Genealogie III - a blad 1.
ARA Den Haag 1998.11.17.
Gaardersbescheiden Voorburg
DTB 2 p.84.
1 November 1760
Aangevinge gedaan door Pieter van Toorenburgh en Margaretha Montezaan uijt s Hage,
dog trouwende alhier. Pro Deo.
Trouwen in de Kerk tot Voorburg DTB 3 p. 8.
9 November 1760
Pieter Torenburg J:M: Geb: en wonende in s Hage met Margarita Montesaan J:D: geb: te Epe op de Veluwe in Gelderland, laatst gewoond onder Voorburg.
1e Gebod met attestatie uijt s Hage
23e dito Attestatie gegeven.

GA Den Haag 1998.11.17.
Trouwboek Den Haag
DTB 164
Den 2 November 1760 ondertrouwden Pieter van Torenburg J:M: van geb: en won: alhier en Margareta Montesaan J:D: van Epe, won: te Voorburgh.
Getrouwd in de Scheveningsche Kerk den 23 November 1760.

GA Den Haag 1994.03.03.
Hervormde Gemeente. Ledematen

aangekomen tegens April 1750 op belijdenis des Geloofs.
Op Attestatien
Tegen den 2 en 9 Julij 1758
Ds. Munnekemolen Pieter van Toornburg van Breda p. 277.
Inv.nr. 267 Fiche 40 1761 - 1765
Tegen den 5 en 12 Julij 1761
Ds. Muilman Margarita Montesaan, vrouw van Pieter van Toornenburg in de
Zuilestraat n.z. van Voorburg.
Doopboek van de Groote Kerk DTB 16
Gedoopt door den 22 November 1761 p. 115 vs.
Ds. Rauwertz Cornelia, dogter van Pieter van Toorenburg en Margrita Montesaen.
Getuijge: Cornelia van Toorenburg.
Gedoopt door Den 6 Februarij 1763 p. 153 vs.
Ds. Nieuwland Cornelia, dogter van Pieter van Toorenburg en Margrita Montesaen
nagezien door Getuijge: Johanna Sophia van Toorenburg.
den ouderl: Nieuwenhuijsen Extract den 4den December 1788
Doopboek van de Groote Kerk DTB 17
Gedoopt door Den 8 December 1765 p. 61 vs.
Ds. Munnekemolen Johannes, zoon van Pieter van Toorenburg en Margrita Montesaan
Getuijgen: Neeltje Dierckse Pothoofden en Moses Perret.

Genealogie III - a blad 2.
GA Den Haag 1997.03.11.
Begraven Den Haag
18 Februarij 1762 p. 3.
Kornelia Torenburg, oud 13 weken, overleden aan stuipen. Vervoer na Rijswijk.
den 17 October 1766 p. 88 vs.
Johannes Toorenburg, oud 10 maanden en 8 dagen. Pro Deo aangegeven. Stuipen.
31 Julij 1777 p. 42 vs.
Pieter van Toorenburg, oud 74 jaar, overleden van het water. Naar Rijswijk vervoerd.
21 Meij 1790 p. 6 vs.
Pieter Josua van Toorenburg, oud 57 jaar. Pro Deo aangegeven. Borstkwaal.
Begraven Groote Kerk.
Den 18 Februarij 1800 werd het overlijden van Margareta Montesaan pro Deo aangegeven, oud 75 jaar, begraven in de Groote Kerk, overleden aan verval van kragten. p. 92.

GA Den Haag 1977.03.11.
BS Den Haag Overlijden
Acte 401. d.d. 16 maart 1846.
Johannes Christiaan Harting, oud 45 jaar, van beroep bidder, en Machiel Bakhuijsen, oud 73 jaar, van beroep winkelier, beide wonende alhier, die verklaren dat op 14 maart 1846 des avonds ten negen uur is overleden Cornelia Toorenburg, oud 83 jaar, van beroep rentenierster, geboren alhier en wonende alhier en ongehuwd. Dochter van Pieter Toorenburg en Margrita Montesaan, beide overleden. Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.

Genealogie III - a NA blad 1.
GA Den Haag 1997.03.04.
Notarieel Archief inv. nr. 5042
Munster.

N 1276.
 
Testament van een persoon
hebbende de testatrice verklaard
beneede de 4000 - : gegoed te
weesen, en is in het zelve
geen verband van Fideicommies
of dipositie over leen goederen vervat.
 
 
Genealogie III - a NA blad 2.
Op Heeden den 6e Januarij 1805 Compareerde voor mij Willem van Eijk Notaris bij den Hove van Holland geadmitteert, in den Haage resideerende, ter presentie van de natenoemene getuijgen.
Mejuffrouw Cornelia van Toorenburg bejaarde en ongehuwde dochter wonende alhier.
Te kennen geevende geneegen te weesen omme over haare natelatene goederen te disponeeren mitsdien herroepende en te niet doende alle voorgaande Testamente Codicillen en generalijk alle andere actens van uitterste wilsdispositien, die zij Testatrice te saamen met iemand anders of afzonderlijk voor dato deezes mogte hebben gemaakt, niet willende dat eenige van dezelvede minste kragt of effect zullen hebben, maar gehouden worden eeven als of die niet waaren gepasseerd, alwaare het ook dat daar inne de Clausule van onwederroepelijkheid mogte gevonden worden.
Ende als nu koomende ter dispositie verklaarde zij Testatrice tot haare eenige en algeheele Erfgenaame te benoemen en te stellen haare Nicht Secilia Cornelia van Dijck, thans gesepareerde huijsvrouw van Nicolaas Lammers, en dat in alle haare natelaatene goederen zoo roerende als onroerende Actien Crediten en gerechtigheeden, Juweelen, Goud, Zilver, kleederen, niets hoe ook genaamt, van haare bezittinge daar van uijtgezondert, onder welke benaaming het ook zoude moogen weesen, en zulks alles met volle regtvan Eijgendom en titul van Erfstelling. En bij vooroverleijden van voornoemde haare Nicht alsdan deszelfs eenige zoon met naame Cornelis Pieter Lammers, bij representatie in zijn moeders plaatse.
Behoudende zij Testatrice wel expresselijk aan haar de magt om in deezen ten allen tijde zodanige veranderingen te moogen maaken als zij zal koomen goed te vinden het zij onder haare handteekening geschreeve op de behoorlijke Zeegels, of voor Notaris en getuijgen, welke van die kragt en waarde zullen moeten gehouden worden , als of in deeze geschreeve stond.
Alle het geene voorschreeve staat de Testatrice duijdelijk voorgeleezen zijnde, verklaarde zij het zelve wel verstaan te hebben, en zulx te weesen haar Testament laatste en uijterste wille begeerende dat het zelve naa haar overleijden alzo zal standgrijpen en kracht hebben, het zij als Testament, Codicil of zooals zulks naa rechten best zal kunnen en moogen bestaan.
Aldus gepasseerd ter presentie van Willem Adriaan Jaarsma en Lieve Ernst Jaarsma als getuijgen.
Cornelia van toorenburg
W:A: Jaarsma
L:E: Jaarsma
Wm: Van Eijk Notaris