Genealogie III - c blad 1.
GA Haarlem 1998.04.08
Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente Haarlem
Nr. 24.
Lidmaatboeken No. 11 1736 - 1766 Oud inv. 20 - 32 T43 -B1
Naamen der Geenen, die teegen het Avondmaal van Julij, anno 1753, door Belijdenisse des Geloofs deese Gemeente zijn toegedaan, of met Getuijgenissen van elders tot deselve zijn overgekomen.
Praes: D. Wilhelmo van Asperen.
Scribâ Theodooro Naganao.
Aangenomen zijn door: van Eijbergen
Dirk Montesaan J:M: van Epen in de korte Veerstraat G.G. Montesaan
Met Attestatien van buijten ingekomen
Dirk Montesaan Zierikzee 26 Meij 1760
Alida Heerschap J:D: Zierikzee 26 Meij 1760

Genealogisch Centrum Goes 1998.04.02.
No. 11 Inventaris Oud Archief Kerkeraad
Zierikzee Lidmaten
1732 - 1810
Montesaan Dirk A 1758 december 24 Haarlem
Heerschap Alida B 1759 september 24 Nieuwe Haven

GA Haarlem 1998.04.08.
Trouwboek Haarlem
DTB 123
Den 11 Maij 1760
Op betoog van Zirikzee
Dirk Montesaan J:M: gebooren te Epe en woonende te Haerlem
acte gegeven den
26 Meij 1760 Na Zierikzee te trouwen.
met Alida Heerschap J:D: gebooren te Goeree en woonende te Zirikzee.
Doopboek Ned. Gerefornmeerde Gemeente Haarlem
Den Eersten April 1761 p. 169.
Joannes
27 Maart
V: Dirk Montezaan
M: Aaltje Heerschaps
G: Judith Montezaan
Den 4 September 1763 p. 299.
Catharina
geb: 2 september
V: Dirk Montesaan van Eepen
M: Alida Heerschaps van Goeree
G: Paulus Heerschaps en Catharina Heerschaps
Register 13/417 fol. 142 + 142 vo.
Dirk Montasan
Alida Heerskaps echtelieden
en hun kinderen: Johannes en Catharina
Akte van indemniteit dd. 30 october 1765 van burgemeesters en regeerders van Haarlem .
Akte afgegeven voor vertrek naar Brouwershaven

CBG Den Haag 1998.04.08.
Trouwaantekeningen Zierikzee
Montesaan, Dirk en Alida Heerschap getrouwd 4 Junij 1760

Genealogie III - c blad 2.
CBG Den Haag 1997.02.04.
Dopen te Brouwershaven

Kinderen Ouders Getuige
Den 12 Januarij 1766
3. Neeltje
den 5 Jan: geboren
Dirk Montezaan
Alida Heerschap
Beerendina Montezaan
Den 12 Februarij 1767
8. Catharina
geboren 7 febr:
Dirk Montesaan
Alida Heerschap
Catharina Heerschap
Den 31 Januarij 1771
2. Neeltje
geb: 24 Jan:
Dirk Montezaan
Alida Heerschap
niet leesbaar
Den vader zelf geheft.
Den 21 Augustus 1774
20. Paulus
geb: 10 Aug:
Dirk Montezaan
Alida Heerschap
Maria Casteleijn
Den 26 October 1777
26. Klasina
geb: 15 Oct:
Alida Heerschap/td> G. Niemand

Overlijden Brouwershaven
den 27 Februarij 1766
is gestorven een dogter van Dirk Montesaan en Alida Heerschap. Begraven den 3 Maart op ‘t Kerkhof. Oud 7 weken en 5 daagen (Neeltje).
den 3 October 1766
is gestorven een dogter van Dirk Montezaan en Alida Heerschap. Begraven den 8 October op ‘t Kerkhof. Oud 3 jaaren en 3 maanden, genaamt Catharina.
den 21 September 1776
is gestorven een soon van Dirk Montezan en Alida Heerschap, begraven den 26 dito op ‘t Kerkhof. Oud 2 jaren en 1 maand. (Paulus)
den 1 Julij 1778
is gestorven een dogterje van Dirk Montezaan en Alida Heerschap, begraven den 4 dito op het kerkhof. Oud 9 maanden. (Klasina)
den 25 September 1778
is gestorven Alida Heerschap, huisvrouw van Dirk Montezaan, begraven den 3 October op het Kerkhof. Oud 44˝ jaaren.
den 15 Maart 1779
is gestorven Dirk Montezaan, begraven den 18 dito op het Kerkhof. Oud 47 jaaren.

Genealogie III - c blad 3.
den 27 Februarij 1792
is gestorven Kaatje Montesaan, begraven den 1 Maart op ‘t Kerkhof. Oud 22 jaaren.

RAZ Middelburg 1998.03.31
Oosterland DTB
2 Lidmaten 1684 - 1817
blad 36. Op belijdenis des geloofs zijn aangenomen:
20 April 1788
Janis Moltezand J:M:
Buiten het Dorp Zuidzijde
blad 42. Overleden den 2 October 1796 Janis Moltezand.

ARA Den Haag 2001.10.30.
Doopboek Ouddorp
DTB 2 : I 1723 - 1769.
A° 1734 Den 14 Februarius p. 17.
Elida Dogter van Poulus Mattijsse Heerschap ende Klaasje Tijs
Getuijge: selfs.

Genealogie III - c WK blad 1.
GA Amsterdam
Inbreng Weeskamer
Register 60. blad 185. Film 5023 Archief 5073 Inv. 880
Erfgenamen 1781 - 1790
Stad 5132. Den 2 September 1790.
402 Heeft Bruno Tideman Suppoost deezer kamer, als op den 19 feb: 1789 door weesmeesteren geauthoriseert en gequalificeerd om in en omtrent de nalatenschap van Geertruij Montesaan Wed: Louis Bessen, de moeij Paternel te bevorderen en te verantwoorden’t regt en geregtigheid der natemelde minderjarigen alhier opgebragt Testament door haar op den 25 Maij 1779 voor de Notaris J: Eijlkens en getuijgen alhier gepasseerd, Inventaris van haar Nalatenschap op den 2 Maij 1789 ten overstaan van de Notaris G. Wijthoff en getuigen alhier voltrocken en gepasseerd, beneevens acte van Scheijding en deeling op den 2 Maart 1790 voor laastgem: Notaris gepasseerd, na voorafgaande approbatie van Weesmeesteren in dato 24 feb: 1790 en ingevolge van dien verklaart en aangeweesen dat
Aan Catharina Oud 22 en Neeltje
19 Jaaren de twee minderj: nagelaten
kinderen van Dirk Montesaan en Alida Heerschap was competeerende een Somma van
¦ 95:2:8, die door hem hier ter kamer zijn opgebragt, en na aftrek van ¦ 13:2:8. voor ‘t regt van de Stad, Salaris en Verschot ter Somma van ¦ 82. zijn belegd aan deeze stad.
En is ‘t Testament gelegd in de lade 431.
Pres: dhr. H. J. Graafland Pzn en J.J. van Herzeele Weesmr.
J:V: Loon Jansz.
Den 9 Maij 1804 zijn van de Voors: Penn: afgesch: ¦ 1:13.
Voor de Heffing van 2 pct. Gearr: 8 Aug: 1803, die geboekt zijn
op de Reek: van de Weeskamer en is ‘t declaratoir gelegd in de Lade 787.
Pres: Mr. Joan Huijdecoper en Mr. van Veen Weesmr:
H.J. Lewater.
den 28 Februarij 1822 zijn ingevolge Acte van afgifte, quitantie ende discharge Nr. 481 afgeschreven de bovengemelde ¦ 80:35 cents en met ¦ 12 rente behandigd aan Nicolaas den Gijselaar Pz. als gemagtigde van Dirk de Witte tot de ontvangst van deese penningen geregtigd.
Present akte de Commissarissen.