getrouwd.

                                                                                                                                           fol. 100.

Stoffel de Witte, weduwnaar van Aaltje Janse van der Weide, gebooren onder Elkerzee en woonende onder Noordwelle                                                                          met

Neeltje Dirkse Montezand J:D: gebooren te Brouwershaven en woonende onder Elkerzee.

Zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen den 23 Maart 1798 en na drie Huwelijks voorstellen onverhinderd agtervolgend gehad te hebben te Noordwelle ............ in den Echt verbonden

 

Lidmatenboek Elkerzee 1693 - 1795

                                                                19 Maart 1793

tot Ledematen op belijdenis aangenomen:

Neeltje Dirks Montason.   attestatie van Lidmaatschap gegeven 23 April 1794 na Oosterland.

 

RAZ Middelburg 1998.03.31.

Oosterland Naamlijsten van Lidmaten DTB 2 1684 - 1817

Met kerkelijke Attestatie ingekomen

blad 43.        Neeltje Dirks Montason           attestatie gegeven Elkerzee   22 - 11 - 1795

 

Lidmaten Noordwelle

Ledematen aangenoomen Anno 1799

Neeltje Montezand Noordwelle     met attestatie van Elkerzee.

 

Stoffel de Witte   Juli 1818 Buiten Noordwelle

 

Dirk de Wit     24 - 3 - 1826

 

Dirk de Witte met attestatie vertrokken 30 - 4- 1838 naar Serooskerke.

 

RAZ Middelburg 1998.09.30

Doopboek Hervormde Gemeente Elkerzee 1692 - 1796

                                                          den 28 september 1755                                               p. 129.

Stoffel              vader: Ariaan de Witte

                        moed:  Paulijntje Stoffels

                         get:     Cornelia Bolle

 

RA Zeeland te Middelburg 1998.03.31.

BS Noordwelle Overlijden Acte nr. 4. d.d. 27 maart 1824

Bartel Locker de Bruijne, oud 24 jaar, van beroep landbouwer, gebuur en Leendert Hogerland, oud 49 jaar, van beroep onderwijzer, bekende, beide wonende alhier, verklaren dat op 26 maart 1824 om ‘s morgens twee uur is overleden Stoffel de Witte, oud 68 jaar, van beroep arbeider, geboren te Noordwelle, wonende in het huis nr. 38 te Noordwelle, zoon van Adriaan de Witte en Paulina Kristeleijn, beide overleden, gehuwd met Adriana Hardekaas, in leven, wonende te Noordwelle.                                                                        Onderteekend door de twee aangevers.

 

 

 


Genealogie IV - a                                                                                   blad 2.

BS Noordwelle Huwelijksacte nr. 1. d.d. 22 april 1825.

Dirk de Witte, oud 24 jaar, van beroep daglooner, geboren en wonende te Noordwelle, minderjarige zoon van Stoffel de Witte op 27 maart 1824 te Noordwelle overleden, en van Neeltje Montesaan overleden op 24 maart 1801 mede te Noordwelle overleden, kende de tijd en plaats van het overlijden van zijn grootouders niet, en

Dina van Lokeren, oud 18 jaar, van beroep dienstmeid, geboren te Renesse en wonende te Noordwelle, minderjarige dochter van Anthonie van Lokeren, daglooner wonende te Renesse, en van Anthonia Kieboom, overleden op 2 maart 1825.

1. Leendert Hogerland, oud 50 jaar, van beroep onderwijzer, bekende van de bruidegom

2. Hubrecht van de Repe, oud 49 jaar, van beroep wagenmaker, bekende van de bruidegom

3. Marinus de Vos, oud 54 jaar, van beroep tapper, bekende van de bruid

4. Jan de Oude, oud 47 jaar, van beroep landbouwer, bekende van de bruid

Allen wonende te Noordwelle. Allen hebben geteekend behalve de vader van de bruid, die niet kon schrijven.                 

 

Bijlagen:

Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van Dirk de Witte, geboren te Noordwelle den 5 mei 1799, beroep arbeider, zoon van Stoffel de Witte en Neeltje Montezaan

 

                                                                        1806

No. 14.Den 24º mei is te Renesse gedoopt en den 16 dito geboren het kind van Anthonie van Lokeren en Antonia Kieboom E.L. De naam van het kind is Dina.

 

BS Noordwelle Overlijden Acte nr. 9. d.d. 12 september 1836.

Dirk de Witte, oud 37 jaar, van beroep arbeider, aangehuwde zoon, en Johannis de Meulmeester, oud 50 jaar, hoefsmit, bekende, beide wonende alhier, die verklaren dat op

11 september 1836 om namiddag vier uur is overleden Adriaantje Hardekaas, oud 71 jaar, van beroep arbeidster, geboren te Wester Schouwen Gemeente Burgh, wonende in huis nr 38 te Noordwelle, dochter van Jakob Hardekaas en de naam van de moeder onbekend, beiden overleden, weduwe van Stoffel de Witte, overleden.

Onderteekend door beide aangevers.

 


Genealogie IV - a                                                                           WA. blad 1.

GA Amsterdam

Archief Weeskamer nr. 5073.  Inv. nr. 1469. lade 431.

                                                                       Kopie                                                              fol. 1.

                                                          Akte van Blijkbaarheid.

Het jaar een duizend acht honderd een en twintig, den twee en twintigsten december. Voor ons Vrederegter van het Kanton Brouwershaven, district Zierikzee, Provincie Zeeland, geadsisteerd door onzen Griffier, is gekompareerd Stoffel de Witte, arbeider woonende in de Gemeente van Noordwelle, dewelke ons verzocht aan hem bij ontbreke van een doodregister in de Gemeente Noordwelle eene akte van bekendheid van het overlijden zijner echtgenote Neeltje Montesaan uitteleveren, ten anderen door daar toe bevoegde getuigen te doen verklaren, dat gemelde zijne Echtgenote Neeltje Montesaan is geweest de eenige zuster van wijlen Catharina Montesaan, welke te Brouwershaven kinderloos en ab intestato is overleden in den Jare Zeventienhonderd twee en negentig, op het doodregister bekend onder den naam van Kaatje Montesaan, nalatende voornoemde hare eenige Zuster Neeltje Montesaan, en eindelijk te doen blijken dat op het overlijden van zijne Echtgenote Neeltje Montesaan (met wien hij Komparant in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest) hare Nalatenschap ab intestato is vervallen aan haar eenig nagelaten kind Dirk de Witte, met hem komparant in huwelijk verwekt.

En zijn voor ons Vrederegter mitsdien      /

                                                                                                                                               fol. 2.

verschenen de zeven hier onder vermelde en geteekende persoonen als getuigen, allen van kompetenten ouderdom, bij ons bekend, en binnen dit Kanton woonachtig, dewelke ons verklaarden en affirmeerden zeer wel te hebben gekend de persone van Neeltje Montesaan, echtgenote van den Rekwirant, en wel te weten dat dezelve op den tienden Maart des Jaars zeventien honderd negen en negentig binnen de Gemeente Noordwelle is overleden en aldaar begraven. - En voorts kennis te dragen dat voornoemde Neeltje Montesaan, is geweest de eenige zuster van wijlen Catharina Montesaan, op het doodregister der Stad Brouwershaven , bekend onder den naam van Kaatje Montesaan, en dat dezelve aldaar kinderloos, en slechts met achterlating van hare voornoemde eenige Zuster Neeltje Montesaan ab intestato is overleden. - En wijders zeer wel te weten en bewust te zijn, dat voornoemde Neeltje Montesaan bij haar overlijden heeft nagelaten een kind genaamt Dirk de Witte, bij haar in huwelijk verwekt aan den Rekwirant Stoffel de Witte, met wien zij in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest, en ab intestato is overleden.

Van welke verklaring wij hebben opgemaakt de tegenwoordige akte van bekendheid, welke de zeven getuigen met ons en onzen Griffier na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(was geteekend) Jan Bouwman, Cs. Kelderman,        /

                                                                                                                                               fol. 3.

J. van der Plas, Cornelis Constandse, Adriaan Gort, Arij Visser, Olivier van Nieuwenhuijse,

N. Vetten Vrederegter, W.V. Dort Wzn Griffier.

Geregistreerd te Zierikzee den vier en twintigsten december achttien honderd een en twintig, deel zeven, folio honderd acht en dertig, vak zeven, zonder renvoijen, ontvangen met de verhoogingen negen en vijftig een tweede cents. (was geteekend) K.W. de Jonge.

 

                                                                                                              Voor gelijkluidende Kopie.          

                                                                                                                                    WVDortwzn            

                                                                                                                                           Griffier               

 


Genealogie IV - a                                                                           WA. blad 2.

Archief Weeskamer nr. 5073.  Inv. nr. 1469. lade 431.

Den Ondergeteekende, Schout, Beambte tot de zaken van den Burgerlijken Stand der Gemeente Noordwelle, district Zierikzee, Provintie Zeeland, certificeerd en verklaard bij dezen, dat Neeltje Montesaan, in leven Huisvrouw van Stoffel de Witte, wonende binnen deze Gemeente op den tienden dag van de maand Maart des Jaars zevntienhondert negen en negentig binnen genoemde Gemeente van Noordwelle, is overleden.

                                                                                                         Noordwelle, 17 October 1821

                                                                                                                            de Schout gemeld 

                                                                                                                                         B:Locker   

 

Acte N 481. Reg. 60. fo. 185. C en N Montesaan.

                                                                                                                     Extract uit het Register

                                                                                                                    van overlijden der Stad

                                                                                                                                Brouwershaven          

Den 27 februarij 1792.

Is gestorven Kaatje Montesaan

en begraven den 1 Maart op ‘t

Kerkhof            oud 22 Jaar

 

Accordt met het voorsz: Register

                                               

Brouwershaven den 26 September 1821.

                                                                                                              De Burgemeester beambtte

                                                                                                                     van de burgelijke stand      

                                                                                                                  der Stad Brouwershaven   

                                                                                                                                          Wm Gast                

 

 


Genealogie IV - a                                                                           WA. blad 3.

Archief Weeskamer nr. 5073.  Inv. nr. 1469. lade 431.

                                                                                                               Extract uit het Register van

                                                                                                     de Geboorne en Gedoopten in de

                                                                                                      Gemeente van Noordwelle, Pro-

                                                                                                                                  vintie Zeeland.                           

    - 1799 -

Den 5º Meij is te Noordwelle geboren en den 12º dito aldaar gedoopt, het Kind van Stoffel de Witte en van Neeltje Montezaan, Echtelieden, getuige Kornelia de Witte, de naam (van het Kind) Dirk.

 

Exhibitum bij het                                                                              Akkordeert, voor zoo veel het

Grootboek, den 24º                                                           geëxtraheerde aangaat, met voorschreve

Mei 1821.                                                                                    Register, welke onder mij Schout,        

                  VDOort                                                            Beambte tot de zaken van den Burgerlij-

     Eerste verificateur                                                        ken Stand te Noordwelle, is berustende.

 

                                                                                                                                         B Locker                    

In. 159

Gezien door ons President der Regtbank van eersten aanleg over het Arrondissement Zierikzee, provincie Zeeland, voor legalisatie der handteekening van den Heer Bartel Locker, Beambte tot de Zaken van den burgerlijken Stand te Noordwelle.

                                                                                                            Zierikzee den 30 April 1821.

                                                                                                                        De president voornd:         

                                                                                                                           H: Van Adrichem    

 


Genealogie IV - a                                                                           WA. blad 4.

Archief Weeskamer nr. 5073.  Inv. nr. 1469. lade 431.

                                                                                                                                               fol. 1.

 

Ik ondergeteekende Dirk de Witte wonende te Noordwelle als eenige Erfgenaam ab intestato van mijne Moeder Neeltje Montesaan verklare bij dezen te constitueeren en magtig te maken den Heer Nicolaas de Gijselaar Pieterszoon wonende te Amsterdam om voor mij ter Weeskamer der Stad Amsterdam te ontvangen zodanige penningen als mij uit den nalatenschap van mijne Moeder en Tante Neeltje en Catharina Montesaan bij de Weeskamer voornoemd uit den Boedel van hunne Moeij Paternel Geertruij Montesaan wede Louis Bussen is competeerende voor dezelve Penningen de nodige Acte van quitantie en Decharge te passeeren, domicilium te kiezen en verder       /

                                                                                                                                               fol. 2.

alles te doen en te verrigten wat ik tegenwoordig zijnde zoude kunnen en behoren te doen, onderbelofte van vrijwaring en onder verband als naar regten.

 

                                                                                                        Noordwelle, 22 februarij 1822.

                                                                                                                                  Dirk de Witte                      

 

Nº 100.            Geregistreerd te Zierikzee, den twee en twintigsten februarij, achttien honderd twee en Regt. ¦ - . 59 5/.            twintig, deel vijf folio vijf en negentig verso, vak zes, zonder renvoijen; ontvangen met de verhogingen negen en vijftig een tweede cents.

                                                                                                                                  De Ontvanger                              

                                                                                                                                  KW de Jonge